Thông tư 27/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2014/TT-NHNN về phí rút tiền mặt

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  

VIỆT NAM

-------------

Số: 27/2019/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phí rót tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông tư số 35/2014/TT-NHNN)
1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 3. Mức phí rút tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được miễn phí rút tiền mặt trong tháng khi giá trị tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về Ngân hàng Nhà nước cùng nơi mở tài khoản.
2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu mức phí 0,005% trên số chênh lệch dương trong tháng giữa giá trị tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán trừ giá trị tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về Ngân hàng Nhà nước cùng nơi mở tài khoản.”
2. Bổ sung Điều 3a như sau:
“Điều 3a. Phương thức thu phí rút tiền mặt
Hàng tháng, sau khi tính và thu phí rút tiền mặt của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ chứng từ thu phí theo Bảng kê tính phí theo Phụ lục đính kèm Thông tư này, hạch toán khoản thu phí rút tiền mặt theo quy định về Hệ thống tài khoản kế toán được ban hành tại Thông tư số 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015 quy định hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và sổ tay hướng dẫn vận hành của hệ thống Ngân hàng lõi, kế toán lập ngân sách và tích hợp hệ thống”.
3. Điểm b khoản 4 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“b) Tổng hợp, báo cáo số liệu thu phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước”.
4. Bổ sung khoản 5 Điều 4 như sau:
“5. Cục Công nghệ thông tin
Xây dựng phần mềm nghiệp vụ để tính toán, thu phí tự động và thực hiện bổ sung các mẫu biểu báo cáo liên quan tự động vào hệ thống thông tin báo cáo thống kê, tài chính của Ngân hàng Nhà nước”.
Điều 2.
1. Hủy bỏ điểm b khoản 1 Điều 4, điểm b khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 35/2014/TT-NHNN.
2. Thay thế Phụ lục tại Thông tư 35/2014/TT-NHNN bằng Phụ lục đính kèm Thông tư này.
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
Điều 4. Điều khoản thi hành Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2020./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Ban lãnh đạo NHNN;

Văn phòng Chính phủ;

Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

Công báo;

Lưu: VP, PC, TT (06 bản).

THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

                    

 

 

 

                     Nguyễn Kim Anh

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ TÍNH PHÍ RÚT TIỀN MẶT QUA TÀI KHOẢN THANH TOÁN
TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2019/TT-NHNN ngày 25/12/2019

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

 

Tên đơn vị: Sở Giao dịch/Chi nhánh NHNN

Tên khách hàng (tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài):

Số liệu: Tháng ..............  năm  

Số tài khoản:

Tên tài khoản:

Đơn vị: đồng

STT

Ngày

Số chứng từ ghi nhận

Tài

khoản

Số tiền rút

(triệu

đồng)

Số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về NHNN

(triệu đồng)

Chênh

lêch

(1)- (2)

Số tiền phí

(triệu

đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

Số tiền phí rút tiền mặt trong tháng .... năm....là:...(bằng chữ)....................................

 

LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên, số
điện thoại liên hệ)

 

KIỂM SOÁT

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

ngày....... tháng......... năm

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

                                   

Hướng dẫn cách lập bảng kê và tổng hợp số liệu:

- Đơn vị lập Bảng kê: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương.

- Việc thực hiện đối soát theo thỏa thuận giữa Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Diễn giải:

(1) là Tổng số tiền mặt bằng đồng Việt Nam mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rút qua tài khoản thanh toán tại đơn vị NHNN nơi mở tài khoản trong tháng.

(2) là Tổng số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nộp về đơn vị NHNN nơi mở tài khoản trong tháng theo quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Công thức tính

+ Nếu (3) ≤ 0 thì (4) = 0

+ Nếu (3) > 0 thì (4) = (3) x 0,005%

Thuộc tính văn bản
Thông tư 27/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 27/2019/TT-NHNN Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Kim Anh
Ngày ban hành: 25/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE STATE BANK OF 

VIETNAM

-------------

No. 27/2019/TT-NHNN

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

--------------

Hanoi, December 25, 2019

 

CIRCULAR

Amending and supplementing a number of Articles of the Circular No. 35/2014/TT-NHNN dated November 20, 2014 of the State Bank Governor of Vietnam on service fees for cash withdrawn transactions via payment accounts at the State Bank of Vietnam

---------------

Pursuant to the Law No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010 on the State Bank of Vietnam;

Pursuant to Decree No. 222/2013/NĐ-CP dated 31 December 2013 of the Government on the payment in cash;

Pursuant to the Decree No. 16/2017/ND-CP dated 11 November 2017 of the Government, providing for functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

At request of the Director of the Department of Payment;

The Governor of the State Bank of Vietnam hereby promulgate the Circular on amending and supplementing a number of Articles of the Circular No. 35/2014/TT-NHNN dated November 20, 2014 of the State Bank Governor of Vietnam


on service fees for cash withdrawn transactions via payment accounts at the State Bank of Vietnam.

Article 1. To amend and supplement a number of Article of the Circular No. 35/2014/TT-NHNN dated November 20, 2014 of the State Bank Governor of Vietnam on service fees for cash withdrawn transactions via payment accounts at the State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as the Circular No. 35/2014/TT-NHNN)

1. To amend and supplement Article 3 as follows:

“Article 3. Fee of cash withdrawn at the State Bank of Vietnam

1. Credit institutions, branch of a foreign bank shall be exempted from monthly service fee in case the cash value withdrawn via payment accounts is smaller or equal to the value of cash not qualified for circulation remitted to the State Bank where the account opened.

2. Credit institutions, branch of a foreign bank shall pay the service fee equal to 0.005% of the positive difference in the month between the value of cash withdrawn via payment accounts minus the value of cash not qualified for circulation and remitted to the State Bank where the account opened.

2. To add Article 3a as follows:

“Article 3a. Collecting method of cash withdrawn
Click Download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!