Quyết định 09/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc in, cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006 - 2010 (mẫu mới)

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ 09/2007/QĐ-BTTTT

NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2007

VỀ VIỆC IN, CẤP THẺ NHÀ BÁO THỜI HẠN 2006 - 2010 (MẪU MỚI)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 và Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết định số 1000/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và chuyển tổ chức, biên chế cán bộ; công chức, viên chức làm công tác báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hóa, Thề thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. In, cấp Thẻ Nhà báo thời hạn 2006-2010 (mẫu mới) trên cơ sở lấy nguyên hình thức, nội dung của Thẻ Nhà báo đã được ban hành tại Quyết định số 81/2005/QĐ-BVHTT ngày 27 tháng 12 năm 2005 chỉ thay đổi chức danh ký trên Thẻ nhà báo trước đây là Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin thành Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Đối với nhà báo đang sử dụng Thẻ Nhà báo thời hạn 2006 - 2010 do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp trước đây được tiếp tục sử dụng đến 31 tháng 12 năm 2010.

Điều 3. Các cơ quan báo chí có trách nhiệm giới thiệu mẫu Thẻ Nhà báo mới trên báo, đài để các tổ chức, cá nhân nhận biết, tạo thuận lợi trong hoạt động nghiệp vụ.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, các Sở Văn hóa - Thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

     Đỗ Quý Doãn

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực