Thông tư 160/2010/TT-BTC sửa Thông tư liên tịch số 02/2002 về quản lý tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

-------------------

Số: 160/2010/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 02/2002/TTLT/BTC-MTTW

CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ BAN THƯỜNG TRỰC UBTWMTTQVN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN "CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ" VÀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP DO UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHÁT ĐỘNG

-----------------------------------

nhayCác quy định hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” quy định tại Thông tư số 160/2010/TT-BTC bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDLnhay
nhayCác quy định về quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo cho cuộc vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tế, theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, quy định tại Thông tư số 160/2010/TT-BTC bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 174/2014/TT-BTCnhay

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính;

Thi hành Chỉ thị số 23/1998/CT-TTg ngày 20/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”; Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới;

Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp liên tịch với Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (các công văn: số 57/TB-VPCP ngày 03 tháng 07 năm 2001 và số 93/TB-VPCP ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ);

Sau khi thống nhất với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BTC-MTTW) như sau:

Điều 1. Bổ sung vào Mục I, Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BTC-MTTW về đối tượng và phạm vi áp dụng.
Trong trường hợp thiên tai, hoả hoạn gây thiệt hại trong phạm vi nhỏ của một địa phương; Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh (huyện) tổ chức phát động quyên góp trong phạm vi cấp tỉnh (huyện) thì việc chi tiêu cho cuộc vận động quyên góp được phép vận dụng theo nội dung và mức chi hướng dẫn tại khoản 3, mục III, Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BTC-MTTW ngày 10/1/2002 của liên tịch Bộ Tài chính - Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ này, cấp nào phát động sẽ do ngân sách cấp đó bảo đảm.
Điều 2. Bổ sung vào khoản 1 Mục II, Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BTC-MTTW.
Đối với các xã thuộc vùng khó khăn, kinh phí tổ chức thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc cấp xã sẽ do ngân sách tỉnh bảo đảm theo mức chi tại Điều 3, Thông tư này.
Tiêu chí các xã thuộc vùng khó khăn được xác định theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Mục III, Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BTC-MTTW về nội dung chi và mức chi.
- Mức chi tiền ăn, nghỉ cho đại biểu dự hội nghị thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị.
- Mức chi khen thưởng đối với các trường hợp thuộc đối tượng khen thưởng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, thực hiện theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn.
- Đối với khu dân cư: Để tạo điều kiện cho cuộc vận động ở khu dân cư đạt kết quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí dự toán ngân sách đảm bảo thực hiện các nội dung chi cho cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” quy định tại tiết d, điểm 1.1 của Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BTC-MTTW theo mức: từ 3.000.000-5.000.000 đồng/năm/khu dân cư.
- Đối với các xã thuộc vùng khó khăn: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí dự toán ngân sách bảo đảm các nội dung chi cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” theo mức từ 5.000.000- 7.000.000 đồng/năm/xã thuộc vùng khó khăn.
Điều 4. Sửa đổi điểm 3.2 khoản 3 Mục III Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BTC-MTTW.
- Mức chi tiền ăn, nghỉ cho đại biểu dự hội nghị quán triệt và phổ biến chủ trương, sơ kết, tổng kết cuộc vận động theo quy định hiện hành về chi hội nghị.
- Mức chi khen thưởng đối với các trường hợp thuộc đối tượng khen thưởng của cuộc vận động quyên góp đột xuất, thực hiện theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn.
- Chi bồi dưỡng cho cán bộ công chức Nhà nước trực tiếp thu gom tiền, hàng hóa ủng hộ, chi làm đêm, thêm giờ mức chi áp dụng theo quy định về chế độ làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
- Chi bồi dưỡng lao động thuê ngoài, mức tối đa không quá 20.000đồng/ngày/người.
- Chi vận chuyển hàng hóa: Căn cứ theo hóa đơn, chứng từ thu tiền hợp lệ của các tổ chức kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa.
Điều 5. Sửa đổi quy định khoản 1 Mục IV, Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BTC-MTTW.
Hàng năm cùng với việc xây dựng dự toán kinh phí cho năm sau, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” theo nội dung chi, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và mức chi cụ thể theo quy định tại Điều 3 Thông tư này và khoản 1 Mục III Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BTC-MTTW gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành.
- Riêng kinh phí để thực hiện các nội dung công việc của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" ở khu dân cư và tại các xã thuộc vùng khó khăn, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập dự toán gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, bảo đảm việc chi tiêu cho cuộc vận động tại các xã thuộc vùng khó khăn và khu dân cư trên địa bàn tỉnh, trong phạm vi mức chi quy định tại Điều 3 Thông tư này. Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí đến xã, phường, bảo đảm mức chi đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Uỷ ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm cấp phát và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
Điều 6. Tổ chức thực hiện. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc

   và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VP Ban 4chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;

- HĐND, UBND, MTTQ, Sở TC, Kho bạc Nhà nước

   các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Website: Chính phủ, Bộ Tài chính;

- Lưu VT, Vụ HCSN;

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Nghiệp

thuộc tính Thông tư 160/2010/TT-BTC

Thông tư 160/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực UBTWMTTQVN về công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:160/2010/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành:19/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi