Quyết định 2797/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Bộ mẫu hồ sơ khen thưởng trong ngành Tư pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------------------
Số: 2797/QĐ-BTP
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------                         
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ mẫu hồ sơ khen thưởng trong ngành Tư pháp
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ mẫu hồ sơ khen thưởng trong ngành Tư pháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và áp dụng đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban TĐKTTƯ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ TĐ - KT.
 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Lê Hồng Sơn

 
PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 2797/QĐ-BTP ngày 29 tháng 10 năm 2012
của Bộ Tư pháp)
 

Các biểu mẫu
Nội dung
Mẫu số 1
Tờ trình.
Mẫu số 2
Danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng.
Mẫu số 3
Biên bản họp Hội đồng thi đua – khen thưởng.
Mẫu số 4
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tập thể lao động xuất sắc đối với tập thể.
Mẫu số 5
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với cá nhân.
Mẫu số 6
Báo cáo sáng kiến (dùng cho các trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp).
Mẫu số 7
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho (tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất).
Mẫu số 8
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho (tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề).

 
 
        Thể thức và kỹ thuật trình bày của các mẫu biểu phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
 
 


Mẫu số 1: Tờ trình đề nghị khen thưởng 
 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
----------------
Số:       /TTr….       
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
…(1)…., ngày …. tháng …. năm ……

 
 
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng …..(2)
-----------------------
 
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên)                          
 
- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và các văn bản hướng dẫn thi đua, khen thưởng hiện hành;
- Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 7 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp và kết quả phiên họp ngày…tháng…năm…của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ..(3)..
…(3)… kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét, tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ..(2)…. như sau:
1. Cờ thi đua ngành Tư pháp ….tập thể.
2. Tập thể lao động xuất sắc…..tập thể.
3. Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp …..cá nhân.
4. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp….tập thể;….cá nhân.
(Có danh sách kèm theo)
…(3).. kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

 
Ghi chú:
(1): Địa danh.
(2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (thành tích năm, đột xuất, theo đợt hoặc theo chuyên đề).
(3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị.


Mẫu số 02:
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG
(kèm theo Tờ trình số         /TTr-.... ngày...tháng…năm…)
 
 
Số TT
Danh hiệu, hình thức khen thưởng
Họ và tên cá nhân; tên tập thể
Chức vụ, đơn vị
I
 Cờ thi đua ngành Tư pháp
 
1.
….
 
 
 
 
II
 Tập thể lao động xuất sắc
 
1.
 ……
 
 
 
 
III
 Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp
 
1
 Ông (bà ) …
 
 
 
IV
 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 
a.
 Tập thể:
 
1.
…..
 
 
 
 
b.
 Cá nhân
 
1.
 Ông (bà ) ……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tổng số ………tập thể; …….cá nhân.
 

 NGƯỜI LẬP BIỂU
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

 


Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ sở.
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
…(1)…., ngày …. tháng …. năm ……

 
 
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
Về việc xét, đề nghị khen thưởng …...( 2)
 
 
Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm ….
Địa điểm: ………
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …(3) ... tiến hành họp xét, đề nghị Thủ trưởng ……(3)... trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc năm…(đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)
Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT.
Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: …………..
Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:
1. Đ/c …………. chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên;
4. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng.
Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các cá nhân, tập thể. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ..(3)... đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí….%, đề nghị Thủ trưởng ….(3)… trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có tên sau:
 

STT
Tên cá nhân/ tập thể
Hình thức khen thưởng

 
Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….
 

 THƯ KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(ký, ghi rõ họ tên)

 
 
Ghi chú:
(1): Địa danh.
(2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (thành tích năm, đột xuất, theo đợt hoặc theo chuyên đề).
(3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị.


Mẫu số 04: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua ngành Tư pháp, Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể.
 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
…(1)…., ngày …. tháng …. năm ……

 
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng……(2)
------------------------ 
 
 
Tên tập thể đề nghị: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I- SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1- Đặc điểm, tình hình
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang thông tin điện tử:
- Quá trình thành lập và phát triển:
- Những đặc điểm chính của cơ quan, đơn vị (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.
2- Chức năng, nhiệm vụ: Những chức năng, nhiệm vụ được giao (nêu khái quát).
II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1- Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị và tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 7/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.
Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt được, cụ thể:
+ Các đơn vị thuộc Bộ phải nêu rõ báo cáo về các nhiệm vụ đã đạt được trong năm theo chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp, theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác của các đơn vị đã được ban hành ngay từ đầu năm; kết quả số điểm tự chấm/số điểm chuẩn (200 điểm) theo Bảng chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc Bộban hành kèm theo Quyết định số 3962/QĐ-BTP ngày 26/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
+ Sở Tư pháp phải nêu rõ báo cáo về các nhiệm vụ đã đạt được trong năm theo chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp được ban hành ngay từ đầu năm; kết quả số điểm tự chấm/số điểm chuẩn (200 điểm) theo Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012ban hành kèm theo Quyết định số 2561/QĐ-BTP ngày 21/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
+ Cơ quan Thi hành án dân sự phải nêu rõ báo cáo về tỷ lệ kết quả thi hành án dân sự đạt ….%; (tăng, giảm …% so với năm trước); kết quả số điểm tự chấm/số điểm chuẩn (200 điểm) theo Bảng chấm điểm thi đua đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương được ban hành kèm theo Quyết định số 2352/QĐ-BTP ngày 16/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
- Việc đổi mới công tác quản lý, các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả, có đóng góp cho ngành Tư pháp (3).
2- Các giải pháp thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích: Phần này cần nêu được những sáng kiến, những việc làm mới, những giải pháp đạt được thành tích; các phong trào thi đua được áp dụng trong thực tiễn công tác.
3- Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4- Hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể.
III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN
 
Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
Số quyết định, ngày, tháng, năm
1. Danh hiệu thi đua
 
- Tập thể lao động xuất sắc năm …
 
- Cờ thi đua ngành Tư pháp năm …
 
- Cờ thi đua của Chính phủ năm…
 
.….
 
2. Hình thức khen thưởng
 
- Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương năm ..
 
- Bằng khen của UBND tỉnh năm…
 
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm…
 
 ..…
 
 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN   TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (4)
(Ký, đóng dấu(nếu có), ghi rõ họ tên)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)
 

 
Ghi chú:
(1): Địa danh.
(2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (Cờ thi đua ngành Tư pháp; Tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
(3): Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các thành tích đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đối với Cờ thi đua ngành Tư pháp, Tập thể Lao động xuất sắc thì báo cáo nêu rõ thành tích trong năm đề nghị; đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì báo cáo nêu rõ thành tích trong 02 năm (năm đề nghị và năm trước liền kề)
(4): - Đối với các đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Lãnh đạo Bộ phụ trách;
- Đối với các Phòng, Ban, Khoa…trong các đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Thủ trưởng đơn vị;
- Đối với Chi cục THADS và các đơn vị thuộc Cục THADS là nhận xét, xác nhận của Cục trưởng Cục THADS;
- Đối với Cục THADS là nhận xét, xác nhận của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Bộ Tư pháp;
- Đối với Tư pháp cấp huyện, cấp xã là nhận xét, xác nhận của Chủ tịch UBND cùng cấp;
-Đối với các Phòng, đơn vị thuộc Sở là nhận xét, xác nhận của Giám đốc Sở Tư pháp;
- Đối với Sở Tư pháp là nhận xét, xác nhận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho cá nhân.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
…(1)…., ngày …. tháng …. năm …..
 
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng…..(2)….
--------------------------
 
           
I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)     Nam, nữ:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Quê quán:    
- Nơi thường trú:
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
II – THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Sơ lược thành tích của đơn vị: (Chỉ áp dụng đối với cá nhân là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thì nêu tóm tắt khái quát thành tích của đơn vị).
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận.
- Thành tích đạt được: Nêu rõ kết quả đã đạt được về số lượng, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; kết quả cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, các biện pháp đổi mới công tác quản lý (nếu là lãnh đạo); những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả, có đóng góp cho ngành Tư pháp (3).
III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN
 
Các danh hiệu thi đua,                                    hình thức khen thưởng
Số quyết định, ngày,                   tháng, năm
1. Danh hiệu thi đua
 
- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm …
 
- Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp năm …
 
…..
 
2. Hình thức khen thưởng
 
- Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương năm ..
 
- Bằng khen của UBND tỉnh năm…
 
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm…
 
…..
 
 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NHẬN XÉT,   XÁC NHẬN  
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)
NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN                                                               TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (4)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)
 
 
Ghi chú:
(1): Địa danh.
(2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
(3): Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các thành tích đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đối với Chiến sỹ thi đua Ngành thì báo cáo nêu rõ thành tích trong 03 năm (năm đề nghị và 02 năm trước liền kề); đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì báo cáo nêu rõ thành tích trong 2 năm (năm đề nghị và năm trước liền kề).
(4): -Đối với cá nhân là Phó Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức trong các đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Thủ trưởng đơn vị;
       - Đối với cá nhân là Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Lãnh đạo Bộ phụ trách;
       -Đối với cá nhân của Chi cục THADS, đơn vị thuộc Cục THADS và phó Cục trưởng Cục THADS là nhận xét, xác nhận của Cục trưởng Cục THADS;
       - Đối với cá nhân là Cục trưởng Cục THADS là nhận xét, xác nhận của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Bộ Tư pháp;
      - Đối với cá nhân là Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, Tư pháp – Hộ tịch cấp xã là nhận xét, xác nhận của Chủ tịch UBND cùng cấp;
      - Đối với cá nhân là cán bộ, công chức thuộc Phòng Tư pháp cấp huyện là nhận xét, xác nhận của Trưởng phòng Tư pháp;
      - Đối với cá nhân là cán bộ, công chức các Phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp và Phó Giám đốc Sở Tư pháp là nhận xét, xác nhận của Giám đốc Sở Tư pháp;
      - Đối với cá nhân Giám đốc Sở Tư pháp là nhận xét, xác nhận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
 
 
Mẫu số 6: Mẫu Báo cáo sáng kiến, giải pháp, đề tài.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
…(1)…., ngày …. tháng …. năm …..
 
 
BÁO CÁO SÁNG KIẾN
Đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp
 
 
- Tên sáng kiến, giải pháp, đề tài (2).  
- Họ và tên, đơn vị công tác, chức vụ, chức danh của tác giả (3).
1. Nêu lý do hay sự cần thiết của đề tài, sáng kiến, giải pháp:
- Nhận thức, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của cấp trên về vấn đề được lựa chọn là đề tài, sáng kiến, giải pháp.
 - Những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn, bất hợp lý, bất cập…cần thay đổi, cải tiến, đổi mới trong thực tiễn và mục đích, ý nghĩa, tác dụng của đề tài, sáng kiến, giải pháp.
Từ đó khẳng định lý do (sự cần thiết) của đề tài, sáng kiến, giải pháp.
2. Nội dung, kết quả, hiệu quả áp dụng của đề tài, sáng kiến, giải pháp:
- Tóm tắt nội dung chính của đề tài, sáng kiến, giải pháp.
- Nêu rõ đối tượng, phạm vi áp dụng (đã áp dụng sáng kiến, giải pháp, đề tài vào lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc gì? đối với cơ quan, đơn vị, địa phương nào?... )
- Trình bày trình tự các biện pháp (cách làm), các bước áp dụng trong thực tiễn công tác, quản lý; trong đó, có nhận xét về vai trò tác dụng, hiệu quả của từng biện pháp, từng bước đó).
- Kết quả, hiệu quả cụ thể của việc áp dụng đề tài, sáng kiến, giải pháp (giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm kinh phí…có đối chiếu, so sánh với kết quả khi chưa áp dụng sáng kiến, giải pháp, đề tài); phạm vi tác dụng, ảnh hưởng của kết quả, hiệu quả mang lại).
3. Kết luận:
Đánh giá, nhận xét chung, khả năng, triển vọng, những kinh nghiệm rút ra từ quá trình áp dụng;những ý kiến đề xuất để tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả áp dụng đề tài, sáng kiến, giải pháp./.
 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
QUẢN LÝ TRỰC TIẾP                                       (Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)
NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)
                                                                                                                        
 

 
Ghi chú:
(1): Địa danh.
(2): Tên gọi của đề tài, sáng kiến, giải pháp phải ngắn gọn, đủ ý, rõ nghĩa, dễ hiểu và phù hợp với nội dung.
(3): Ghi rõ họ và tên, đơn vị đang công tác, chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm.
 
Mẫu số 7: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho (tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất).
 

 ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
-----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
…(1)…., ngày …. tháng …. năm …..

 
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Về thành tích xuất sắc đột xuất…..)
-----------------------
 
Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thưởng:
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
 
 
I- SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ
- Đối với đơn vị ghi sơ lược quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức, viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), giới tính, ngày tháng năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác…
II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo nêu ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao đạt thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt kế hoạch, thời gian đã đề ra được cấp trên ghi nhận; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân…)
 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN   TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (3)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (2)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)
 

 Ghi chú:
(1): Địa danh.
(2): Đối với cá nhân: ký, ghi rõ họ, tên và Thủ trưởng đơn vị nhận xét, xác nhận, ký, đóng dấu.
(3): Theo ghi chú (4) mẫu số 4 và (4) mẫu số 5 ban hành kèm theo Quyết định này.
Mẫu số 8: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho (tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề ).
 
 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ (1)
----------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
…(2)...., ngày …. tháng …. năm …..

 
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Về thành tích xuất sắc theo đợt hoặc theo chuyên đề…..)
-------------------------------
 
Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thưởng:
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
 
 
I- SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ
- Đối với đơn vị ghi sơ lược quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức, viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Đối với cá nhân ghi rõ: họ và tên (bí danh), giới tính, ngày tháng năm sinh; quê quán; nơi thường trú; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chức vụ, đơn vị công tác…
II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả…đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua...
 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN  
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (4)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (3)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)
 

 
Ghi chú:
(1): Chỉ áp dụng đối với tập thể đề nghị khen thưởng.
(2): Địa danh.
(3): Đối với cá nhân: ký, ghi rõ họ, tên và Thủ trưởng đơn vị nhận xét, xác nhận, ký, đóng dấu.
(4): Theo ghi chú (4) mẫu số 4 và (4) mẫu số 5 ban hành kèm theo Quyết định này.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi