Quyết định 845/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 20 Quy chế tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 845/2003/QĐ-NHNN NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM A KHOẢN 2
ĐIỀU 20 QUY CHẾ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ VỀ
QUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 653/2001/QĐ-NHNN NGÀY 17/5/2001
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 86/1999/NĐ-CP ngày 30/8/1999 của Chính phủ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 20 Quy chế tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 653/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

"a. Muộn nhất ngày 05 hàng tháng: Số liệu về Quỹ dự trữ ngoại hối và Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng của tháng trước (theo mẫu 01 và 02 ban hành kèm theo Quyết định này)".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Trưởng ban Điều hành quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Giám đốc Sở Giao dịch, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH

Mẫu 01

 

BÁO CÁO CƠ CẤU DỰ TRỮ NGOẠI HỐI

Tháng..... năm.....

 

Chỉ tiêu

Quỹ dự trữ ngoại hối

Quỹ bình ổn tỷ giá và vàng

 

Nguyên tệ

Quy USD

Tỷ lệ

Nguyên tệ

Quy USD

Tỷ lệ

1

2

3

4

5

6

7

I. CƠ CẤU THEO LOẠI NGOẠI TỆ

1. USD

2. EUR

3. JPY

4. GBP

5. SDR

6. CHF

7. Các loại ngoại tệ khác (chi tiết từng loại)

8. Vàng

 

 

 

 

 

 

II. CƠ CẤU THEO THỜI HẠN

1. Dưới 01 năm

2. Từ 01 đến 03 năm

3. Từ 03 đến 05 năm

 

 

 

 

 

 

III. CƠ CẤU THEO HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

1. Tiền gửi

1.1. Tiền gửi nước ngoài

a. Không kỳ hạn

b. Có kỳ hạn

1.2. Tiền gửi trong nước

a. Không kỳ hạn

b. Có kỳ hạn

2. Đầu tư vào các giấy tờ có giá

a. Ngắn hạn (dưới 01 năm)

b. Dài hạn (trên 01 năm)

3. Uỷ thác đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập biều

 

Kiểm soát

Hà nội, ngày....... tháng....... năm......

Giám đốc Sở Giao dịch

( Ký tên, đóng dấu)

 

Nơi nhận:

- Vụ Quản lý ngoại hối

- Vụ Chính sách tiền tệ

- Vụ Tổng kiểm soát

- Lưu Sở Giao dịch

Ghi chú:

- Mục II và III không tính phần tạm ứng và cho vay theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

- Mục II và III chỉ báo cáo số liệu tại các cột 3, 4, 6, 7


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH

Mẫu 02

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA BÁN VÀ SỬ DỤNG
DỰ TRỮ NGOẠI HỐI

Tháng........ năm.........

 

I. QUỸ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI

Số tiền (quy USD)

1. Số dư đầu kỳ

2. Phát sinh trong kỳ

2.1. Thu

a. Mua từ các chương trình

b. Thu hồi tạm ứng từ Bộ Tài chính

c. Thu nợ cho vay đối với các doanh nghiệp

d. Điều chuyển từ Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng

2.2. Chi

a. Tạm ứng cho ngân sách nhà nước

b. Chi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

c. Điều chuyển sang Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng

3. Số dư cuối kỳ

 

II. QUỸ BÌNH ỔN TỶ GIÁ VÀ GIÁ VÀNG

Số tiền (quy USD)

1. Số dư đầu kỳ

2. Phát sinh trong kỳ

2.1. Thu

a. Mua từ Bộ Tài chính

b. Mua từ các ngân hàng thương mại

c. Mua khác

d. Điều chuyển từ Quỹ dự trữ ngoại hối

2.2. Chi

a. Bán cho nhập khẩu xăng dầu

b. Bán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Chính phủ đảm bảo cân đối ngoại tệ

c. Bán cho nhu cầu khác

d. Điều chuyển sang Quỹ dự trữ ngoại hối

3. Số dư cuối kỳ

 

 

 

Lập biều

 

Kiểm soát

Hà nội, ngày...... tháng..... năm.....

Giám đốc Sở Giao dịch

( Ký tên, đóng dấu)

 

Nơi nhận:

- Vụ Quản lý ngoại hối

- Vụ Chính sách tiền tệ

- Vụ Tổng kiểm soát

- Lưu Sở Giao dịch

thuộc tính Quyết định 845/2003/QĐ-NHNN

Quyết định 845/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 20 Quy chế tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:845/2003/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành:31/07/2003Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 845/2003/QĐ-NHNN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi