Thông tư 282/2016/TT-BTC khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
----------

Số: 282/2016/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

Căn cứ Luật Phílệ phí s 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá s 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật Giá;

Căn cNghị định s149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đi, bsung một sđiều của Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định khung giá dịch vụ kim nghiệm thuc dùng cho thực vật như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân cung ứng, sử dụng dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật; cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Giá dịch vụ dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật
1. Giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật ban hành tại Khung giá kèm theo Thông tư này.
2. Khung giá quy định tại Thông tư này là giá đã gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.
3. Khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật tại Thông tư này thu bằng đồng Việt Nam.
Điều 4. Quản lý và sử dụng giá dịch vụ
1. Khi thu tiền dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật, đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và văn bản thay thế hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
2. Nguồn thu từ cung ứng dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, thủ trưởng đơn vị có quyền quản lý, sử dụng và điều hòa kinh phí theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ Khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư này, Thủ trưởng tổ chức, đơn vị cung ứng dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật quy định giá cụ thể dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật theo quy định của pháp luật.
2. Các đơn vị cung ứng dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá theo quy định pháp luật về giá.
Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch n
ước;
- Văn phòng Chính ph
;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ,
quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- C
ơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
-
Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ T
ư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Bảo vệ - Bộ NNPTNT;
- Website Chính phủ;
- Website BTC;
- Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM THUỐC DÙNG CHO THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư s 282/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Khung giá dịch vụ kim nghiệm thuc bảo vệ thực vật

STT

Nội dung thu

ĐVT

Khung giá

I

Khảo nghim thuốc bảo v thc vt

 

 

1

Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật diện hẹp

Khảo nghiệm

10.739.000-13.000.000

2

Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật diện rộng

Khảo nghiệm

10.017.000-11.000.000

3

Khảo nghiệm xác định thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật

Khảo nghiệm

9.930.000-13.000.000

II

Kiểm đnh chất lưng thuốc bảo v thc vt nhập khẩu

 

 

1

Kiểm định chất lượng thuốc bảo vệ thực vật hóa học nhập khẩu

 

 

1.1

Hàm lượng 1 hoạt chất

Chỉ tiêu

385.000-615.000

1.2

Tỷ suất lơ lửng 1 hoạt chất

Chỉ tiêu

385.000-615.000

1.3

Hàm lượng 1 tạp chất hoá học

Chỉ tiêu

385.000-615.000

1.4

Hàm lượng 1 tạp chất kim loại nặng

Chỉ tiêu

267.000- 688.000

1.5

Tính chất vật lý (1 tính chất)

Chỉ tiêu

106.000- 124.000

1.6

Lấy mẫu

Mu

46.000 - 53.000

2

Kiểm định chất lượng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vi sinh vật nhập khẩu

 

 

2.1

Xác định tinh thể độc và hiệu lực sinh học

Mu

1.741.000- 1.915.000

2.2

Xác định loài và số lượng CFU

Mu

1.978.000-2.176.000

2.2

Lấy mẫu

Mu

46.000- 53.000

2. Đối vi mức giá thu lấy mẫu tại khung giá này chưa bao gồm chi phí đi lại.

Chi phí đi lại do cơ quan thực hiện dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật thỏa thuận với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật.

3. Thực tế phân tích chỉ tiêu nào thì thu theo chỉ tiêu đó.

4. Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT.

thuộc tính Thông tư 282/2016/TT-BTC

Thông tư 282/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:282/2016/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành:14/11/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 282/2016/TT-BTC quy định khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật.
Theo Khung giá, giá khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo bảo vệ thực vật diện hẹp từ 10,739 triệu đồng - 13 triệu đồng/lần khảo nghiệm; giá khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật diện rộng dao động từ 10,017 triệu đồng - 11 triệu đồng/lần khảo nghiệm; giá khảo nghiệm xác định thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật dao động từ 9,93 triệu đồng - 13 triệu đồng/lần khảo nghiệm. Giá kiểm định chất lượng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vi sinh vật nhập khẩu từ 46.000 đồng - 2,176 triệu đồng/mẫu…
Khung giá nêu trên là giá đã gồm thuế giá trị gia tăng; các đơn vị cung ứng dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá theo quy định của pháp luật.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Xem chi tiết Thông tư 282/2016/TT-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi