Thông tư 09/2022/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

______

Số: 09/2022/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

               Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối ngày 18 tháng 3 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp).
2. Cá nhân được phép chơi tại Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (sau đây gọi là người chơi).
3. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng được phép).
4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Chương II
QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Điều 3. Nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ
Người chơi được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ và sử dụng số ngoại tệ trả thưởng như sau:
1. Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt:
a) Được bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép lấy đồng Việt Nam;
b) Được chuyển số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài qua ngân hàng được phép;
c) Được ngân hàng được phép xác nhận để mang số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này;
d) Được nộp số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép.
2. Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản:
a) Được chuyển số ngoại tệ trả thưởng từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Thông tư này sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép;
b) Được chuyển số ngoại tệ trả thưởng từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản của người chơi mở tại nước ngoài.
3. Người chơi có thể ủy quyền cho doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ, chuyển ngoại tệ, xin cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư này.
Điều 4. Đồng tiền quy ước
1. Mệnh giá của đồng tiền quy ước ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi. Doanh nghiệp thực hiện quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước sang đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ. Tỷ giá chuyển đổi căn cứ theo tỷ giá niêm yết vào ngày giao dịch của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ. Trường hợp ngày giao dịch là ngày nghỉ, ngày lễ, tỷ giá quy đổi căn cứ theo tỷ giá vào ngày giao dịch liền kề trước đó.
2. Người chơi được đổi đồng tiền quy ước ra ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trong trường hợp không chơi hết hoặc trúng thưởng bằng đồng tiền quy ước tại doanh nghiệp và được sử dụng số ngoại tệ đổi từ đồng tiền quy ước để thực hiện các giao dịch quy định tại Điều 3 Thông tư này.
Điều 5. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác đối với doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (sau đây gọi là Giấy phép) được thực hiện các hoạt động sau đây:
a) Thu ngoại tệ tiền mặt từ việc bán đồng tiền quy ước;
b) Thu ngoại tệ tiền mặt từ máy trò chơi điện tử có thưởng có chức năng thu ngoại tệ tiền mặt trực tiếp của người chơi;
c) Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài hoặc tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam của người chơi vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp;
d) Chi ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản số tiền trả thưởng cho người chơi trúng thưởng;
đ) Chi trả ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam hoặc chuyển khoản vào tài khoản ở nước ngoài của người chơi trong trường hợp người chơi không chơi hết đồng tiền quy ước;
e) Chi trả ngoại tệ chuyển khoản vào tài khoản ở nước ngoài của người chơi từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp trong trường hợp người chơi sử dụng không hết số ngoại tệ đã chuyển từ nước ngoài vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp;
g) Các hoạt động ngoại hối khác: mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ; tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt; xác nhận số tiền trúng thưởng của người chơi.
2. Việc thu, chi và thực hiện các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến đồng tiền của nước có chung biên giới thực hiện theo quy định tại Hiệp định thanh toán song phương giữa Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng trung ương các nước có chung biên giới. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép đối với đồng tiền của nước có chung biên giới theo phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 6. Mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ
Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép phải mở 01 (một) tài khoản chuyên dùng cho từng loại ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép để phục vụ hoạt động kinh doanh tại 01 Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được thực hiện các giao dịch thu, chi ngoại tệ như sau:
1. Thu:
a) Nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản trong trường hợp nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ việc bán đồng tiền quy ước, từ máy trò chơi điện tử có thưởng vượt mức tồn quỹ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này;
b) Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài hoặc tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam của người chơi;
c) Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng, chi trả số ngoại tệ còn lại quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này hoặc nhu cầu chi rút ngoại tệ tiền mặt quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.
2. Chi:
a) Chi trả vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài trong trường hợp người chơi trúng thưởng hoặc chơi không hết đồng tiền quy ước;
b) Chi trả số ngoại tệ còn lại vào tài khoản ở nước ngoài của người chơi trong trường hợp người chơi không sử dụng hết số ngoại tệ đã chuyển từ tài khoản ở nước ngoài của người chơi vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp;
c) Chi rút ngoại tệ tiền mặt để duy trì lượng ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này;
d) Chi bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép;
đ) Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này.
Điều 7. Điều chuyển ngoại tệ giữa tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp được chuyển ngoại tệ từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép.
2. Trường hợp số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ và số dư ngoại tệ trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ không đủ để đáp ứng nhu cầu chi trả hoặc nhu cầu chi rút ngoại tệ tiền mặt quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 6 Thông tư này, doanh nghiệp được chuyển ngoại tệ từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ sang tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.
Điều 8. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt
1. Doanh nghiệp được duy trì một lượng ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ hàng ngày để phục vụ hoạt động kinh doanh tại 01 Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (được ghi trên Giấy phép) trên cơ sở tính toán số ngoại tệ tiền mặt cần thiết để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng và nhu cầu chi trả ngoại tệ tiền mặt cho người chơi trong trường hợp không chơi hết đồng tiền quy ước.
2. Vào ngày làm việc tiếp theo ngày có nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng vượt mức tồn quỹ, doanh nghiệp phải nộp số ngoại tệ tiền mặt vượt mức tồn quỹ vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép quy định tại Điều 6 Thông tư này.
Điều 9. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
Doanh nghiệp là đơn vị chấp nhận thẻ được chấp nhận thẻ tín dụng của người chơi để bán đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi điện tử có thưởng. Đồng tiền doanh nghiệp được nhận từ tổ chức thanh toán thẻ là đồng Việt Nam.
Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Điều 10. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
1. Hướng dẫn ngân hàng được phép và các doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành đầy đủ các quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.
2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp trên địa bàn đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm quy định tại Giấy phép và quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Trách nhiệm của ngân hàng được phép
1. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các giấy tờ, chứng từ do người chơi, doanh nghiệp xuất trình để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản, chuyển ngoại tệ, xác nhận về số ngoại tệ mang ra nước ngoài của người chơi theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.
2. Lưu giữ các giấy tờ, chứng từ liên quan đến các giao dịch ngoại hối theo quy định tại Thông tư này và theo quy định của pháp luật có liên quan.
3. Phát hiện các hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này của doanh nghiệp hoặc của người chơi, kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để có biện pháp xử lý.
4. Chấp hành đúng các quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan.
5. Bán ngoại tệ cho doanh nghiệp theo quy định tại khoản 7 Điều 12 Thông tư này.
Điều 12. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp
1. Niêm yết, thông báo công khai tỷ giá chuyển đổi giữa mệnh giá đồng tiền quy ước với đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ.
2. Thực hiện xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này, cung cấp giấy tờ, chứng từ có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của số tiền trúng thưởng, trả thưởng, số tiền đổi từ đồng tiền quy ước do người chơi không chơi hết làm cơ sở để ngân hàng được phép xác nhận việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản của người chơi theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.
Giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi chỉ có giá trị sử dụng 01 (một) lần trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.
3. Xuất trình đầy đủ giấy tờ, chứng từ cho ngân hàng được phép khi thực hiện giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ và giao dịch bán, chuyển ngoại tệ.
4. Thực hiện chế độ ghi chép, thống kê, lưu giữ chứng từ theo quy định liên quan của pháp luật.
5. Xây dựng Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau: quy trình thu, chi ngoại tệ; quy trình kiểm soát nguồn thu, chi ngoại tệ đảm bảo quy định về phòng chống rửa tiền, bảo đảm an toàn đối với lượng tiền mặt thu được trong quá trình kinh doanh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, cá nhân có liên quan.
6. Chấp hành đúng quy định tại Giấy phép, quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định của pháp luật có liên quan.
7. Được mua ngoại tệ của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ trong trường hợp số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ, số dư ngoại tệ trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ và tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ không đủ để đáp ứng nhu cầu chi trả hoặc nhu cầu chi rút ngoại tệ tiền mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp quy định tại Điều 5 Thông tư này trên cơ sở xuất trình chứng từ, giấy tờ đảm bảo giao dịch hợp pháp, hợp lệ.
Điều 13. Trách nhiệm của người chơi
Người chơi chịu trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Chế độ báo cáo
Định kỳ hàng quý, trước ngày 10 (mười) tháng đầu quý sau, doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản giấy, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài về tình hình thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời gian chốt số liệu báo cáo được tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.
Điều 15.  Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2022
2. Thông tư này thay thế các văn bản sau:
a) Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn  về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
b) Thông tư số 11/2017/TT-NHNN ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng được phép, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

 Nơi nhận:
- Như khoản 3 Điều 15;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;                       
- Lưu VP, Vụ PC; Vụ QLNH

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

 

 

Phạm Thanh Hà

DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2022/TT-NHNN ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

 

STT

Tên Phụ lục

Ký hiệu

1

Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài

Phụ lục số 01

2

Giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt, đổi đồng tiền quy ước

Phụ lục số 02

3

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác

Phụ lục số 03

    Phụ lục số 01

TÊN NGÂN HÀNG ĐƯỢC PHÉP
_______

Số: ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

……., ngày …. tháng …. năm ….

 

 

GIẤY XÁC NHẬN MANG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT RA NƯỚC NGOÀI

 

- Căn cứ Thông tư số .../2022/TT-NHNN ngày ... tháng ... năm … của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

- Căn cứ Giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt, đổi đồng tiền quy ước số ... ngày... của doanh nghiệp …

Ngân hàng .... xác nhận số ngoại tệ tiền mặt dưới đây cho Ông/Bà ...

Quốc tịch: ………………………………

Hộ chiếu số: ……………… cấp ngày …………… tại ………………..

- Số tiền bằng số: ……………………………..

- Số tiền bằng chữ: ……………………………

- Nguồn gốc ngoại tệ: ………………………..

Giấy xác nhận này chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.

Ông/Bà ……………………………….. phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối trong việc mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài.

 

 Nơi nhận:
- Cá nhân được cấp Giấy xác nhận;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA NGÂN HÀNG ĐƯỢC PHÉP  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phụ lục số 02

 

TÊN DOANH NGHIỆP
 _______

    Số:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 _______________________

……, ngày … tháng … năm …

 

 

GIẤY XÁC NHẬN  TRÚNG THƯỞNG, TRẢ THƯỞNG  BẰNG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT, ĐỔI ĐỒNG TIỀN QUY ƯỚC

_____________

 

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………. Số Fax: …………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số…. ngày….

Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số... ngày... (nếu có)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số…ngày… (nếu có)

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác/Văn bản chấp thuận hoạt động thu, chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác số... ngày...

(Tên doanh nghiệp)… xác nhận về số ngoại tệ trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước không chơi hết của người chơi như sau:  

1. Thông tin về người chơi, số tiền trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước:

 - Họ tên:         

- Ngày sinh:

- Quốc tịch:

- Hộ chiếu số:                Ngày cấp               Nơi cấp

- Số tiền trúng thưởng (quy USD) chưa khấu trừ thuế thu nhập/đã khấu trừ thuế thu nhập (nếu có):

 - Số tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt/chuyển khoản (quy USD) đã khấu trừ thuế thu nhập (nếu có):

- Số tiền đổi từ đồng tiền quy ước không chơi hết (quy USD) bằng tiền mặt/chuyển khoản:

- Ngày trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước:

2. Giấy xác nhận này chỉ có giá trị sử dụng 01 (một) lần trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành và là cơ sở để ngân hàng được phép xác nhận việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản của người chơi theo quy định tại Thông tư số…

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA DOANH NGHIỆP 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  Phụ lục số 03

TÊN DOANH NGHIỆP
 ________

        Số:…….

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

……, ngày … tháng … năm …

 

 

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

Quý...Năm...

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố …

 

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………. Số Fax: …………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số…. ngày….

Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số... ngày... (nếu có)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số…. ngày…. (nếu có)

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác/Văn bản chấp thuận hoạt động thu, chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác số... ngày...

 

(Tên doanh nghiệp)… xin báo cáo tình hình thực hiện hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác trong Quý... Năm... như sau:

                                                                                                        Đơn vị: USD

Chỉ tiêu

Số tiền

A. Tiền mặt:

I. Định mức tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt (1)

II. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt bình quân trong Quý (2)

 

III. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt đầu kỳ

IV. Tổng thu ngoại tệ tiền mặt trong kỳ:

1. Thu từ trò chơi điện tử có thưởng

2. Rút ngoại tệ tiền mặt từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

V. Tổng chi ngoại tệ tiền mặt trong kỳ:

1. Chi trả cho người chơi

2. Nộp vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

3. Bán ngoại tệ tiền mặt cho ngân hàng được phép

VI. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt cuối kỳ

 

B. Tài khoản:

I. Số dư trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ đầu kỳ

 

II. Tổng thu trong kỳ:

1. Nộp nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ trò chơi điện tử có thưởng vào tài khoản

2. Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài của người chơi

3. Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam

4. Thu từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp

III. Tổng chi trong kỳ:

1. Chi trả cho người chơi

2. Chi rút ngoại tệ tiền mặt

3. Chi bán cho ngân hàng được phép

4. Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp

IV. Số dư cuối kỳ

 

 

LẬP BẢNG

(Ký, ghi rõ

họ tên)

KIỂM SOÁT

(Ký, ghi rõ

họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA DOANH NGHIỆP 

          (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

                                                                                                                       

 

Ghi chú:

- (1): Là mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ quy định tại Giấy phép

- (2): Là số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ bình quân được tính bằng tổng số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ của các ngày làm việc trong Quý chia cho tổng số ngày làm việc trong Quý.     

thuộc tính Thông tư 09/2022/TT-NHNN

Thông tư 09/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 09/2022/TT-NHNN Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Thanh Hà
Ngày ban hành: 12/07/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đồng tiền quy ước trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

Ngày 12/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 09/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo đó, mệnh giá của đồng tiền quy ước ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi; doanh nghiệp thực hiện quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước sang đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ. Tỷ giá chuyển đổi căn cứ theo tỷ giá niêm yết vào ngày giao dịch của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ. Trường hợp ngày giao dịch là ngày nghỉ, ngày lễ, tỷ giá quy đổi căn cứ theo tỷ giá vào ngày giao dịch liền kề trước đó.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép phải mở 01 tài khoản chuyên dùng cho từng loại ngoại tệ tại 01 ngân hàng được phép để phục vụ hoạt động kinh doanh tại 01 Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được thực hiện các giao dịch thu, chi ngoại tệ như sau: Nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản trong trường hợp nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ việc bán đồng tiền quy ước; Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài hoặc tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam của người chơi.

Ngoài ra, doanh nghiệp được mua ngoại tệ của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ trong trường hợp số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ, số dư ngoại tệ trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ và tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ không đủ để đáp ứng nhu cầu chi trả hoặc nhu cầu chi rút ngoại tệ tiền mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp trên cơ sở xuất trình chứng từ, giấy tờ đảm bảo giao dịch hợp pháp, hợp lệ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.

Xem chi tiết Thông tư 09/2022/TT-NHNN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE STATE BANK OF VIETNAM
_______

No. 09/2022/TT-NHNN

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

        Hanoi, July 12, 2022

 

CIRCULAR

Guiding the foreign exchange management of the business of prize-winning video games for foreigners

 

Pursuant to the June 16, 2010 Law on the State Bank of Vietnam;

Pursuant to the June 16, 2010 Law on Credit Institutions; and the November 20, 2017 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Credit Institutions;

Pursuant to the December 13, 2005 Ordinance on Foreign Exchange and the March 18, 2013 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Foreign Exchange;

Pursuant to the Government’s Decree No. 121/2021/ND-CP of December 27, 2021, providing the business of prize-winning video games for foreigners;

Pursuant to the Government’s Decree No. 16/2017/ND-CP of February 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

At the proposal of the Director of the Foreign Exchange Management Department;

The Governor of the State Bank of Vietnam promulgates the Circular guiding the foreign exchange management of the business of prize-winning video games for foreigners.

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Circular guides the foreign exchange management of the business of prize-winning video games for foreigners.

Article 2. Subjects of application

1. Enterprises engaged in the business of prize-winning video games for foreigners (below referred to as enterprises).

2. Persons permitted to play at facilities doing the business of prize-winning video games for foreigners (below referred to as players).

3. Commercial banks and foreign bank branches licensed to deal in foreign exchange and provide foreign exchange services in Vietnam (below referred to as licensed banks).

4. Other organizations and individuals involved in the business of prize-winning video games for foreigners.

 

Chapter II

FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT OF THE BUSINESS OF PRIZE-WINNING VIDEO GAMES FOR FOREIGNERS

 

Article 3. Receipt and use of prize money in foreign currency

Players may receive prize money in foreign currency and use foreign-currency prize money amounts according to the following provisions:

1. In case players receive foreign-currency prize money amounts in cash, they may:

a/ Sell foreign currency amounts to licensed banks to get Vietnam dong;

b/ Remit foreign currency amounts abroad via licensed banks;

c/ Obtain licensed banks’ certificates for bringing abroad foreign currency amounts under Clause 1, Article 11 of this Circular;

d/ Deposit foreign currency amounts into their foreign-currency payment accounts opened at licensed banks.

2. In case players receive foreign-currency prize money amounts by bank transfer, they may:

a/ Transfer foreign currency amounts from the enterprise’s special-use foreign currency account specified in Article 6 of this Circular to their foreign-currency payment accounts opened at licensed banks;

b/ Transfer foreign-currency amounts from the enterprise’s special-use foreign currency account to their accounts opened overseas.

3. Players may authorize the enterprise to contact a licensed bank for conducting transactions of foreign-currency amount payment and transfer and obtaining certificates for bringing abroad foreign-currency cash amounts in accordance with this Circular.

Article 4. Tokens

1. The par value of tokens may be nominated in Vietnam dong or a freely convertible foreign currency. An enterprise shall convert the foreign-currency par value of tokens into Vietnam dong or another foreign currency. The exchange rate used for the conversion is that quoted on the transaction date by a licensed bank at which the enterprise opens its special-use foreign currency account. In case the transaction date falls on a day-off or public holiday, the exchange rate used for the conversion is that quoted on the day preceding the transaction date.

2. Players may exchange tokens for a foreign currency or Vietnam dong if they have not used them up or if they win prizes in tokens at enterprises and may use foreign currency amounts exchanged from tokens for conducting the transactions specified in Article 3 of this Circular.

Article 5. Scope of collection and payment of foreign currency amounts and other foreign exchange activities of enterprises

1. Enterprises granted by the State Bank of Vietnam (below referred to as the State Bank) licenses for collection and payment of foreign currency amounts and other foreign exchange activities (below referred to as licenses) may carry out the following activities:

a/ Collecting foreign currency cash from the sale of tokens;

b/ Collecting foreign currency cash from gaming machines that have the function of collecting foreign currency cash directly from players;

c/ Collecting foreign currency amounts transferred from players’ overseas accounts or foreign-currency payment accounts opened at licensed banks in Vietnam to special-use foreign currency accounts of enterprises;

d/ Paying out foreign currency prize money amounts in cash or by bank transfer to prize-winning players;

dd/ Paying back foreign currency amounts in cash or by bank transfer to players’ foreign-currency payment accounts opened at licensed banks in Vietnam or to their overseas accounts in case players have not used up their tokens;

e/ Paying back foreign currency amounts by bank transfer from special-use foreign currency accounts of enterprises to overseas accounts of players in case players have not used up foreign currency amounts transferred from abroad to special-use foreign currency accounts of enterprises;

g/ Other foreign exchange activities: opening and using special-use foreign currency accounts; making foreign-currency cash balance; and certifying prize money amounts of players.

2. The collection and payment of foreign currency amounts and other foreign exchange activities related to the currency of a bordering country must comply with the bilateral payment agreement between the State Bank and the central bank of that bordering country. The State Bank shall grant licenses to enterprises with regard to the currency of a bordering country within the scope of activities specified in Clause 1 of this Article.

Article 6. Opening and use of special-use foreign currency accounts

An enterprise granted a license by the State Bank shall open 1 (one) special-use account for each type of foreign currency at 1 (one) licensed bank for conducting the business activities at 1 facility for the business of prize-winning video games and may conduct foreign-currency collection and payment transactions as follows:

1. Collection activities:

a/ Depositing foreign-currency cash into its account in case the foreign-currency cash amount collected from the sale of tokens and from gaming machines exceeds the cash balance specified in Article 8 of this Circular;

b/ Collecting amounts transferred from players’ overseas accounts or foreign-currency payment accounts opened at licensed banks in Vietnam;

c/ Collecting amounts transferred from foreign-currency payment accounts of enterprises under Clause 2, Article 7 of this Circular to meet the need for paying out prize money and the remaining foreign-currency amounts specified at Points a and b, Clause 2 of this Article, or the need for withdrawing foreign-currency cash specified at Point c, Clause 2 of this Article.

2. Payment activities:

a/ Making payments into players’ foreign-currency payment accounts opened at licensed banks in Vietnam or overseas in case players win prizes or have not used up tokens;

b/ Paying the remaining foreign-currency amounts into overseas accounts of players in case players have not used up the foreign currency amounts already transferred from their overseas accounts to special-use foreign currency accounts of enterprises;

c/ Withdrawing foreign-currency cash to maintain the foreign-currency cash balance specified in Clause 1, Article 8 of this Circular;

d/ Selling foreign currency amounts to licensed banks;

dd/ Transferring money amounts to foreign-currency payment accounts of enterprises under Clause 1, Article 7 of this Circular.

Article 7. Transfer of foreign currency amounts between foreign currency payment accounts and special-use foreign-currency accounts of enterprises

1. Enterprises may transfer foreign currency amounts from special-use foreign-currency accounts to foreign-currency payment accounts opened at licensed banks.

2. In case the foreign-currency cash balance and the balance on the special-use foreign-currency account are insufficient for paying out prize money or withdrawing foreign-currency cash prescribed at Point a, b or c, Clause 2, Article 6 of this Circular, enterprises may transfer foreign-currency amounts from the foreign-currency payment account to the special-use foreign currency account.

Article 8. The foreign-currency cash balance

1. An enterprise may maintain a daily foreign-currency cash balance for conducting business activities at 1 facility for the business of prize-winning video games (stated in its license) on the basis of calculating the foreign-currency cash amount necessary for paying out prize money and paying foreign-currency cash to players in case players have not used up their tokens.

2. On the working day following the day an enterprise earns a foreign-currency cash amount from the business of prize-winning video games exceeding the cash balance, the enterprise shall pay such excessive amount to the special-use foreign currency account opened at a licensed bank under Article 6 of this Circular.

Article 9. Payment by credit card

Enterprises being card-accepting units may accept credit cards of players to sell tokens when the latter play prize-winning video games. Enterprises may receive payments only in Vietnam dong from card payment banks.

 

Chapter III

RESPONSIBILITIES OF ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS INVOLVED IN THE BUSINESS OF PRIZE-WINNING VIDEO GAMES FOR FOREIGNERS

 

Article 10. Responsibilities of provincial-level branches of the State Bank

1. To guide licensed banks and enterprises in localities to fully observe this Circular and relevant laws.

2. To inspect, examine and supervise the collection and payment of foreign currency amounts and other foreign exchange activities of enterprises in localities that have been granted licenses by the State Bank. If detecting violations of the licenses and this Circular, to handle them or submit them to competent authorities for handling in accordance with law.

3. To coordinate with related agencies, organizations and individuals in taking measures to prevent and combat money laundering in the business of prize-winning video games in accordance with law.

Article 11. Responsibilities of licensed banks

1. To check and control papers and documents presented by players and enterprises to conduct transactions of depositing foreign-currency cash into accounts, transferring foreign currency amounts, and issuing a certificate of foreign currency amounts brought abroad by players according to the form provided in Appendix No. 01 to this Circular.

A certificate for bringing abroad foreign-currency cash is valid for only 30 (thirty) days from the date of its issuance.

2. To preserve papers and documents related to foreign exchange transactions in accordance with this Circular and relevant laws.

3. To detect violations of this Circular committed by enterprises or players, and promptly report them to the provincial-level branches of the State Bank of the localities where the enterprises base their facilities for the business of prize-winning video games for foreigners for handling.

4. To observe this Circular, the anti-money laundering law and other relevant laws.

5. To sell foreign currency amounts to enterprises under Clause 7, Article 12 of this Circular.

Article 12. Rights and responsibilities of enterprises

1. To publicly post and announce the exchange rates between the par value of tokens and Vietnam dong and foreign currencies.

2. To issue a certificate of prize money amount, paid-out prize money amount, and amount exchanged from tokens for players according to the form provided in Appendix No. 02 to this Circular, provide related papers and documents and take responsibility before law for the lawfulness of prize money amounts, paid-out prize money amounts and amounts exchanged from tokens not used up by players as a basis for the licensed banks to issue a certificate for the bringing and transfer of foreign currency amounts abroad and payment of foreign currency amounts into accounts of players under Article 3 of this Circular.

A certificate of prize money amount, paid-out prize money amount, and amount exchanged from tokens for players is valid for a single use within 30 (thirty) days from the date of its issuance.

3. To fully produce papers and documents to licensed banks when conducting transactions of paying foreign-currency cash into special-use foreign currency accounts and foreign-currency sale and transfer transactions.

4. To keep records, make statistics and preserve documents in accordance with relevant regulations.

5. To formulate regulations on internal management and control of foreign-currency revenues and payments in the business of prize-winning video games for foreigners, which must at least have the following contents: foreign currency collection and payment process; foreign-currency revenue and payment control process in compliance with regulations on anti-money laundering and safety assurance for cash amounts collected in the business activities; and functions, tasks and powers of related divisions and persons.

6. To strictly comply with their licenses, this Circular, the anti-money laundering law and other relevant laws.

7. To be permitted to purchase foreign currency amounts from licensed banks where they open their special-use foreign currency accounts in case the foreign-currency cash balance and the balance on the special-use foreign currency accounts and foreign-currency payment accounts are insufficient for paying out prize money or withdrawing foreign-currency cash to serve the business of prize-winning video games within the scope of collection and payment of foreign currency amounts and other foreign exchange activities of enterprises specified in Article 5 of this Circular after producing papers and documents proving their lawful and valid transactions.

Article 13. Responsibilities of players

To strictly observe this Circular and relevant laws.

 

Chapter IV

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 14. Reporting regime

Quarterly, before the 10th of the first month of the subsequent quarter, enterprises shall hand-deliver or send by post written reports on the situation of collection and payment of foreign currency amounts and other foreign exchange activities, made according to the form provided in Appendix No. 03 to this Circular, to the State Bank (the Foreign Exchange Management Department) and the provincial-level branches of the State Bank of the localities where the enterprises base their facilities for the business of prize-winning video games for foreigners. The data cutoff time shall be counted from the 15th of the month preceding the reporting period to the 14th of the last month of the quarter in the reporting period.

Article 15. Implementation provisions

1. This Circular takes effect on September 1, 2022.

2. This Circular replaces:

a/ The State Bank’s Circular No. 15/2014/TT-NHNN of July 24, 2014, guiding the foreign exchange management of the business of prize-winning video games for foreigners;

b/ The State Bank’s Circular No. 11/2017/TT-NHNN of August 30, 2017, amending and supplementing a number of articles of the State Bank’s Circular No. 15/2014/TT-NHNN of July 24, 2014, guiding the foreign exchange management of the business of prize-winning video games for foreigners.

3. The Chief of the Office, Director of the Foreign Exchange Management Department, and heads of related units of the State Bank, licensed banks and enterprises doing the business of prize-winning video games for foreigners shall organize the implementation of this Circular.-

For the State Bank Governor
Deputy Governor

PHAM THANH HA

(*) The appendices to this Circular are not translated.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 09/2022/TT-NHNN (Manuscript) DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 09/2022/TT-NHNN (Manuscript) PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi