Quyết định 3003/QĐ-BTNMT 2019 Quy chế làm việc Hội đồng chung khảo Liên hoan phim môi trường

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

---------------
Số: 3003/QĐ-BTNMT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng chung khảo
Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng chung khảo Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7 năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng chung khảo Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7 tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Tổng cục Môi trường, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và các đơn vị khác có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Các thành viên Hội đồng;

- Lưu: VT, TCMT, TĐKT&TT, Th35.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG CHUNG KHẢO LIÊN HOAN PHIM MÔI TRƯỜNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 7 NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số: 3003/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 11 năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

-------------------

 

Điều 1. Trách nhiệm của Hội đồng chung khảo

- Hội đồng chung khảo trách nhiệm tổ chức thẩm định các phim điện ảnh, truyền hình tham dự liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7; lựa chọn các tác phẩm xuất sắc báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét quyết định công nhận giải thưởng.

- Các thành viên Hội đồng chung khảo đảm bảo năng lực chuyên môn, uy tín nghề nghiệp, trình độ thẩm định tác phẩm điện ảnh, truyền hình; không thuộc thành phần tham gia quá trình xây dựng tác phẩm như biên kịch, đạo diễn, quay phim, hoạ sỹ, người làm âm thanh, nhạc sỹ, diễn viên chính và biên tập của các phim tham gia dự giải.

- Hội đồng chung khảo làm việc trên tinh thần đề cao trách nhiệm, công tâm, khách quan; không được tiết lộ thông tin về quá trình bàn bạc thảo luận, đánh giá các phim dự giải và kết quả chấm giải trước khi có công bố kết quả chính thức tại trao giải liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7.

Điều 2. Phương thức chấm điểm

Vòng 1:

- Xem xét tất cả các phim thuộc trách nhiệm thẩm định chuyên môn của từng Ban Giám khảo, từng thành viên cho điểm độc lập. Sau đó, tổng hợp điểm của tất cả các thành viên để tính điểm bình quân của mỗi phim.

- Các tác phẩm được chấm theo thang điểm 100.

- Điểm cho nhóm nội dung, tiêu chí căn cứ theo Thể lệ ban hành tại Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7 năm 2019:

1. Phản ánh các vấn đề đang được cộng đồng quan tâm, nằm trong 5 nhóm nội dung trọng tâm: 30 điểm

2. Tính sáng tạo, tính nghệ thuật, thể hiện được ý tưởng: 30 điểm

3. Đề xuất được giải pháp thiết thực, hiệu quả; góp phần giải quyết vấn đề thực tiễn công tác bảo vệ môi trường: 20 điểm

4. Đảm bảo tiêu chuẩn hình ảnh và âm thanh: 20 điểm

- Tác phẩm lọt vào vòng 2 phải đạt điểm trung bình từ 70 điểm trở lên.

Vòng 2:

- Hội đồng chung khảo tổ chức xem xét, chấm tập thể tất cả các phim có điểm số trung bình từ 70 trở lên.

- Các thành viên họp bàn thống nhất cho điểm và tổng hợp danh sách các tác phẩm có điểm bình quân từ cao xuống thấp trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định công nhận.

- Quy định điểm đối với các phim đạt giải như sau:

1. Phim đạt Giải A có điểm số trung bình từ 91 đến 100 điểm.

2. Phim đạt Giải B có điểm số trung bình từ 81 đến 90 điểm.

3. Phim đạt Giải C có điểm số trung bình từ 71 đến 80 điểm.

- Để đảm bảo số lượng giải không vượt quá cơ cấu quy định, số Giải A, Giải B và Giải C do Hội đồng chung khảo xem xét, quyết định trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm định phim (bằng điểm số) của các Ban Giám khảo và theo nguyên tắc xét từ phim có điểm số cao nhất trở xuống.

Lưu ý:

- Điểm thấp nhất và cao nhất cho một phim của hai thành viên cùng một Ban Giám khảo không chênh nhau quá 03 điểm. Trường hợp chênh lệch trên 03 điểm trở lên, Chủ tịch Hội đồng chung khảo và Trưởng Ban giám khảo thể loại phim đó yêu cầu các thành viên giám khảo trao đổi, xem xét, thống nhất chấm.

- Phiếu điểm không hợp lệ là phiếu không chấm phim theo thang điểm hoặc phiếu có điểm trung bình của giám khảo này chênh lệch với điểm trung bình của giám khảo khác quá 3 điểm./.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực