Thông tư 42/2001/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng các hình thức: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và đào tạo, Cờ thi đua của Chính phủ cho ngành giáo dục

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
PHẦN A
BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
I- ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:
1. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho:
- Cá nhân cán bộ, công chức, giáo viên, giảng viên và tập thể thuộc ngành giáo dục được xét định kỳ theo năm học.
- Tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm học; trong thực hiện một nhiệm vụ của ngành giáo dục khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo sơ kết, tổng kết hoặc khi kết thúc hội thi; trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường, trung tâm, đơn vị; có thành tích đột xuất.
2. Việc khen thưởng các lực lượng xã hội, người nước ngoài có đóng góp cho ngành giáo dục, khen thưởng học sinh, sinh viên có quy định riêng, không nằm trong phạm vi Thông tư hướng dẫn này.
II- TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
1. Với đơn vị nhà trường, trung tâm, cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở phục vụ giáo dục và tập thể nhỏ trong đơn vị cơ sở.
Đơn vị được xét chọn khen thưởng nếu đạt được một trong năm tiêu chuẩn sau:
a) Có 3 năm học liên tục (năm học đề nghị khen và 2 năm học trước đó) đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc, Trung tâm tiên tiến xuất sắc, Tập thể lao động xuất sắc của Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ, tỉnh).
b) Trong 5 năm học liên tục có 3 năm đạt danh hiệu Trường tiên tiến, Trung tâm tiên tiến, Tập thể lao động giỏi và 2 năm đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc, Trung tâm tiên tiến xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc của Bộ, tỉnh.
c) Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện một nhiệm vụ của ngành giáo dục khi được Bộ giáo dục và Đào tạo sơ kết, tổng kết hoặc khi kết thúc hội thi và lựa chọn theo tiêu chuẩn hướng dẫn khen thưởng khi sơ kết, tổng kết, hội thi.
d) Có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường, trung tâm, đơn vị.
đ) Có thành tích đột xuất, ảnh hưởng tốt và có tác dụng nêu gương trong ngành, trong địa phương.
2. Với cá nhân.
Cá nhân được xét chọn khen thưởng nếu đạt được một trong năm tiêu chuẩn sau:
a) Có 3 năm học liên tục (năm học đề nghị khen và 2 năm học trước đó) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giáo viên giỏi cấp cơ sở, giảng viên giỏi cấp trường với thành tích xuất sắc.
b) Được công nhận là Giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc hoặc 2 lần liên tục được công nhận là Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, tỉnh, Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ, tỉnh.
c) Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện một nhiệm vụ của ngành, khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo sơ kết, tổng kết hoặc kết thúc hội thi và lựa chọn theo tiêu chuẩn hướng dẫn khen thưởng khi sơ kết, tổng kết, hội thi.
d) Có nhiều thành tích cống hiến, đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường, trung tâm, đơn vị, được đơn vị tổng kết, lựa chọn tiêu biểu và đề nghị khen thưởng.
đ) Có thành tích đột xuất được các cấp quản lý giáo dục đề nghị khen thưởng.
3. Nguyên tắc xét chọn khen thưởng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Về đối tượng.
Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ và cá nhân:
- Với các tỉnh cần có sự cân đối giữa cá nhân giảng dạy và công tác ở nhà trường với cán bộ quản lý công tác ở Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. Chú ý lựa chọn tới tất cả các ngành học, bậc học.
- Với các Bộ, ngành cần có sự cân đối giữa giáo viên, giảng viên với cán bộ quản lý phòng, ban, lãnh đạo của trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.
b) Về số lượng.
- Yêu cầu xét chọn chặt chẽ, lựa chọn những cá nhân, tập thể xuất sắc tiêu biểu trong số các cá nhân, tập thể đủ tiêu chuẩn.
- Đảm bảo một tỷ lệ cân đối thích hợp với số lượng cán bộ, công chức, giáo viên, giảng viên và tương ứng với thành tích thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
- Với các trường, trung tâm, đơn vị thuộc các tỉnh phải được số phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục tỉnh từ 90% trở lên.
- Với các trường, trung tâm, đơn vị thuộc các Bộ, ngành phải được số phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị từ 90% trở lên.
III- THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ
1. Trình tự tiến hành.
a) Với các trường, trung tâm, đơn vị thuộc các tỉnh do Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục tỉnh xét, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.
b) Với các trường, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Hiệu trưởng nhà trường, Thủ trưởng đơn vị đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, sau khi Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị xét.
c) Với các trường, đơn vị thuộc các Bộ, ngành do Hiệu trưởng nhà trường, Thủ trưởng đơn vị đề nghị (sau khi Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị xét) Bộ, ngành chủ quản xét và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.
2. Hồ sơ đề nghị.
a) Văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (với đơn vị thuộc tỉnh của Bộ, ngành (với đơn vị thuộc Bộ, ngành) kèm theo danh sách.
b) Bản tóm tắt thành tích của cá nhân, của tập thể đề nghị khen thưởng có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.
c) Thời gian gửi hồ sơ đề nghị:
- Với các đơn vị thuộc tỉnh: Trước ngày 30 tháng 7 hàng năm.
- Với các đơn vị thuộc Bộ, ngành: Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.
PHẦN B
CỜ THI ĐUA CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
I- ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯƠNG
Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho:
- Các cơ sở giáo dục thuộc ngành giáo dục được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Các trường, trung tâm giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị sản xuất, kinh doanh trực thuộc ngành giáo dục có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm hoặc năm học, xét tặng một lần trong mỗi năm hoặc năm học theo các khối với số 1 lượng như sau:
1. Bốn cờ xét tặng cho 4 trường có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối giáo  dục mầm non.
2. Bốn cờ xét tặng cho 4 trường có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trường tiểu học.
3. Ba cờ xét tặng cho 3 trường có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trường trung học cơ sở.
4. Ba cờ xét tặng cho 3 trường có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trường trung học phổ thông.
5. Ba cờ xét tặng cho 3 trường có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trường trung học chuyên nghiệp.
6. Ba cờ xét tặng cho 3 trường có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trường cao đẳng.
7. Ba cờ xét tặng cho 3 trường có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trường đại học.
8. Hai cờ xét tặng cho 2 trung tâm có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
9. Hai cờ xét tặng cho 2 trung tâm có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trung tâm giáo dục thường xuyên.
10. Tặng cờ cho các Sở Giáo dục và Đào tạo có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm học theo chỉ tiêu công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được xét theo 5 vùng.
11. Ba cờ xét tặng cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm của khối sản xuất, kinh doanh.
Theo tiêu chuẩn quy định tại điểm 2 của Điều 15 trong Nghị định số 56/1998/NĐ-CP, cụ thể là:
1- Với các trường, các trung tâm: Là trường tiên tiến xuất sắc, Trung tâm tiên tiến xuất  sắc có thành tích tiêu biểu nhất trong các trường, các trung tâm của tỉnh, của Bộ trong năm học và 2 năm học liền trước đó đã được khen thưởng Bằng khen của Bộ, tỉnh.
2. Với các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học theo chỉ tiêu công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Được khen thưởng 100% số chỉ tiêu công tác của năm học được quy định cho địa bàn và có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong vùng.
3. Với các đơn vị thuộc khối sản xuất, kinh doanh phải đạt được 3 tiêu chuẩn sau:
a) Hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, là đơn vị 3 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu của ngành giáo dục tỉnh, Bộ.
b) Đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác cao.
c) Có nhân tố mới để các đơn vị khác học tập.
Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống buôn lậu và các tệ nạn xã hội có hiệu quả.
III- THỦ TUC VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
1- Số lượng đề nghị:
Khen thưởng các đơn vị nhà trường, trung tâm giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc ngành giáo dục:
a) Với các tỉnh, lựa chọn 1 đơn vị trong tất cả các trường của giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, các đơn vị sản xuất kinh doanh. Hội đồng 'Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục tỉnh xét, Giám đốc Sở Giáo dục Và Đào tạo đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xét; chỉ đề nghị đơn vị được 100% số phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục tỉnh.
b) Với các trường, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị (sau khi Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị xét với 100% số phiếu đồng ý) bộ giáo dục và Đào tạo xét khen thưởng.
c) Với các Bộ, ngành, lựa chọn 1 đơn vị trong tất cả các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Hiệu trưởng nhà trường đề nghị (sau khi Hội đồng Thi đua - khen thưởng xét), Bộ, ngành chủ quản xét và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đề nghị đơn vị được 100% số phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị.
d) Với các Sở Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn theo tiêu chuẩn đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học theo chỉ tiêu công tác của các Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Hồ sơ đề nghị:
a) Văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (với đơn vị thuộc tỉnh), của Bộ, ngành (với đơn vị thuộc Bộ, ngành).
b) Bản báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị khen thưởng có xác nhận của cơ quan quản lý.
c) Thời gian gửi hồ sơ đề nghị về Bộ Giáo dục và Đào tạo:
* Với đơn vị thuộc giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp  - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên: Trước ngày 30 tháng 7 hàng năm.
* Với trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học: Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.
*  Với đơn vị sản xuất kinh doanh: Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.
PHẦN C
CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
I- ĐỐI TƯỢNG KHEN THUỞNG
Cờ thi đua của Chính phủ khen thưởng cho đơn vị trường, trung tâm giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc ngành giáo dục có thành tích xuất sắc dẫn đầu toàn quốc trong năm, năm học, mỗi năm xét 1 lần theo các khối với số lượng như sau:
1. Một cờ xét tặng cho trường có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối giáo dục mầm non.
2. Một cờ xét tặng cho trường có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối trường tiểu học.
3. Một cờ xét tặng cho trường có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối trường trung học cơ sở.
4. Một cờ xét tặng cho trường có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối trường trung học phổ thông.
5. Một cờ xét tặng cho trường có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối trường trung học chuyên nghiệp.
6. Một cờ xét tặng cho trường có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối trường cao đẳng
7. Một cờ xét tặng cho trường có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối trường đại học.
8. Một cờ xét tặng cho trung tâm có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
9. Một cờ xét tặng cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học theo chỉ tiêu công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt thành tích xuất sắc nhất trong các Sở Giáo dục và Đào tạo.
10. Một cờ xét tặng cho đơn vị có thành tích xuất sắc nhất trong năm của khối sản xuất, kinh doanh.
II- TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
Theo các tiêu chuẩn quy định tại điểm 3 của Điều 15 trong Nghị định số 56/1998/NĐ-CP, vận dụng cho ngành giáo dục, cụ thể là:
1.Với các trường, các trung tâm được xét chọn khen thưởng phải đạt được 3 tiêu chuẩn sau:
a) Là trường tiên tiến xuất sắc, trung tâm tiên tiến xuất sắc có thành tích dẫn đầu các trường, các trung tâm của tỉnh, của Bộ, ngành trong năm học.
b) Liên tục 4 năm học trước đó được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc, trung tâm tiên tiến xuất sắc.
c) Trong 5 năm học liền kề trước đó có 1 lần được khen thưởng Cờ thi đua của Bộ, tỉnh.
2. Với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học theo chỉ tiêu công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xét chọn khen thưởng phải đạt được 2 tiêu chuẩn sau:
a) Được khen thưởng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các chỉ tiêu công tác của năm học.
b) Là Sở Giáo dục và Đào tạo có thành tích thực hiện xuất sắc nhất các chỉ tiêu công tác năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dẫn đầu các Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Với đơn vị sản xuất, kinh doanh được xét chọn khen thưởng phải đạt được 3 tiêu chuẩn sau:
a) Hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, là đơn vị 4 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc dẫn đầu của ngành giáo dục tỉnh, Bộ.
b) Dẫn đầu về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác.
c) Có nhân tố mới tiêu biểu để các đơn vị trong ngành giáo dục học tập. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống buôn lậu và các tệ nạn xã hội có hiệu quả cao.
III- THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ
1- Số lượng đề nghị và trình tự tiến hành.
a) Khen thưởng các đơn vị nhà trường, trung tâm giáo dục, đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc ngành giáo dục.
- Với các tỉnh: Lựa chọn và đề nghị 1 đơn vị đủ tiêu chuẩn quy định, do Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục tỉnh xét, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị; chỉ đề nghị đơn vị được 100% số phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục tỉnh.
- Với các trường, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Hiệu trưởng nhà trường đề nghi (sau khi Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị xét với 100% số phiếu đồng ý) Bộ Giáo dục và Đào tạo xét khen thưởng.
- Với các Bộ, ngành: Lựa chọn và đề nghị 1 đơn vị đủ tiêu chuẩn quy định, do Hiệu trưởng nhà trường đề nghị (sau khi Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị xét) Bộ chủ quản xét và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đề nghị đơn vị được 100% số phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị.
b) Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo: Do Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục xét chọn.
c) Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục xét chọn theo khối trường, trung tâm, đơn vị sản xuất kinh doanh, Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi khối chọn 1 đơn vị có thành tích dẫn đầu đề nghị Chính phủ khen thưởng Cờ thi đua.
d) Với các trường, đơn vị thuộc các tỉnh, sau khi Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục đã xét chọn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến hiệp y.
e) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ qua Viện Thi đua - khen thưởng nhà nước.
2. Hồ sơ đề nghị.
1. Văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (với đơn vị thuộc tỉnh), của Bộ, ngành (với đơn vị thuộc Bộ, ngành).
2. Bản báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị khen thưởng có xác nhận của cơ quan quản lý.
3. Văn bản nhất trí của Uỷ ban nhân dân tỉnh theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị: Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.
PHẦN D
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày,  kể từ ngày ký.
 Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành có trường thực hiện theo Thông tư hướng dẫn này và hướng dẫn các đơn vị nhà trường, trung tâm giáo dục, các cấp quản lý giáo dục - đào tạo thuộc quyền thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành, các đơn vị nhà trường, trung tâm giáo dục, các cấp quản lý giáo dục - đào tạo phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để sửa đổi, bổ sung kịp thời.

thuộc tính Thông tư 42/2001/TT-BGD&ĐT

Thông tư 42/2001/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng các hình thức: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và đào tạo, Cờ thi đua của Chính phủ cho ngành giáo dục
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:42/2001/TT-BGD&ĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Vũ Hùng
Ngày ban hành:22/10/2001Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ ngày 01/1/12020, Thông tư này bị hết hiệu lực bởi Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT.

Xem chi tiết Thông tư42/2001/TT-BGD&ĐT tại đây

tải Thông tư 42/2001/TT-BGD&ĐT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 42/2001/TT-BGDĐT
NGÀY 22/10/2001 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN
KHEN THƯỞNG CÁC HÌNH THỨC: BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO, CỜ THI ĐUA CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,
CỜ THI DUA CỦA CHÍNH PHỦ CHO NGÀNH GIÁO DỤC

 

Để thực hiện các Điều 14, 15, 16, 17 trong Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30-7-1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp; cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng các hình thức: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Chính phủ cho ngành giáo dục cụ thể như sau:

 

PHẦN A
BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

I- ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:

 

1. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho:

- Cá nhân cán bộ, công chức, giáo viên, giảng viên và tập thể thuộc ngành giáo dục được xét định kỳ theo năm học.

- Tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm học; trong thực hiện một nhiệm vụ của ngành giáo dục khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo sơ kết, tổng kết hoặc khi kết thúc hội thi; trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường, trung tâm, đơn vị; có thành tích đột xuất.

2. Việc khen thưởng các lực lượng xã hội, người nước ngoài có đóng góp cho ngành giáo dục, khen thưởng học sinh, sinh viên có quy định riêng, không nằm trong phạm vi Thông tư hướng dẫn này.

 

II- TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

 

1. Với đơn vị nhà trường, trung tâm, cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở phục vụ giáo dục và tập thể nhỏ trong đơn vị cơ sở.

Đơn vị được xét chọn khen thưởng nếu đạt được một trong năm tiêu chuẩn sau:

a) Có 3 năm học liên tục (năm học đề nghị khen và 2 năm học trước đó) đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc, Trung tâm tiên tiến xuất sắc, Tập thể lao động xuất sắc của Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ, tỉnh).

b) Trong 5 năm học liên tục có 3 năm đạt danh hiệu Trường tiên tiến, Trung tâm tiên tiến, Tập thể lao động giỏi và 2 năm đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc, Trung tâm tiên tiến xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc của Bộ, tỉnh.

c) Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện một nhiệm vụ của ngành giáo dục khi được Bộ giáo dục và Đào tạo sơ kết, tổng kết hoặc khi kết thúc hội thi và lựa chọn theo tiêu chuẩn hướng dẫn khen thưởng khi sơ kết, tổng kết, hội thi.

d) Có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường, trung tâm, đơn vị.

đ) Có thành tích đột xuất, ảnh hưởng tốt và có tác dụng nêu gương trong ngành, trong địa phương.

2. Với cá nhân.

Cá nhân được xét chọn khen thưởng nếu đạt được một trong năm tiêu chuẩn sau:

a) Có 3 năm học liên tục (năm học đề nghị khen và 2 năm học trước đó) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giáo viên giỏi cấp cơ sở, giảng viên giỏi cấp trường với thành tích xuất sắc.

b) Được công nhận là Giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc hoặc 2 lần liên tục được công nhận là Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, tỉnh, Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ, tỉnh.

c) Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện một nhiệm vụ của ngành, khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo sơ kết, tổng kết hoặc kết thúc hội thi và lựa chọn theo tiêu chuẩn hướng dẫn khen thưởng khi sơ kết, tổng kết, hội thi.

d) Có nhiều thành tích cống hiến, đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường, trung tâm, đơn vị, được đơn vị tổng kết, lựa chọn tiêu biểu và đề nghị khen thưởng.

đ) Có thành tích đột xuất được các cấp quản lý giáo dục đề nghị khen thưởng.

3. Nguyên tắc xét chọn khen thưởng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a) Về đối tượng.

Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ và cá nhân:

- Với các tỉnh cần có sự cân đối giữa cá nhân giảng dạy và công tác ở nhà trường với cán bộ quản lý công tác ở Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. Chú ý lựa chọn tới tất cả các ngành học, bậc học.

- Với các Bộ, ngành cần có sự cân đối giữa giáo viên, giảng viên với cán bộ quản lý phòng, ban, lãnh đạo của trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

b) Về số lượng.

- Yêu cầu xét chọn chặt chẽ, lựa chọn những cá nhân, tập thể xuất sắc tiêu biểu trong số các cá nhân, tập thể đủ tiêu chuẩn.

- Đảm bảo một tỷ lệ cân đối thích hợp với số lượng cán bộ, công chức, giáo viên, giảng viên và tương ứng với thành tích thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

- Với các trường, trung tâm, đơn vị thuộc các tỉnh phải được số phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục tỉnh từ 90% trở lên.

- Với các trường, trung tâm, đơn vị thuộc các Bộ, ngành phải được số phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị từ 90% trở lên.

 

III- THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ

 

1. Trình tự tiến hành.

a) Với các trường, trung tâm, đơn vị thuộc các tỉnh do Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục tỉnh xét, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

b) Với các trường, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Hiệu trưởng nhà trường, Thủ trưởng đơn vị đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, sau khi Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị xét.

c) Với các trường, đơn vị thuộc các Bộ, ngành do Hiệu trưởng nhà trường, Thủ trưởng đơn vị đề nghị (sau khi Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị xét) Bộ, ngành chủ quản xét và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

2. Hồ sơ đề nghị.

a) Văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (với đơn vị thuộc tỉnh của Bộ, ngành (với đơn vị thuộc Bộ, ngành) kèm theo danh sách.

b) Bản tóm tắt thành tích của cá nhân, của tập thể đề nghị khen thưởng có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

c) Thời gian gửi hồ sơ đề nghị:

- Với các đơn vị thuộc tỉnh: Trước ngày 30 tháng 7 hàng năm.

- Với các đơn vị thuộc Bộ, ngành: Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.

 

PHẦN B
CỜ THI ĐUA CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

I- ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯƠNG

 

Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho:

- Các cơ sở giáo dục thuộc ngành giáo dục được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Các trường, trung tâm giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị sản xuất, kinh doanh trực thuộc ngành giáo dục có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm hoặc năm học, xét tặng một lần trong mỗi năm hoặc năm học theo các khối với số 1 lượng như sau:

1. Bốn cờ xét tặng cho 4 trường có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối giáo dục mầm non.

2. Bốn cờ xét tặng cho 4 trường có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trường tiểu học.

3. Ba cờ xét tặng cho 3 trường có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trường trung học cơ sở.

4. Ba cờ xét tặng cho 3 trường có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trường trung học phổ thông.

5. Ba cờ xét tặng cho 3 trường có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trường trung học chuyên nghiệp.

6. Ba cờ xét tặng cho 3 trường có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trường cao đẳng.

7. Ba cờ xét tặng cho 3 trường có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trường đại học.

8. Hai cờ xét tặng cho 2 trung tâm có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

9. Hai cờ xét tặng cho 2 trung tâm có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học của khối trung tâm giáo dục thường xuyên.

10. Tặng cờ cho các Sở Giáo dục và Đào tạo có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm học theo chỉ tiêu công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được xét theo 5 vùng.

11. Ba cờ xét tặng cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm của khối sản xuất, kinh doanh.

Theo tiêu chuẩn quy định tại điểm 2 của Điều 15 trong Nghị định số 56/1998/NĐ-CP, cụ thể là:

1- Với các trường, các trung tâm: Là trường tiên tiến xuất sắc, Trung tâm tiên tiến xuất sắc có thành tích tiêu biểu nhất trong các trường, các trung tâm của tỉnh, của Bộ trong năm học và 2 năm học liền trước đó đã được khen thưởng Bằng khen của Bộ, tỉnh.

2. Với các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học theo chỉ tiêu công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Được khen thưởng 100% số chỉ tiêu công tác của năm học được quy định cho địa bàn và có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong vùng.

3. Với các đơn vị thuộc khối sản xuất, kinh doanh phải đạt được 3 tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, là đơn vị 3 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu của ngành giáo dục tỉnh, Bộ.

b) Đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác cao.

c) Có nhân tố mới để các đơn vị khác học tập.

Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống buôn lậu và các tệ nạn xã hội có hiệu quả.

 

III- THỦ TUC VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

 

1- Số lượng đề nghị:

Khen thưởng các đơn vị nhà trường, trung tâm giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc ngành giáo dục:

a) Với các tỉnh, lựa chọn 1 đơn vị trong tất cả các trường của giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, các đơn vị sản xuất kinh doanh. Hội đồng 'Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục tỉnh xét, Giám đốc Sở Giáo dục Và Đào tạo đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xét; chỉ đề nghị đơn vị được 100% số phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục tỉnh.

b) Với các trường, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị (sau khi Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị xét với 100% số phiếu đồng ý) bộ giáo dục và Đào tạo xét khen thưởng.

c) Với các Bộ, ngành, lựa chọn 1 đơn vị trong tất cả các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Hiệu trưởng nhà trường đề nghị (sau khi Hội đồng Thi đua - khen thưởng xét), Bộ, ngành chủ quản xét và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đề nghị đơn vị được 100% số phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị.

d) Với các Sở Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn theo tiêu chuẩn đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học theo chỉ tiêu công tác của các Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ đề nghị:

a) Văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (với đơn vị thuộc tỉnh), của Bộ, ngành (với đơn vị thuộc Bộ, ngành).

b) Bản báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị khen thưởng có xác nhận của cơ quan quản lý.

c) Thời gian gửi hồ sơ đề nghị về Bộ Giáo dục và Đào tạo:

* Với đơn vị thuộc giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên: Trước ngày 30 tháng 7 hàng năm.

* Với trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học: Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.

* Với đơn vị sản xuất kinh doanh: Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

 

PHẦN C
CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

 

I- ĐỐI TƯỢNG KHEN THUỞNG

 

Cờ thi đua của Chính phủ khen thưởng cho đơn vị trường, trung tâm giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc ngành giáo dục có thành tích xuất sắc dẫn đầu toàn quốc trong năm, năm học, mỗi năm xét 1 lần theo các khối với số lượng như sau:

1. Một cờ xét tặng cho trường có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối giáo dục mầm non.

2. Một cờ xét tặng cho trường có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối trường tiểu học.

3. Một cờ xét tặng cho trường có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối trường trung học cơ sở.

4. Một cờ xét tặng cho trường có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối trường trung học phổ thông.

5. Một cờ xét tặng cho trường có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối trường trung học chuyên nghiệp.

6. Một cờ xét tặng cho trường có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối trường cao đẳng

7. Một cờ xét tặng cho trường có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối trường đại học.

8. Một cờ xét tặng cho trung tâm có thành tích xuất sắc nhất trong năm học của khối các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

9. Một cờ xét tặng cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học theo chỉ tiêu công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt thành tích xuất sắc nhất trong các Sở Giáo dục và Đào tạo.

10. Một cờ xét tặng cho đơn vị có thành tích xuất sắc nhất trong năm của khối sản xuất, kinh doanh.

 

II- TIÊU CHUẩN KHEN THƯởNG

 

Theo các tiêu chuẩn quy định tại điểm 3 của Điều 15 trong Nghị định số 56/1998/NĐ-CP, vận dụng cho ngành giáo dục, cụ thể là:

1.Với các trường, các trung tâm được xét chọn khen thưởng phải đạt được 3 tiêu chuẩn sau:

a) Là trường tiên tiến xuất sắc, trung tâm tiên tiến xuất sắc có thành tích dẫn đầu các trường, các trung tâm của tỉnh, của Bộ, ngành trong năm học.

b) Liên tục 4 năm học trước đó được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc, trung tâm tiên tiến xuất sắc.

c) Trong 5 năm học liền kề trước đó có 1 lần được khen thưởng Cờ thi đua của Bộ, tỉnh.

2. Với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học theo chỉ tiêu công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xét chọn khen thưởng phải đạt được 2 tiêu chuẩn sau:

a) Được khen thưởng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các chỉ tiêu công tác của năm học.

b) Là Sở Giáo dục và Đào tạo có thành tích thực hiện xuất sắc nhất các chỉ tiêu công tác năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dẫn đầu các Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Với đơn vị sản xuất, kinh doanh được xét chọn khen thưởng phải đạt được 3 tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, là đơn vị 4 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc dẫn đầu của ngành giáo dục tỉnh, Bộ.

b) Dẫn đầu về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác.

c) Có nhân tố mới tiêu biểu để các đơn vị trong ngành giáo dục học tập. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống buôn lậu và các tệ nạn xã hội có hiệu quả cao.

 

III- THủ TụC Và Hồ SƠ Đề NGHị

 

1- Số lượng đề nghị và trình tự tiến hành.

a) Khen thưởng các đơn vị nhà trường, trung tâm giáo dục, đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc ngành giáo dục.

- Với các tỉnh: Lựa chọn và đề nghị 1 đơn vị đủ tiêu chuẩn quy định, do Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục tỉnh xét, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị; chỉ đề nghị đơn vị được 100% số phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục tỉnh.

- Với các trường, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Hiệu trưởng nhà trường đề nghi (sau khi Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị xét với 100% số phiếu đồng ý) Bộ Giáo dục và Đào tạo xét khen thưởng.

- Với các Bộ, ngành: Lựa chọn và đề nghị 1 đơn vị đủ tiêu chuẩn quy định, do Hiệu trưởng nhà trường đề nghị (sau khi Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị xét) Bộ chủ quản xét và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đề nghị đơn vị được 100% số phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị.

b) Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo: Do Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục xét chọn.

c) Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục xét chọn theo khối trường, trung tâm, đơn vị sản xuất kinh doanh, Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi khối chọn 1 đơn vị có thành tích dẫn đầu đề nghị Chính phủ khen thưởng Cờ thi đua.

d) Với các trường, đơn vị thuộc các tỉnh, sau khi Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục đã xét chọn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến hiệp y.

e) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ qua Viện Thi đua - khen thưởng nhà nước.

2. Hồ sơ đề nghị.

1. Văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (với đơn vị thuộc tỉnh), của Bộ, ngành (với đơn vị thuộc Bộ, ngành).

2. Bản báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị khen thưởng có xác nhận của cơ quan quản lý.

3. Văn bản nhất trí của Uỷ ban nhân dân tỉnh theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị: Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

 

 

PHẦN D
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành có trường thực hiện theo Thông tư hướng dẫn này và hướng dẫn các đơn vị nhà trường, trung tâm giáo dục, các cấp quản lý giáo dục - đào tạo thuộc quyền thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành, các đơn vị nhà trường, trung tâm giáo dục, các cấp quản lý giáo dục - đào tạo phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để sửa đổi, bổ sung kịp thời.

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi