Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT 2021 thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg phát động thi đua phát triển KT-XH hàng năm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT

Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Tòa án nhân dân
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:319/QĐ-TANDTC-TĐKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Tiến
Ngày ban hành:24/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

TANDTC ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021

Ngày 24/09/2021, Toà án nhân dân tối cao ra Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Tòa án nhân dân (Chỉ thị số 19/CT-TTg).

Theo đó, các nội dung, giải pháp được đặt ra như: Quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 19/CT-TTg; xây dựng, hoàn thiện, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng và chủ đề thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy tinh thần đoàn kết thi đua chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19… cũng là các nội dung, giải pháp được đề cập tại Quyết định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

S: 319/QĐ-TANDTC-TĐKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19/CT-TTG NGÀY 16/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI HẰNG NĂM VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2021-2025) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN

____________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24/11/2014;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và giai đoạn 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Tòa án nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp; các tập thể, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Hội đồng TĐKTTW (để b/c);
- Các đ/c PCA TANDTC (để chỉ đạo);
- Các thành viên HĐTĐKT TAND;
- Đăng Cổng TT của TANDTC;
- Lưu: VP, Vụ TĐKT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Văn Tiến

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19/CT-TTG NGÀY 16/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI HẰNG NĂM VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2021-2025) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Kèm theo Quyết định số 319/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

 

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Chỉ thị 19/CT-TTg), Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg trong Tòa án nhân dân, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg theo Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị, Tòa án nhân dân các cấp trong tổ chức phát động, thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng; gắn thi đua với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân.

2. Huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Tòa án trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên hàng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân các cấp chủ động nghiên cứu, đề ra giải pháp đột phá thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, có hiệu quả các phong trào thi đua; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; chủ động phát hiện, nhân rộng các điển hình và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 19/CT-TTg; xây dựng, hoàn thiện, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng

a) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, tuyên truyền có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, biên giới, hải đảo.

c) Kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân, phù hợp với Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi (ngay sau khi được Quốc hội khóa XV thông qua) và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo quy định.

2. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng và chủ đề thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

a) Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua phù hợp, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các mặt công tác, như: Thi đua đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ việc, đáp ứng các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Thi đua đẩy mạnh công tác xây dựng ngành, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các Tòa án nhân dân; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, có hiệu quả, phục vụ Nhân dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh phân cấp quản lý đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát; đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và Đề án cải cách chế độ tiền lương cho Tòa án nhân dân các cấp, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và Luật tổ chức Tòa án nhân dân. Thi đua xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tòa án nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Thi đua nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc về hành chính, tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác chuyên môn; phấn đấu hoàn thành xây dựng Tòa án điện tử vào năm 2025. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng ở Tòa án các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên... Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua theo kế hoạch đề ra.

b) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua. Chỉ phát động, tổ chức triển khai phong trào thi đua khi đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, đối tượng tham gia và tiêu chí đánh giá thi đua. Các phong trào thi đua phải có nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, thực hiện.

Cùng với việc tổ chức phong trào thi đua hằng năm, căn cứ nhiệm vụ trong từng giai đoạn, thời điểm cụ thể để phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề nhằm tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, yếu kém. Rà soát, đánh giá những phong trào thi đua còn hình thức, chưa thiết thực để điều chỉnh kịp thời. Tuyệt đối chống mọi biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích, nặng về khen thưởng, nhẹ về thi đua trong tổ chức phong trào thi đua.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là căn cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả phong trào thi đua và thực hiện bình xét, đề nghị khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua.

3. Đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt

a) Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến được coi là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025

Các đơn vị, Tòa án nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và trong cả giai đoạn 2021-2025 (theo Kế hoạch số 09/KH-TANDTC-TĐKT ngày 25/3/2021 của Tòa án nhân dân tối cao). Hằng năm, mỗi đơn vị, Tòa án nhân dân lựa chọn, giới thiệu ít nhất một điển hình tiêu biểu, xuất sắc toàn diện (tập thể hoặc cá nhân) báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao để lựa chọn biểu dương, phổ biến, nhân rộng trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Kịp thời tổ chức biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua; tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm, dịch bệnh, thiên tai; những tấm gương người tốt, việc tốt trong đời sống sinh hoạt hàng ngày...

b) Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua

Các đơn vị báo chí, tạp chí, cổng thông tin của Tòa án nhân dân xác định việc tuyên truyền các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác thông tin, tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục phù hợp, tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của Tòa án nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ, truyền thông số; sử dụng kết hợp hài hòa, phong phú các hình thức tuyên truyền.

4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

a) Thực hiện khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật để khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác khen thưởng, nhất là việc phát hiện các điển hình, nhân tố mới để khen thưởng. Phát hiện, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các Thẩm phán, Thư ký,... tham gia xét xử các vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế, chức vụ (do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tiếp chỉ đạo), các vụ án liên quan đến dịch bệnh Covid-19, thiên tai. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp. Công tác khen thưởng phải hướng mạnh về cơ sở, quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; tập trung giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến (nếu có). Chủ động khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tòa án nhân dân.

b) Tăng cường chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, kiểm tra, giám sát và có biện pháp cụ thể phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/2020/CT-CA ngày 28/7/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

a) Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và các thành viên trong việc tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan tổ chức triển khai phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; phân công rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

b) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân các cấp bảo đảm ổn định, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng chuyên môn hóa, thống nhất trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị tốt, bản lĩnh, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan về công tác thi đua, khen thưởng và có khả năng tổ chức vận động, thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân các cấp tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

c) Tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân các cấp.

d) Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đưa chương trình giảng dạy Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng cho học viên, sinh viên trong các lớp đào tạo tại Học viện Tòa án.

6. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

a) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng, gắn với trách nhiệm của các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và yêu cầu cụ thể trong từng giai đoạn và hằng năm. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công khai các thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng và giám sát chặt chẽ việc thực hiện. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện nghiêm việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên các phương tiện thông tin truyền thông, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác khen thưởng.

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng, công tác lưu trữ phục vụ tra cứu, cung cấp thông tin, thống kê, báo cáo về thi đua, khen thưởng.

7. Phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

a) Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường tuyên truyền nhằm huy động sự chung tay, góp sức của cả hệ thống vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 29/7/2021. Thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, huy động các nguồn lực, động viên, khích lệ toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân các cấp tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động, linh hoạt đề xuất các sáng kiến, giải pháp công tác, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện mục tiêu kép “vừa thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid-19” để chia sẻ, học tập, nhân rộng trong hệ thống Tòa án nhân dân và trong xã hội.

b) Khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác và trong phòng, chống dịch bệnh. Các đơn vị, Tòa án nhân dân các cấp chủ động phát hiện, khen thưởng và tổ chức trao thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích để động viên, khích lệ kịp thời (không đợi hết dịch mới khen thưởng). Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn (trong toàn quốc) thì đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. Đồng thời, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống Covid-19, không hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị, Tòa án nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra.

2. Hằng năm, khi tiến hành sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng cần gắn với kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg, kịp thời rà soát, bổ sung biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Chỉ thị.

3. Vụ Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao là đơn vị thường trực, tham mưu, giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi