Quyết định 684/QĐ-UBDT 2021 Phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch Covid-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 684/QĐ-UBDT

Quyết định 684/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Dân tộc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:684/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hầu A Lềnh
Ngày ban hành:06/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Uỷ ban Dân tộc thi đua phòng, chống và chiến thắng COVID-19

Ngày 06/10/2021, Ủy ban Dân tộc ra Quyết định 684/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Dân tộc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Theo đó, Kế hoạch nêu cụ thể các nội dung của Phong trào thi đua như: Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; thi đua thực hiện nghiêm mọi biện pháp, giải pháp của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, “lá lành đùm lá rách”…

Ngoài ra, thi đua phát huy các sáng kiến, các giải pháp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bị nhiễm COVID-19 vượt qua khó khăn trong đại dịch; phối hợp với các địa phương phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt việc phòng, chống đại dịch COVID-19…

Nhằm thực hiện thắng lợi nội dung thi đua, các vụ, đơn vị, Ủy ban Dân tộc yêu cầu các đơn vị thực hiện các giải pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19; phát huy tinh thần sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống đại dịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên tuyền, giáo dục…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 684/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 684/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT “CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ỦY BAN DÂN TỘC ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19”

____________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Ủy ban Dân tộc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, thủ trưởng, các vụ, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
- Các TT, PCN Ủy ban Dân tộc;
- Đảng ủy cơ quan;
- Các vụ, đơn vị thuộc UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Hầu A Lềnh

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT “CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ỦY BAN DÂN TỘC ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19”
(Kèm theo Quyết định số: 684/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV và hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hưởng ứng phát động phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ, cấp ủy, thủ trưởng các vụ, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống đại dịch COVID-19 với phương châm “chống dịch như chống giặc”, vừa phòng, chống dịch và nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; động viên, khích lệ công chức, viên chức và người lao động đề cao tinh thần thi đua thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, động viên lôi cuốn các vụ, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động tích cực, chủ động tham gia phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.

2. Yêu cầu

Phong trào thi đua phải được phát động đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Dân tộc. Nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp uỷ đảng, người đứng đầu các vụ, đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nhận thức một cách đúng đắn về phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn cơ quan.

Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị khen thưởng phải bảo đảm tính chính xác, công khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

Với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sỹ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch” chiến thắng đại dịch COVID-19; các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chủ động triển khai phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phòng, chống dịch và tập trung thi đua thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

1. Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, nguồn lực để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; đề cao vai trò của người đứng đầu các vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phòng, chống đại dịch. Chủ động lồng ghép thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kết hợp phòng, chống đại dịch COVID-19 để phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

2. Thi đua phát huy các sáng kiến, các giải pháp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bị nhiễm COVID-19 vượt qua khó khăn trong đại dịch; phối hợp với các địa phương phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt việc phòng, chống đại dịch COVID-19.

3. Thi đua thực hiện nghiêm mọi biện pháp, giải pháp của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, sẵn sàng hỗ trợ để cùng vượt qua khó khăn.

4. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; tuyên truyền sâu rộng đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để người dân hiểu, tin tưởng và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Nhằm thực hiện thắng lợi nội dung thi đua, các vụ, đơn vị phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 để nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc chấp hành tốt các quy định về phòng, chống đại dịch. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa con người Việt Nam, hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, chấp hành tốt quy định của các cấp chính quyền, nhất là những nơi phong tỏa, cách ly, phải thực hiện nghiêm ngặt người cách ly với người, ai ở đâu thì ở đó để ngăn chặn nguồn lây, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh.

2. Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Uỷ ban Dân tộc tăng cường chỉ đạo các vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nắm chắc tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chủ động, đề xuất với cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nghiên cứu các giải pháp đảm bảo linh hoạt, thiết thực phù hợp với nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Các vụ, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phát động đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động; phát huy tinh thần sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống đại dịch, tạo đồng thuận để cùng nhau thực hiện tốt và có hiệu quả phong trào thi đua. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp công sức, tăng cường xã hội hóa việc thực hiện phòng, chống đại dịch COVID-19.

4. Các vụ, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục; phối hợp với các báo, tạp chí có chuyên mục biểu dương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay để nhân rộng những giá trị tốt đẹp của con người, cộng đồng và cả dân tộc.

5. Phát hiện và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo, tham gia tuyên truyền, cổ vũ, động viên và thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

IV. TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng

Tùy theo thành tích đạt được, hình thức khen thưởng được xem xét khen thưởng cấp Nhà nước hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc theo quy định.

2. Tiêu chí và thủ tục khen thưởng

2.1. Tiêu chí

a) Đối với tập thể

Các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc thực hiện tốt phong trào thi đua, có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

b) Đối với cá nhân

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc là những người trực tiếp tham gia và có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hoặc có sáng kiến, phát minh phục vụ có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

2.2. Thủ tục hồ sơ

a) Tờ trình của Vụ, đơn vị kèm danh sách tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng;

b) Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng (đối với đơn vị không có Hội đồng thi đua khen thưởng là biên bản họp liên tịch);

c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (có xác nhận của đơn vị trình khen);

(Biểu mẫu đã được quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30/11/2015 của Ủy ban Dân tộc).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung của phong trào thi đua năm 2021 (Kế hoạch số 293/KH-UBDT ngày 17/3/3021 của Ủy ban Dân tộc) yêu cầu các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc nghiêm túc triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện có hiệu quả, thực chất để phong trào thi đua thực sự là động lực góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Dân tộc.

2. Thường trực Hội đồng thi đua- khen thưởng phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban Dân tộc theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện phong trào thi đua, báo cáo Hội đồng Thi đua khen thưởng và Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các Vụ, đơn vị gửi thông tin đến Thường trực Hội đồng TĐ-KT (Vụ Tổ chức Cán bộ) tổng hợp, báo cáo Hội đồng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xin ý kiến giải quyết và điều chỉnh cho phù hợp.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan hưởng ứng công tác phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh COVID-19, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, thống nhất hành động, sáng tạo, đổi mới phong cách làm việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Tòa án nhân dân

Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Tòa án nhân dân

Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi