Quyết định 304/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

Số: 304/2004/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/05/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 75/1999/QĐ-NHNN9 ngày 03/03/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước  về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế, và Quyết định số 940/QĐ-NHNN ngày 05/09/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

THỐNG ĐỐC

Lê Đức Thúy

 

 

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế

(ban hành kèm theo Quyết định số 304/2004/QĐ-NHNN

ngày 24/03/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

 

Chương 1:

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1: Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) là đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng nhà nước, có nhiệm vụ quản lý và thực hiện các dự án tín dụng quốc tế do các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế và nước ngoài tài trợ mà Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý và thực hiện.

Điều 2: Ban Quản lý dự án có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các tổ chức tín dụng và thực hiện chế độ tài chính theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3: Điều hành hoạt động của Ban Quản lý dự án là Trưởng ban; giúp việc Trưởng ban có một số Phó trưởng ban. Trưởng ban và các Phó trưởng ban do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm. Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng.

Chương 2:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TÍN DỤNG QUỐC TẾ

Điều 4: Ban Quản lý dự án có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý và thực hiện các dự án tín dụng quốc tế do các tổ chức tài chính – tiền tệ quốc tế và nước ngoài tài trợ.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia vào quá trình xây dựng, đàm phán, ký kết các hiệp định tín dụng quốc tế khi được Thống đốc giao.

3. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành liên hệ với các tổ chức quốc tế huy động các nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật để triển khai công tác đào tạo, chuần bị nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật cho việc triển khai thực hiện các dự án được Thống đốc giao.

4. Xây dựng các văn bản hướng dẫn việc quản lý và thực hiện các dự án tín dụng quốc tế trình Thống đốc xem xét quyết định.

5. Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, cho vay, thu nợ, hoàn trả vốn vay các dự án tín dụng quốc tế theo quy định hiện hành.

6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

Chương 3:

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 5: Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án gồm có:

1. Phòng Dự án tài trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phòng JBIC);

2. Phòng Quản lý dự án tài chính nhà ở;

3. Phòng Các dự án quốc tế và quản lý dịch vụ kỹ thuật;

4. Phòng Kế toán;

5. Phòng Tổng hợp - Hành chính.

Nhiệm vụ của các phòng, tổ do Trưởng Ban Quản lý dự án quy định.

Điều 6: Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban:

1. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thống đốc về mọi mặt công tác ghi tại Điều 4 của Quy chế này.

2. Quyết định chương trình, kế hoạch và biện pháp thực hiện các mặt công tác của Ban.

3. Ký các văn bản hành chính, giấy tờ giao dịch, hóa đơn chứng từ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban.

4. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức (gọi tắt là viên chức) trong đơn vị theo quy định của Nhà nước, của Ngành, cụ thể:

a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về viên chức;

b) Thực hiện tuyển dụng, thôi việc đối với viên chức, Căn cứ vào nhu cầu công việc, kế hoạch biên chế và nguồn tài chính được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quyết định hình thức tuyển dụng và triển khai việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, thử việc và bổ nhiệm vào ngạch viên chức, cho thôi việc theo quy định hiện hành;

c) Quản lý và bố trí, phân công công tác đối với viên chức thuộc quyền; nâng lương thường xuyên đối với viên chức ngạch Chuyên viên và tương đương trở xuống theo quy định của pháp luật; đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nâng lương thường xuyên, nâng ngạch, chuyển ngạch lương đối với viên chức ngạch Chuyên viên chính trở lên;

d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án theo các quy định của ngành;

đ) Đề nghị Thống đốc Ngân hàng nhà nước bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Trưởng ban;

e) Thực hiện việc đánh giá viên chức theo quy định của Nhà nước và của Ngành;

g) Thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước, của Ngành đối với viên chức;

h) Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật viên chức theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật viên chức theo quy định của pháp luật;

i) Thống kê và báo cáo về đội ngũ viên chức;

k) Thực hiện việc quản lý hồ sơ viên chức theo quy định;

l) Giải quyết khiếu nại tố cáo đối với viên chức thuộc thẩm quyền.

5. Chịu trách nhiệm quản lý vốn, tài sản và thực hiện chế độ kế toán thống kê theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và pháp luật.

6. Phối hợp với cấp ủy, công đoàn và các đoàn thể quần chúng khác chỉ đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, đời sống cho cán bộ, công chức trong Ban theo chế độ chung.

Điều 7: Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng ban:

1. Giúp Trưởng ban chỉ đạo điều hành một số mặt công tác của Ban theo phân công của Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những việc được phân công.

2. Ký thay Trưởng ban trên các văn bản, giấy tờ theo sự phân công của Trưởng ban.

3. Khi Trưởng ban đi vắng, một Phó trưởng ban được ủy quyền điều hành công việc chung của Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những việc đã giải quyết và báo cáo lại khi Trưởng ban có mặt.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8: Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 304/2004/QD-NHNN PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi