Thông tư 26/2024/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 132/2016/TT-BTC hướng dẫn quyết toán kinh phí chuẩn bị Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 26/2024/TT-BTC

Thông tư 26/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 132/2016/TT-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:26/2024/TT-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Tấn Cận
Ngày ban hành:23/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bãi bỏ Thông tư 132/2016/TT-BTC hướng dẫn về kinh phí chuẩn bị và tổ chức 03 Hội nghị

Ngày 23/4/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2024/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 132/2016/TT-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 132/2016/TT-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/6/2024.

Xem chi tiết Thông tư 26/2024/TT-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
__________

Số: 26/2024/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

 

 

THÔNG TƯ

Bãi b Thông tư số 132/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập d
toán, qun lý, sử dụng và quyết
toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược
kinh tế Ayeya
wady - Chao Phraya - Mê Công lần th by, Hội nghị cấp
cao Hợp tác b
n nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần th
tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam

________________________

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;

Bộ trưng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 132/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2016 hưng dn lập dự toán, qun lý, s dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công ln th bảy, Hội nghị cp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam ln thứ tám và Hội nghị Din đàn Kinh tế thế giới v Mê Công tại Việt Nam.

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Thông tư

Bãi b toàn bộ Thông tư số 132/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và t chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lưc kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công ln th by, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 6 năm 2024.

2. Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Thủ trưng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đng;

- Thủ tướng, các Phó Th tướng Chính ph;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quc hội;

- Văn phòng Ch tịch nước;

- Văn phòng Chính ph;

- Viện Kim sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kim toán nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các Đoàn th;

- HĐND, UBND các tnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Sở Tài chính, KBNN các tnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bn - Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Cổng thông tin điện t Chính ph;

- Cng thông tin điện tử Bộ i chính;

- Lưu: VT, HCSN.

KT. B TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Tấn Cận

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi