Quyết định 2157/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1683/QĐ-BTC ngày 02/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế Quản lý tài chính tạm thời của công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 2157/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1683/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2004

của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế Quản lý tài chính tạm thời của công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26/01/2003;

Căn cứ Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 69/2003/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp;

Căn cứ vào Thông tư số 38/2006/TT-BTC ngày 10/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1683/QĐ-BTC ngày 2/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, như sau:
1. Bổ sung, sửa đổi Khoản 4, Điều 8 như sau:
“ Công ty được sử dụng vốn để đầu tư ra ngoài Công ty thông qua các hình thức sau:
4.1. Gửi có kỳ hạn tại Kho bạc Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại Nhà nước hoạt động tại Việt Nam.
4.2. Mua công trái, trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình, trái phiếu của các tổ chức tín dụng quốc doanh. Mức đầu tư vào các hình thức này tối đa là 20% vốn điều lệ của Công ty.
4.3. Góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, liên kết bằng nợ và tài sản tồn đọng đã mua.
4.4. Đầu tư khác ra ngoài Công ty không thông qua việc mua, bán nợ và tài sản tồn đọng theo nguyên tắc có hiệu quả, các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao, không dẫn đến tình trạng thiếu vốn thực hiện nhiệm vụ kinh doanh chính của Công ty là mua, bán, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp. Mức đầu tư vào các hình thức này tối đa không vượt quá 20% vốn điều lệ của Công ty”.
2. Sửa đổi Điều 14 như sau:
“Điều 14: Thẩm quyền quyết định sử dụng vốn, xử lý nợ, tài sản trong quá trình hoạt động của Công ty
Hội đồng Quản trị Công ty quyết định hoặc phân cấp cho Tổng giám đốc quyết định việc sử dụng vốn, xử lý nợ, tài sản trong quá trình hoạt động của Công ty theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.
Hội đồng quản trị có trách nhiệm thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc sử dụng vốn, xử lý nợ, tài sản trong quá trình hoạt động của Công ty nếu vượt quá thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị quy định tại Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định số 50/2007/QĐ-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 199/2003/QĐ-BTC ngày 5/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp có hiệu lực thi hành. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Tổng Công ty nhà nước;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Website Bộ Tài chính;

- Như Điều 2;

- Lưu: VP, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Trần Xuân Hà

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

 

Số: 2157/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2007

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1683/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2004

của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế Quản lý tài chính tạm thời

của công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26/01/2003;

Căn cứ Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 69/2003/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp;

Căn cứ vào Thông tư số 38/2006/TT-BTC ngày 10/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1683/QĐ-BTC ngày 2/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, như sau:

1. Bổ sung, sửa đổi Khoản 4, Điều 8 như sau:

“ Công ty được sử dụng vốn để đầu tư ra ngoài Công ty thông qua các hình thức sau:

4.1. Gửi có kỳ hạn tại Kho bạc Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại Nhà nước hoạt động tại Việt Nam.

4.2. Mua công trái, trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình, trái phiếu của các tổ chức tín dụng quốc doanh. Mức đầu tư vào các hình thức này tối đa là 20% vốn điều lệ của Công ty.

4.3. Góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, liên kết bằng nợ và tài sản tồn đọng đã mua.

4.4. Đầu tư khác ra ngoài Công ty không thông qua việc mua, bán nợ và tài sản tồn đọng theo nguyên tắc có hiệu quả, các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao, không dẫn đến tình trạng thiếu vốn thực hiện nhiệm vụ kinh doanh chính của Công ty là mua, bán, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp. Mức đầu tư vào các hình thức này tối đa không vượt quá 20% vốn điều lệ của Công ty”.

2. Sửa đổi Điều 14 như sau:

“Điều 14: Thẩm quyền quyết định sử dụng vốn, xử lý nợ, tài sản trong quá trình hoạt động của Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty quyết định hoặc phân cấp cho Tổng giám đốc quyết định việc sử dụng vốn, xử lý nợ, tài sản trong quá trình hoạt động của Công ty theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc sử dụng vốn, xử lý nợ, tài sản trong quá trình hoạt động của Công ty nếu vượt quá thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị quy định tại Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định số 50/2007/QĐ-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 199/2003/QĐ-BTC ngày 5/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp có hiệu lực thi hành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Các Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Tổng Công ty nhà nước;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Website Bộ Tài chính;

- Như Điều 2;

- Lưu: VP, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trần Xuân Hà

 

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi