Thông tư 30/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 75/2017/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 30/2018/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 75/2017/TT-BTC NGÀY 21/7/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 55/2016/TT-BTC NGÀY 23/3/2016 QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ CHI PHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 09 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí dự án;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phvề sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định s87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ v quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chn nhà đầu tư (sau đây gọi là Thông tư s 75/2017/TT-BTC).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC như sau:
1. Bỏ gạch đầu dòng thứ ba điểm b Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 55/2016/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 75/2017/TT- BTC.
2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 như sau:
a) Đối với dự án đã ký hợp đồng dự án trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng dự án đã ký, trừ quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này.
b) Đối với dự án có hợp đồng dự án ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành khi được điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật thì hợp đồng dự án được áp dụng các quy định tại Điều 1 Thông tư số 75/2017/TT-BTC đã được sửa đổi tại Khoản 1 Điều này. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc áp dụng các nội dung quy định tại Thông tư này, đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2018.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền giải quyết./.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Tr
ung ương của các đoàn thể, các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước;
- HĐND, UBND các t
nh, TP trực thuộc trung ương;
- Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, ĐT(40
0).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải

Thuộc tính văn bản
Thông tư 30/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC ngày 21/07/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 30/2018/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 28/03/2018 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
_________________

No. 30/2018/TT-BTC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness
_____________________________

Hanoi, March 28 , 2018

 

CIRCULAR

Amending and supplementing a number of articles of the Ministry of Finance’s Circular No. 75/2017/TT-BTC of July 21, 2017, amending and supplementing a number of articles of Circular No. 55/2016/TT-BTC of March 23, 2016, providing a number of contents on financial management of investment projects in the form of public-private partnership and investor selection expenses ([1])

 

Pursuant to the December 9, 2013 Bidding Law;

Pursuant to the June 18, 2014 Law on Public Investment;

Pursuant to the June 18, 2014 Law on Construction;

Pursuant to the November 26, 2014 Law on Investment;

Pursuant to the June 25, 2015 Law on the State Budget;

Pursuant to the Government’s Decree No. 163/2016/ND-CP of December 21, 2016, detailing and guiding the implementation of Law No. 83/2015/QH13 on State Budget;

Pursuant to the Government’s Decree No. 15/2015/ND-CP of February 14, 2015, on investment in the form of public-private partnership;

Pursuant to the Government’s Decree No. 30/2015/ND-CP of March 17, 2015, detailing a number of articles of the Bidding Law regarding investor selection;

Pursuant to the Government’s Decree No. 32/2015/ND-CP of March 25, 2015, on management of project expenses;

Pursuant to the Government’s Decree No. 59/2015/ND-CP of June 18, 2015, on management of construction investment projects;

Pursuant to the Government’s Decree No. 77/2015/ND-CP of September 10, 2015, on medium-term and annual public investment plans;

Pursuant to the Government’s Decree No. 42/2017/ND-CP of April 5, 2017, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 59/2015/ND-CP of June 18, 2015, on management of construction investment projects;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP of July 26, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of the Director of the Investment Department;

The Minister of Finance promulgates the Circular amending and supplementing a number of articles of the Ministry of Finance’s Circular No. 75/2017/TT-BTC of July 21, 2017, amending and supplementing a number of articles of Circular No. 55/2016/TT-BTC of March 23, 2016, providing a number of contents on financial management of investment projects in the form of public-private partnership and investor selection expenses (hereafter referred to as Circular No. 75/2017/TT-BTC).

Article 1. To amend and supplement a number of articles of Circular No. 75/2017/TT-BTC as follows:

1. To annul the third em rule of Point b, Clause 3, Article 17 of Circular No. 55/2016/TT-BTC, which is amended and supplemented in Article 1 of Circular No. 75/2017/TT-BTC.

2. To amend Clause 1, Article 2 as follows:

a/ Projects having project contracts already signed before the effective date of this Circular may be implemented under these contracts, except regulations under Point b, Clause 2 of this Article.

b/ For projects having project contracts signed before the effective date of this Circular and subject to adjustment under regulations, such project contracts shall comply with Article 1 of Circular No. 75/2017/TT-BTC, which is amended in Clause 1 of this Article. Competent state agencies shall review and decide the application of provisions of this Circular, ensuring  the efficiency of projects and being compliant with current regulations.

Article 2. Effect

This Circular takes effect on May 12, 2018.

Article 3. Organization of implementation

Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance for study and submission to competent authorities for settlement.-

For the Minister of Finance

Deputy Minister
          Huynh Quang Hai 

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!