Quyết định 207/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 207/QĐ-NH7 NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1997 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MỞ
THƯ TÍN DỤNG NHẬP HÀNG TRẢ CHẬM

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 24/05/1990;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định 58/CP ngày 30/8/1993 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế các quy định liên quan đến việc mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm tại các văn bản dưới đây của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:

- Quy chế bảo lãnh, tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài ban hành theo Quyết định số 23/QĐ-NH14 ngày 21/02/1994; - Chỉ thị 06/NH7-CT ngày 06/06/1996 về tăng cường công tác quản lý vay trả nợ nước ngoài;

- Công văn số 434/CV-NH7 ngày 05/08/1996 hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Chỉ thị 06/NH7-CT ngày 06/06/1996.

 

Điều 3. Chánh văn phòng Thống đốc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư và phát triển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

MỞ THƯ TÍN DỤNG NHẬP HÀNG TRẢ CHẬM

(Ban hành kèm theo quyết định số 207/QĐ-NH7
ngày 01 tháng 7 năm 1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

 

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Thư tín dụng nhập hàng trả chậm (gọi tắt là L/C trả chậm) là một nghiệp vụ ngân hàng phục vụ cho các doanh nghiệp nhập hàng hoá từ nước ngoài theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ có kỳ hạn.

 

Điều 2: Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ mở L/C trả chậm là các ngân hàng hoạt động tại Việt nam có đủ điều kiện quy định tại Điều 6 Quy chế này. Các ngân hàng bao gồm: Ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng đầu tư và phát triển, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là ngân hàng).

 

Điều 3: Đối tượng được Ngân hàng mở L/C trả chậm là các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có đủ điều kiện quy định tại Điều 7 Quy chế này. Các doanh nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty cổ phần, doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (sau đây gọi là Doanh nghiệp).

 

Điều 4: Việc mở L/C trả chậm để nhập khẩu hàng hoá phải phù hợp với chính sách xuất nhập khẩu hàng năm của Nhà nước, các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan đến vay, trả nợ nước ngoài và các quy định tại Quy chế này.

 

Điều 5: Việc mở L/C trả chậm nhập các mặt hàng do Chính phủ chỉ định được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ
MỞ L/C TRẢ CHẬM

 

Điều 6: Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ mở L/C trả chậm phải có đủ các điều kiện sau, trừ trường hợp đặc biệt pháp luật có quy định khác:

6.1 Được phép thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế:

6.2 Có quy định cụ thể bằng văn bản các thủ tục và hồ sơ cần thiết về nghiệp vụ mở và thanh toán L/C theo thông lệ thanh toán quốc tế về tín dụng chứng từ của Phòng thương mại quốc tế và phù hợp với Quy chế này;

6.3 Tuân thủ các quy định về ký quỹ, cầm cố, thế chấp tài sản và bảo lãnh theo quy định tại Chương III Quy chế này;

6.4 Trích lập quỹ bảo lãnh theo quy định hiện hành về quỹ bảo lãnh và tái bảo lãnh;

6.5 Số dư L/C trả chậm ngắn hạn (từ 1 năm trở xuống) phải nằm trong hạn mức vay và bảo lãnh ngắn hạn theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ;

6.6 Ngân hàng không có nợ quá hạn nước ngoài phát sinh từ nghiệp vụ mở L/C trả chậm;

 

Điều 7: Doanh nghiệp muốn mở L/C trả chậm phải có đủ điều kiện sau:

7.1 Đối với L/C trả chậm ngắn hạn:

7.1.1 Được phép kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp;

7.1.2 Có tình hình tài chính lành mạnh (kinh doanh có lãi, không có nợ quá hạn với ngân hàng) và phương án sản xuất kinh doanh khả thi; 7.1.3 Có ký quỹ và/hoặc có tài sản cầm cố, thế chấp, hoặc được ngân hàng, doanh nghiệp khác bảo lãnh theo quy định tại chương III Quy chế này;

7.1.4 Kỳ hạn thanh toán của L/C trả chậm nhập nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng tối đa là 1 năm.

7.2 Đối với L/C trả chậm trung, dài hạn (thời hạn trên 1 năm):

Doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng ký vay vốn nước ngoài theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

 

CHƯƠNG III
KÝ QUỸ, CẦM CỐ, THẾ CHẤP, BẢO LàNH,
THANH TOÁN

 

Điều 8: Tổng giám đốc (Giám đốc) Ngân hàng, tuỳ theo tình hình thực tế về sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính và uy tín của từng doanh nghiệp, đặc biệt của vật tư hàng hoá nhập khẩu, quyết định áp dụng một hoặc nhiều biện pháp đảm bảo (ký quỹ, cầm cố, thế chấp tài sản, bảo lãnh) để đảm bảo thu hồi nợ. Chỉ áp dụng phương thức cầm cố bằng chính hàng nhập khẩu đối với những trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Riêng đối với các mặt hàng nằm trong danh mục Nhà nước hạn chế nhập khẩu (danh mục mặt hàng này hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố), căn cứ tình hình cụ thể và chính sách nhập khẩu hàng hoá của Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định mức ký quỹ tối thiểu đối với từng thời kỳ. Mức ký quỹ trên mức tối thiểu nói tại điểm này do Tổng giám đốc (Giám đốc) Ngân hàng quyết định.

 

Điều 9: Doanh nghiệp mở L/C trả chậm không được ký quỹ bằng vốn vay Ngân hàng hoặc các khoản vốn đang được Ngân hàng bảo lãnh.

 

Điều 10: Việc cầm cố, thế chấp tài sản và bảo lãnh quy định tại Quy chế này phải thực hiện theo các quy định hiện hành về cầm cố, thế chấp tài sản và bảo lãnh vay vốn ngân hàng.

 

Điều 11: Ngân hàng chịu trách nhiệm thanh toán với nước ngoài về giá trị các L/C trả chậm do mình mở đã chấp nhận nợ. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng theo đúng cam kết giữa Doanh nghiệp và Ngân hàng để trả nợ nước ngoài đúng hạn. Nếu Doanh nghiệp không thanh toán được (toàn bộ hoặc một phần) cho Ngân hàng đến khi đến hạn, Doanh nghiệp phải nhận nợ quá hạn với Ngân hàng và phải chịu lãi phạt theo quy định hiện hành về cho vay bằng ngoài tệ của Ngân hàng Nhà nước kể từ ngày Ngân hàng thanh toán cho nước ngoài. Ngân hàng có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi nợ theo quy định của Pháp luật hoặc thoả thuận giữa Ngân hàng và Doanh nghiệp.

 

CHƯƠNG IV
THỦ TỤC, THẨM QUYỀN KÝ VÀ MỨC PHÍ
MỞ L/C TRẢ CHẬM

 

Điều 12: Trong thời hạn 10 ngày đối với các L/C trả chậm ngắn hạn và thời hạn 30 ngày đối với các L/C trả chậm trung và dài hạn, kể từ ngày nhận hồ sơ xin mở L/M trả chậm, Ngân hàng phải thông báo cho Doanh nghiệp biết ý kiến chấp nhận hay từ chối mở L/C trả chậm.

 

Điều 13: Tổng giám đốc (giám đốc) Ngân hàng là người ký mở L/C trả chậm. Tổng giám đốc (Giám đốc) Ngân hàng có thể uỷ quyền bằng văn bản cho Phó tổng giám đốc (Phó Giám đốc) hoặc cho Giám đốc hay Phó giám đốc chi nhánh trực thuộc hệ thống ngân hàng mình ký và thực hiện. Văn bản uỷ quyền phải xác định rõ phạm vi được uỷ quyền. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

 

Điều 14: Ngân hàng, tuỳ theo tình hình thực tế và khả năng tài chính của từng doanh nghiệp, quy định mức phí tính trên số tiền Doanh nghiệp còn phải thanh toán cho Ngân hàng mở L/C trả chậm, nhưng tối đa không vượt quá 1%/năm. Phí mở L/C, sửa đổi L/C thanh toán L/C trả chậm do Ngân hàng quy định.

 

 

 

 

CHƯƠNG V
CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ

 

Điều 15: Ngân hàng chịu sự kiểm tra, thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, Doanh nghiệp chịu sự giám sát, kiểm tra của Ngân hàng. Định kỳ hoặc khi cần thiết, Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Ngân hàng tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra. Ngân hàng, Doanh nghiệp được kiểm tra, thanh tra có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ tình hình, số liệu và chứng từ liên quan đến việc mở và thanh toán L/C trả chậm cho việc kiểm tra, thanh tra nói trên. Việc kiểm tra, thanh tra được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 

Điều 16: Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này, tuỳ theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG VI
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

 

Điều 17: Trừ trường hợp đột xuất, hàng tháng chậm nhất vào ngày 10 tháng tiếp theo, Ngân hàng phải gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn các báo cáo sau đây:

- Báo cáo tổng hợp tình hình mở, chấp nhận nợ và thanh toán L/C trả chậm theo mẫu số 1 đính kèm.

- Báo cáo tổng hợp tình hình nợ quá hạn phát sinh từ nghiệp vụ L/C trả chậm theo Mẫu số 2 đính kèm.

- Báo cáo chi tiết nợ quá hạn L/C trả chậm theo mẫu số 3 đính kèm.

 

Điều 18: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ quản lý Ngoại hối) theo quy định dưới đây:

- Báo cáo nhanh các trường hợp vi phạm Quy chế mở L/C nhập hàng trả chậm và kiến nghị biện pháp xử lý.

- Hàng quý chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu quý tiếp theo, báo cáo tổng hợp tình hình mở và thanh toán L/C trả chậm của các Ngân hàng trên địa bàn.

 

CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 19.- Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

 


BIỂU SỐ 1

TÊN NGÂN HÀNG BÁO CÁO:

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH MỞ, CHẤP NHẬN NỢ VÀ THANH TOÁN
L/C TRẢ CHẬM CỦA NGÂN HÀNG

(Báo cáo tháng... năm 199...)

 

Vốn tự có cuối kỳ (quy USD):

Đơn vị: 1000 USD

 

 

Đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Cuối kỳ

Dự báo trả nợ kỳ tiếp

 

Thời hạn L/C trả chậm

Số dư

Số dư L/C trả chậm đã nhận nợ

Doanh nghiệp

Ngân hàng

Tổng giá trị

Số chấp nhận ký nợ

Số đã trả nợ

Số dư L/C trả

Số dư L/C trả chậm đã nhận nợ

Doanh nghiệp

Ngân hàng

Tổng số

Trong đó

Ghi chú

 

L/C trả

Tổng số

Trong đó

chưa thanh

thanh toán

các L/C trả

Tổng số

Trong đó

cho nước

chậm

Tổng số

Trong đó

chưa thanh

thanh toán

 

Các L/C đã

Dự kiến số

 

 

chậm

 

quá hạn

toán cho ngân hàng

cho nước ngoài thay doanh nghiệp

chậm đã mở

 

Hàng tiêu dùng

Ng. nhiên vật liệu

Thiết bị

Các hàng hóa khác

ngoài

 

 

quá hạn

toán cho ngân hàng

cho nước ngoài thay doanh nghiệp

 

chấp nhận nợ

nhận nợ mới

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

I. Ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Từ 1 năm trở xuống)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Trung và dài hạn (1+2+3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trên 1 năm đến 5 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trên 5 năm đến 12 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trên 12 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tổng cộng (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..., ngày... tháng... năm...

Lập bảng

Kiểm toán

Thủ trưởng đơn vị

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Ghi chú (Biểu 1)

 

- Số dư L/C trả chậm (cột 2, cột 14): là tổng giá trị các L/C trả chậm mà Ngân hàng đã mở chưa thanh toán cho nước ngoài;

- Số dư L/C trả chậm đã nhận nợ (cột 3, cột 15): là tổng giá trị các L/C trả chậm mà Ngân hàng đã chấp nhận nợ với nước ngoài;

- Số dư L/C trả chậm quá hạn (cột 4, cột 16): là số tiền đã nhận nợ của các L/C trả chậm đến hạn mà Ngân hàng chưa thanh toán cho nước ngoài;

- Doanh nghiệp chưa thanh toán cho Ngân hàng (Doanh nghiệp quá hạn với Ngân hàng - cột 5, cột 17): ghi tổng số tiền các doanh nghiệp còn chưa thanh toán cho Ngân hàng đối với các L/C trả chậm đã đến hạn thanh toán;

- Ngân hàng chưa thanh toán cho nước ngoài (cột 6, cột 18): ghi tổng số tiền Ngân hàng phải thanh toán (thay doanh nghiệp) cho nước ngoài; đối với các L/C trả chậm mà các doanh nghiệp bị quá hạn;

- Cột 7: là tổng giá trị các L/C trả chậm được Ngân hàng mở trong kỳ báo cáo;

- Số chập nhận nợ (cột 8): là tổng giá trị các L/C trả chậm mà Ngân hàng đã nhận nợ trong kỳ báo cáo;

- Số đã trả nợ cho nước ngoài (cột 13): là tổng số tiền Ngân hàng trả nợ cho nước ngoài trong kỳ báo cáo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 2

TÊN NGÂN HÀNG BÁO CÁO:

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN

(Báo cáo tháng... năm 199...)

Đơn vị: 1.000 USD

 

 

Đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Cuỗi kỳ

 

Thời hạn L/C trả chậm

Tỉnh, thành

Số dư L/C trả chậm đã nhận nợ

Doanh nghiệp

Ngân hàng thanh toán

Số chấp

Trong đó

Số trả nợ cho nước

Số dư L/C trả chậm đã nhận nợ

Doanh nghiệp chưa

Ngân hàng thanh toán

Ghi chú

 

phố

Tổng số

Trong đó quá hạn

chưa thanh toán cho ngân hàng

cho nước ngoài thay doanh nghiệp

nhận nợ

Hàng tiêu dùng

Nguyên nhiên vật liệu

Thiết bị trả chậm

Các hàng hóa khác

ngoài

Tổng số

Trong đó quá hạn

thanh toán cho ngân hàng

cho nước ngoài thay doanh nghiệp

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. Doanh nghiệp A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 năm trở xuống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trên 1 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doanh nghiệp B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 năm trở xuống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trên 1 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số <= 1 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số trên một năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập bảng

Kiểm soát

..., ngày... tháng... năm...

 

Thủ trưởng đơn vị

 

(Ký tên, đóng dấu)

BIỂU SỐ 3

 

BÁO CÁO CHI TIẾT NỢ QUÁ HẠN L/C TRẢ CHẬM

(Báo cáo tháng.. năm 199...)

 

Đơn vị: Quy 1000 USD

 

 

Tỉnh,

Ngày

Ngân hàng chấp nhận nợ với nước ngoài

Tình hình trả nợ

 

Tên doanh nghiệp

thành

mở

Ngày đến

Số tiền

Mặt hàng

Ngân hàng trả nợ cho nước ngoài

Doanh nghiệp thanh toán cho ngân hàng

Ghi

 

phố

L/C

hạn thanh toán

chấp nhận nợ

 

Số tiền đã trả nợ

Số tiền quá hạn

Số tiền đã thanh toán

Số tiền còn thiếu

chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Doanh nghiệp A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 1 năm trở xuống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L/C 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L/C 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên 1 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L/C 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L/C 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng Doanh nghiệp A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doanh nghiệp B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 1 năm trở xuống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L/C 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L/C 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên 1 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L/C 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L/C 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng Doanh nghiệp B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số 1 năm trở xuống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số trên 1 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập biểu

Kiểm soát

... ngày... tháng... năm...

 

Thủ trưởng đơn vị

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

thuộc tính Quyết định 207/QĐ-NH7

Quyết định 207/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:207/QĐ-NH7Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đức Thuý
Ngày ban hành:01/07/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 207/QĐ-NH7

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi