Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

Số: 99/2018/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2018

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định về báo cáo tài chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Kế toán, Kiểm toán;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp của một đơn vị kế toán nhà nước gồm nhiều đơn vị kế toán trực thuộc.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng cho các đơn vị kế toán nhà nước bao gồm: cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập; cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước; các tổ chức được nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo mục tiêu chính trị- xã hội cụ thể.
2. Thông tư này không áp dụng cho các đơn vị đã có quy định riêng về lập báo cáo tài chính tổng hợp (hợp nhất).
3. Quỹ dự trữ nhà nước không được tổng hợp vào báo cáo của Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp 1). Bộ Tài chính tổng hợp riêng báo cáo về tình hình dự trữ nhà nước để Kho bạc nhà nước (sau đây viết tắt là KBNN) sử dụng và tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau:
1. Báo cáo bổ sung thông tin tài chính là báo cáo cung cấp thêm các thông tin tài chính ngoài báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính tổng hợp đã lập theo quy định để phục vụ cho quá trình lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên.
2. Báo cáo tài chính tổng hợp là báo cáo nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động, các luồng tiền từ hoạt động và các thông tin thuyết minh báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên như của một đơn vị kế toán độc lập. Báo cáo tài chính tổng hợp do đơn vị kế toán cấp trên lập, được tổng hợp từ báo cáo tài chính riêng của mình (với vai trò là đơn vị kế toán cơ sở) và các đơn vị cấp dưới trực thuộc.
3. Báo cáo tài chính riêng là báo cáo tài chính do đơn vị kế toán cơ sở lập theo quy định của chế độ kế toán mà đơn vị đang áp dụng. Báo cáo tài chính riêng cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị kế toán cơ sở, giúp cho việc nâng cao trách nhiệm giải trình của đơn vị về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật, đồng thời cung cấp thông tin cho đơn vị kế toán cấp trên lập báo cáo tài chính tổng hợp.
4. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm các chế độ kế toán sau: Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các chế độ kế toán được xây dựng, hướng dẫn trên cơ sở các quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
5. Đơn vị kế toán cấp trên là đơn vị có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tài chính, bao gồm đơn vị dự toán cấp 1 và đơn vị kế toán trung gian được đơn vị dự toán cấp 1 giao nhiệm vụ lập báo cáo tài chính tổng hợp của các đơn vị trực thuộc.
6. Đơn vị kế toán trực thuộc là đơn vị kế toán cấp dưới trực tiếp có trách nhiệm lập và nộp báo cáo tài chính (hoặc báo cáo tài chính tổng hợp) cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị dự toán cấp 1, đơn vị kế toán trực thuộc có thể bao gồm các đơn vị kế toán trung gian và đơn vị kế toán cơ sở hoặc chỉ bao gồm các đơn vị kế toán cơ sở.
Điều 4. Kỳ lập báo cáo
1. Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên được lập theo kỳ kế toán năm. Trường hợp pháp luật có quy định theo kỳ hạn lập khác thì ngoài báo cáo theo kỳ hạn năm, đơn vị còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp theo kỳ hạn đó.
2. Báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo kỳ hạn kế toán của báo cáo tài chính tổng hợp.
Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị
1. Trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp 1
a) Đơn vị dự toán cấp 1, bao gồm: Các Bộ, ngành và các tổ chức tương đương tại trung ương; Các sở, ban ngành và các đơn vị tương đương thuộc cấp tỉnh; Các đơn vị cấp phòng và tương đương thuộc cấp huyện thuộc đối tượng phải lập và nộp báo cáo tài chính tổng hợp cho cơ quan tài chính và KBNN đồng cấp theo quy định.
b) Kết thúc kỳ kế toán năm các đơn vị dự toán cấp 1 phải tiếp nhận, lập và gửi các báo cáo bao gồm:
- Tiếp nhận báo cáo tài chính, báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo bổ sung thông tin tài chính từ các đơn vị kế toán trực thuộc, chịu trách nhiệm kiểm soát đối với báo cáo đã nhận của các đơn vị kế toán trực thuộc.
- Lập Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính theo quy định của Thông tư này. Đối chiếu chỉ tiêu số liệu trên các báo cáo đã lập đảm bảo chính xác, khớp đúng.
Trường hợp đơn vị dự toán cấp 1 không có đơn vị kế toán trực thuộc, đã lập báo cáo tài chính riêng theo quy định chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp phải lập Báo cáo bổ sung thông tin tài chính theo quy định của Thông tư này.
- Gửi báo cáo cho KBNN đồng cấp để phục vụ cho lập Báo cáo tài chính nhà nước (đối với đơn vị thuộc cấp trung ương và cấp tỉnh) hoặc lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện (đối với đơn vị thuộc cấp huyện).
Đồng thời gửi báo cáo cho cơ quan tài chính đồng cấp phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra số liệu quyết toán theo quy định.
c) Đơn vị dự toán cấp 1 chịu trách nhiệm quyết định việc giao nhiệm vụ cho đơn vị kế toán trung gian cấp dưới lập báo cáo tài chính tổng hợp, cụ thể như sau:
- Đơn vị dự toán cấp 1 tại trung ương có thể quyết định tổ chức một hay nhiều cấp đơn vị kế toán trung gian lập báo cáo tài chính tổng hợp. Đơn vị dự toán cấp 1 tại địa phương (tỉnh, huyện) chỉ tổ chức tối đa một cấp đơn vị kế toán trung gian lập báo cáo tài chính tổng hợp.
- Việc giao nhiệm vụ cho đơn vị kế toán trung gian cấp dưới lập báo cáo tài chính tổng hợp phải phù hợp với mô hình tổ chức, yêu cầu quản lý của đơn vị và các quy định hiện hành. Đơn vị kế toán trung gian cũng đồng thời là đơn vị dự toán cấp trên trong trường hợp đơn vị kế toán trung gian được đơn vị dự toán cấp 1 giao dự toán NSNN và chịu trách nhiệm phân bổ ngân sách cho đơn vị cấp dưới.
Việc xác định đơn vị trung gian để giao nhiệm vụ lập báo cáo tài chính tổng hợp hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục số 04 “Xác định đơn vị kế toán trung gian lập báo cáo tài chính tổng hợp”.
d) Đơn vị dự toán cấp 1 quy định thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo bổ sung thông tin tài chính của các đơn vị kế toán cấp dưới để đảm bảo thời gian tổng hợp và nộp báo cáo cho cơ quan tài chính và KBNN đồng cấp theo quy định.
đ) Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp 1 chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, nội dung và hình thức của các biểu mẫu báo cáo đã tổng hợp theo quy định tại Thông tư này.
2. Trách nhiệm của đơn vị kế toán trung gian
a) Đơn vị kế toán trung gian là đơn vị kế toán cấp trên được đơn vị dự toán cấp 1 giao nhiệm vụ lập báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định của Thông tư này.
b) Kết thúc kỳ kế toán năm các đơn vị kế toán trung gian phải tiếp nhận, lập và gửi các báo cáo bao gồm:
- Tiếp nhận báo cáo tài chính, báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo bổ sung thông tin tài chính từ các đơn vị kế toán trực thuộc, chịu trách nhiệm kiểm soát đối với báo cáo đã nhận của các đơn vị kế toán trực thuộc.
- Lập báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo bổ sung thông tin tài chính theo quy định của Thông tư này. Đối chiếu chỉ tiêu số liệu trên các báo cáo đã lập đảm bảo chính xác, khớp đúng.
- Gửi báo cáo cho đơn vị kế toán cấp trên trực tiếp theo quy định của Thông tư này.
c) Các cấp đơn vị trung gian quy định trong Thông tư này, bao gồm:
- Đơn vị kế toán trung gian 1 là đơn vị kế toán cấp trên, trực thuộc trực tiếp đơn vị dự toán cấp 1, trong đơn vị kế toán trung gian 1 có thể bao gồm các đơn vị kế toán trung gian 2 và đơn vị kế toán cơ sở cấp dưới trực thuộc trực tiếp.
- Đơn vị kế toán trung gian 2 là đơn vị kế toán cấp trên, trực thuộc trực tiếp đơn vị kế toán trung gian 1, trong đơn vị kế toán trung gian 2 gồm các đơn vị kế toán cơ sở cấp dưới trực tiếp.
Trường hợp đơn vị dự toán cấp 1 tổ chức nhiều hơn 2 cấp đơn vị kế toán trung gian thì các đơn vị vận dụng việc tổng hợp số liệu theo nguyên tắc và phương pháp tổng hợp tại Thông tư này.
d) Thủ trưởng đơn vị kế toán trung gian chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, nội dung và hình thức của các biểu mẫu báo cáo đã tổng hợp.
3. Trách nhiệm của đơn vị kế toán cơ sở
a) Đơn vị kế toán cơ sở là các đơn vị kế toán cấp dưới trực thuộc đơn vị dự toán cấp 1 hoặc trực thuộc đơn vị kế toán trung gian, có tổ chức bộ máy kế toán, hạch toán kế toán độc lập và phải lập báo cáo tài chính riêng theo quy định của chế độ kế toán đơn vị đang áp dụng.
b) Kết thúc kỳ kế toán năm các đơn vị kế toán cơ sở phải lập và gửi các báo cáo như sau:
- Đơn vị kế toán cơ sở áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp: Lập báo cáo tài chính riêng theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và lập báo cáo bổ sung thông tin tài chính theo quy định tại Thông tư này.
- Đơn vị kế toán cơ sở áp dụng chế độ kế toán khác (ngoài chế độ kế toán hành chính sự nghiệp): Lập báo cáo tài chính riêng theo quy định của chế độ kế toán đang áp dụng và không phải lập báo cáo bổ sung thông tin tài chính.
- Các báo cáo đã lập sau khi đối chiếu đảm bảo chính xác, khớp đúng được gửi về đơn vị kế toán cấp trên trực tiếp theo quy định.
c) Thủ trưởng các đơn vị kế toán cơ sở chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, nội dung và hình thức của các biểu mẫu báo cáo đã lập của đơn vị mình.
Điều 6. Thời hạn và nơi nhận báo cáo
1. Đối với đơn vị dự toán cấp 1
a) Nộp báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho KBNN theo quy định của NĐ 25/2017/NĐ-CP, bao gồm:
- Đơn vị dự toán cấp 1 nộp Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính cho KBNN đồng cấp. Riêng đối với đơn vị dự toán cấp 1 không có đơn vị kế toán trực thuộc thì nộp báo cáo tài chính và báo cáo bổ sung thông tin tài chính cho KBNN đồng cấp.
- Thời hạn nộp báo cáo thực hiện theo quy định tại Nghị định 25/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan tài chính phục vụ quyết toán năm
Đơn vị dự toán cấp 1 nộp Báo cáo tài chính tổng hợp (hoặc Báo cáo tài chính đối với đơn vị dự toán cấp 1 không có đơn vị kế toán trực thuộc) cho cơ quan tài chính đồng cấp theo thời hạn nộp các báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
2. Đối với đơn vị kế toán trung gian và đơn vị kế toán cơ sở
Đơn vị kế toán trung gian nộp Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính, đơn vị kế toán cơ sở nộp Báo cáo tài chính và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính về đơn vị kế toán cấp trên trực tiếp căn cứ theo thời hạn do đơn vị dự toán cấp 1 đã quy định đảm bảo thời gian tổng hợp và nộp báo cáo cho cơ quan tài chính và KBNN đồng cấp theo quy định.
Điều 7. Hình thức nộp báo cáo
1. Các báo cáo gửi cho đơn vị kế toán cấp trên, cơ quan tài chính và KBNN được lập trên giấy hoặc chuyển dưới hình thức giao dịch điện tử, đúng theo mẫu biểu và ký hiệu quy định tại Thông tư này.
2. Trường hợp gửi báo cáo trên giấy, đơn vị kế toán gửi kèm theo file dữ liệu cho đơn vị cấp trên để sử dụng khi lập báo cáo tài chính tổng hợp. Đơn vị kế toán cấp trên hướng dẫn định dạng file dữ liệu cho các đơn vị thuộc phạm vi tổng hợp số liệu báo cáo tài chính.
Chương II
QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP, BÁO CÁO BỔ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Mục 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Điều 8. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính tổng hợp
1. Báo cáo tài chính tổng hợp cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho người sử dụng xem xét, đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động, khả năng tạo tiền của đơn vị kế toán cấp trên trong kỳ kế toán, làm cơ sở cho việc đưa ra các quyết định về quản lý, điều hành đầu tư và quyết định khác của các cấp lãnh đạo và những người có liên quan, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của các đơn vị kế toán cấp trên về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực của nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị dự toán cấp 1 còn cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 18 Nghị định số 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước.
Điều 9. Yêu cầu đối với việc lập báo cáo tài chính tổng hợp
Báo cáo tài chính tổng hợp phải được trình bày chặt chẽ, có hệ thống, theo đúng mẫu biểu và các chỉ tiêu đã quy định tại Thông tư này, số liệu phải đảm bảo phản ánh một cách trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời và phù hợp với tình hình tài chính, kết quả hoạt động, các luồng tiền từ hoạt động và các thông tin thuyết minh báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cấp trên.
Điều 10. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính tổng hợp
1. Báo cáo tài chính tổng hợp được lập sau khi kết thúc kỳ kế toán năm (vào thời điểm 31/12 hàng năm).
Báo cáo của các đơn vị kế toán cấp dưới được sử dụng làm căn cứ lập báo cáo tài chính tổng hợp phải được lập cho cùng một kỳ báo cáo với báo cáo tài chính tổng hợp, trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán khác ngày 31/12 thì đơn vị kế toán cấp dưới phải lập và gửi các báo cáo cho mục đích tổng hợp báo cáo theo quy định của Thông tư này.
2. Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên phải được tổng hợp đầy đủ, bao gồm thông tin tài chính của tất cả đơn vị kế toán cấp dưới trực thuộc theo quy định; trong đó các chỉ tiêu tài sản, nợ phải trả, tài sản thuần, doanh thu, chi phí và các luồng tiền của đơn vị kế toán cấp trên được trình bày trên các biểu mẫu báo cáo tương ứng giống như là các báo cáo của một đơn vị kế toán độc lập.
3. Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên được hợp cộng theo các chỉ tiêu tương ứng trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính riêng của các đơn vị kế toán cơ sở thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán trung gian thuộc phạm vi lập báo cáo tài chính tổng hợp, sau đó loại trừ các giao dịch nội bộ trong phạm vi đơn vị lập báo cáo theo quy định tại Thông tư này.
4. Thông tin tài chính của các đơn vị kế toán cấp dưới thực hiện chế độ kế toán khác (ngoài chế độ kế toán hành chính sự nghiệp) phải tổng hợp vào báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị cấp trên bao gồm số liệu tài sản thuần và thặng dư/thâm hụt (hoặc lợi nhuận sau thuế) của đơn vị trong năm.
Điều 11. Các giao dịch nội bộ được loại trừ
1. Giao dịch nội bộ là giao dịch giữa các đơn vị kế toán thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, bao gồm giao dịch giữa đơn vị kế toán cấp trên và đơn vị kế toán cấp dưới, giữa các đơn vị kế toán cấp dưới với nhau trong cùng phạm vi đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp.
2. Số liệu các giao dịch nội bộ phải loại trừ khi tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cấp trên, bao gồm số dư tại ngày lập báo cáo tài chính đối với các khoản phải thu, phải trả; các khoản đầu tư tài chính và khoản nhận đầu tư giữa các đơn vị trong nội bộ đơn vị lập báo cáo; đồng thời loại trừ doanh thu, chi phí và dòng tiền phát sinh giữa các đơn vị nội bộ trong năm.
3. Đơn vị kế toán cấp trên trước khi lập báo cáo tài chính tổng hợp phải thực hiện đối chiếu số liệu giao dịch nội bộ giữa các đơn vị trong phạm vi lập báo cáo đảm bảo khớp đúng, sau đó mới thực hiện loại trừ các giao dịch nội bộ. Riêng hoạt động mua bán hàng hóa và tài sản trong nội bộ thực hiện loại trừ cả chỉ tiêu doanh thu và chi phí cho toàn bộ giá trị giao dịch đã thực hiện.
Điều 12. Danh mục báo cáo tài chính tổng hợp

STT

KÝ HIỆU

TÊN BIỂU BÁO CÁO

KỲ HẠN LẬP

1

2

3

4

 

1

B01/BCTC-TH

Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp

Năm

 

2

B02/BCTC-TH

Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp

Năm

 

3

B03/BCTC-TH

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (theo phương pháp gián tiếp)

Năm

 

4

B04/BCTC-TH

Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

Năm

 

Biểu mẫu và phương pháp lập Báo cáo tài chính tổng hợp quy định tại Phụ lục số 01 “Báo cáo tài chính tổng hợp” ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 13. Quy định về phạm vi lập báo cáo tài chính tổng hợp
1. Phạm vi lập báo cáo tài chính tổng hợp
a) Trường hợp đơn vị dự toán cấp 1 không giao nhiệm vụ cho các đơn vị kế toán trung gian lập báo cáo tài chính tổng hợp thì phạm vi tổng hợp báo cáo của đơn vị dự toán cấp 1 là toàn bộ báo cáo tài chính riêng của các đơn vị kế toán cơ sở thuộc đơn vị dự toán cấp 1.
b) Trường hợp đơn vị dự toán cấp 1 giao nhiệm vụ cho đơn vị kế toán trung gian lập báo cáo tổng hợp:
- Đối với đơn vị kế toán trung gian: Phạm vi tổng hợp báo cáo là báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cơ sở trực thuộc đơn vị kế toán trung gian và báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán trung gian cấp dưới trực thuộc (nếu có).
- Đơn vị dự toán cấp 1: Phạm vi tổng hợp báo cáo là báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cơ sở trực thuộc đơn vị dự toán cấp 1 và báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán trung gian trực thuộc đơn vị dự toán cấp 1.
c) Trường hợp trong năm tài chính có phát sinh việc chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc điều chuyển đơn vị kế toán cấp dưới trực thuộc thì đơn vị kế toán cấp trên tổng hợp số liệu báo cáo của năm có phát sinh thay đổi trên cơ sở các báo cáo của các đơn vị trực thuộc hiện có tại thời điểm lập báo cáo và thuyết minh về sự thay đổi này.
2. Lập và thông báo danh sách các đơn vị thuộc phạm vi tổng hợp báo cáo tài chính:
a) Đầu kỳ kế toán năm, các đơn vị dự toán cấp 1 phải lập và thông báo danh sách toàn bộ các đơn vị kế toán thuộc phạm vi phải tổng hợp báo cáo tài chính theo quy định của Thông tư này đến tất cả các đơn vị có tên trong danh sách. Danh sách này phải thể hiện được mối quan hệ cấp trên, cấp dưới giữa các đơn vị và chỉ ra các đơn vị kế toán trung gian được giao nhiệm vụ lập báo cáo tài chính tổng hợp.
b) Trường hợp trong năm tài chính có phát sinh việc chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc điều chuyển đơn vị kế toán cấp dưới trực thuộc thì cuối năm trước khi lập báo cáo đơn vị dự toán cấp 1 phải có văn bản thông báo cho các đơn vị trong nội bộ về các thông tin thay đổi để các đơn vị có liên quan có căn cứ phân tích giao dịch nội bộ khi lập báo cáo bổ sung thông tin tài chính.
Các đơn vị đã kết thúc hoạt động hoặc chuyển sang đơn vị khác trong năm nay thì trong năm tiếp theo vẫn phải được nêu trong danh sách này và được ghi chú là kết thúc hoạt động để đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp có căn cứ thuyết minh trong báo cáo tài chính tổng hợp.
c) Danh sách các đơn vị thuộc phạm vi tổng hợp báo cáo được đồng gửi cho KBNN đồng cấp để đối chiếu, thuyết minh số liệu khi tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước.
Điều 14. Tiếp nhận báo cáo, kiểm tra số liệu
1. Cuối kỳ kế toán năm, đơn vị kế toán cấp trên phải tiếp nhận đầy đủ các báo cáo tài chính, cáo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo bổ sung thông tin tài chính từ tất cả các đơn vị kế toán trực thuộc, thuộc phạm vi tổng hợp báo cáo theo danh sách đơn vị dự toán cấp 1 đã thông báo.
2. Sau khi tiếp nhận đầy đủ các báo cáo theo quy định, đơn vị kế toán cấp trên phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu đảm bảo các báo cáo này đều được lập đúng mẫu biểu, các chỉ tiêu trình bày đúng quy định theo chế độ kế toán các đơn vị đang áp dụng; kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu báo cáo đảm bảo sự phù hợp, khớp đúng giữa các chỉ tiêu có liên quan trong các báo cáo, các chỉ tiêu thuyết minh rõ ràng và đủ thông tin để đơn vị kế toán cấp trên tổng hợp số liệu theo quy định.
3. Đơn vị kế toán cấp trên phải thực hiện đối chiếu số liệu các giao dịch nội bộ trên báo cáo bổ sung thông tin tài chính theo quy định.
Điều 15. Lập bảng tổng hợp số liệu và tính toán chỉ tiêu
1. Trong quá trình lập báo cáo tài chính tổng hợp đơn vị kế toán cấp trên phải lập bảng tổng hợp số liệu theo mẫu quy định tại Thông tư này. Bảng tổng hợp số liệu là căn cứ để đơn vị kế toán cấp trên lập báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo bổ sung thông tin tài chính của mình.
2. Bảng tổng hợp số liệu được lập trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cơ sở, báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán trung gian và báo cáo bổ sung thông tin tài chính của các đơn vị kế toán thuộc phạm vi tổng hợp báo cáo.
3. Sau khi tổng hợp số liệu, đơn vị kế toán cấp trên phải thực hiện loại trừ các giao dịch nội bộ và tính toán các chỉ tiêu để trình bày trên báo cáo tài chính tổng hợp. Các chỉ tiêu phải loại trừ giao dịch nội bộ trên các báo cáo tài chính tổng hợp cụ thể như sau:
a) Đối với báo cáo tình hình tài chính tổng hợp
- Loại trừ số dư tại ngày lập báo cáo tài chính đối với các khoản phải thu nội bộ, bao gồm các chỉ tiêu: Phải thu khách hàng, trả trước cho người bán và các khoản phải thu khác.
- Loại trừ số dư tại ngày lập báo cáo tài chính đối với các khoản nợ phải trả bao gồm các chỉ tiêu: Phải trả nhà cung cấp, các khoản nhận trước của khách hàng và nợ phải trả khác.
- Loại trừ số dư tại ngày lập báo cáo tài chính đối với các khoản đầu tư tài chính và khoản nhận đầu tư (ngắn hạn và dài hạn) giữa các đơn vị trong nội bộ đơn vị lập báo cáo.
b) Đối với báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp
- Loại trừ giao dịch bán hàng nội bộ trong năm.
- Loại trừ giao dịch điều chuyển doanh thu trong nội bộ mà cả đơn vị điều chuyển và đơn vị nhận điều chuyển đều phản ánh doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động.
c) Đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp
Loại trừ các dòng tiền lưu chuyển trong phạm vi nội bộ đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp.
4. Bảng tổng hợp số liệu được đơn vị kế toán cấp trên bảo quản, lưu trữ như đối với sổ kế toán tổng hợp.
5. Danh mục bảng tổng hợp số liệu:

STT

KÝ HIỆU

TÊN BIỂU BÁO CÁO

KỲ HẠN LẬP

1

2

3

4

 

1

S01/BTH

Bảng tổng hợp bổ sung thông tin tài chính

Năm

 

2

S02/BTH

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính

Năm

 

Biểu mẫu và phương pháp lập Bảng tổng hợp số liệu quy định tại Phụ lục số 02 ”Bảng tổng hợp số liệu” ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 16. Lập báo cáo tài chính tổng hợp
1. Đối với báo cáo tình hình tài chính tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp: Các chỉ tiêu chi tiết được lập trên cơ sở số liệu từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính (mẫu S02/BTH).
2. Đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp thì luồng tiền từ hoạt động chính được lập theo phương pháp gián tiếp, căn cứ số liệu trên Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp và Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp cùng kỳ của đơn vị. Luồng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính được lập trên cơ sở Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính (mẫu S02/BTH).
3. Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp
Phần số liệu các chỉ tiêu chi tiết trên thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp: Căn cứ vào Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính (mẫu S02/BTH) và Bảng tổng hợp bổ sung thông tin tài chính (mẫu S01/BTH) (phần II. Hợp cộng số liệu bổ sung thông tin thuyết minh) để trình bày số liệu chi tiết theo biểu mẫu và hình thức quy định tại Thông tư này.
Đối với các thông tin khác căn cứ vào báo cáo của các đơn vị trực thuộc, tình hình chung của đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp để tổng hợp thông tin trên Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp, đảm bảo phản ánh đầy đủ thông tin quan trọng phát sinh trong năm của các đơn vị trực thuộc và đơn vị kế toán lập báo cáo tài chính tổng hợp.
Điều 17. Quy định về điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính tổng hợp
1. Trường hợp trong quá trình tổng hợp báo cáo đơn vị kế toán cấp trên phát hiện có sai sót cần phải điều chỉnh đối với số liệu báo cáo của đơn vị kế toán trực thuộc (trước khi báo cáo tài chính tổng hợp năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thì yêu cầu đơn vị kế toán trực thuộc điều chỉnh số liệu, lập và gửi lại báo cáo tài chính của năm báo cáo.
2. Trường hợp phát hiện có sai sót sau khi báo cáo tài chính tổng hợp năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa vào số liệu báo cáo của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh rõ về việc sửa chữa này, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu điều chỉnh số liệu và cho phép lập lại báo cáo tài chính tổng hợp.
Điều 18. Công khai báo cáo tài chính tổng hợp
1. Đơn vị dự toán cấp 1 thực hiện công khai báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị dự toán cấp 1 đã được kiểm toán thì khi công khai phải kèm theo báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán.
Mục 2. BÁO CÁO BỔ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Điều 19. Mục đích của Báo cáo bổ sung thông tin tài chính
1. Báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập nhằm phân tích số liệu chi tiết của một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, báo cáo tài chính tổng hợp để cung cấp thông tin về các giao dịch nội bộ phục vụ cho việc loại trừ giao dịch nội bộ khi đơn vị kế toán cấp trên lập báo cáo tài chính tổng hợp, đồng thời cung cấp thêm thông tin thuyết minh cho việc lập báo cáo tài chính nhà nước.
2. Trường hợp đơn vị dự toán cấp 1 không có đơn vị trực thuộc đã lập báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp thì Báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập và gửi nhằm phục vụ cho việc loại trừ giao dịch nội bộ và thuyết minh báo cáo tài chính nhà nước khi KBNN lập báo cáo tài chính nhà nước hoặc báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện.
Điều 20. Yêu cầu của Báo cáo bổ sung thông tin tài chính
1. Báo cáo bổ sung thông tin tài chính phải được lập từ đơn vị kế toán cơ sở trên cơ sở số liệu đã hạch toán đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo xem xét quan hệ thanh toán với các đơn vị có liên quan chính xác, đúng đối tượng.
2. Trường hợp đơn vị dự toán cấp 1 không giao nhiệm vụ lập báo cáo tài chính tổng hợp cho đơn vị kế toán trung gian mà trực tiếp làm nhiệm vụ tổng hợp báo cáo từ các đơn vị kế toán cơ sở thì báo cáo bổ sung thông tin tài chính phải tách số liệu các giao dịch bao gồm: Giao dịch nội bộ trong đơn vị dự toán cấp 1, giao dịch nội bộ ngoài đơn vị dự toán cấp 1 nhưng trong khu vực nhà nước (nếu là đơn vị kế toán tại địa phương phải tách thêm các giao dịch nội bộ ngoài đơn vị dự toán cấp 1 nhưng trong cùng 1 tỉnh) và giao dịch ngoài khu vực nhà nước.
3. Trường hợp đơn vị dự toán cấp 1 giao nhiệm vụ lập báo cáo tài chính tổng hợp cho đơn vị kế toán trung gian thì các quan hệ giao dịch trên báo cáo bổ sung thông tin tài chính ngoài việc tách chi tiết như yêu cầu tại Khoản 2, Điều này còn phải tách được các giao dịch nội bộ theo từng cấp đơn vị kế toán trung gian lập báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định.
 Điều 21. Nguyên tắc và kỳ lập báo cáo bổ sung thông tin tài chính
1. Báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập sau khi kết thúc kỳ kế toán năm cùng với báo cáo tài chính, báo cáo tài chính tổng hợp, được trình bày theo mẫu biểu và các chỉ tiêu quy định tại Thông tư này, trong đó bao gồm các chỉ tiêu bổ sung thông tin để lập báo cáo tình hình tài chính tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp, báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp và thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.
2. Báo cáo bổ sung thông tin tài chính của đơn vị kế toán cơ sở được lập trên cơ sở số liệu sổ sách kế toán theo dõi chi tiết tại đơn vị.
3. Báo cáo bổ sung thông tin tài chính của đơn vị kế toán cấp trên được tổng hợp từ báo cáo bổ sung thông tin tài chính của đơn vị kế toán trực thuộc trong phạm vi tổng hợp báo cáo theo quy định.
Điều 22. Biểu mẫu báo cáo bổ sung thông tin tài chính

STT

KÝ HIỆU

TÊN BIỂU BÁO CÁO

KỲ HẠN LẬP

1

2

3

4

1

B01/BSTT

Báo cáo bổ sung thông tin tài chính

Năm

Biểu mẫu và phương pháp lập Báo cáo bổ sung thông tin tài chính quy định tại Phụ lục số 03 ”Báo cáo bổ sung thông tin tài chính” ban hành kèm theo Thông tư này.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 23. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính tổng hợp từ năm tài chính 2018.
Điều 24. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông tư này tới các đơn vị đơn vị dự toán cấp 1, đơn vị kế toán thuộc phạm vi lập báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định tại Thông tư này.
2. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW Đảng;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục QLKT (300 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Phụ lục số 01

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

 1. MẪU BÁO CÁO

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1:….

Mã chương:

Mẫu số B01/BCTC-TH

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 1:….

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số

99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 2:….

 

ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CƠ SỞ:….

 

của Bộ Tài chính)

       

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Tại ngày………tháng ……..năm…….

                                                                                                       Đơn vị tính:.........

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

A

B

C

D

1

2

 

TÀI SẢN

 

 

 

 

I

Tiền

01

 

 

 

II

Đầu tư tài chính ngắn hạn

05

 

 

 

III

Các khoản phải thu

10

 

 

 

1

Phải thu khách hàng

11

 

 

 

2

Trả trước cho người bán

12

 

 

 

3

Các khoản phải thu khác

14

 

 

 

IV

Hàng tồn kho

20

 

 

 

V

Đầu tư tài chính dài hạn

25

 

 

 

VI

Tài sản cố định trang bị cho đơn vị

30

 

 

 

1

Tài sản cố định hữu hình

31

 

 

 

 

- Nguyên giá

32

 

 

 

 

- Khấu hao và hao mòn lũy kế

33

 

 

 

2

Tài sản cố định vô hình

35

 

 

 

 

- Nguyên giá

36

 

 

 

 

- Khấu hao và hao mòn lũy kế

37

 

 

 

VII

Xây dựng cơ bản dở dang

40

 

 

 

VIII

Tài sản khác

45

 

 

 

IX

Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác

46

 

 

 

 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

50

 

 

 

 

NGUỒN VỐN

 

 

 

 

I

Nợ phải trả

60

 

 

 

1

Phải trả nhà cung cấp

61

 

 

 

2

Các khoản nhận trước của khách hàng

62

 

 

 

3

Phải trả nợ vay

64

 

 

 

4

Tạm thu

65

 

 

 

5

Các quỹ đặc thù

66

 

 

 

6

Các khoản nhận trước chưa ghi thu

67

 

 

 

7

Nợ phải trả khác

68

 

 

 

II

Tài sản thuần

70

 

 

 

1

Nguồn vốn kinh doanh

71

 

 

 

2

Thặng dư/thâm hụt lũy kế

72

 

 

 

3

Các quỹ

73

 

 

 

4

Tài sản thuần khác

74

 

 

 

5

Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác

75

 

 

 

 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

80

 

 

 

 

 

Lập, ngày ... tháng ... năm......

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI KIỂM SOÁT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1:….

Mã chương:

Mẫu số B02/BCTC-TH

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 1:….

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số

99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 2:….

 

ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CƠ SỞ:….

 

của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP

Năm…………….

                                                           Đơn vị tính:.........

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

A

B

C

D

1

2

I

Hoạt động hành chính, sự nghiệp

 

 

 

 

1

Doanh thu

01

 

 

 

 

a. Từ NSNN

02

 

 

 

 

b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

03

 

 

 

 

c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 

04

 

 

 

2

Chi phí

05

 

 

 

 

a. Chi phí hoạt động

06

 

 

 

 

b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

07

 

 

 

 

c. Chi phí hoạt động thu phí

08

 

 

 

3

Thặng dư/thâm hụt

09

 

 

 

II

Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 

 

 

 

 

1

Doanh thu

10

 

 

 

2

Chi phí

11

 

 

 

3

Thặng dư/thâm hụt

12

 

 

 

III

Hoạt động tài chính

 

 

 

 

1

Doanh thu

20

 

 

 

2

Chi phí

21

 

 

 

3

Thặng dư/thâm hụt

22

 

 

 

IV

Hoạt động khác

 

 

 

 

1

Thu nhập khác

30

 

 

 

2

Chi phí khác

31

 

 

 

3

Thặng dư/thâm hụt

32

 

 

 

V

Chi phí thuế TNDN

40

 

 

 

VI

Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực hiện CĐKT khác

45

 

 

 

VII

Thặng dư/thâm hụt trong năm

50

 

 

 

1

Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành chính

51

 

 

 

2

Phân phối cho các quỹ

52

 

 

 

3

Kinh phí cải cách tiền lương

53

 

 

 

4

Phân phối khác

54

 

 

 

 

 

                                                    Lập, ngày ... tháng ... năm......

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI KIỂM SOÁT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1:….

Mã chương:

Mẫu số B03/BCTC-TH

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 1:….

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số

99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 2:….

 

ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CƠ SỞ:….

 

của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm…………..

Đơn vị tính:...........

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

A

B

C

D

1

2

I

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

 

 

 

 

 

Thặng dư/thâm hụt trong năm

01

 

 

 

 

Điều chỉnh cho các khoản

 

 

 

 

1

Khấu hao TSCĐ trong năm

02

 

 

 

2

Tăng/giảm các khoản nợ phải trả

03

 

 

 

3

Tăng/giảm hàng tồn kho

04

 

 

 

4

Tăng/giảm các khoản phải thu

05

 

 

 

    5

Thu khác từ hoạt động chính

06

 

 

 

6

Chi khác từ hoạt động chính

07

 

 

 

 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính

10

 

 

 

II

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

 

 

 

 

1

Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định

21

 

 

 

2

Tiền thu từ các khoản đầu tư

22

 

 

 

3

Tiền chi XDCB, mua tài sản cố định

23

 

 

 

4

Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác

24

 

 

 

 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

 

 

 

III

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

 

 

 

 

1

Tiền thu từ các khoản đi vay

31

 

 

 

2

Tiền nhận vốn góp

32

 

 

 

3

Tiền hoàn trả gốc vay

33

 

 

 

4

Tiền hoàn trả vốn góp

34

 

 

 

5

Tiền cổ tức/lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

35

 

 

 

 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

 

 

 

IV

Lưu chuyển tiền thuần trong năm

50

 

 

 

V

Số dư tiền đầu năm

60

 

 

 

VI

Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá

70

 

 

 

VII

Số dư tiền cuối năm

80

 

 

 

 

 

Lập, ngày ... tháng ... năm......

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI KIỂM SOÁT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1:….

Mã chương:

Mẫu số B04/BCTC-TH

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 1:….

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 2:….

 

ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CƠ SỞ:….

 

của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/20xx

I.  Thông tin khái quát

1. Đơn vị lập báo cáo .................................................................................................

.....………………..………………………………………............…................….…

…………………………………………………………….....………………...........

Là đơn vị ..................... (dự toán cấp 1, đơn vị trung gian 1, đơn vị trung gian 2,...)

2. Chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị: …………..…………………………………………..……..………….……………..………………………………………………………………………………......….

…………..…………………………………………..……..………….……………..………………………..................………………………………………………….

3. Số lượng các đơn vị trực thuộc được tổng hợp số liệu trong báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị: ...............................................................................

Trong đó:

- Số lượng đơn vị thực hiện CĐKT hành chính sự nghiệp: .......... đơn vị.

- Số lượng đơn vị thực hiện CĐKT khác: .......... đơn vị.

II. Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị được lập theo hướng dẫn của Thông tư số 99/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính.

Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam. Các chính sách kế toán được áp dụng nhất quán trong suốt các kỳ kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính tổng hợp này của đơn vị đã bao gồm toàn bộ thông tin tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc theo danh sách thông báo của đơn vị dự toán cấp 1 (văn bản số..., ngày ../../...của ...).

Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị đã được …………………………….. phê duyệt để phát hành vào ngày ….............................

III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp                                                                   

                                                                                   Đơn vị tính:…   

 1. Tiền 

Chi tiết

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Tiền mặt

 

 

b. Tiền gửi kho bạc

 

 

c. Tiền gửi ngân hàng

 

 

d. Tiền đang chuyển

 

 

Tổng cộng tiền:

 

 

 1. Các khoản phải thu khác

Chi tiết

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Tạm chi

 

 

b. Tạm ứng cho nhân viên

 

 

c. Thuế GTGT được khấu trừ

 

 

d. Chi phí trả trước

 

 

đ. Đặt cọc, ký quỹ, ký cược

 

 

e. Phải thu khác

 

 

Tổng các khoản phải thu khác:

 

 

 1. Hàng tồn kho

Chi tiết

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Nguyên liệu vật liệu

 

 

b. Công cụ dụng cụ

 

 

 

c. Chi phí SX, kinh doanh, dịch vụ dở dang

 

 

d. Sản phẩm

 

 

 • . Hàng hóa

 

 

Tổng hàng tồn kho:

 

 

 

 1. Tài sản cố định trang bị cho đơn vị

Tài sản cố định của đơn vị được trình bày theo nguyên giá (giá gốc); giá trị còn lại = Nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế và khấu hao lũy kế.

Khoản mục chi tiết

Tổng cộng

TSCĐ hữu hình

TSCĐ vô hình

Nguyên giá

 

 

 

Số dư đầu năm

 

 

 

Tăng trong năm

 

 

 

Giảm trong năm

 

 

 

Giá trị hao mòn, khấu hao lũy kế

 

 

 

Giá trị còn lại cuối năm

 

 

 

 

 1. Xây dựng cơ bản dở dang

Chi tiết

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Mua sắm TSCĐ

 

 

b. XDCB dở dang

 

 

c. Nâng cấp TSCĐ

 

 

Tổng giá trị xây dựng dở dang

 

 

 1. Tài sản khác

Chi tiết

Số cuối năm

Số đầu năm

...

 

 

 

 

 

Tổng giá trị tài sản khác

 

 

 1. Phải trả nợ vay

Chi tiết

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Vay ngắn hạn

 

 

b. Vay dài hạn

 

 

Tổng các khoản vay

 

 

 1. Tạm thu

Chi tiết

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Kinh phí hoạt động bằng tiền

 

 

b. Viện trợ, vay nợ nước ngoài

 

 

c. Tạm thu phí, lệ phí

 

 

d. Ứng trước dự toán

 

 

đ. Tạm thu khác

 

 

Tổng các khoản tạm thu trong năm

 

 

 

 1. Các quỹ đặc thù

Chi tiết

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Quỹ ...

 

 

 1.  

 

 

Tổng các quỹ đặc thù

 

 

 

 1. Các khoản nhận trước chưa ghi thu

Chi tiết

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Giá trị còn lại của TSCĐ

 

 

b. Nguyên liệu, vật liêu, CCDC tồn kho

 

 

c. Kinh phí đầu tư XDCB

 

 

Tổng các khoản nhận trước chưa ghi thu

 

 

 

 1. Nợ phải trả khác

Chi tiết

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Các khoản phải nộp theo lương

 

 

 

b. Các khoản phải nộp nhà nước

 

 

c. Phải trả người lao động

 

 

d. Các khoản thu hộ, chi hộ

 

 

đ. Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược

 

 

e. Nợ phải trả khác

 

 

Tổng các khoản nợ phải trả khác

 

 

 

 1. Nguồn vốn kinh doanh
 •  Do NSNN cấp

 

 

 •  Vốn góp (chi tiết đơn vị góp vốn)

 

 

 •  Khác (chi tiết)

 

 

 

Tổng nguồn vốn kinh doanh

 

 

 

Chi tiết

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Do NSNN cấp

 

 

b. Vốn góp

 

 

c. Khác

 

 

Tổng nguồn vốn kinh doanh

 

 

 

 1. Các quỹ

Chi tiết

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Quỹ khen thưởng

 

 

b. Quỹ phúc lợi

 

 

c. Quỹ bổ sung thu nhập

 

 

d. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

 

 

 • . Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

 

 

e. Quỹ khác (chi tiết tên quỹ)

 

 

Tổng các quỹ

 

 

 1. Tài sản thuần khác

Chi tiết

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

 

b. Nguồn cải cách tiền lương

 

 

c. Tài sản thuần khác

 

 

Tổng tài sản thuần khác

 

 

 1. Tài sản thuần của đơn vị thực hiện chế độ kế toán khác

Chi tiết

Số cuối năm

Số đầu năm

Đơn vị......

 

 

Đơn vị......

 

 

...

 

 

Tổng tài sản thuần của đơn vị thực hiện chế độ kế toán khác

 

 

 1. Biến động của nguồn vốn

 

 

Chỉ tiêu

 

Các khoản mục thuộc nguồn vốn

Nguồn vốn kinh doanh

Chênh lệch tỷ giá

Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

Các quỹ

Nguồn cải cách tiền lương

Khác

Cộng

Số dư đầu năm

 

 

 

 

 

 

 

Tăng trong năm

 

 

 

 

 

 

 

Giảm trong năm

 

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối năm

 

 

 

 

 

 

 

 1. Các thông tin khác đơn vị thuyết minh thêm
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

      IV.  Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp

 1.  Hoạt động hành chính, sự nghiệp

Chi tiết

Năm nay

Năm trước

1.1. Doanh thu

 

 

a. Từ NSNN cấp:

 

 

 

- Nhận NSNN cấp (thường xuyên, không thường xuyên)

 

 

- Nguồn hoạt động khác được phép để lại

 

 

b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:

 

 

 

- Thu viện trợ

 

 

- Thu vay nợ nước ngoài

 

 

c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại (có thể chi tiết theo loại phí hoặc theo yêu cầu quản lý)

 

 

1.2. Chi phí

 

 

a. Chi phí hoạt động thường xuyên

 

 

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

 

 

- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng

 

 

- Chi phí hao mòn TSCĐ

 

 

- Chi phí hoạt động khác

 

 

b. Chi phí hoạt động không thường xuyên

 

 

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

 

 

- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng

 

 

- Chi phí hao mòn TSCĐ

 

 

- Chi phí hoạt động khác

 

 

c. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

 

 

- Chi từ nguồn viện trợ

 

 

- Chi vay nợ nước ngoài

 

 

 

d. Chi phí hoạt động thu phí

 

 

 

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

 

 

- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng

 

 

- Chi phí khấu hao TSCĐ

 

 

- Chi phí hoạt động khác

 

 

 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

Chi tiết

Năm nay

Năm trước

a. Doanh thu (chi tiết theo yêu cầu quản lý)

 

 

b. Chi phí

 

 

- Giá vốn hàng bán

 

 

- Chi phí quản lý:

 

 

+ Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

 

 

+ Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng

 

 

+ Chi phí khấu hao TSCĐ

 

 

+ Chi phí hoạt động khác

 

 

 1. Hoạt động tài chính

Chi tiết

Năm nay

Năm trước

a. Doanh thu (chi tiết)

 

 

b. Chi phí (chi tiết)

 

 

 1. Hoạt động khác

Chi tiết

Năm nay

Năm trước

a. Thu nhập khác (chi tiết)

 

 

b. Chi phí khác (chi tiết)

 

 

 1. Phân phối cho các quỹ

Chi tiết

Năm nay

Năm trước

a. Quỹ khen thưởng

 

 

b. Quỹ phúc lợi

 

 

c. Quỹ bổ sung thu nhập

 

 

d. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

 

 

 • . Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

 

 

 1. . Quỹ khác (chi tiết)

 

 

Tổng số đã phân phối cho các quỹ trong năm

 

 

 1. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính

Chi tiết

Năm nay

Năm trước

 1. Bổ sung thu nhập cho CBCC và người lao động

 

 

b. Chi khen thưởng

 

 

c. Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể

 

 

Tổng số đã sử dụng kinh phí tiết kiệm

 

 

 

 1. Thông tin thuyết minh khác
 2.  

 

      V.  Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp

1. Các giao dịch không bằng tiền trong kỳ ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chi tiết

Năm nay

Năm trước

- Mua tài sản bằng nhận nợ

 •  

 

 

 

- Tài sản được cấp từ cấp trên

 

 

- Tài sản nhận chuyển giao từ đơn vị khác

 

 

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

 

 

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

 

 

Cộng

 

 

 

2. Các khoản tiền đơn vị nắm giữ nhưng không được sử dụng

Phản ánh các khoản tiền do các đơn vị trong phạm vi lập báo cáo tài chính tổng hợp nắm giữ không tính vào kinh phí hoạt động của đơn vị nhưng được hạch toán chung sổ sách kế toán với kinh phí hoạt động của đơn vị, số liệu được thể hiện trong chỉ tiêu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ đơn vị như tiền của dự án A, tiền của quỹ B, ... (chi tiết)

3. Thuyết minh khác cho báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp

 1.  

 

      VI. Thông tin thuyết minh khác

1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

2. Thông tin thay đổi so với báo cáo tài chính kỳ trước

      Đơn vị thuyết minh các thay đổi như các chính sách tài chính, cách thức ghi chép, ......ảnh hưởng khác biệt đến số liệu báo cáo tài chính so với kỳ trước.

      Điều chỉnh số dư kỳ đã báo cáo (nếu có thì thuyết minh chi tiết về số liệu và lý do điều chỉnh)

3. Thông tin khác

3.1. Thuyết minh quỹ tài chính ngoài ngân sách đơn vị được giao quản lý (áp dụng đối với đơn vị được giao quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách mà số liệu được hạch toán chung trong sổ sách kế toán đơn vị, có số liệu trong báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị)

STT

Tên quỹ

Số dư cuối năm

Số dư đầu năm

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nội dung thuyết minh khác về quỹ tài chính ngoài ngân sách:................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.2. Danh sách đơn vị thực hiện CĐKT khác (ngoài CĐKT hành chính sự nghiệp) (đơn vị đơn vị thực hiện CĐKT khác mà số liệu được tổng hợp vào báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị):

STT

Tên đơn vị cấp trên

Tên đơn vị kế toán cơ sở

CĐKT áp dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Khác: Như thông tin về sát nhập, điều chuyển, giải thể các đơn vị cấp dưới dẫn đến thay đổi về số liệu và các đơn vị thuộc phạm vi tổng hợp báo cáo tài chính và các thông tin khác chưa được thuyết minh ở trên.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Lập, ngày ... tháng ... năm......

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI KIỂM SOÁT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

B. HƯNG DN LP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TNG HP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TNG HP

(Mu s B01/BCTC-TH)

1. Mc đích

Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên là báo cáo tài chính phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của đơn vị kế toán cấp trên bao gồm số liệu của tất cả các đơn vị kế toán trực thuộc tại thời điểm 31/12 hàng năm, bao gồm tài sản hình thành từ nguồn NSNN cấp; nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; nguồn thu phí (phần được khấu trừ để lại đơn vị theo quy định) và các nguồn vốn khác tại đơn vị kế toán cấp trên.

Số liệu trên Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của đơn vị kế toán cấp trên theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành tài sản. Căn cứ vào Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của đơn vị cấp trên.

2. Cơ s lp Báo cáo tình hình tài chính tng hp

- Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp kỳ trước.

Bảng tng hp các ch tiêu báo cáo tài chính.

3. Ni dung và phương pháp lp

3.1. Ch tiêu ct:

- Cột STT, chỉ tiêu và cột mã số (cột A, cột B, cột C): Đơn vị lập theo mẫu quy định, không sắp xếp lại.

- Cột thuyết minh (cột D): Dùng để đánh mã số dẫn chiếu tới các thông tin thuyết minh chi tiết trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

- Ct s liu: Chia làm 2 ct:

 + Ct 1: Phn ánh s cui năm là s dư thi đim 31/12 năm lp báo cáo, đưc tng hp t các đơn v cp dưi thuc phm vi lp báo cáo tài chính tng hp sau khi đã loi tr đi các giao dch trong phm vi ni b. S liu ch tiêu này đưc ly t ct 3 “S liu sau loi tr” trên bng tng hp các ch tiêu báo cáo tài chính.

+ Ct 2: Phn ánh s đu năm là s dư thi đim 01/01 năm lp báo cáo. S liu này đưc ly trên báo cáo tình hình tài chính tng hp năm trưc. Riêng báo cáo năm 2018 ct này không có s liu.

 

3.2. Phương pháp lp các ch tiêu báo cáo

3.2.1. Tài sn

- Tiền - Mã số 01  

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại thời điểm báo cáo. Các khoản tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng, kho bạc, tiền đang chuyển.

S liu ghi vào ch tiêu này đưc ly t Bng tng hp các ch tiêu báo cáo tài chính, ch tiêu Tin (mã s 101).

Đầu tư tài chính ngắn hạn - Mã số 05

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá gc ca các khon đu tư tài chính ra bên ngoài của các đơn v trc thuc đơn v lập báo cáo tài chính tổng hợp có thời hn thu hi t 12 tháng tr xung ti ngày lp báo cáo tài chính.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Đầu tư tài chính ngắn hạn (mã số 105).

- Các khoản phải thu - Mã số 10

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn b giá tr ca các khon phi thu ca các đơn v trc thuc đơn v lập báo cáo tài chính tổng hợp với các đơn vị bên ngoài, bao gm: Phi thu khách hàngtr trưc cho ngưi bán và phi thu khác.

Mã số 10 = Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 14.

+ Phải thu khách hàng - Mã số 11

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản phải thu khách hàng của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp với các đơn vị bên ngoài về bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo hợp đồng nhưng chưa thu tiền tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu phải thu khách hàng (mã số 111).

+ Tr trưc cho người bán - Mã s 12

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số tiền mà các đơn vị trực thuc đơn v lập báo cáo tài chính tổng hợp đã tạm ứng, thanh toán trước cho số hàng hóa, dịch vụ chưa nhận được tại ngày lập báo cáo tài chính với các đơn vị bên ngoài. 

S liu ghi vào ch tiêu này đưc ly t Bng tng hp các ch tiêu báo cáo tài chính, ch tiêu Trả trước cho người bán (mã số 112).

+ Các khon phi thu khác - Mã s 14

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá tr các khon phi thu khác ca các đơn v trc thuc đơn v lập báo cáo tài chính tổng hợp với các đơn vị bên ngoài tại ngày lp báo cáo tài chính.

S liu ghi vào ch tiêu này đưc ly t Bng tng hp các ch tiêu báo cáo tài chính, ch tiêu các khon phi thu khác (mã s 114).

- Hàng tồn kho - Mã s 20

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị hiện có của các loại hàng tồn kho của các đơn vị trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp bao gồm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ dở dang; sản phẩm, hàng hóa phục vụ cho các hoạt động của đơn vị đến thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu hàng tồn kho (mã số 120).

- Đu tư tài chính dài hn - Mã s 25

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá gốc của các khoản đầu tư tài chính ra bên ngoài của các đơn vị trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp có thời hạn thu hồi trên 12 tháng tại ngày lập báo cáo tài chính.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Đầu tư tài chính dài hạn (mã số 125).

-   Tài sản cố định trang bị cho đơn vị - Mã số 30

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (nguyên giá trừ đi khấu hao và hao mòn lũy kế) của các loại TSCĐ trang bị cho các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại thời điểm báo cáo.

Mã số 30 = Mã số 31 + Mã số 35

+ Tài sản cố định hữu hình Mã số 31

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (nguyên giá trừ đi khấu hao và hao mòn lũy kế) của các loại TSCĐ hữu hình trang bị cho các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại thời điểm báo cáo.

Mã số 31 = Mã số 32 + Mã số 33

. Nguyên giá Mã số 32

 Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ nguyên giá tài sản cố định hữu hình của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Nguyên giá TSCĐ hữu hình (mã số 132).

. Khấu hao và hao mòn lũy kế - Mã số 33

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị khấu hao, hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp được trình bày trên báo cáo tài chính tại ngày lập báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình (mã số 133) và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.

+ Tài sản cố định vô hình - Mã số 35

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (nguyên giá trừ đi khấu hao và hao mòn lũy kế) của các loại TSCĐ vô hình trang bị cho các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại thời điểm báo cáo.

Mã số 35 = Mã số 36 + Mã số 37

. Nguyên giá Mã số 36

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ nguyên giá tài sản cố định vô hình trang bị cho các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày lập báo cáo tài chính.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Nguyên giá TSCĐ vô hình (mã số 136).

. Khấu hao và hao mòn lũy kế - Mã số 37

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị khấu hao, hao mòn lũy kế của tất cả các tài sản cố định vô hình của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày lập báo cáo tài chính.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình (mã số 137) và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.

- Xây dựng cơ bản dở dang - Mã số 40

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các chi phí liên quan đến việc mua sắm TSCĐ, xây dựng cơ bản và nâng cấp TSCĐ dở dang cuối kỳ hoặc đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng của các đơn v trc thuc đơn v lập báo cáo tài chính tổng hợp. 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Xây dựng cơ bản dở dang (mã số 140).

- Tài sản khác - Mã số 45

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các tài sản khác của đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp, bao gồm các khoản chưa được trình bày trên các chỉ tiêu tài sản nêu trên.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Tài sản khác (mã số 145).

- Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác - Mã số 46

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị tài sản thuần của các đơn vị thực hiện chế độ kế toán khác (ngoài chế độ kế toán hành chính sự nghiệp)trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Tài sản thuần của các đơn vị thực hiện chế độ kế toán khác (mã số 146).

- Tổng cộng tài sản - Mã số 50

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị tài sản hiện có của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại thời điểm báo cáo.

Mã số 50 = Mã số 01 + Mã số 05 + Mã số 10 + Mã số 20 + Mã số 25 + Mã số 30 + Mã số 40 + Mã số 45 + Mã số 46.

3.2.2. Nguồn vốn

- Nợ phải trả - Mã số 60

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại thời điểm báo cáo.

Mã số 60 = Mã số 61 + Mã số 62+ Mã số 64 + Mã số 65 + Mã số 66+ Mã số 67 + Mã số 68.  

+ Phải trả nhà cung cấp - Mã số 61

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng các khoản nợ mà các đơn vị trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp còn phải trả cho nhà cung cấp (người bán) bên ngoài, bao gồm các khoản còn phải trả như nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định và nhà thầu XDCB cho số hàng hóa dịch vụ đã nhận nhưng chưa thanh toán tại ngày lập báo cáo tài chính.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Phải trả nhà cung cấp (mã số 161).

+ Các khoản nhận trước của khách hàng - Mã số 62

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số tiền các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp đã nhận trước của khách hàng bên ngoài cho hàng hóa hoặc dịch vụ chưa cung cấp tại ngày lập báo cáo tài chính. 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Các khoản nhận trước của khách hàng (mã số 162).

+ Phải trả nợ vay - Mã số 64

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh số dư của khoản vay đã nhận và có nghĩa vụ trả lại căn cứ trên hợp đồng hoặc thỏa thuận vay của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày lập báo cáo tài chính.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Phải trả nợ vay (mã số 164).

+ Tạm thu - Mã số 65

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh số dư các khoản tạm thu phát sinh nhưng chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu ngay, còn dư tại ngày lập báo cáo tài chính của các đơn vị trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Tạm thu (mã số 165).

+ Các quỹ đặc thù - Mã số 66

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số dư các quỹ đặc thù được trích lập theo quy định tại ngày lập báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Các quỹ đặc thù (mã số 166).

+ Các khon nhn trưc chưa ghi thu - Mã số 67

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số dư các khoản thu của các đơn v trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp đã nhận đượcnhưng chưa được ghi doanh thu ngay tại ngày lập báo cáo tài chính, bao gồm các khoản thu từ nguồn NSNN cấp; nguồn viện trợ, vay nợnước ngoài; nguồn phí được khấu trừ, để lại do các khoản thu này được sử dụng cho nhiều năm tiếp theo mặc dù đơn vị đã quyết toán với cơ quan có thẩm quyền về số đã sử dụng.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Các khoản nhận trước chưa ghi thu (mã số167).

+ Nợ phải trả khác - Mã số 68

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số dư các khoản nợ phải trả khác tại ngày lập báo cáo tài chính các đơn v trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp. 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Nợ phải trả khác (mã số 168).  

- Tài sản thuần - Mã số 70

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các tài sản thuần của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày lập báo cáo tài chính.

Mã số 70 = Mã số 71 + Mã số 72 + Mã số 73 + Mã số 74 + Mã số 75.  

+ Nguồn vốn kinh doanh - Mã số 71

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị nguồn vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Nguồn vốn kinh doanh (mã số 171).

+ Thặng dư/thâm hụt lũy kế - Mã số 72

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản thặng dư/thâm hụt lũy kế của tất cả các hoạt động của các đơn vị trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày lập báo cáo tài chính.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Thặng dư/thâm hụt lũy kế (mã số 172).

Trường hợp số hợp cộng từ các đơn vị là số âm thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.

+ Các quỹ - Mã số 73

 Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các quỹ được trích lập tại đơn vị theo quy định của cơ chế tài chính của các đơn vị trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày lập báo cáo tài chính.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Các quỹ (mã số 173).

+ Tài sản thuần khác - Mã số 74

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các tài sản thuần khác của các đơn vị trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày lập báo cáo tài chính chưa được phản ánh ở các chỉ tiêu trên.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Tài sản thuần khác (mã số 174).

+ Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác - Mã số 75

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị tài sản thuần của các đơn vị thực hiện chế độ kế toán khác (ngoài chế độ kế toán hành chính sự nghiệp)trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu tài sản thuần của các đơn vị thực hiện chếđộ kế toán khác (mã số 146).

- Tổng cộng nguồn vốn - Mã số 80

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp tại thời điểm báo cáo.

Mã số 80= Mã số 60 + Mã số 70

- Chỉ tiêu “Tổng cộng tài sản” = Chỉ tiêu “Tổng cộng nguồn vốn”.

Mã số 50 = Mã số 80

BÁO CÁO KT QU HOT ĐNG TNG HP

(Mu s B02/BCTC-TH)

 

1. Mục đích: Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp phản ánh tình hình và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán cấp trên, bao gồm tất cả các hoạt động tài chính của các đơn vị kế toán thuộc phạm vi phải tổng hợp số liệu theo quy định.

2. Cơ s lp báo cáo

- Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp kỳ trước.

- Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính

3. Ni dung và phương pháp lp các ch tiêu 

3.1. Ch tiêu ct:

- Cột STT, chỉ tiêu và cột mã số (cột A, cột B, cột C): Đơn vị lập theo mẫu quy định, không sắp xếp lại.

- Cột thuyết minh (cột D): Dùng để đánh mã số dẫn chiếu tới các thông tin thuyết minh chi tiết trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

- Ct s liu: Chia làm 2 ct:

+ Ct 1- Năm nay: Phn ánh s phát sinh trong năm lp báo cáo, đưc tng hp t các đơn v cp dưi thuc phm vi lp báo cáo tài chính tng hp sau khi đã loi tr các giao dch trong phm vi ni b. S liu ch tiêu này đưc ly t ct 3 “S liu sau loi tr” trên bng tng hp các chtiêu báo cáo tài chính.

 + Ct 2- Năm trưc: Phn ánh s liu ca năm trưc lin k năm báo cáo (đ so sánh), đưc ly t báo cáo kết qu hot đng tng hp năm trưc. Riêng báo cáo kết qu hot đng tng hp năm 2018 ct này không có s liu.

3.2. Phương pháp lp ch tiêu báo cáo

3.2.1. Hoạt động hành chính, sự nghiệp

(1)  Doanh thu - Mã số 01

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng doanh thu từ nguồn NSNN cấp; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn thu phí được khấu trừ, để lại của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp phát sinh trong năm.

Mã số 01 = Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04

a. T NSNN cp - Mã s 02

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng doanh thu hoạt đng t ngun NSNN cp (bao gm c doanh thu t hot đng khác đưc cơ quan có thm quyn cho phép đ li đưc chi tiêu theo d toán đưc duyt và có quy đnh phi quyết toán theo mc lc NSNN) ccác đơn v trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp phát sinh trong năm nhằm thc hin nhim v theo quy đnh.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Thu từ NSNN cp (mã số 202).

b. T ngun vin tr, vay n nưc ngoài - Mã s 03

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng doanh thu từ các khoản viện trợ, vay nợ nước ngoài của các đơn v trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp phát sinh trong năm sau khi đã loại trừ doanh thu nội bộ (nếu có).

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Thu từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài (mã số 203).

c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại - Mã số 04

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng doanh thu từ nguồn thu phí được khấu trừ, để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp phát sinh trong năm sau khi đã loại trừ doanh thu nội bộ (nếu có).

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Thu từ nguồn phí được khấu trừ, để lại (mã số 204).

(2) Chi phí - Mã số 05

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng chi phí phát sinh trong năm của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp, bao gồm chi phí hoạt động; chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; chi phí hoạt động thu phí.

Mã số 05 = Mã số 06 + Mã số 07 + Mã số 08

a. Chi phí hoạt động - Mã số 06

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng các khoản chi phí hoạt động phát sinh trong năm của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp sau khi đã loại trừ chi phí điều chuyển nội bộ (nếu có).

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Chi phí hoạt động (mã số 206).

 b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài - Mã số 07

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng các khoản chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp phát sinh trong năm sau khi đã loại trừ chi phí điều chuyển nội bộ (nếu có).

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài (mã số 207).

c. Chi phí hoạt động thu phí - Mã số 08

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng các khoản chi phí phục vụ hoạt động thu phí của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp phát sinh trong năm sau khi đã loại trừ chi phí điều chuyển nội bộ (nếu có).

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Chi phí hoạt động thu phí (mã số 208).

(3) Thặng dư/thâm hụt - Mã số 09

Là chỉ tiêu tổng hợp phn ánh s chênh lch gia doanh thu và chi phí phát sinh trong năm đi vi hot đng hành chính s nghiccác đơn v trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp. Trưng hp thng dư thì ch tiêu này đưc trình bày là s dương, trưng hp thâm ht thì ch tiêu này đưc trình bày là s âm dưi hình thc ghi trong ngoc đơn (...)

Mã số 09 = Mã số 01 - Mã số 05

3.2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

(1) Doanh thu - Mã s 10

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phát sinh trong năm của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp sau khi đã loại trừ doanh thu nội bộ (nếu có).

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ (mã số 210).

(2) Chi phí - Mã s 11

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ phát sinh trong năm của các đơn v trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp sau khi đã loại trừ chi phí nội bộ (nếu có).

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ (mã số 211).

(3) Thặng dư/ thâm hụt - Mã số 12

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong năm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các đơn v trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp. Trường hợp thâm hụt thì chỉ tiêu này được trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

Mã số 12 = Mã số 10 - Mã số 11

3.2.3. Hoạt động tài chính

(1) Doanh thu - Mã số 20      

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng doanh thu tài chính của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp phát sinh trong năm.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 220).

  (2) Chi phí - Mã số 21

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng chi phí tài chính của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp phát sinh trong năm.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Chi phí hoạt động tài chính (mã số 221).

(3) Thặng dư/ thâm hụt - Mã số 22

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong năm đối với hoạt động tài chính của các đơn v trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp. Trường hợp thâm hụt thì chỉ tiêu này được trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

Mã số 22 = Mã số 20 - Mã số 21

3.2.4.  Hoạt động khác

(1) Thu nhập khác - Mã số 30

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng các khoản thu nhập khác của các đơn v trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp phát sinh trong năm.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Thu nhập khác (mã số 230).

(2) Chi phí khác - Mã s 31

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng các khoản chi phí khác của các đơn v trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp phát sinh trong năm.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Chi phí khác (mã số 231).

(3) Thặng dư/ thâm hụt - Mã số 32

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong năm đối với các hoạt động khác của các đơn v trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp. Trường hợp thâm hụt thì chỉ tiêu này được trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

Mã số 32 = Mã số 30 - Mã số 31

3.2.5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Mã số 40

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (mã số 240).

3.2.6. Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực hiện CĐKT khác - Mã số 45

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng các khoản Thặng dư/thâm hụt trong năm (hoặc chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế) của các đơn vị thực hiện CĐKT khác thuộc phạm vi lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực hiện CĐKT khác (mã số 245).

3.2.7. Thặng dư/thâm hụt trong năm - Mã số 50

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số các khoản thặng dư/thâm hụt trong năm từ tất cả các hoạt động của các đơn vị trực thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp. Trường hợp thâm hụt thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.

Mã số 50 = Mã số 09 + Mã số 12 + Mã số 22 + Mã số 32 - Mã số 40 + Mã số 45

(1) Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành chính - Mã số 51

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số đã phân phối từ nguồn kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính trực thuộc, thuộc phạm vi đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành chính (mã số 251).

(2) Phân phối cho các quỹ - Mã số 52

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số đã phân phối từ thặng dư vào các quỹ của các đơn vị thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định chế độ tài chính.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Phân phối cho các quỹ (mã số 252).

(3) Kinh phí cải cách tiền lương - Mã số 53

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số đã thực hiện trích vào kinh phí cải cách tiền lương của các đơn vị thuộc đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Kinh phí cải cách tiền lương (mã số 253).

(4) Phân phối khác - Mã số 54

Phản ánh khoản phân phối vào mục đích khác của đơn vị chưa được phản ánh ở các chỉ tiêu trên (nếu có).

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Phân phối khác (mã số 254).

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Mẫu số B03/BCTC-TH)

1. Mc đích

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp do đơn vị kế toán cấp trên lập xác định nguồn tiền vào, các khoản mục chi ra bằng tiền trong năm báo cáo và số dư tiền tại ngày lập báo cáo của tất cả các đơn vị kế toán thuộc phạm vi lập báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định.

2. Nguyên tắc trình bày

2.1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp chỉ phản ánh dòng tiền phát sinh giữa đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp với các đơn vị bên ngoài, không phản ánh các luồng tiền phát sinh giữa các đơn vị nội bộ trong cùng đơn vị lập báo cáo với nhau. Báo cáo lưu chuyển tiền tệphải được phân loại luồng tiền theo 3 hoạt động như báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các đơn vị thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, bao gồm luồng tiền từ hoạt động chính, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. 

2.2. Luồng tiền từ hoạt động chính được lập theo phương pháp gián tiếp trên cơ sở số liệu của Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp và Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp.

2.3. Luồng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính được hợp cộng từ chỉ tiêu tương ứng trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các đơn vị thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, số liệu được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉtiêu báo cáo tài chính.  

Đơn vị phải thuyết minh các khoản tiền phát sinh trong đơn vị nhưng chỉ được sử dụng vào các mục đích quy định sẵn, mà đơn vịkhông được phép sử dụng vào hoạt động của mình như các quỹ tài chính mà đơn vị được giao quản lý,...

3. Cơ s lp báo cáo

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp được lập căn cứ:

- Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp năm báo cáo

- Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp năm báo cáo

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp của năm trước

- Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính.

4. Phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4.1. Ch tiêu ct:

- Cột STT, chỉ tiêu và cột mã số (cột A, cột B, cột C): Đơn vị lập theo mẫu quy định, không sắp xếp lại.

- Cột thuyết minh (cột D): Dùng để đánh mã số dẫn chiếu tới các thông tin thuyết minh chi tiết trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

- Ct s liu: Chia làm 2 ct:

 + Ct 1- Năm nay: Phn ánh s liu phát sinh năm lp báo cáo, đưc tng hp t các đơn v cp dưi thuc phm vi lp báo cáo tài chính tng hp sau khi đã loi tr đi các giao dch trong phm vi ni b. S liu các ch tiêu lưu chuyn tin t hot đng chính đưc tính toán tương ng t Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp và Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp. S liu các ch tiêu lưu chuyn tin t hot đng đu tư và hot đng tài chính đưc ly t ct 3 “S liu sau loi tr” trên Bng tng hp các ch tiêu báo cáo tài chính.

+ Ct 2- Năm trưc: Phn ánh s liu phát sinh đã báo cáo ca năm trưc (lin k năm báo báo). S liu này đưc ly trên báo cáo lưu chuyn tin t tng hp năm trưc. Riêng báo cáo năm 2018 ct này không có s liu.

4.2. Phương pháp lp báo cáo lưu chuyn tin t đi vi hot đng chính

Thc hin lp các ch tiêu theo phương pháp gián tiếp t báo cáo tình hình tài chính tng hp và báo cáo kết qu hot đng tng hp ca đơn v lp báo cáo.

Lưu chuyn tin thun t hot đng chính đưc xác đnh bng cách ly s thng dư/ thâm ht trong năm điu chnh cho các khon sau đây:

- Các khon mc không bng tin: khu hao TSCĐ trong năm. 

- Tt c các khon mc khác nh hưng đến lung tin như các thay đi trong hàng tn kho, các khon phi thu và phi tr trong k, các khon thu, chi khác trong đơn v.

Cách tính toán các ch tiêu đưc thc hin như sau:

Thặng dư/thâm hụt trong năm - Mã s 01

Chỉ tiêu này được lấy trên báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp cùng kỳ báo cáo: Bằng chênh lệch chỉ tiêu số 50- “Thặng dư/ thâm hụt trong năm” trừ đi (-) chỉ tiêu số 45- “Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực hiện CĐKT khác”.

Trường hợp thâm hụt thì số liệu này được trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

Khấu hao TSCĐ trong năm - Mã số 02

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số tiền khấu hao TSCĐ đã được tính vào báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp trong năm, lấy số liệu từbảng tổng hợp số liệu bổ sung thông tin tài chính.

Tăng/giảm các khoản nợ phải trả - Mã s 03

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng chênh lệch giữa số dư cuối kỳ với số dư đầu kỳ của các khoản nợ phải trả trên báo cáo tình hình tài chính tổng hợp. 

Trường hợp tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng các số dư đầu kỳ thì số liệu chỉ tiêu này được trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…). Trường hợp tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ thì số liệu chỉ tiêu này được trình bày là số dương.

- Tăng/gim hàng tn kho - Mã s 04

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của chỉ tiêu hàng tồn kho trên báo cáo tình hình tài chính tổng hợp. 

Trường hợp số dư cuối kỳ lớn hơn số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu này được trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…). Trường hợp số dư cuối kỳ nhỏ hơn số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu này được trình bày là số dương.

Tăng/giảm các khoản phải thu - Mã s 05

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các khoản phải thu trên báo cáo tình hình tài chính tổng hợp. 

Trường hợp tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu này được trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…). Trường hợp tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng các số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu này được trình bày là số dương.

Thu khác từ hoạt động chính - Mã s 06

Là ch tiêu tng hp phn ánh các khon tin thu khác phát sinh liên quan đến hot đng chính chưa đưc phn ánh vào các ch tiêu trên (nếu có).

- Chi khác từ hoạt động chính - Mã s 07

Là ch tiêu tng hp phn ánh các khon tin chi khác phát sinh liên quan đến hot đng chính chưa đưc phn ánh vào các ch tiêu trên (nếu có). Số liệu chỉ tiêu này được trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính - Mã s 10

Là ch tiêu tng hp phn ánh chênh lch gia tng s tin thu vào vi tng s tin chi ra t hot đng chính trong năm báo cáo. S liu đghi vào ch tiêu này đưc tính bng tng cng s liu ch tiêu t Mã s 01 đến Mã s 07. Nếu s liu ch tiêu này là s âm thì ghi trong ngoc đơn (…).

Mã s 10 = Mã s 01 +Mã s 02 + Mã s 03 + Mã s 04 + Mã s 05 + Mã s 06 + Mã s 07.

4.3. Phương pháp lp báo cáo lưu chuyn tin t đi vi hot đng đu tư

- Tin thu t thanh lý tài sn c đnh - Mã s 21:

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh số tiền thu từ thanh lý TSCĐ phát sinh trong năm của các đơn v trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Tiền thu từ thanh lý TSCĐ (mã số 321).

- Tin thu t các khon đu tư - Mã s 22:

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh số tiền thu từ các khoản đầu tư phát sinh trong năm của các đơn v trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp với các đơn vị bên ngoài.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Tiền thu từ các khoản đầu tư (mã số 322).

- Tin chi XDCB, mua sm TSCĐ - Mã s 23:

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số tiền đã chi ra để mua sắm, hình thành TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình phát sinh trong năm của các đơn v trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp đã lại trừ khoản mua sắm trong nội bộ.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Tiền chi XDCB, mua tài sản cố định (mã số323). Chỉ tiêu này đưc ghi bng s âm dưi hình thc ghi trong ngoc đơn (…).

- Tin chi đu tư góp vn vào các đơn v khác- Mã s 24:

 Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh số đã chi bằng tiền để đầu tư, góp vốn vào đơn vị bên ngoài trong năm báo cáo của các đơn v trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vịkhác (mã số 324). Chỉ tiêu này đưc ghi bng s âm dưi hình thc ghi trong ngoc đơn (…).

- Lưu chuyn tin t hot đng đu tư - Mã s 30:

 Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ hoạt động đầu tư trong năm báo cáo.

Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu có mã số từ Mã số 21 đến Mã số 24. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì được trình bày dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24.

 4.4. Phương pháp lp các ch tiêu lưu chuyn tin t hot đng tài chính

- Tin thu t các khon đi vay - Mã s 31:

 Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số tiền đã thực nhận được trong kỳ từ nguồn đi vay các tổ chức tài chính, tín dụng và các đối tượng khác của các đơn vị trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp phát sinh trong kỳ báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Tiền thu từ các khoản đi vay (mã số 331).

- Tin nhn vn góp - Mã s 32:

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số tiền nhận vốn góp của chủ sở hữu cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong năm báo cáo của các đơn vị trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Tiền nhận vốn góp (mã số 332).

- Tin hoàn tr gc vay - Mã s 33:

 Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số tiền hoàn trả gốc đi vay của các đơn vị trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp phát sinh trong năm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Tiền hoàn trả gốc vay (mã số 333). Chỉ tiêu này đưc ghi bng s âm dưi hình thc ghi trong ngoc đơn (…).

- Tin hoàn tr vn góp - Mã s 34:

 Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số tiền đã hoàn trả lại vốn góp cho chủ sở hữu của các đơn vị trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp phát sinh trong năm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Tiền hoàn trả vốn góp (mã số 334). Chỉ tiêu này đưc ghi bng s âm dưi hình thc ghi trong ngoc đơn (…).

- Tin c tc/li nhun đã tr cho ch s hu - Mã s 35:

 Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số tiền cổ tức/lợi nhuận đã chi trả cho các chủ sở hữu trong năm báo cáo của các đơn vị trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu Tiền cổ tức/lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (mã số 335). Chỉ tiêu này đưc ghi bng s âm dưi hình thc ghi trong ngoc đơn (…).

- Lưu chuyn tin thun t hot đng tài chính- Mã s 40:

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo của các đơn vị trc thuđơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu có mã số từ Mã số 31 đến Mã số 35. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (...).  

Mã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35.

- Lưu chuyn tin thun trong năm - Mã s 50

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ cả ba loại hoạt động: Hoạt động chính, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp trong năm báo cáo.

Mã số 50 = Mã số 10 + Mã số 30 + Mã số 40. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (...).

- S dư tin đu năm - Mã s 60

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số liệu chỉ tiêu “Tiền” đầu năm báo cáo (Mã số 01, cột “Số đầu năm” trên Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp).

 • Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá - Mã số 70:

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ của ngoại tệ tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính, chỉ tiêu ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá (mã số370).

Số dư tin cui năm - Mã s 80

Mã số 80 = Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 70

Đồng thời số liệu chỉ tiêu này bằng số liệu chỉ tiêu “Tiền”- Mã số 01, cột “Số cuối năm” trên Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp cùng năm đó.

THUYT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TNG HP

(Mu s B04/BCTC-TH)

 

1. Mục đích:

Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cung cấp các thông tin chi tiết thêm cho các khoản mục được trình bày trong các báo cáo Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp, Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp đồng thời chi tiết thêm một số thông tin cần thiết khác theo yêu cầu quản lý và cung cấp thông tin cho lập báo cáo tài chính nhà nước.

 2.  Nguyên tắc lập và trình bày Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

a) Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp phải được trình bày một cách hệ thống theo biểu mẫu và chỉ tiêu đã quy định. Ngoài các thông tin như mẫu biểu quy định, đơn vị có thể bổ sung các nội dung thuyết minh khác để làm rõ hơn các chỉ tiêu đã trình bày trên các báo cáo tình hình tài chính tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp, báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp hoặc phục vụ yêu cầu quản lý của cơ quan cấp trên.

b) Đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp phải trình bày một số thông tin khái quát của đơn vị mình theo quy định.

3. Cơ s lp Thuyết minh báo cáo tài chính

- Căn cứ vào báo cáo tình hình tài chính tổng hợp, Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm báo cáo;

- Căn cứ vào bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính;

- Căn cứ vào bảng tổng hợp số liệu bổ sung thông tin tài chính;

- Căn cứ vào Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm trước;

- Căn c vào tình hình thc tế ca đơn v cp trên, các đơn v thuc phm vi lp báo cáo tài chính tng hp và các tài liu liên quan.

4. Phương pháp lp

4.1. Phần số liệu

Lấy số liệu thuyết minh chi tiết từ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính và Bảng tổng hợp số liệu bổ sung thông tin tài chính;

Riêng số liệu thuyết minh báo cáo của năm 2018 sẽ không có phát sinh số liệu các cột “Số đầu năm”, “Số năm trước”.

4.2. Một số thông tin khác cần thuyết minh

Đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp phải thuyết minh các khoản tiền đơn vị nắm giữ nhưng không được sử dụng (như tiền của quỹtài chính, tiền nhận ủy thác, tiền thu hộ, chi hộ, ...) được phản ánh trên báo cáo của đơn vị.

Trường hợp đơn vị được giao quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thì phải thuyết minh chi tiết về các quỹ tài chính ngoài ngân sách mà đơn vị được giao quản lý bao gồm tên quỹ, số dư đầu năm, số dư cuối năm và các nội dung khác xét thấy cần thuyết minh thêm thông tin về các quỹ này (trường hợp quỹ không có báo cáo tài chính riêng).

Trường hợp trong trong nội bộ đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp có các đơn vị thực hiện chế độ kế toán khác thì phải thuyết minh chi tiết về các đơn vị này bao gồm tên đơn vị cấp trên, tên đơn vị kế toán cơ sở, chế độ kế toán hiện đang áp dụng (như chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ...). 

Trường hợp trong năm đơn vị có phát sinh về việc điều chỉnh số liệu sau khi báo cáo tài chính năm đã lập và nộp cho cơ quan có thẩm quyền mà số điều chỉnh này có ảnh hưởng trọng yếu đáng kể đến số liệu đã báo cáo thì phải thuyết minh thông tin chi tiết về việc này. Đồng thời phải thuyết minh các thay đổi như các chính sách tài chính, cách thức phương pháp ghi chép các nghiệp vụ phát sinh, việc giải thể, sáp nhập đơn vị, ... (nếu có) làm ảnh hưởng thay đổi số liệu báo cáo tài chính so với số liệu đã báo cáo kỳ trước.

Ngoài ra đơn vị có thể thuyết minh các nội dung khác xét thấy cần phải thuyết minh thêm để làm rõ tình hình tài chính trong năm và phục vụ yêu cầu quản lý mà các chỉ tiêu thuyết minh theo mẫu chưa phản ánh được.

Phụ lục số 02

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU

 

A. MẪU BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1:….

Mã chương:

Mẫu số S01/BTH

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 1:….

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 2:….

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BỔ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Năm:...........

I. Hợp cộng số liệu giao dịch nội bộ

                                                                                                                                                                         Đơn vị tính:

 

STT

 

Chỉ tiêu

Mã số

Tổng số

Quan hệ giao dịch

Trong đơn vị kế toán trung gian 2

Trong đơn vị kế toán trung gian 1

Trong đơn vị dự toán cấp 1

Ngoài đơn vị dự toán cấp 1- trong cùng tỉnh

Ngoài đơn vị dự toán cấp 1 (khác tỉnh, khác Bộ, ngành) - trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Ngoài khu vực nhà nước

   A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

    A

Bổ sung thông tin để lập báo cáo tình hình tài chính tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Khoản đầu tư tài chính vào đơn vị khác

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ngắn hạn

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dài hạn

03

 

 

 

 

 

 

 

II

 Các khoản phải thu

05

 

 

 

 

 

 

 

1

Phải thu khách hàng

06

 

 

 

 

 

 

 

2

Trả trước cho người bán

07

 

 

 

 

 

 

 

3

Các khoản phải thu khác

08

 

 

 

 

 

 

 

III

Nợ phải trả

10

 

 

 

 

 

 

 

1

Phải trả  nhà cung cấp

11

 

 

 

 

 

 

 

2

Các khoản nhận trước của khách hàng

12

 

 

 

 

 

 

 

3

Nợ phải trả khác

18

 

 

 

 

 

 

 

IV

Nguồn vốn nhận đầu tư từ đơn vị khác

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ngắn hạn

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dài hạn

22

 

 

 

 

 

 

 

B

Bổ sung thông tin để lập báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Doanh thu từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

50

 

 

 

 

 

 

 

2

Doanh thu từ nguồn phí được khấu trừ, để lại

51

 

 

 

 

 

 

 

3

Doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ

52

 

 

 

 

 

 

 

4

Thu nhập khác

53

 

 

 

 

 

 

 

5

Chi phí hoạt động

60

 

 

 

 

 

 

 

6

Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

61

 

 

 

 

 

 

 

7

Chi phí hoạt động thu phí

62

 

 

 

 

 

 

 

8

Chi phí khác

63

 

 

 

 

 

 

 

C

Bổ sung thông tin để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khấu hao TSCĐ

70

 

 

 

 

 

 

 

2

Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác

71

 

 

 

 

 

 

 

3

Tiền nhận vốn góp

72

 

 

 

 

 

 

 

II. Hợp cộng số liệu bổ sung thông tin thuyết minh

STT

Chỉ tiêu

Số liệu năm nay

1

Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu chi phí hoạt động theo nguồn

 

1.1

Chi phí từ nguồn NSNN

 

 

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

 

 

- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng

 

 

- Chi phí hao mòn TSCĐ

 

 

- Chi phí hoạt động khác

 

1.2

Chi phí từ nguồn hoạt động khác được để lại (không thuộc nguồn NSNN)

 

 

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

 

 

- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng

 

 

- Chi phí khấu hao/hao mòn TSCĐ

 

 

- Chi phí hoạt động khác

 

2

Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

 

2.1

Chi từ nguồn viện trợ

 

 

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

 

 

- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng

 

 

- Chi phí hao mòn TSCĐ

 

 

- Chi phí hoạt động khác

 

2.2

Chi vay nợ nước ngoài

 

 

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

 

 

- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng

 

 

- Chi phí hao mòn TSCĐ

 

 

- Chi phí hoạt động khác

 

3

 Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

 

 

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

 

 

- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng

 

 

- Chi phí khấu hao/hao mòn TSCĐ

 

 

- Chi phí hoạt động khác

 

4

Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu tiền thu từ các khoản đầu tư (Báo cáo LCTT)

 

 

- Tiền thu gốc

 

 

- Tiền thu lãi

 

 

 

Lập, ngày ... tháng ... năm......

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI KIỂM SOÁT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1:….

Mã chương:

Mẫu số S02/BTH

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 1:….

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số

99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 2:….

 

 

BNG TNG HP CÁC CH TIÊU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm.........

                                                                                                                          Đơn v tính:

Tên chỉ tiêu

Mã số

Số liệu hợp cộng

Số liệu giao dịch nội bộ phải loại trừ

Số liệu sau loại trừ

A

B

1

2

3=1-2

A. Chỉ tiêu thuộc báo cáo tình hình tài chính tổng hợp

 

 

 

 

Tiền

101

 

 

 

Đầu tư tài chính ngắn hạn

105

 

 

 

Phải thu khách hàng

111

 

 

 

Trả trước cho người bán

112

 

 

 

Các khoản phải thu khác

114

 

 

 

Hàng tồn kho

120

 

 

 

Đầu tư tài chính dài hạn

125

 

 

 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

132

 

 

 

­Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình

133

 

 

 

Nguyên giá TSCĐ vô hình

136

 

 

 

­Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình

137

 

 

 

XDCB dở dang

140

 

 

 

Tài sản khác

145

 

 

 

TS thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác

146

 

 

 

Phải trả nhà cung cấp

161

 

 

 

Các khoản nhận trước của khách hàng

162

 

 

 

Phải trả nợ vay

164

 

 

 

Tạm thu

165

 

 

 

Các quỹ đặc thù

166

 

 

 

Các khoản nhận trước chưa ghi thu

167

 

 

 

Nợ phải trả khác

168

 

 

 

Nguồn vốn kinh doanh

171

 

 

 

Thặng dư/thâm hụt lũy kế

172

 

 

 

Các quỹ

173

 

 

 

Tài sản thuần khác

174

 

 

 

B. Chỉ tiêu thuộc báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp

 

 

 

 

Thu từ NSNN cấp

202

 

 

 

Thu từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

203

 

 

 

Thu từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 

204

 

 

 

Chi phí hoạt động

206

 

 

 

Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

207

 

 

 

Chi phí hoạt động thu phí

208

 

 

 

Doanh thu hoạt động SXKDDV

210

 

 

 

Chi phí hoạt động SXKDDV

211

 

 

 

Doanh thu hoạt động tài chính

220

 

 

 

Chi phí hoạt động tài chính

221

 

 

 

Thu nhập khác

230