Quyết định 2453/QĐ-NHNN 2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2453/QĐ-NHNN

Quyết định 2453/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2453/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Minh Tú
Ngày ban hành:11/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 2453/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 trong giải quyết thủ tục hành chính

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTG ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-NHNN ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ; (để b/c)
- PTTg Trương Hòa Bình; (để b/c)

- Ban lãnh đạo NHNN;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- Lưu: VP, VP4, VP5
.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết

 thủ tục hành chính
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2453/QĐ-NHNN ngày 11/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP), Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-NHNN ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định cụ thể các nhiệm vụ, nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, bảo đảm có sự phối hợp tích cực của các đơn vị liên quan, các nhiệm vụ hoàn thành đúng kế hoạch, đạt hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức thuộc NHNN về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa.

3. Cải thiện chất lượng tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến, xây dựng kế hoạch tổng thể, văn bản hướng dẫn và các kế hoạch chi tiết triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các quy định về cơ chế một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

2. Kiện toàn bộ phận một cửa tại Trụ sở chính NHNN và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố.

3. Tiếp tục tổ chức, triển khai các nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa đáp ứng tốt yêu cầu giải quyết TTHC.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa.

5. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nội dung công việc, trách nhiệm của các đơn vị và thời hạn phải hoàn thành, kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

(Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc NHNN:

a) Chủ động tổ chức thực hiện các công việc được giao đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo Kế hoạch này.

b) Điều chỉnh, cập nhật các quy trình công việc nội bộ, quy trình TTHC thuộc Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng, phù hợp với cơ chế một cửa của NHNN và các quy định về quy trình xử lý văn bản điện tử, trên môi trường mạng.

c) Chủ động đề xuất danh mục TTHC có tần suất thực hiện lớn, liên quan nhiều đến tổ chức, cá nhân để nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Căn cứ đề xuất nâng cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 lên mức độ 4 phải căn cứ vào nhu cầu người dùng theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

d) Đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và giải pháp cải tiến, nâng cấp các phần mềm đang sử dụng để nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC

e) Bố trí công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn để phối hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa, góp phần nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

2. Văn phòng NHNN:

a) Đầu mối đề xuất tổ chức thực hiện cơ chế một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trong hệ thống NHNN; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của các đơn vị thuộc NHNN.

b) Hướng dẫn các đơn vị có quy định TTHC tại Trụ sở chính NHNN và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố thực hiện những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và quy định của NHNN.

3. Cục Công nghệ thông tin:

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công của NHNN đáp ứng các quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Chỉ thị số 30/CT-TTG và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN nghiêm túc thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Văn phòng NHNN để tổng hợp, báo cáo Thống đốc chỉ đạo xử lý./.

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2453/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời hạn hoàn thành

Sản phẩm dự kiến

I

PHỔ BIẾN, XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP

1

Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Các đơn vị thuộc NHNN

Các đơn vị đầu mối các lĩnh vực

Bắt đầu từ tháng 12/2018

Theo kế hoạch

2

Tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Vụ Truyền thông, Văn phòng NHNN

Các cơ quan thông tấn báo chí

Thường xuyên

Các tin, bài, phóng sự về việc triển khai cơ chế một cửa

3

Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa tại NHNN

Văn phòng NHNN

Các đơn vị thuộc NHNN

Sau khi Văn phòng Chính phủ tập huấn

Tập huấn theo kế hoạch

4

Chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán tích cực triển khai cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, trung gian thanh toán trong lĩnh vực dịch vụ công, bảo đảm kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống một cửa điện tử của các Bộ, ngành, địa phương.

Vụ Thanh toán

Văn phòng, Cục CNTT và các đơn vị liên quan.

Tháng 12/2018

Văn bản chỉ đạo

5

Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC để đảm bảo tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đúng hạn.

Văn phòng NHNN

Các đơn vị thuộc NHNN

Hàng năm

Văn bản chấn chỉnh.

II

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ PHẬN MỘT CỬA

1

Kiện toàn tổ chức bộ phận một cửa tại Trụ sở chính NHNN và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

Văn phòng NHNN

Các đơn vị thuộc NHNN

Tháng 12/2018

Văn bản hướng dẫn

2

Ban hành quy chế bộ phận một cửa tại Trụ sở chính NHNN và chi nhánh tỉnh, thành phố

Văn phòng NHNN và NHNN chi nhánh

Các đơn vị thuộc NHNN

Quý I/2019

Quyết định của Thống đốc NHNN và Giám đốc NHNN chi nhánh

3

Rà soát, bổ sung cơ sở vật chất Bộ phận một cửa

Cục quản trị NHNN và NHNN chi nhánh

 

Thường xuyên

Trang thiết bị đảm bảo theo quy định

III

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT TTHC

1

Công bố danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận một cửa; quy trình nội bộ, quy trình điện tử từng TTHC.

Văn phòng NHNN

Các đơn vị thuộc NHNN

Thường xuyên theo quy định

Quyết định công bố

2

Gửi danh sách công chức giải quyết TTHC đến bộ phận một cửa theo quy định.

Các đơn vị có chức năng giải quyết TTHC

Các đơn vị có liên quan

Cập nhật khi có thay đổi

Danh sách công chức

3

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ TTHC theo đúng quy định của NHNN

 

Khi phát sinh

Tiếp nhận đúng quy định

4

Thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC.

 

Khi phát sinh

Văn bản xin lỗi đúng quy định

IV

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

1

Xây dựng Kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của NHNN đáp ứng quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Chỉ thị 30/CT-TTg và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP trên cơ sở nâng cấp các hệ thống, phần mềm về quản lý văn bản, dịch vụ công ... của NHNN.

Cục công nghệ thông tin

Văn phòng và các đơn vị thuộc NHNN

Quý I/2019

Kế hoạch triển khai

2

Hướng dẫn các đơn vị cập nhật quy trình giải quyết TTHC và vận hành sử dụng trên hệ thống Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan.

Cục công nghệ thông tin

Văn phòng và các đơn vị thuộc NHNN

Thường xuyên

TTHC được cập nhật, vận hành trên Hệ thống

3

Tổ chức các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cục công nghệ thông tin

Văn phòng và các đơn vị thuộc NHNN

Thường xuyên

 

4

Quy định về công tác lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử tại Bộ phận một cửa

Văn phòng NHNN

Các đơn vị thuộc NHNN

Sau khi Thông tư của Bộ Nội vụ ban hành

Văn bản hướng dẫn

6

Tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử trên Hệ thống một cửa điện tử.

Các đơn vị thuộc NHNN

 

Thường xuyên

Hồ sơ điện tử

V

KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1

Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Văn phòng NHNN

Các đơn vị thuộc NHNN

Hàng năm

Tổ chức đoàn kiểm tra, kiểm tra thông qua báo cáo, văn bản hướng dẫn

2

Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC.

Văn phòng NHNN và NHNN chi nhánh

Các đơn vị thuộc NHNN

 

Văn bản hướng dẫn, quy định việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi có chậm tr

VI

CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

1

Đánh giá tác động của TTHC để lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC đảm bảo nguyên tắc cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách TTHC.

Các đơn vị Vụ, cục có quy định TTHC

Văn phòng NHNN và các đơn vị liên quan

Khi phát sinh nhiệm vụ

Thực hiện theo quy định

2

Công bố lợi ích kinh tế về đơn giản hóa TTHC và cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Văn phòng

Các đơn vị tại trụ sở chính NHNN

Theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ

Công bố trên phương tiện thông tin đại chúng lợi ích kinh tế việc cắt giảm.

3

Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa của NHNN.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc NHNN

Thường xuyên

Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng TTHC hàng năm và thường xuyên.

3

Chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC.

Văn phòng NHNN

Các đơn vị thuộc NHNN

Thường xuyên

Văn bản hướng dẫn

4

Cập nhật đầy đủ TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của NHNN lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử NHNN.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc NHNN

Trước khi quy định TTHC có hiệu lực thi hành

Cập nhật kịp thời

 

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐỐI VỚI KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP, CHỈ THỊ SỐ 30/CT-TTG VÀ THÔNG TƯ SỐ 01/2018/TT-VPCP

STT

Đơn vị

Ý kiến tham gia

Ý kiến của Văn phòng

1

Vụ Chính sách tiền tệ

- Tại Mục III- Tổ chức thực hiện:

+ Chuyển nội dung tại Tiết d điểm 1 sang điểm 3 của Cục Công nghệ thông tin;

- Không tiếp thu;

Vì các giải pháp tin học hóa phải xuất phát từ yêu cầu người sử dụng.

+ Tiết e điểm 1: xem xét sửa theo hướng “Bố trí công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn để giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa”

- Không tiếp thu

Vì đặc thù NHNN rất ít hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, nên NHNN đã có văn bản đề xuất với Văn phòng Chính phủ về vấn đề này.

Phần phụ lục:

Điểm 3 Mục 2 bị trùng điểm 2 Mục 3

- Tiếp thu, chỉnh sửa

Bỏ điểm 2 Mục 3

2

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế

- Chuyển nội dung “Thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn so với quy định trong giải quyết TTHC” từ nhiệm vụ số 2 Mục V lên Mục III

- Tiếp thu, chỉnh sửa

- Bổ sung quy định về cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ rút ngắn thời gian xử lý TTHC

- Không tiếp thu

Các đơn vị chủ động thực hiện theo quy định về công tác thi đua, khen thưởng của NHNN.

- Bổ sung nhiệm vụ Văn phòng chủ trì trong việc:

(i) Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch;

(ii) Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc giải quyết TTHC đảm bảo tuân thủ quy định về giải quyết TTHC

- Không tiếp thu

Đã quy định cụ thể nhiệm vụ Văn phòng (bao gồm các công việc đơn vị đề nghị bổ sung) tại điểm 2 Mục III - Tổ chức thực hiện Kế hoạch.

3

Vụ Dự báo thống kê

- Tại điểm 1 Mục VI:

Bỏ cụm từ “kinh tế” vì việc đơn giản hóa TTHC và cắt giảm điều kiện kinh doanh khó lượng hóa và không dễ dàng

- Không tiếp thu

Vì đây là chỉ đạo của Chính phủ

4

Vụ Pháp chế

Đề nghị tách bạch, phân định rõ nhiệm vụ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp tại các nhiệm vụ ở điểm 1 Mục VI phần Phụ lục

- Tiếp thu, chỉnh sửa

5

NHNN chi nhánh Cần Thơ

Đề nghị chuyển nội dung tại điểm 6 Mục I phần Phụ lục xuống Mục VI

Tiếp thu, chỉnh sửa

6

NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

- Tại điểm 3 Mục III đề nghị bổ sung như sau: “Đề xuất và tổ chức thực hiện giải pháp để hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến để phục vụ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; kết nối với Cổng thông tin của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) để cung cấp dịch vụ thanh toán phí dịch vụ công trực tuyến; tích hợp, kết nối,...

- Không tiếp thu;

(Dự thảo nhiệm vụ theo Chỉ thị 30 của Thủ tướng, nội dung cụ thể tại văn bản do Vụ Thanh toán làm đầu mối).

- Phần IV Phụ lục: bổ sung thêm nội dung sau: “Triển khai hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến của NHNN; kết nối với Cổng thông tin của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) để cung cấp dịch vụ thanh toán phí dịch vụ công trực tuyến; tích hợp, kết nối,...

- Không tiếp thu;

(Dự thảo nhiệm vụ theo Chỉ thị 30 của Thủ tướng, nội dung cụ thể tại văn bản do Vụ Thanh toán làm đầu mối).

7

Cục Công nghệ thông tin

- Tại điểm 2, Mục VI:

Đề nghị sửa nội dung công việc thành “Chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính” để đáp ứng theo Điều 8 Thông tư 01/2018/TT-VPCP vv hướng dẫn thi hành NĐ61

- Tiếp thu, chỉnh sửa

- Tại điểm 6 mục IV:

Đề nghị Quý Văn phòng chỉnh sửa lại cho phù hợp với NĐ61 là “Tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử trên HTMCĐT”;

- Tiếp thu, chỉnh sửa

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi