Quyết định 1035/QĐ-BTTTT 2022 chỉ định tổ chức thử nghiệm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

_________

Số: 1035/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2022

 

                                                                  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

_______

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư; kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện thực hiện việc thử nghiệm với phạm vi được chỉ định kèm theo.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 (ba) năm kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 535/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2021.

Điều 3. Tổ chức thử nghiệm có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, tổ chức thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Phan Tâm;

- Trung tâm Thông tin (để ph/h);

- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);

- Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);

- Bộ KHCN, Tổng cục TĐC (để biết);

- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phan Tâm

 

 

 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(kèm theo Quyết định số 1035/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

1. Thông tin về tổ chức thử nghiệm:

Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 767/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Phạm vi được chỉ định:

a) Cơ sở 1 (tại 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội):

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

I

Sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin

1

Thiết bị công nghệ thông tin; thiết bị đầu cuối viễn thông kết nối vào mạng viễn thông công cộng

TCVN 7189:2009

CISPR 22:2008

TCVN 7317:2003

CISPR 24:2010

CISPR 24:2010+A1:2015

QCVN 118:2018/BTTTT

CISPR 32:2015

CISPR 32:2015/COR1:2016

CISPR 32:2015+AMD:2019

CFR 47 Part 15

QCVN 22:2010

2

Thiết bị mạng viễn thông

TCVN 8235:2009

3

Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box); thiết bị thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp; máy thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2(iDTV)

TCVN 7600:2010

CISPR 13:2009

QCVN 118:2018/BTTTT

CISPR 32:2015

CISPR 32:2015/COR1:2016

CISPR 32:2015+AMD 1:2019

4

Mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác

QCVN 71:2021/BTTTT

5

Thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp

QCVN 72:2013/BTTTT

6

Thiết bị đa phương tiện

QCVN 118:2018/BTTTT

CISPR 32:2015

CISPR 32:2015/COR1:2016

CISPR 32:2015+AMD1:2019

CISPR 35:2016

7

Thiết bị khoa học công nghiệp và y tế

TCVN 6988:2006

CISPR 11:2015

CISPR 11:2015+AMD1:2016

+AMD2:2019

8

Thiết bị điện, điện tử

TCVN 7909-4-2:2015

IEC 61000-4-2:2008

TCVN 7909-4-3:2015

IEC 61000-4-3:2010

IEC 61000-4-4:2012

TCVN 8241-4-5:2009

IEC 61000-4-5:2017

TCVN 7909-4-6:2015

IEC 61000-4-6:2013

TCVN 7909-4-8:2015

IEC 61000-4-8:2009

TCVN 8241-4-11:2009

IEC 61000-4-11:2020

IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020

IEC 61000-3-3:2013+AMD1:2017

9

Thiết bị vô tuyến điện(1)

 

9.1

Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM

QCVN 12:2015/BTTTT

9.2

Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 15:2015/BTTTT

9.3

Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 16:2018/BTTTT

9.4

Thiết bị thông tin vô tuyến điện

QCVN 18:2014/BTTTT

EN 301 489-1 V2.2.3

9.5

Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz

QCVN 23:2011/BTTTT

9.6

Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS

QCVN 24:2011/BTTTT(2)

9.7

Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz

QCVN 25:2011/BTTTT

9.8

Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn

QCVN 26:2011/BTTTT(3)

9.9

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển

QCVN 27:2011/BTTTT(4)

9.10

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển

QCVN 28:2011/BTTTT(5)

9.11

Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM)

QCVN 29:2011/BTTTT

9.12

Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)

QCVN 30:2011/BTTTT

9.13

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

QCVN 37:2018/BTTTT

9.14

Trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1 -3 GHz

QCVN 40:2011/BTTTT(6)

9.15

Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM

QCVN 41:2016/BTTTT

9.16

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại)

QCVN 42:2011/BTTTT

9.17

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự

QCVN 43:2011/BTTTT

9.18

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại)

QCVN 44:2018/BTTTT

9.19

Thiết bị phát, thu phát vô tuyến điện

QCVN 47:2015/BTTTT(7)

9.20

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn/ phương tiện cứu sinh

QCVN 50:2011/BTTTT (8)

QCVN 50:2020/BTTTT (8)

9.21

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động/di động hàng hải

QCVN 52.2020/BTTTT(9)

9.22

Thiết bị vi ba số SDH điểm-điểm dải tần tới

15 GHz

QCVN 53:2017/BTTTT(10)

9.23

Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2.4 GHz

QCVN 54:2011/BTTTT

QCVN 54:2020/BTTTT

EN 300 328 V2.2.2

9.24

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 MHz-25 MHz

QCVN 55:2011/BTTTT

EN 300 330 V2.1.1

9.25

Thiết bị vô tuyến nghiệp dư

QCVN 56:2011/BTTTT

9.26

Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

QCVN 57:2018/BTTTT (11)

9.27

Thiết bị gọi chọn số DSC

QCVN 58:2011/BTTTT (12)

9.28

Điện thoại vô tuyến MF và HF

QCVN 59:2011/BTTTT (13)

9.29

Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm cứu nạn

QCVN 60:2011/BTTTT (14)

9.30

Điện thoại vô tuyến UHF

QCVN 61:2011/BTTTT(15)

9.31

Thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ hàng hải

QCVN 62:2011/BTTTT (16)

9.32

Tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật số DVB- T2

QCVN 64:2012/BTTTT

9.33

Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

QCVN 65:2013/BTTTT

QCVN 65:2021/BTTTT

EN 301 893 V2.1.1

9.34

Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 66:2018/BTTTT

9.35

Thiết bị trạm mặt đất INMARSAT F77 sử dụng trên tàu biển

QCVN 67:2013/BTTTT (17)

9.36

Thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tàu biển

QCVN 68:2013/BTTTT (18)

9.37

Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHz

QCVN 70:2013/BTTTT

9.38

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 25 MHz - 1 GHz

QCVN 73:2013/BTTTT

EN 300 220-2 V3.2.1

9.39

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40GHz

QCVN 74:2013/BTTTT (19)

QCVN 74:2020/BTTTT (19)

EN 300 440 V2.2.1 (19)

9.40

Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

QCVN 75:2013/BTTTT(20)

9.41

Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

QCVN 76:2013/BTTTT(21)

9.42

Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2

QCVN 77:2013/BTTTT

9.43

Thiết bị thu tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2

QCVN 80:2014/BTTTT(22)

9.44

Thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz

QCVN 91:2015/BTTTT

9.45

Thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz

QCVN 92:2015/BTTTT (23)

9.46

Thiết bị truyền hình ảnh số không dây

QCVN 93:2015/BTTTT

EN 301 489-28 V1.1.1

9.47

Thiết bị thông tin băng siêu rộng

QCVN 94:2015/BTTTT

EN301 489-33 V2.2.1

9.48

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 KHz đến 40 GHz

QCVN 96:2015/BTTTT

EN 301 489-3 V2.1.1

9.49

Máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải

QCVN 97:2015/BTTTT (24)

9.50

Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

QCVN 99:2015/BTTTT

9.51

Thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (TETRA)

QCVN 100:2015/BTTTT

EN 301 489-18 V1.3.1

9.52

Thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD LTE

QCVN 103:2016/BTTTT

EN 301 489-50 V2.3.1

9.53

Thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không

QCVN 104:2016/BTTTT

9.54

Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM

QCVN 105:2016/BTTTT

9.55

Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất

QCVN 106:2016/BTTTT

EN 301 489-22 V2.1.1

9.56

Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn

QCVN 107:2016/BTTTT(25)

9.57

Phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

QCVN 108:2016/BTTTT(26)

9.58

Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA

QCVN 110:2017/BTTTT

9.59

Thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD

QCVN 111:2017/BTTTT

9.60

Thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng

QCVN 112:2017/BTTTT

EN 301 489-17 V3.2.4

9.61

Thiết bị DECT

QCVN 113:2017/BTTTT

EN 301 489-6 V2.2.1

EN 300 176-1 V2.3.1

9.62

Thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ

QCVN 114:2017/BTTTT

EN 301 489-4 V3.3.1

9.63

Thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku

QCVN 116:2017/BTTTT(27)

9.64

Thiết bị đầu cuối thông tin di động E- UTRA/đầu cuối thông tin di động mặt đất

QCVN 117:2018/BTTTT

QCVN 117:2020/BTTTT

9.65

Hệ thống và thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải

QCVN 119:2019/BTTTT

IEC 60945:2002(28)+COR1:2008

9.66

Thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động

QCVN 86:2019/BTTTT

EN 301 489-52 V.1.1.0

9.67

Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz

QCVN 122:2020/BTTT

9.68

Chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu

QCVN 83:2014/BTTTT

9.69

Thiết bị viễn thám khí tượng Radiosonde

EN 302 054 V.2.2.1

9.70

Thiết bị truyền dữ liệu trong hệ thống thông tin liên lạc lĩnh vực y tế cấy ghép (MICS. MITS)

EN 301 839 V.2.1.1

II

Đài vô tuyến điện

 

10

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BIS)

QCVN 8:2010/BTTTT

QCVN 9:2016/BTTTT

QCVN 32:2020/BTTTT

11

Đài phát thanh, đài truyền hình

QCVN 9:2016/BTTTT

QCVN 32:2020/BTTTT

QCVN 78:2014/BTTTT

 

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng cho thử nghiệm ở điều kiện bình thường;

(2) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4, 2.1.2.5, 2.1.2.6, 2.1.2.16 và 2.1.2.17, của QCVN 24:2011/BTTTT;

(3) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5. 7, 2.5.8, 2.5.9, 2.6.9 và 2.6.10 của QCVN 26:2011/BTTTT;

(4) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.5 và 2.2.6 của QCVN 27:2011/BTTTT;

(5) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.3 của QCVN 28:2011/BTTTT;

(6) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 và 2.7 của QCVN 40:2011/BTTTT;

(7) Giới hạn tần số đo đến 43 GHz của QCVN 47:2015/BTTTT;

(8) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại các mục 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 và 2.6.8 của QCVN 50:2011/BTTTT QCVN 50:2020/BTTTT;

(9) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.6.9 và 2.6.10 của QCVN 52:2011/BTTTTQCVN 52:2020/BTTTT;

(10) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.1 và 2.2 của QCVN 53:2017/BTTTT;

(11) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.4.1, 2.6.2 và 2.7.2 của QCVN 57:2018/BTTTT;

(12) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.3, 2.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.7, 4.2.8, 4.5.8 và 4.6.7 của QCVN 58:2011/BTTTT;

(13) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 và 2.4.11 của QCVN 59:2011/BTTTT;

(14) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 và 2.1.7 của QCVN 60:2011/BTTTT;

(15) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.1, 2.2, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.15 và 3.16 của QCVN 61:2011/BTTTT;

(16) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.9, 2.2.1.11, 2.2.5.1, 2.2.5.2, 2.2.5.3, 2.2.5.8 và 2.2.5.11 của QCVN 62:2011/BTTTT:

(17) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 và 2.2.10 của QCVN 67:2013/BTTTT;

(18) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.5, 2.6, 2.7.1.1, 2.7.1.2, 2.7.5.1 và 2.7.5.2 của QCVN 68:2013/BTTTT;

(19) Giới hạn tần số đo đến 43 GHz của QCVN 74:2013/BTTTT và QCVN 74:2020/BTTTT;

(20) Không áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 và 2.3.2 của QCVN 75:2013/BTTTT;

(21) Không áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1 và 2.3.2 của QCVN 76:2013/BTTTT;

(22) Chỉ áp dụng cho chỉ tiêu tại mục 2.1.3 của QCVN 80:2014/BTTTT;

(23) Giới hạn tần số đo đến 43 GHz của QCVN 92:2015/BTTTT;

(14) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.8, 2.2.9, 2.3.8 và 2.3.9 của QCVN 97:2015/BTTTT:

(25) Không áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.3.5 và 2.3.6 của QCVN 107:2016/BTTTT;

(26) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.1, 2.3, 2.7 và 2.8 của QCVN 108:2016/BTTTT;

(27) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.1 và 2.2.2 của QCVN 116:2017/BTTTT;

(28) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 9 và 10 của IEC 60945:2002.

b) Cơ sở 2 (tại 45 Đường Trần Lựu, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh):

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

I

Sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin

 

1

Thiết bị công nghệ thông tin; thiết bị đầu cuối viễn thông kết nối vào mạng viễn thông công cộng

TCVN 7189:2009

CISPR 22:2008

TCVN 7317:2003

CISPR 24:2010

CISPR 24:2010+A1:2015

QCVN 118:2018/BTTTT

CISPR 32:2015

CISPR 32:2015/COR1:2016

CISPR 32:2015+AMD:2019

CFR 47 Part 15

QCVN 22:2010

2

Thiết bị mạng viễn thông

TCVN 8235:2009

3

Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box); thiết bị thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp; máy thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB- T2 (iDTV)

TCVN 7600:2010

CISPR 13:2009

QCVN 118:2018/BTTTT

CISPR 32:2015

CISPR 32:2015/COR1:2016

CISPR 32:2015+AMD 1:2019

4

Mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác

QCVN 71:2021/BTTTT

5

Thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp

QCVN 72:2013/BTTTT

6

Thiết bị đa phương tiện

QCVN 118:2018/BTTTT

CISPR 32:2015

CISPR 32:2015/COR1:2016

CISPR 32:2015+AMD1:2019

CISPR 35:2016

7

Thiết bị khoa học công nghiệp và y tế

TCVN 6988:2006

CISPR 11:2015

CISPR 11:2015+AMD 1:2016 +AMD2:2019

8

Thiết bị điện, điện tử

TCVN 7909-4-2:2015

IEC 61000-4-2:2008

TCVN 7909-4-3:2015

IEC 61000-4-3:2010

IEC 61000-4-4:2012

TCVN 8241-4-5:2009

IEC 61000-4-5:2017

TCVN 7909-4-6:2015

IEC 61000-4-6:2013

TCVN 7909-4-8:2015

IEC 61000-4-8:2009

TCVN 8241-4-11:2009

IEC 61000-4-11:2020

IEC 61000-3-2:2018/AMD 1:2020

IEC 61000-3-3:2013+AMD 1:2017

9

Thiết bị vô tuyến điện(1)

 

9.1

Thiết bị thông tin vô tuyến điện

QCVN 18:2014/BTTTT

EN 301 489-1 V2.2.3

9.2

Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz

QCVN 23:2011/BTTTT

9.3

Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS

QCVN 24:2011/BTTTT(2)

9.4

Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz

QCVN 25:2011/BTTTT

9.5

Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn

QCVN 26:2011/BTTTT (3)

9.6

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển

QCVN 27:2011/BTTTT (4)

9.7

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển

QCVN 28:2011/BTTTT(5)

9.8

Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM)

QCVN 29:2011/BTTTT

9.9

Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)

QCVN 30:2011/BTTTT

9.10

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

QCVN 37:2018/BTTTT

9.11

Trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1-3 GHz

QCVN 40:2011/BTTTT(6)

9.12

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại)

QCVN 42:2011/BTTTT

9.13

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự

QCVN 43:2011/BTTTT

9.14

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại)

QCVN 44:2018/BTTTT

9.15

Thiết bị phát, thu phát vô tuyến điện

QCVN 47:2015/BTTTT(7)

9.16

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn/phương tiện cứu sinh

QCVN 50:2011/BTTTT (8)

QCVN 50:2020/BTTTT (8)

9.17

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động/di động hàng hải

QCVN 52:2011/BTTTT (9)

QCVN 52:2020/BTTTT(9)

9.18

Thiết bị vi ba số SDH điểm-điểm dải tần tới 15 GHz

QCVN 53:2017/BTTTT(10)

9.19

Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

QCVN 54:2011/BTTTT

QCVN 54:2020/BTTTT

EN 300 328 V2.2.2

9.20

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 MHz-25 MHz

QCVN 55:2011/BTTTT

EN 300 330 V2.1.1

9.21

Thiết bị vô tuyến nghiệp dư

QCVN 56:2011/BTTTT

9.22

Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

QCVN 57:2018/BTTTT(11)

9.23

Thiết bị gọi chọn số DSC

QCVN 58:2011/BTTTT(12)

9.24

Điện thoại vô tuyến MF và HF

QCVN 59:2011/BTTTT(13)

9.25

Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm cứu nạn

QCVN 60:2011/BTTTT (14)

9.26

Điện thoại vô tuyến UHF

QCVN 61:2011/BTTTT(15)

9.27

Thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ hàng hải

QCVN 62:2011/BTTTT(16)

9.28

Tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật số DVB-T2

QCVN 64:2012/BTTTT

9.29

Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

QCVN 65:2013/BTTTT

QCVN 65:2021/BTTTT

EN 301 893 V2.1.1

9.30

Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 66:2018/BTTTT

9.31

Thiết bị trạm mặt đất INMARSAT F77 sử dụng trên tàu biển

QCVN 67:2013/BTTTT (17)

9.32

Thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tàu biển

QCVN 68:2013/BTTTT (18)

9.33

Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHz

QCVN 70:2013/BTTTT

9.34

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 25 MHz - 1 GHz

QCVN 73:2013/BTTTT

EN 300 220-2 V3.2.1

9.35

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 GHz

QCVN 74:2013/BTTTT (19)

QCVN 74:2020/BTTTT (19)

EN 300 440 V2.2.1 (19)

9.36

Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

QCVN 75:2013/BTTTT (20)

9.37

Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

QCVN 76:2013/BTTTT (21)

9.38

Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2

QCVN 77:2013/BTTTT

9.39

Thiết bị thu tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2

QCVN 80:2014/BTTTT(22)

9.40

Thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz

QCVN 91:2015/BTTTT

9.41

Thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz

QCVN 92:2015/BTTTT(23)

9.42

Thiết bị truyền hình ảnh số không dây

QCVN 93:2015/BTTTT

EN 301 489-28 V1.1.1

9.43

Thiết bị thông tin băng siêu rộng

QCVN 94:2015/BTTTT

EN 301 489-33 V2.2.1

9.44

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 KHz đến 40 GHz

QCVN 96:2015/BTTTT

EN 301 489-3 V2.2.0

9.45

Máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải

QCVN 97:2015/BTTTT(24)

9.46

Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

QCVN 99:2015/BTTTT

9.47

Thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (TETRA)

QCVN 100:2015/BTTTT

EN 301 489-18 V1.3.1

9.48

Thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không

QCVN 104:2016/BTTTT

9.49

Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM

QCVN 105:2016/BTTTT

9.50

Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất

QCVN 106:2016/BTTTT

EN 301 489-22 V2.1.1

9.51

Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn

QCVN 107:2016/BTTTT(25)

9.52

Phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

QCVN 108:2016/BTTTT(26)

9.53

Thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng

QCVN 112:2017/BTTTT

EN 301 489-17 V3.2.4

9.54

Thiết bị DECT

QCVN 113:2017/BTTTT

EN 301 489-6 V2.2.1

EN 300 176-1 V2.3.1

9.55

Thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ

QCVN 114:2017/BTTTT

EN 301 489-4 V3.3.1

9.56

Thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku

QCVN 116:2017/BTTTT(27)

9.57

Hệ thống và thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải

QCVN 119:2019/BTTTT

IEC 60945:2002(28)+COR1:2008

9.58

Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz

QCVN 122:2020/BTTT

9.59

Thiết bị viễn thám khí tượng Radiosonde

EN 302 054V.2.2.1

9.60

Thiết bị truyền dữ liệu trong hệ thống thông tin liên lạc lĩnh vực y tế cấy ghép (MICS, MITS)

EN 301 839 V.2.1.1

II

Đài vô tuyến điện

 

10

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

QCVN 8:2010/BTTTT

QCVN 9:2016/BTTTT

QCVN 32:2020/BTTTT

11

Đài phát thanh, đài truyền hình

QCVN 9:2016/BTTTT

QCVN 32:2020/BTTTT

QCVN 78:2014/BTTTT

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng cho thử nghiệm ở điều kiện bình thường;

(2)Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4, 2.1.2.5, 2.1.2.6, 2.1.2.16 và 2.1.2.17, của QCVN24:2011/BTTTT;

(3) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.6.9 và 2.6.10 của QCVN 26:2011/BTTTT;

(4) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.5 và 2.2.6 của QCVN 27:2011/BTTTT:

(5) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.3 của QCVN 28:2011/BTTTT:

(6) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 và 2.7 của QCVN 40:2011/BTTTT;

(7) Giới hạn tần số đo đến 43 GHz của QCVN 47:2015/BTTTT:

(8) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại các mục 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 và 2.6.8 của QCVN 50:2011/BTTTT QCVN 50:2020/BTTTT;

(9) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.6.9 và 2.6.10 của QCVN 52:2011/BTTTTQCVN 52:2020/BTTTT;

(10) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.1 và 2.2 của QCVN 53:2017/BTTTT:

(11) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.4.1, 2.6.2 và 2.7.2 của QCVN 57:2018/BTTTT;

(12) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.3, 2.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.7, 4.2.8, 4.5.8 và 4.6.7 của QCVN 58:2011/BTTTT;

(13) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 và 2.4.11 của QCVN 59:2011/BTTTT;

(14) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 và 2.1.7 của QCVN 60:2011/BTTTT;

(15) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.1, 2.2, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.15 và 3.16 của QCVN 61:2011/BTTTT;

(16) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.9, 2.2.1.11, 2.2.5.1, 2.2.5.2, 2.2.5.3, 2.2.5.8 và 2.2.5.11 của QCVN 62:2011/BTTTT;

(17) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 và 2.2.10 của QCVN 67:2013/BTTTT;

(18) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.5, 2.6, 2.7.1.1, 2.7.1.2, 2.7.5.1 và 2.7.5.2 của QCVN 68:2013/BTTTT:

(19) Giới hạn tần số đo đến 43 GHz của QCVN 74:2013/BTTTT và QCVN 74:2020/BTTTT;

(20) Không áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 và 2.3.2 của QCVN 75:2013/BTTTT;

(21) Không áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1 và 2.3.2 của QCVN 76:2013/BTTTT;

(22) Chỉ áp dụng cho chỉ tiêu tại mục 2.1.3 của QCVN 80.2014/BTTTT:

(23) Giới hạn tần số đo đến 43 GHz của QCVN 92:2015/BTTTT;

(24) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.8, 2.2.9, 2.3.8 và 2.3.9 của QCVN 97:2015/BTTTT:

(25) Không áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.3.5 và 2.3.6 của QCVN 107:2016/BTTTT;

(26) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.1, 2.3, 2.7 và 2.8 của QCVN 108:2016/BTTTT;

(27) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 2.2.1 và 2.2.2 của QCVN 116:2017/BTTTT;

(28) Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu tại mục 9 và 10 của IEC 60945:2002.

thuộc tính Quyết định 1035/QĐ-BTTTT

Quyết định 1035/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1035/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Tâm
Ngày ban hành:06/06/2022Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện tổ chức thử nghiệm

Ngày 6/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1035/QĐ-BTTTT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện thực hiện việc thử nghiệm với 02 phạm vi: cơ sở 1 tại 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; cơ sở 2 tại 45 Đường Trần Lựu, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 (ba) năm.

Mặt khác, các sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin được thử nghiệm tại Cơ sở 1 gồm: thiết bị công nghệ thông tin; thiết bị đầu cuối viễn thông kết nối vào mạng viễn thông công cộng; thiết bị mạng viễn thông;…

Ngoài ra, Tổ chức thử nghiệm có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phụ vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1035/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi