Quyết định 72/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 72/1999/QĐ-BTC
NGÀY 9 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LẬP,
SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUĨ TÍCH LUỸ TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1999 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính.

- Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 7/11/1998 của Chính phủ ban hành Qui chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài và phê duyệt dự thảo Quy chế Quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 621/CP-QHQT ngày 15/6/1999.

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục đầu tư phát triển.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây của Bộ Tài chính trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện Quyết định này.

 


QUY CHẾ

LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TÍCH LUỸ
TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/1999/QĐ ngày 9/7/1999
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.- Lập Quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài (dưới đây gọi tắt là Quỹ tích luỹ) để tập trung các khoản thu hồi vốn cho vay lại trong nước từ nguồn vay/viện trợ nước ngoài của Chính phủ và các khoản thu phí bảo lãnh Chính phủ để bảo đảm việc trả nợ nước ngoài các khoản vay của Chính phủ, đồng thời tạo nguồn xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong trường hợp Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng vay nước ngoài.

 

Điều 2.- Quỹ tích luỹ được mở tài khoản ngoại tệ và tiền Việt Nam tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền cho lãnh đạo Vụ Tài chính đối ngoại đứng tên chủ tài khoản Quỹ tích luỹ.

 

CHƯƠNG II
CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 3.- Nguồn hình thành quỹ tích luỹ:

1. Các khoản thu hồi vốn cho vay lại bao gồm:

- Nợ gốc, lãi cho vay lại từ nguồn vốn vay nợ, viện trợ nước ngoài của Chính phủ (sau khi trừ phí dịch vụ cho vay lại) theo các kỳ hạn được quy định trong các Hợp đồng hoặc Hiệp định phụ cho vay lại.

- Phí vay phải trả nước ngoài (phí cam kết, phí quản lý...) trong trường hợp Ngân sách Nhà nước trả cho nước ngoài theo Hiệp định vay.

2. Các khoản thu phí bảo lãnh và các khoản thu hồi nợ theo Quy chế bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng.

3. Lãi tiền gửi và các khoản thu khác từ sử dụng vốn nhàn rỗi của Quỹ tích luỹ.

4. Các nguồn thu khác theo quy định của Chính phủ.

 

Điều 4.- Thu Quỹ tích luỹ được thực hiện như sau:

Căn cứ vào văn bản cam kết về bảo lãnh, cơ quan cấp bảo lãnh Chính phủ yêu cầu người được bảo lãnh nộp thẳng phí bảo lãnh vào các tài khoản Quỹ tích luỹ mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Căn cứ theo Hiệp định vay phụ, hợp đồng cho vay lại, người vay lại nộp các khoản thu hồi vốn cho vay lại vào các tài khoản của Cơ quan cho vay lại. Căn cứ vào kỳ hạn trả Ngân sách nhà nước theo hợp đồng uỷ nhiệm đã ký với Bộ Tài chính, cơ quan cho vay lại làm thủ tục chuyển trả Ngân sách nhà nước vào các tài khoản của Quỹ tích luỹ mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, đồng thời tiến hành thủ tục để giảm nguồn nhận vốn cho vay lại với Ngân sách Nhà nước.

Các Cơ quan cho vay lại, Cơ quan cấp bảo lãnh tập hợp các chứng từ nộp tiền vào Quỹ tích luỹ có xác nhận của Ngân hàng nơi nộp tiền để hạch toán việc thu nộp cho Ngân sách nhà nước. Bản sao các chứng từ nộp tiền nói trên được các Cơ quan cho vay lại, hoặc Cơ quan cấp bảo lãnh gửi cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) để theo dõi và hạch toán việc thu nộp.

Các khoản thu khác (nếu có) nộp vào Quỹ tích luỹ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

Điều 5.- Chi Quỹ tích luỹ thực hiện như sau:

Vụ Tài chính đối ngoại thực hiện việc chi trả nợ nước ngoài của Chính phủ (gồm các khoản vay về cấp phát và vay về cho vay lại) theo các quy định hiện hành, đồng thời có trách nhiệm tách riêng phần trả nợ cho các khoản vay về cho vay lại.

Chậm nhất đến ngày 5 tháng sau, Vụ Tài chính đối ngoại tổng hợp các khoản trả nợ phát sinh trong tháng trước cho các khoản vay về cho vay lại và trên cơ sở đó lập chứng từ ghi chi Quỹ tích luỹ để hoàn trả cho Ngân sách nhà nước theo tỷ giá hạch toán Ngân sách giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ vào ngày hoàn trả Ngân sách nhà nước.

Trường hợp trả thay cho các dự án vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh, việc chi Quỹ tích luỹ cũng được thực hiện như trên.

 

Điều 6.- Lập kế hoạch thu, chi Quỹ tích luỹ:

Hàng năm theo tiến độ lập dự toán Ngân sách nhà nước, các Cơ quan cho vay lại có trách nhiệm căn cứ vào các Thoả thuận cho vay lại đã ký với các chủ dự án để lập kế hoạch thu hồi cho vay lại vốn vay nợ và vốn viên trợ nước ngoài của Chính phủ gửi cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) để tổng hợp kế hoạch thu Quỹ tích luỹ.

Vụ Tài chính đối ngoại căn cứ vào các điều ước quốc tế và các cam kết của Chính phủ hoặc của Nhà nước xác định kế hoạch chi trả nợ nước ngoài hàng năm từ Ngân sách Trung ương, trong đó tách riêng nghĩa vụ chi trả nợ cho các khoản vay về cho vay lại để tổng hợp kế hoạch chi Quỹ tích luỹ.

Kế hoạch chi Quỹ tích luỹ hàng năm là căn cứ để đưa vào dự toán thu chi Ngân sách nhà nước từ nguồn Quỹ tích luỹ. Chênh lệch giữa số thu và chi Quỹ tích luỹ sẽ được sử dụng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Điều 7.- Mở, quản lý các tài khoản Quỹ tích luỹ.

Vụ Tài chính đối ngoại làm thủ tục mở tài khoản tiền gửi cho Quỹ tích luỹ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam bằng VND và USD (trường hợp có các loại ngoại tệ khác phát sinh Ngân hàng Ngoại thương sẽ tự động mở thêm tài khoản) để theo dõi các nguồn thu sau:

- Thu hồi nợ cho vay lại (bao gồm gốc, lãi, phí ngoài nước),

- Thu phí bảo lãnh Chính phủ,

- Thu khác.

Lãi phát sinh trên các tài khoản tiền gửi của Quỹ tích luỹ được gốc hoá và hạch toán vào tài khoản "thu khác".

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên các tài khoản liên quan đến quá trình thu, chi Quỹ tích luỹ, định kỳ hàng tháng gửi báo cáo tổng hợp cho Bộ Tài chính biết tổng số thu, chi trong tháng, lãi phát sinh trên tài khoản và số dư chi tiết của các tài khoản tiền gửi kèm theo.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thông báo cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) chi tiết về các tài khoản được mở để hướng dẫn cho các đơn vị có liên quan chuyển tiền vào các tài khoản thích hợp.

 

Điều 8.- Phần chênh lệch giữa thu và chi Quỹ tích luỹ hàng năm có thể được dùng cho các mục đích sau theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

- Cho Ngân sách nhà nước vay tạm thời để sử dụng cho các mục đích chi đột xuất và được hưởng lãi suất theo mức tối thiểu để có thể bảo toàn được nguồn vốn trả nợ.

- Cho quỹ hỗ trợ phát triển vay có kỳ hạn.

- Mua các trái phiếu ngoại tệ của các Ngân hàng Thương mại.

 

CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
TRONG VIỆC LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TÍCH LUỸ

 

Điều 9.- Vụ Tài chính đối ngoại có trách nhiệm:

- Thông báo cho các đơn vị có liên quan số hiệu tài khoản của Quỹ tích luỹ mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

- Tổng hợp và lập kế hoạch thu chi Quỹ tích luỹ hàng năm.

- Thực hiện chi Quỹ tích luỹ theo quy định tại Điều 5 quy chế này.

- Xác định số tiền tạm thời nhàn rỗi của Quỹ tích luỹ có thể sử dụng được cho từng thời kỳ, phối hợp với các Vụ, Cục có liên quan lập phương án sử dụng và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

- Thực hiện công tác kế toán Quỹ tích luỹ, thường xuyên đối chiếu số thu nộp Quỹ tích luỹ với các Cơ quan cho vay lại và Cơ quan cấp bảo lãnh Chính phủ, tổ chức theo dõi thu hồi các khoản tiền của Quỹ tích luỹ đã sử dụng để cho vay hoặc mua trái phiếu ngoại tệ.

- Hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị, tổ chức được Chính phủ bảo lãnh cho vay vốn nước ngoài nộp phí bảo lãnh vào Quỹ tích luỹ.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính số tồn quỹ, hàng năm lập báo cáo quyết toán việc sử dụng Quỹ tích luỹ.

 

Điều 10.- Vụ Ngân sách Nhà nước có trách nhiệm:

- Phối hợp với Vụ Tài chính đối ngoại đề xuất các phương án sử dụng tiền tạm thời nhàn rỗi của Quỹ tích luỹ từng thời kỳ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

- Thực hiện hạch toán thu Ngân sách nhà nước các khoản hoàn trả Ngân sách từ Quỹ tích luỹ căn cứ theo lệnh chi Quỹ tích luỹ do Vụ Tài chính đối ngoại phát hành. Thường xuyên đối chiếu số chi từ Ngân sách nhà nước để trả nợ cho các dự án vay lại hoặc được Chính phủ bảo lãnh với số thu do Quỹ tích luỹ hoàn trả.

 

Điều 11.- Các cơ quan cho vay lại chịu trách nhiệm:

- Định kỳ hàng quý, năm thông báo cho Vụ Tài chính đối ngoại kế hoạch thu hồi nợ từ các dự án mà đơn vị mình được uỷ nhiệm cho vay lại.

- Tổ chức việc thống kê theo dõi và lập báo cáo định kỳ hàng quý các khoản đã thu hồi vốn cho vay lại và đã nộp vào Quỹ tích luỹ theo từng dự án cho vay lại gửi cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại).

- Hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị, tổ chức sử dụng vốn vay lại Chính phủ nộp các khoản thu hồi vốn cho vay lại đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại các Hiệp định phụ, hợp đồng cho vay lại.

- Đối với các Ngân hàng Thương mại được Bộ Tài chính uỷ quyền thu hồi nợ từ chủ dự án và trả nợ trực tiếp cho nước ngoài, sau mỗi kỳ trả nợ cần thông báo ngay cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) để làm thủ tục ghi chi Quỹ tích luỹ đồng thời ghi thu chi Ngân sách nhà nước.

 

Điều 12.- Các Cơ quan bảo lãnh Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Chính phủ bảo lãnh vay vốn nước ngoài nộp đầy đủ và đúng hạn phí bảo lãnh cũng như các khoản thu hồi nợ khác (nếu có) vào Quỹ tích luỹ.

 

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 13.- Các Vụ, Tổng cục và các đơn vị có liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm chấp hành và hướng dẫn các đơn vị, tổ chức vay lại hoặc được Chính phủ bảo lãnh thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức cần phản ảnh kịp thời cho Bộ Tài chính để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm bảo đảm sử dụng và quản lý Quỹ tích luỹ có hiệu quả, đúng mục đích.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 72/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 72/1999/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 09/07/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 72/1999/QD-BTC
Hanoi, July 9, 1999

 
DECISION
PROMULGATING THE REGULATION ON THE SETTING UP, USE AND MANAGEMENT OF THE ACCUMULATION FUND FOR FOREIGN DEBT REPAYMENT
THE MINISTER OF FINANCE
Pursuant to the Government’s Decree No.15/CP of March 2, 1999 stipulating the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies,
Pursuant to the Government’s Decree No.178/CP of October 28, 1994 on the tasks and organizational structure of the Ministry of Finance,
Pursuant to the Government’s Decree No.90/CP of November 7, 1998 promulgating the Regulation on the management of borrowing of foreign loans and repayment of foreign debts, and the approval of the draft Regulation on the accumulation fund for foreign debt repayment in Official Dispatch No.621/CP-QHQT of June 15, 1999,
At the proposals of the Director of the External Finance Department, the Director of the State Budget Department and the General Director of the General Department of Investment and Development,
DECIDES:
Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on the setting up, use and management of the accumulation fund for foreign debt repayment.
Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing. The previous stipulations of the Ministry of Finance which are contrary to this Decision are now annulled.
Article 3.- The Director of the External Finance Department, the Director of the State Budget Department, the General Director of the General Department of Investment and Development and the heads of the concerned agencies and units shall have to guide and implement this Decision.
 

 
MINISTER OF FINANCE
Nguyen Sinh Hung

 
THE REGULATION
ON THE SETTING UP, USE AND MANAGEMENT OF THE ACCUMULATION FUND FOR FOREIGN DEBT REPAYMENT
(Issued together with the Minister of Finances Decision No.72/1999/QD of July 9, 1999)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The accumulation fund for foreign debt repayment (hereafter referred to as the accumulation fund) is set up to concentrate the recovered domestic capital amounts sublent from the Government’s foreign loans/aids and the governmental guarantee fee amounts, in order to secure the repayment of the Government’s foreign loans, and at the same time create a source for offsetting risks that may occur in cases where the Government guarantees the borrowing of foreign loans by enterprises and credit institutions.
Article 2.- The accumulation fund shall be entitled to open foreign currency and Vietnamese currency accounts at the Bank for Foreign Trade of Vietnam.
The Minister of Finance shall authorize leading officials of the External Finance Department to act as owners of the accumulation fund’s accounts.
Chapter II
SPECIFIC PROVISIONS
Article 3.- Sources formulating the accumulation fund:
1. The recovered sublent capital amounts, including:
- The principals and interests of amounts sub-lent from the Government’s foreign loans and aids (after substracting the sub-lending service charge) collected upon terms stipulated in sub-lending contracts or sub-agreements.
- The borrowing fees that must be paid to foreign countries (commitment fee, management fee,...) in cases where the State budget pays such fees to foreign countries under loan agreements.
2. The collected guarantee fee amounts and recovered debt amounts according to the Regulation on the governmental guarantee for foreign loans borrowings by enterprises and credit institutions.
3. The deposit interests and other proceeds from the use of the accumulation fund’s idle capital.
4. Other revenue sources as defined by the Government.
Article 4.- The accumulation fund revenues shall be collected as follows:
Basing itself on the written guarantee commitment, the agency providing the governmental guarantee shall request the guaranteed to remit guarantee fee directly into the accounts opened by the accumulation fund at the Bank for Foreign Trade of Vietnam.
On the basis of the sublending agreement or contract, the sub-borrower shall remit recovered sublent capital amounts into the accounts of the sub-lending agency. Basing itself on the term for repayments to the State budget under the authorization contract already signed with the Ministry of Finance, the sub-lending agency shall proceed with the procedures for repayments to the State budget into the accounts opened by the accumulation fund at the Bank for Foreign Trade of Vietnam, and at the same time proceed with the procedures for reducing sub-lending sources received from the State budget.
The sub-lending agencies and guarantee-providing agencies shall gather vouchers of remittances to the accumulation fund with certifications of the banks where such remittances are made, for the purpose of accounting the State budget collection and remittance. The copies of the above-said remittance vouchers shall be sent by the sub-lending or guarantee-providing agencies to the Ministry of Finance (the External Finance Department) for monitoring and accounting the collection and remittance.
Other revenues (if any) shall be remitted into the accumulation fund under the Ministry of Finance’s guidance.
Article 5.- The accumulation fund expenditures shall be made as follows:
The External Finance Department shall effect the repayment of the Government’s foreign loans (including loans borrowed for subsequent allocation and those borrowed for sub-lending) according to the current regulations, and at the same time have to separate the part of repayment of loans borrowed for sub-lending.
The External Finance Department shall sum up the repayments of loans borrowed for sub-lending arising in each month by the 5th day of the following month at the latest, and on such basis make vouchers of the accumulation fund’s expenditures as repayments to the State budget at the budget accounting exchange rate between Vietnam dong and a foreign currency on the day such repayments are made.
In cases where the repayments are made for projects with foreign loans guaranteed by the Government, the accumulation fund expenditures shall be effected the same way.
Article 6.- Drawing up plans for the accumulation fund revenues and expenditures
Annually, depending on the tempo of drafting the State budget, the sub-lending agencies shall have to base themselves on the sub-lending agreements already signed with the project owners to draw up plans for recovery of amounts sub-lent from the Government’s foreign loans and aids, then send them to the Ministry of Finance (the External Finance Department) for summing up plans for the accumulation fund revenues.
The External Finance Department shall base itself on the international agreements and the Government’s or the State’s commitments to determine the annual plans for foreign debt repayment from the Central Budget, in which the obligation to repay the loans borrowed for sub-lending shall be separated, so as to sum up the plans for the accumulation fund expenditures.
The annual plans for the accumulation fund expenditures shall be incorporated in the estimate of State budget revenues from the accumulation fund. The difference between the accumulation fund’s revenues and expenditures shall be used according to the Minister of Finance’s regulations.
Article 7.- Opening and management of the accumulation fund’s accounts
The External Finance Department shall carry out the procedures for opening the accumulation fund’s deposit accounts at the Bank for Foreign Trade of Vietnam in VND and USD (in cases where amounts in other foreign currencies arise, the Bank for Foreign Trade shall automatically open more accounts therefor) for monitoring the following sources of revenue:
- Recovery of sub-lent loans (including principals, interests and overseas fees),
- Collected governmental guarantee fee.
- Other revenues.
Interests arising on the accumulation fund’s deposit accounts shall be principalized and accounted into the account as "other revenues".
The Bank for Foreign Trade of Vietnam shall account the operations arising on the accounts related to the accumulation fund’s revenues and expenditures, and send a sum-up report each month to the Ministry of Finance on the total revenue and expenditure amounts in the month, as well as the interests arising on the deposit accounts and detailed balance thereof.
The Bank for Foreign Trade of Vietnam shall notify in detail the Ministry of Finance (the External Finance Department) of the opened accounts, so that the latter can guide the concerned units to remit money into appropriate accounts.
Article 8.- The difference between the accumulation fund’s annual revenues and expenditures may be used for the following purposes under the Minister of Finance’s decisions:
- Providing temporary loans to the State budget for its extraordinary expenditures with the minimum interest rate, so as to preserve the capital source for debt repayment.
- Providing term loans to the Development Support Fund.
- Purchasing foreign-currency bonds of the commercial banks.
Chapter III
THE RESPONSIBILITIES OF THE CONCERNED AGENCIES AND UNITS IN THE SETTING UP, USE AND MANAGEMENT OF THE ACCUMULATION FUND
Article 9.- The External Finance Department shall have to:
- Notify the concerned units of the serial numbers of the accumulation fund’s accounts opened at the Bank for Foreign Trade of Vietnam.
- Sum up and draw up annual plans on the accumulation fund’s revenues and expenditures.
- Effect the accumulation fund’s expenditures according to Article 5 of this Regulation.
- Determine the temporarily idle capital of the accumulation fund which may be used in each period, and coordinate with the concerned departments and bureaus in working out the plans on the use thereof then submit them to the Minister of Finance for decision.
- Account the accumulation fund, regularly making the comparison of the accumulation fund’s revenue amounts with the sub-lending agencies and the governmental guarantee providing agencies, and monitoring the recovery of the accumulation fund’s amounts already lent or used for purchase of foreign-currency bonds.
- Guide and urge the units and organizations provided with the governmental guarantee for their foreign capital borrowings to pay guarantee fee into the accumulation fund.
- Monthly report to the Minister of Finance on the fund remainder, and annually make reports on the settlement of the use of the accumulation fund.
Article 10.- The State Budget Department shall have to:
- Coordinate with the External Finance Department in proposing the plans for use of the temporarily idle capital amounts of the accumulation fund in each period to the Minister of Finance for decision.
- Conduct the State budget revenue-accounting of repayments to the State budget from the accumulation fund on the basis of the accumulation fund’s expenditure orders issued by the External Finance Department. Regularly compare the State budget expenditures for repayment of debts for sub-borrowing projects or projects guaranteed by the Government, with the revenues repaid by the accumulation fund.
Article 11.- The sub-lending agencies shall have to:
- Quarterly and annually notify the External Finance Department of the plans for recovery of debts from projects they are authorized to make the sub-lendings to.
- Organize the statistics, monitoring and making quarterly reports on sub-lent loans already recovered and remitted into the accumulation fund upon each sub-lending project, and send them to the Ministry of Finance (the External Finance Department).
- Guide and urge the units and organizations that use the Government’s sub-lent loans to repay such sub-lent loans fully and on time according to the provisions of the sub-lending sub-agreements or contracts.
- The commercial banks authorized by the Ministry of Finance to recover debts from the project owners and repay them directly to the foreign countries shall, after each debt repayment period, have to promptly notify the Ministry of Finance (the External Finance Department) thereof, so that the latter can carry out the procedures for debiting the accumulation fund and at the same time crediting and debiting the State budget.
Article 12.- The governmental guarantee providing agencies shall have to guide and urge the enterprises and credit institutions guaranteed by the Government for their capital borrowings to pay fully and on time the guarantee fee as well as recovered debt amounts (if any) to the accumulation fund.
Chapter IV
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 13.- The Departments, General Departments and concerned units under and attached to the Ministry of Finance shall have to abide by and guide the units and organizations which are sublent or guaranteed by the Government to strictly abide by the provisions of this Regulation. Any problems arising in the course of implementation shall be promptly reported by the concerned agencies, units and organizations to the Ministry of Finance for amendments and supplements suitable to the actual situation, in order to ensure that the accumulation fund is used efficiently and for the right purposes.
 

 
MINISTER OF FINANCE
Nguyen Sinh Hung

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!