Quyết định 792/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch mua sắm Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

_____________

Số: 792/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2020

 

                                                            

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiềt về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Xét Tờ trình số 45/TTr-KĐI ngày 29/4/2020 của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I về việc mua sắm tài sản năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I như sau:

1. Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa:

- Danh mục kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa theo chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này.

- Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch: 719.050.000 đồng (Bẩy trăm mười chín triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn), trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn).

- Nguồn vốn sử dụng: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa tại phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu thực sự cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các quy định khác có liên quan để lập, phê duyệt dự toán các gói thầu và hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của tài sản, hàng hóa, thanh quyết toán, quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định khác có liên quan và không vượt tổng kinh phí đã được Bộ phê duyệt.

2. Việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ phải tuân thủ đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao; bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước và tránh thất thoát tiền, tài sản nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Lê Tấn Dũng

 

 
 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I

(Kèm theo Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH ngày 03/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Nội dung

Số lượng

Đơn vị tính

1

Thiết bị đo khoảng cách

03

Thiết bị

2

Máy đo tốc độ vòng quay

03

Máy

3

Đồng hồ mẫu điện tử (-1 ÷ 20 bar)

03

Chiếc

4

Đồng hồ mẫu điện tử (-1 ÷  100 bar)

03

Chiếc

5

Đồng hồ mẫu điện tử (-1 ÷  500 bar)

01

Chiếc

6

Đồng hồ Ampe kìm

03

Chiếc

7

Máy đo điện trở không dây

01

Máy

8

Máy đo nhiệt độ từ xa

02

Máy

9

Máy đo độ dày kim loại

02

Máy

10

Bơm thủy lực bằng tay

01

Thiết bị

11

Đồng hồ đo cách điện

02

Chiếc

12

Phần mềm quản lý nghiệp vụ an toàn - vệ sinh lao động và cấp chứng thư điện tử

01

Phần mềm

Ghi chú yêu cầu đối với kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực I:

- Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỳ thuật của hàng hóa, dịch vụ mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn hàng hóa đơn vị trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 45/TTr-KĐI ngày 29/04/2020 của Trung tâm Kiểm định kỳ thuật an toàn Khu vực I

- Tài sản mua sắm phải mới 100% (trường hợp không sản xuất năm 2020 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất), ưu tiên lựa chọn, mua sắm tài sản trong nước theo quy định.

 

 

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I

(Kèm theo Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH ngày 03/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng) (dự kiến)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tài sản, thiết bị phục vụ công tác kiểm định, dịch vụ kỹ thuật an toàn

299.050.000

Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III, IV

năm 2020

Trọn gói

Niên độ tài chính năm

2020

2

Gói thầu số 02: Phần mềm quản lý nghiệp vụ an toàn - vệ sinh lao động và cấp chứng thư điện tử

360.000.000

Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III, IV

năm 2020

Trọn gói

Niên độ tài chính năm

2020

3

Kinh phí dự phòng, trong đó:

60.000.000

 

 

 

 

 

 

Gói thầu số 01

30.000.000

 

 

 

 

 

 

Gói thầu số 02

30.000.000

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

719.050.000

 

 

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ: Bẩy trăm mười chín triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I:

- Ưu tiên lựa chọn mua sắm hàng hóa trong nước theo quy định.

- Giá dự toán trên là giá mua tài sản mới 100%, sản xuất năm 2020 (trường trường hợp không sản xuất năm 2020 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất) với đầy đủ công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; đồng thời phải tương đương hoặc ưu việt hơn thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật, phụ kiện kèm theo của tài sản đơn vị đã trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 45/TTr-KĐI ngày 29/04/2020; đã bao gồm các loại chi phí liên quan như: Tập huấn chuyển giao việc quản lý, sử dụng máy móc, công nghệ; chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo trì..., thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 792/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 792/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!