Quyết định 2036/QĐ-BTC 2019 điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Bộ TÀI CHÍNH

----------

Số: 2036/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

                                                                         

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-BTC ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đối với Tổng cục Thuế theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 được giao, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- Cục THTK (để công khai);

- KBNN;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

 

 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Đơn vị: Tổng cục Thuế

Mã số đơn vị QHNSNN: 1056271

(Kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-BTC ngày  22/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

        Đơn vị: đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

1.1

Các nội dung chi được tính tiết kiệm

0

 

0

1.2

Các nội dung chi không tính tiết kiệm

0

0

0

a

Chi ủy nhiệm thu thuế

-900.919.080

-900.919.080

0

b

Chi bồi thường thiệt hại cho tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ

900.919.080

900.919.080

0

2

Kinh phí chi hỗ trợ đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổng cục Thuế:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2019 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2019 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo thuyết minh phân bổ dự toán và quyết định giao dự toán năm 2019 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực