Quyết định 793/QĐ-BTC 2023 thành lập Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 29/2018

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

________

Số: 793/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2023

                                                                

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan về việc cử cán bộ, công chức tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, gồm các thành viên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo, tổ biên tập:

1. Ban soạn thảo và Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

2. Ban soạn thảo và Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- VPCP;

- Các Bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Công thương, KH&ĐT, Y tế, GĐ&ĐT, GTVT, NN&PTNT, VH,TT&DL, TT&TT, NHNN;

- UBND các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh

- Lưu: VT, TCCB (57b).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Đức Phớc


 

BỘ TÀI CHÍNH

__________

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ
(Kèm theo Quyết định số 793/QĐ-BTC ngày 13/4/2023 của Bộ Tài chính)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cư quan, đơn vị công tác

Nhiệm vụ trong BST

1

Nguyễn Đức Chi

Thứ trưởng

Bộ Tài chính

Trưởng ban

2

Nguyễn Tân Thịnh

Cục trưởng

Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

Phó Trưởng ban

3

Hoàng Thái Sơn

Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính

Thành viên

4

Bùi Chính Nghĩa

Phó Tổng cục trưởng

Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

5

Tạ Thanh Tú

Phó Cục trưởng

Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

Thành viên

6

Đào Minh Đạo

Phó Cục trưởng

Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng

Thành viên

7

Nguyễn Thị Kim Dung

Phó Cục trưởng

Cục Kế hoạch và tài chính, Bộ Công an

Thành viên

8

Lê Đại Hải

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp

Thành viên

9

Phạm Hoàng Dương

Phó Vụ trưởng

Vụ Kinh tế tổng hợp,  Văn phòng Chính phủ

Thành viên

10

Lê Ngọc Quang

Phó Vụ trưởng

Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải

Thành viên

11

Phạm Thanh Ngọc

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thành viên

12

Ngô Văn Thịnh

Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

13

Hồ Hồng Hải

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành viên

14

Lê Thành Công

Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế

Thành viên

15

Nguyễn Minh Phương

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

'Thành viên

16

Trần Quốc Thao

Vụ trưởng

Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Thành viên

17

Trịnh Tiến Dũng

Phó Cục trưởng

Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan

Thành viên

18

Vũ Anh Tuấn

Trưởng ban

Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính

Thành viên

19

Dương Lan Anh

Phó Trưởng phòng

Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính

Thành viên

20

Lê Thị Hạnh

Chuyên viên chính

Vụ Tài vụ - Quản trị, Kho bạc Nhà nước

Thành viên

21

Trần Thanh Long

Phó Giám đốc

Sở Tài chính thành phố Hải Phòng

Thành viên

22

Ngô Quang Vinh

Trưởng phòng

Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên

23

Đại diện Bộ Công thương

Thành viên

24

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thành viên

25

Đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Thành viên

 

Danh sách này có 25 người./.

 

BỘ TÀI CHÍNH

__________

 


DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ
(Kèm theo Quyết định số 793/QĐ-BTC ngày 13/4/2023 của Bộ Tài chính)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan, đơn vị công tác

Nhiệm vụ trong TBT

1

Tạ Thanh Tú

Phó Cục trưởng

Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

Tổ trưởng

2

Phạm Minh Hóa

Trưởng phòng

Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Hàm Vụ phó

Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ

Thành viên

4

Văn Tiến Thiện

Phó Trưởng phòng

Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng

Thành viên

5

Trịnh Thu Hiền

Phó Trưởng phòng

Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

Thành viên

6

Nguyễn Thị Hoài Phương

Phó trưởng phòng

Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan

Thành viên

7

Lê Văn Hùng

Chuyên viên chính

Cục Kế hoạch và tài chính, Bộ Công an

Thành viên

8

Đào Thị Duyên

Chuyên viên chính

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

9

Hoàng Xuân Trung

Chuyên viên chính

Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải

Thành viên

10

Phạm Thi Thu Huyền

Chuyên viên chính

Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành viên

11

Nguyễn Hoài Thanh

Chuyên viên chính

Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Thành viên

12

Phạm Văn Hiệp

Chuyên viên chính

Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

13

Trần Mai Anh

Chuyên viên

Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thành viên

14

Vũ Việt Anh

Chuyên viên

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế

Thành viên

15

Nguyễn Văn Hà

Chuyên viên

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp

Thành viên

16

Phùng Thu Trang

Chuyên viên

Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

17

Đoàn Thị Huyền

Chuyên viên

Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính

Thành viên

18

Trần Thị Thủy

Chuyên viên

Vụ Tổng hợp - Pháp chế, Kho bạc Nhà nước

Thành viên

19

Trịnh Đình Quý

Chuyên viên

Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính

Thành viên

20

Phan Minh Tuấn

Chuyên viên

Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

Thành viên

21

Vũ Hồng Trang

Chuyên viên

Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

Thành viên

22

Lê Ngọc Linh

Chuyên viên

Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

Thành viên

23

Lê Duy Nam

Phó Trưởng phòng

Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên

24

Cao Mai Trang

Chuyên viên

Sở Tài chính thành phố Hải Phòng

Thành viên

25

Đại diện Bộ Công thương

Thành viên

26

Đại diện Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thành viên

27

Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Thành viên

 

Danh sách này có 27 người./.

thuộc tính Quyết định 793/QĐ-BTC

Quyết định 793/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:793/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:13/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 29/2018/NĐ-CP

Ngày 13/4/2023, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 793/QĐ-BTC về việc thành lập Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Theo đó, danh sách thành viên Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 gồm 25 người và Tổ biên tập có 27 thành viên. Cụ thể, Trưởng ban soạn thảo là đồng chí Nguyễn Đức Chi – Thứ trưởng Bộ Tài chính; Tổ trưởng tổ biên tập là đồng chí Tạ Thanh Tú – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Đồng thời, Ban soạn thảo và Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định793/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi