Quyết định 4301/QĐ-TLĐ 2022 Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4301/QĐ-TLĐ

Quyết định 4301/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán; phân công Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính; phân công người làm công tác kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4301/QĐ-TLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đình Khang
Ngày ban hành:04/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức, Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

04 tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng kế toán trong các đơn vị kế toán công đoàn

Ngày 04/3/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra Quyết định 4301/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán; phân công Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính; phân công người làm công tác kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn.

Theo đó, 04 tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, bao gồm: có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm. Chánh Văn phòng hoặc Phó Văn phòng được phân công phụ trách bộ phận Tài chính phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán.

Ngoài ra, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được phân công, bố trí người có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên phụ trách kế toán, làm kế toán chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4301/QĐ-TLĐ tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4301/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN; TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH, TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN; PHÂN CÔNG CHÁNH VĂN PHÒNG, PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN TÀI CHÍNH; PHÂN CÔNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ; CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH LÀM NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN

______________

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2014;

- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13; Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;

- Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bnhiệm, bnhiệm lại, min nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước;

- Theo đề nghị của Ban Tài chính; Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán; phân công Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính; phân công người làm công tác kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 273/QĐ-TLĐ ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Tổng Liên đoàn.
Điều 3. Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở; đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cấp công đoàn, các Ban trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các UVĐCTTLĐ (b/c);
- Lưu: VT, TC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Khang

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN; TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH, TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN; PHÂN CÔNG CHÁNH VĂN PHÒNG, PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN TÀI CHÍNH; PHÂN CÔNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ; CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM LÀM NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4301/QĐ-TLĐ ngày 04 tháng 03 năm 2022
của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Đơn vị kế toán công đoàn, gồm:
1.1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Liên đoàn).
1.2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (sau đây gọi chung là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và tương đương).
1.3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
1.4. Công đoàn cơ sở.
1.5. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cấp công đoàn (không bao gồm doanh nghiệp công đoàn).
2. Các chức danh, vị trí việc làm liên quan đến công tác tài chính, kế toán công đoàn gồm: Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán; Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính; người làm công tác kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn.
Điều 2. Tổ chức bộ máy quản lý tài chính
1. Đơn vị dự toán
- Tổ chức bộ máy quản lý tài chính tại đơn vị dự toán cấp 1 - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là Ban Tài chính Tổng Liên đoàn, Trưởng ban Tài chính là kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp 1.
- Tổ chức bộ máy quản lý tài chính tại đơn vị dự toán cấp 2 - Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương là Ban Tài chính hoặc bộ phận Tài chính trực thuộc Văn phòng của Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương. Đơn vị có Ban Tài chính, Trưởng ban Tài chính là Kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp 2; Đơn vị có Bộ phận Tài chính trực thuộc Văn phòng, người phụ trách Bộ phận Tài chính là kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp 2.
Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương có Bộ phận Tài chính trực thuộc Văn phòng, người phụ trách Bộ phận Tài chính phải là Chánh Văn phòng hoặc Phó chánh Văn phòng.
- Tổ chức bộ máy quản lý tài chính tại đơn vị dự toán cấp 3 - Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khi chỉ có 1 người làm công tác kế toán, Ban Thường vụ phân công người làm công tác kế toán chuyên trách hoặc kiêm nhiệm và là kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp 3. Trong trường hợp cần 2 người làm kế toán trở lên, đơn vị có thể tự tổ chức bộ phận kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán.
- Tổ chức bộ máy quản lý tài chính tại đơn vị dự toán cấp 4 - Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tổ chức bộ phận kế toán, phân công người làm công tác kế toán công đoàn hoặc ghi chép thu, chi tài chính công đoàn.
- Các đơn vị sự nghiệp công đoàn tổ chức bộ máy kế toán hoặc phân công người làm kế toán.
2. Kế toán trưởng cơ quan Công đoàn
- Tại cấp Tổng Liên đoàn, Phòng Tài vụ trực thuộc Văn phòng Tổng Liên đoàn, Trưởng phòng Tài vụ là kế toán trưởng Cơ quan Tổng Liên đoàn.
- Tại các cấp có cơ quan Công đoàn, Trưởng ban Tài chính, người phụ trách Bộ phận Tài chính là kế toán trưởng cơ quan Công đoàn.
Khi thành lập đơn vị mới phải tổ chức bộ máy kế toán. Khi giải thể, sáp nhập hoặc chia tách đơn vị, Thủ trưởng và Trưởng ban Tài chính, hoặc Trưởng phòng kế toán hay người phụ trách kế toán phải hoàn thành quyết toán mới được điều động đi nơi khác. Khi thay đổi chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ công đoàn phải thực hiện việc bàn giao giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Cán bộ mới chịu trách nhiệm về công tác kế toán, quản lý tài chính kể từ ngày nhận bàn giao.
Khi có sự thay đổi chủ tài khoản của đơn vị kế toán công đoàn, Ủy ban Kiểm tra công đoàn đồng cấp hoặc cấp trên trong trường hợp cần thiết kiểm tra tài chính, tài sản của niên độ trước liền kề đến thời điểm thay đổi.
Chương 2
TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH, TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN, PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN TÀI CHÍNH, PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán
1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
2. Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên;
3. Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
4. Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm.
Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện phân công Chánh Văn phòng hoặc Phó Văn phòng phụ trách Bộ phận Tài chính
Chánh Văn phòng hoặc Phó Văn phòng được phân công phụ trách Bộ phận Tài chính phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán.
Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện phân công phụ trách kế toán, phân công làm công tác kế toán
1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được phân công, bố trí người có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ từ trung cấp trở lên phụ trách kế toán, làm kế toán chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.
2. Công đoàn cơ sở được phân công, bố trí người có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; Được tập huấn nghiệp vụ về kế toán công đoàn làm kế toán hoặc ghi chép thu, chi tài chính công đoàn.
Chương 3
QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH, CHÁNH VĂN PHÒNG, PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN TÀI CHÍNH, TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN; BỐ TRÍ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN; THUÊ DỊCH VỤ KẾ TOÁN
Điều 6. Quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính, Trưởng phòng Kế toán; phân công, bố trí người làm công tác kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở
1. Quy trình bổ nhiệm (bao gồm việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, kỷ luật) Trưởng ban Tài chính, Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính, Trưởng phòng kế toán các đơn vị tại Điều 1 của Quy định này thực hiện theo Điều 17 Quyết định số 3140/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phân cấp quản lý và sử dụng cán bộ trong hệ thống công đoàn.
- Đối với Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn chưa tự chủ toàn bộ về chi thường xuyên và chi đầu tư (riêng các trường đại học thực hiện theo Luật Giáo dục đại học) khi bổ nhiệm phải xin ý kiến thẩm định của Tổng Liên đoàn về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm.
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được phân công, bố trí người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Khoản 1 Điều 5 Quy định này làm kế toán chuyên trách hoặc kiêm nhiệm và làm nhiệm vụ kế toán trưởng sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương.
- Công đoàn cơ sở được phân công, bố trí người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Khoản 2 Điều 5 Quy định này làm kế toán hoặc ghi chép thu, chi tài chính công đoàn.
2. Thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm thực hiện theo Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước (Hồ sơ gồm: a) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền); b) Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm; c) Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; d) Xác nhận của các đơn vị kế toán nơi người được lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đã công tác về thời gian thực tế làm kế toán; đ) Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị).
Điều 7. Thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán
1. Đơn vị kế toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nếu không bố trí được người làm kế toán, kế toán trưởng thì Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương quyết định và trực tiếp ký hợp đồng hoặc ủy quyền bằng văn bản cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ký hợp đồng thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo quy định của pháp luật. Đơn vị trực tiếp ký hợp đồng thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải chịu trách nhiệm về việc thuê dịch vụ làm kế toán, thuê dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.
2. Người được thuê làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 3, Điều 5 của Quy định này.
3. Việc thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật. Chi phí thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán từ nguồn tài chính công đoàn và được hạch toán vào chi phí quản lý hành chính của đơn vị ký hợp đồng.
Bổ sung
1. Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, Phụ trách kế toán làm nhiệm vụ kế toán trưởng ở các đơn vị có bộ máy quản lý tài chính riêng; Cán bộ công đoàn chuyên trách được phân công làm nhiệm vụ Kế toán trưởng ở đơn vị kế toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã được phân cấp thu kinh phí công đoàn và phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở ngoài phụ cấp chức vụ (nếu có) được hưởng phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng là 0,2 so với mức lương cơ sở.
2. Phụ trách kế toán, người được phân công làm nhiệm vụ kế toán trưởng là cán bộ công đoàn chuyên trách ở các đơn vị còn lại ngoài phụ cấp chức vụ (nếu có) được hưởng phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng là 0,1 so với mức lương cơ sở.
3. Phụ cấp kiêm nhiệm kế toán đối với kế toán không phải là cán bộ công đoàn chuyên trách thực hiện theo Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.
4. Khi cán bộ thôi làm nhiệm vụ kế toán trưởng thì không được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ tháng tiếp theo.
Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cấp công đoàn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định này trong các đơn vị kế toán công đoàn.
2. Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chịu sự chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác kế toán đơn vị dự toán cấp 1; Ban Tài chính hoặc Bộ phận Tài chính trực thuộc Văn phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và tương đương về công tác kế toán đơn vị dự toán cấp 2; Bộ phận Kế toán, người làm kế toán chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở về công tác kế toán đơn vị dự toán cấp mình.
3. Các đơn vị vi phạm quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, bố trí phụ trách kế toán, hợp đồng kế toán và chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ Kế toán trưởng, thì tùy theo mức độ vi phạm để xử lý theo pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn.

Nơi nhận:
- Các UVĐCT TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các CĐN TW và tương đương, Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ;
- Các Ban TLĐ, UBKT TLĐ;
- Lưu: VT, TC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Khang

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi