Quyết định 928/QĐ-BTNMT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 928/QĐ-BTNMT

Quyết định 928/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:928/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành:14/04/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ TNMT tổ chức đối thoại với công chức, viên chức thanh niên năm 2020

Ngày 14/4/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định 928/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức về công tác thanh niên, trong năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành tổ chức 01 buổi đối thoại giữa lãnh đạo Bộ với công chức, viên chức là thanh niên của các đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó Bộ cũng tổ chức các hội thảo chuyên đề, nâng cao nhận thức cho thanh niên về công tác bảo vệ môi trường; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức đối với sinh viên tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, Bộ sẽ triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực là thanh niên để thanh niên của Bộ khẳng định năng lực, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược. Đồng thời, bồi dưỡng và đưa công chức, viên chức là thanh niên có đủ phẩm chất, năng lực vào quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các đơn vị. Mặt khác, việc dạy và học ngoại ngữ trong các trường đại học trực thuộc Bộ cũng được tăng cường thực hiện.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 928/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

___________

Số: 928/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Thanh niên năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên;

Căn cứ Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020);

Căn cứ Quyết định số 3555/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Bộ Nội vụ;

- Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;

- Lưu: VT, TCCB. HM.(50)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số 928/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai một cách toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo quy định của Luật thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ và Chương trình, Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thanh niên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Bộ, của ngành và yêu cầu hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ, của Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển thanh niên.

- Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của công tác quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

- Nâng cao vai trò chủ động của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong quản lý công tác thanh niên, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thanh niên với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Nâng cao nhận thức về công tác thanh niên

a) Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác thanh niên và phát triển thanh niên bằng các hình thức phù hợp.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tổ chức 01 buổi đối thoại giữa lãnh đạo Bộ với công chức, viên chức là thanh niên của các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

c) Tổ chức đối thoại với công chức, viên chức là thanh niên để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công chức, viên chức trẻ.

- Đơn vị chủ trì: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

d) Tổ chức hội thảo chuyên đề, nâng cao nhận thức cho thanh niên về công tác bảo vệ môi trường (chủ đề: Bảo tồn đa dạng sinh học và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam).

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

đ) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức đối với sinh viên tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ về ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Đơn vị thực hiện: Các Trường đại học trực thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

2. Tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch phát triển thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: việc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 thực hiện theo yêu cầu, kế hoạch của các cơ quan Trung ương; việc tổng kết Kế hoạch phát triển thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch phát triển thanh niên Bộ giai đoạn 2020 - 2025: thực hiện vào tháng 12/2020 hoặc lồng ghép với việc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam.

3. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trẻ

a) Tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực là thanh niên để thanh niên của Bộ khẳng định năng lực, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Bộ, của ngành.

- Đơn vị chủ trì: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, trong đó chú trọng chọn cử công chức, viên chức là thanh niên đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý hành chính nhà nước, tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ năm 2020.

c) Tạo điều kiện, ưu tiên bố trí cho công chức, viên chức là thanh niên của Bộ chủ trì, tham gia thực hiện các đề tài khoa học, xây dựng các văn bản, đề án mang tính chiến lược nhằm phát huy tiềm năng và bồi dưỡng trình độ chuyên môn sâu cho đội ngũ công chức, viên chức trẻ từ môi trường thực tiễn.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian: Theo kế hoạch công tác của các đơn vị.

d) Quan tâm, bồi dưỡng và đưa công chức, viên chức là thanh niên có đủ phẩm chất, năng lực vào quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các đơn vị, bảo đảm sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ; bồi dưỡng, giới thiệu các đoàn viên thanh niên ưu tú cho cấp ủy các cấp thực hiện công tác phát triển Đảng, tham gia cấp ủy các cấp.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

đ) Triển khai các hoạt động tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong các trường đại học trực thuộc Bộ; tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, chống bạo lực học đường.

- Đơn vị chủ trì: Các trường đại học trực thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Nâng cao năng lực, kiện toàn tổ chức Đoàn Thanh niên và đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý công tác thanh niên tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

- Đơn vị chủ trì: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

b) Kiện toàn các tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác Đoàn.

- Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, theo yêu cầu.

c) Đổi mới hình thức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp.

- Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, theo yêu cầu.

d) Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu.

5. Xây dựng môi trường lành mạnh cho công chức, viên chức trẻ phấn đấu, trưởng thành

a) Đề xuất việc khen thưởng, biểu dương những kết quả nổi bật của công chức, viên chức là thanh niên có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đóng góp vào thành tích chung của Bộ. Tích cực giới thiệu các tấm gương điển hình tiên tiến là công chức, viên chức, người lao động trẻ trong công tác xây dựng ngành trên các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử của Bộ.

- Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo đợt bình xét thi đua.

b) Tạo điều kiện, khuyến khích công chức, viên chức trẻ tham gia luyện tập, thi đấu thể thao nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho các công chức, viên chức trẻ của Bộ.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020; thực hiện lồng ghép với các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Tổ chức cán bộ) về tình hình, kết quả triển khai thực hiện.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch này bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện quản lý công tác thanh niên theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Đảng ủy Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng; Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ chỉ đạo tổ chức đoàn thể các đơn vị trực thuộc tham gia, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch này.

4. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Bộ trưởng và Bộ Nội vụ về tình hình kết quả thực hiện theo quy định./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi