Thông tư 48-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư hoàn thành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ: 48 TC/ĐTPT NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 1995
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ THẨM TRA VÀ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

 

Căn cứ Nghị định 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định 178 CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Sau khi trao đổi với các ngành liên quan, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư hoàn thành như sau:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Tất cả các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, đều phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành. Chủ đầu tư phải hoàn thành báo cáo quyết toán vốn đầu tư, gửi cơ quan có thẩm tra và phê duyệt quyết toán theo thời hạn qui định tại thông tư số 108 TC/ĐT ngày 8/12/1994 của Bộ Tài chính.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính giao cho Tổng cục ĐTPT chủ trì tổ chức (hoặc ký hợp đồng với cơ quan Kiểm toán) thẩm tra quyết toán vốn đầu tư của dự án thuộc nhóm A và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyết toán.

Các dự án nhóm B và C, do các Bộ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

Giao cho Cục ĐTPT là cơ quan tài chính ở địa phương chịu trách nhiệm tham gia hoặc chủ trì (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định) các dự án nhóm B và C do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

3. Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư hoàn thành được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng dự toán của dự án hoàn thành (hoặc dự toán của hạng mục công trình hoàn thành) và qui định mức chi phí tối đa và tối thiểu cho từng loại dự án đầu tư.

4. Kinh phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư hoàn thành được xác định cho toàn bộ dự án đầu tư hàon thành hoặc hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và được tính vào chi phí đầu tư của dự án. Dự án đầu tư thuộc nguồn vốn nào thì kinh phí cho việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính trong nguồn vốn đó.

5. Việc quản lý và sử dụng kinh phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện theo chế độ quản lý tài chính hiện hành và qui định tại Thông tư này.

CHƯƠNG II
QUI ĐỊNH CỤ THỂ

 

1. Kinh phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư hoàn thành được sử dụng như sau:

- Chi phụ cấp cho các thành viên Hội đồng thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

- Chi trả các tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nước) không thuộc Hội đồng thẩm tra và xét duyệt quyết toán, tham gia, kiểm toán việc quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư hoàn thành, theo hợp đồng kinh tế đã ký.

- Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn... phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt.

2. Mức chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán được qui định như sau:

 

 

Tổng dự toán được duyệt (tỷ đồng)

 

<=10

>10-100

>100-500

>500-1000

>1000

Tỷ lệ %

 

0,05

0,04

0,03

 

Mức trích
tuyệt đối

5 triệu đồng

 

 

 

300 triệu đồng

 

Các dự án đầu tư, có giá trị tổng dự toán dưới 1 tỷ đồng không phải trích và chuyển chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán cho cơ quan chủ trì thẩm tra và phê duyệt quyết toán, cơ quan chủ trì thẩm tra và phê duyệt quyết toán sử dụng kinh phí thu từ các dự án có tổng dự toán => 1 tỷ đồng, để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra và phê duyệt quyết toán cho các dự án có tổng dự toán dưới 1 tỷ đồng Việt Nam.

Đối với các dự án đầu tư có giá trị từ 5000 tỷ đồng (hoặc tương đương 500 triệu USD) trở lên phải lập dự án kinh phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán riêng trình cơ quan cấp trên của chủ đầu tư xét duyệt.

3. Hàng năm, căn cứ vào danh mục dự án đầu tư hoàn thành bàn giao (có phân loại dự án theo nhóm A - B - C). Chủ đầu tư lập kế hoạch kinh phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư. Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư xét duyệt kế hoạch kinh phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán tổng hợp vào kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng năm, gửi Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính.

4. Căn cứ vào kế hoạch kinh phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được duyệt, chủ đầu tư đề nghị cơ quan cấp phát và cho vay vốn đầu tư, chuyển kinh phí kiểm ta và phê duyệt quyết toán đầu tư dự án đầu tư hoàn thành (trong tổng số vốn cấp phát và cho vay của các công trình) cho các chủ đầu tư thẳng vào tài khoản của cơ quan chủ trì thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

Trường hợp, cơ quan chủ trì thẩm tra và phê duyệt đề nghị kiểm toán công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, chủ đầu tư đề nghị cơ quan cấp phát cho vay thanh toán cho cơ quan kiểm toán theo hợp đồng kinh tế đã ký.

5. Cơ quan chủ trì thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư hoàn thành thực hiện việc quản lý và sử dụng kinh phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán theo dự toán đã được Chủ tịch Hội đồng thẩm tra quyết toán phê duyệt. Đồng thời chịu sự kiểm tra và báo cáo quyết toán kinh phí nói trên với cơ quan quản lý tài chính trực tiếp, theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.

6. Kinh phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được lập, quản lý và sử dụng theo chế độ quản lý kinh phí hành chính sự nghiệp với tiêu chuẩn, qui phạm, biểu giá (nếu có) về chi tiêu hiện hành. Các chứng từ thanh toán phải đúng theo quy định của cơ quan Tài chính.

7. Kinh phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, được coi như kinh phí Nhà nước cấp phát cho cơ quan chủ trì thẩm tra và phê duyệt quyết toán. Cuối năm, nếu không sử dụng hết chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán, cơ quan chủ trì thẩm tra và phê duyệt quyết toán phải nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

8. Toàn bộ chi phí cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư hoàn thành của chủ đầu tư đã trích, chuyển cho cơ quan chủ trì thẩm tra và phê duyệt quyết toán (kể cả chi phí thanh toán cho cơ quan kiểm toán nếu có) chủ đầu tư được quyết toán vào giá trị dự án đầu tư, thuộc khoản mục chi phí khác.

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ban hành. Trong quá trình thực hiện đề nghị với các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư phản ánh kịp thời những vướng mắc về Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp.

 

thuộc tính Thông tư 48-TC/ĐTPT

Thông tư 48-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư hoàn thành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:48-TC/ĐTPTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành:30/06/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 48-TC/ĐTPT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi