Quyết định 983/QĐ-BXD 2019 Hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế di dời nhà ở ven sông

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG

------------------

Số: 983/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế:

“Điều tra, khảo sát, đề xuất các cơ chế, giải pháp bố trí sắp xếp lại dân cư,

di dời nhà ở khu vực ven sông, kênh, rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm
đảm bảo
an toàn về chỗ ở cho người dân trong điều kiện ngập lụt, bão, lũ,
nước biển dâng”

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-BXD ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ, môi trường và sự nghiệp kinh tế do Bộ Xây dựng quản lý;

Căn cứ Quyết định số 743/QĐ-BXD ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát, đề xuất các cơ chế, giải pháp bố trí sắp xếp lại dân cư, di dời nhà ở khu vực ven sông, kênh, rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn về chỗ ở cho người dân trong điều kiện ngập lụt, bão, lũ, nước biển dâng”;

Xét đề nghị tại văn bản số 165/QLN ngày 07/10/2019 của Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản về đề nghị nghiệm thu dự án;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế: “Điều tra, khảo sát, đề xuất các cơ chế, giải pháp bố trí sắp xếp lại dân cư, di dời nhà ở khu vực ven sông, kênh, rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn về chỗ ở cho người dân trong điều kiện ngập lụt, bão, lũ, nước biển dâng”.

Hội đồng gồm 07 thành viên (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá nghiệm thu theo mục tiêu, nội dung, sản phẩm và thời gian đó được phê duyệt tại Quyết định số 743/QĐ-BXD ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản và các Ông, Bà có tên trong Hội đồng nghiệm thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                       

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Sinh

 

Danh sách hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế

“Điều tra, khảo sát, đề xuất các cơ chế, giải pháp bố trí sắp xếp lại dân cư, di dời
nhà ở
khu vực ven sông, kênh, rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an
toàn về chỗ ở cho người dân trong điều kiện ngập lụt, bão, lũ, nước biển dâng”

(Kèm theo Quyết định số 983/QĐ-BXD ngày 21/11/2019
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

Chủ tịch Hội đồng

1. Ông Đàm Đức Biên

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thư ký Hội đồng

2. Bà Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên chính Vụ KHTC

Ủy viên:

3. Bà Trần Thị Lan Anh

Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị

4. Bà Đặng Anh Thư

Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật

5. Ông Vũ Anh

Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

 

6. Ông Vũ Văn Phấn

Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

7. Ông Vũ Minh Hòa

 

Phó Vụ trưởng - Phó chánh Văn phòng Ban
Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Khách mời:

Đại diện Trung tâm Thông tin

Bộ Xây dựng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực