Thông tư 38/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với quỹ đền ơn đáp nghĩa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 38 /1999/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 1999
HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI
QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

 

Thực hiện Điều 6, Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ban hành kèm theo Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ.

Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý tài chính đối với Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" như sau:

 

I- MỨC VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG QUỸ
ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA:

 

Về nguyên tắc các đối tượng thuộc diện vận động ủng hộ xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đóng góp theo lòng hảo tâm và trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên để phù hợp với tình hình thực tế, hàng năm Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" từng cấp cần đưa ra mức tối thiểu để vận động ủng hộ xây dựng Quỹ và giao trách nhiệm cho các đơn vị, tổ chức vận động tham gia có hiệu quả .

II- PHÂN CẤP THU VÀ TỔ CHỨC THU QUỸ
"ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"

 

1. Phân cấp thu Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa".

1.1 Cấp xã vận động thu của những đối tượng:

- Cán bộ cấp xã.

- Người lao động trong các hộ gia đình thuộc xã quản lý.

1.2 - Cấp Huyện vận động xây dựng Quỹ của các đối tượng đang làm việc trong các đơn vị sau :

- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp huyện.

- Các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn do cấp Huyện trực tiếp quản lý.

- Cơ quan quân sự và công an cấp huyện.

- Các doanh nghiệp của Việt Nam do cấp huyện trực tiếp quản lý.

1.3 - Cấp Tỉnh vận động xây dựng Quỹ của người lao động trong các đơn vị sau:

- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh .

- Các cơ quan của Đảng , các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn do cấp tỉnh trực tiếp quản lý.

- Cơ quan quân sự và công an cấp tỉnh.

- Các doanh nghiệp của Việt Nam do cấp tỉnh trực tiếp quản lý.

1.4 - Cấp trung ương vận động xây dựng Quỹ của người lao động trong các đơn vị sau:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Các cơ quan trực thuộc trung ương Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

- Các cơ quan, đơn vị quân chủng, binh chủng, quân đoàn, quân khu, học viện, nhà trường, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

- Các cơ quan, nhà trường, đơn vị trực thuộc Bộ Công an

- Các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức kinh tế, của các tổ chức chính trị - Xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do các cơ quan Trung ương quản lý.

- Các doanh nghiệp hạng đặc biệt quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ.

- Người Việt Nam làm việc và học tập ở nước ngoài.

- Các doanh nghiệp của Việt Nam do Trung ương quản lý.

1.5 - Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở tất cả các cấp, ngoài các khoản huy động nêu trên được thu các khoản sau:

- Nguồn tài trợ, ủng hộ được giao trực tiếp cho Quỹ.

- Lãi tiền gửi Quỹ ( nếu có ) và các nguồn thu khác.

2/ Tổ chức thu xây dựng Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa":

- Hàng năm Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" từng cấp thông báo về đối tượng vận động ủng hộ , mức vận động ủng hộ tối thiểu, số hiệu tài khoản thu tiền vận động ủng hộ Quỹ đến từng cơ sở thuộc cấp mình quản lý và giao trách nhiệm cho từng đơn vị sử dụng người lao động thu vào dịp 27/7 hàng năm.

- Tổ chức và đơn vị cơ sở được giao nhiệm vụ vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thông qua tổ chức Công đoàn, Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thông báo chủ trương vận động ủng hộ Quỹ đến từng người lao động và tổ chức thu đạt kết quả.

- Tiền thu về ủng hộ Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" được nộp vào tài khoản Quỹ tại Kho Bạc theo thông báo của Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ ngay sau khi cuộc vận động kết thúc. nghiêm cấm việc giữ lại tiền quỹ "Đền ơn đáp nghĩa " để sử dụng vào mục đích khác ngoài những nội dung chi quy định tại phần III Thông tư này. Những đơn vị, cá nhân làm tốt công tác vận động, xây dựng Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa " được ban chỉ đạo vận động khen thưởng thành tích xuất sắc.

- Đối tượng vận động ủng hộ Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" là người Việt Nam đang học tập và làm việc ở nước ngoài do Sứ quán Việt Nam tại nước ngoài vận động thu và nộp về tài khoản Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa cấp Trung ương.

 

III- NỘI DUNG CHI QUỸ " ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"

Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được sử dụng chủ yếu vào việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người có công cách mạng, nội dung chi quỹ quy định như sau:

1. Chi hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công cách mạng chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở mà gia đình có nhiều khó khăn.

2. Tu bổ nghĩa trang nằm ngoài danh mục đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân sách Nhà nước; xây dựng, tu sửa nhà bia ghi tên liệt sĩ; hỗ trợ Bố, Mẹ, Vợ ( hoặc Chồng), Con liệt sĩ đi thăm viếng mộ liệt sĩ mà hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn.

3. Chi thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ khám chữa bệnh và khi qua đời mà gia đình gặp khó khăn.

4. Chi hỗ trợ đời sống và học tập khi gặp khó khăn.

5. Chi hỗ trợ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp dưới trong trường hợp Quỹ cấp dưới có nhiều đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi người có công cách mạng nhưng nguồn thu Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thấp. Khoản chi này áp dụng đối với Quỹ từ cấp huyện trở lên và thực hiện theo nguyên tắc Quỹ cấp nào hỗ trợ trên địa bàn cấp đó. Riêng Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa TW" dành tỷ lệ thích đáng để hỗ trợ cho các tỉnh đông đối tượng chính sách, tỉnh nghèo, tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn,vùng căn cứ cách mạng.

6. Chi cho công tác tuyên truyền, khen thưởng bằng giấy khen và giấy chứng nhận( không kèm theo tiền), chi công tác chỉ đạo, vận động xây dựng Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa ".

7. Chi phí cho công tác quản lý Quỹ bao gồm: Chi sổ sách biên lai, giấy tờ , công cụ, văn phòng phẩm phục vụ quản lý Quỹ; Chi các cuộc họp; Chi công tác phí cho các thành viên Ban chỉ đạo không hưởng lương NSNN trong trường hợp đi làm việc theo sự phân công của Ban chỉ đạo; Trả lương cán bộ hợp đồng(nếu có) bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo...Mức chi theo chế độ chi tiêu hiện hành của Nhà nước.

Các khoản chi thuộc điểm 6,7 nêu trên không được vượt quá 5% tổng số thu hàng năm của Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa " ở từng cấp.

Việc sử dụng Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa " cho từng nội dung chi và mức chi cụ thể tại các điểm 1,2,3,4,5 mục này do Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ từng cấp quyết định trên cơ sở dự toán thu chi hàng năm.

 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1- Ban chỉ đạo vận động và xây dựng Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa "các cấp có nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo việc vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia tài trợ, ủng hộ và xây dựng Quỹ.

- Thông qua phương hướng hoạt động và chuẩn y dự toán thu , chi hàng năm Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa".

- Tổ chức thu, chi Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" theo quy định tại phần II và phần III Thông tư này.

- Kiểm tra hoạt động Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" thuộc cấp mình quản lý và kiểm tra thu, chi Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" cấp dưới theo đúng Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ.

- Hàng năm lập dự toán thu, chi Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa " gửi Ban chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" cấp trên, Uỷ Ban nhân dân và cơ quan Tài chính cùng cấp . ở Trung ương, Ban chỉ đạo lập dự toán thu, chi gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính .

- Kiểm tra và duyệt báo cáo quyết toán Quỹ cho Ban chỉ đạo Quỹ cấp dưới.

- Tổ chức kế toán và báo cáo quyết toán Quỹ theo chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Đề nghị khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích và kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm.

- Công khai hoá tình hình thu, chi Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hàng năm.

2 - Tài khoản và con dấu hoạt động Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa":

- Ban chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp được mở tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước để theo dõi thu, chi Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Trưởng Ban chỉ đạo Quỹ là chủ tài khoản và chịu trách nhiệm về hoạt động của Quỹ.

- Ban chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" cấp Tỉnh, Huyện, Xã được sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân cùng cấp; ở Trung ương ban chỉ đạo được dùng con dấu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho quá trình hoạt động của Quỹ.

3 - Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được thực hiện chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (Quyết định số 999/ TC - QĐ - CĐKT ngày 2 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính); Quỹ chịu sự giám sát, kiểm tra của cơ quan tài chính cùng cấp.

4 - Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc kiểm tra thu, chi và quản lý Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" trong phạm vi toàn quốc; tham gia ý kiến với ban chỉ đạo về mức quỹ hỗ trợ đối với địa phương có nguồn thu ít nhưng nhiều đối tượng, kinh tế khó khăn.

5 - Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" nếu vi phạm các quy định về quản lý thu, chi và tài sản của Quỹ, tuỳ theo tính chất , mức độ vi phạm mà bị xử lý truy cứu theo pháp luật hiện hành của Nhà nước.

 

V- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

- Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày ký.

- Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh để Bộ Tài chính bổ sung sửa đổi cho phù hợp.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 38/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với quỹ đền ơn đáp nghĩa
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 38/1999/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 12/04/1999 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!