Quyết định 1972/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2018

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1972/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1972/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2018
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1972/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành:29/12/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 1972/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2018

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành và địa phương) chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018, bao gồm thu hồi các khoản vốn ứng trước kế hoạch tại các Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Các bộ, ngành và địa phương triển khai:

1. Giao chi tiết và thông báo cho các đơn vị phần vốn bù lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách, vốn điều lệ theo đúng quy định tại Quyết định số 2131/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành.

2. Giao chi tiết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2018 cho các đơn vị theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018.

2. Thông báo danh mục và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 của từng dự án theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

3. Hoàn trả số vốn ứng trước kế hoạch theo kết quả giải ngân đến hết thời gian quy định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhưng không vượt quá mức vốn kế hoạch năm 2018 bố trí để hoàn trả các khoản vốn ứng trước. Sau khi trừ số vốn thu hồi theo kết quả giải ngân, số vốn kế hoạch năm 2018 còn lại (nếu có) được tiếp tục thực hiện trong năm 2018 cho dự án đó.

4. Bố trí tối thiểu mức vốn kế hoạch năm 2018 để thanh toán nợ xây dựng cơ bản của từng dự án được giao tại Phụ lục s II kèm theo.

5. Giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) năm 2018 các chương trình, dự án theo mức vốn kế hoạch được giao tại quyết định này. Riêng đối với vốn điều lệ, các dự án giáo dục đại học từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới và các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh: quản lý và giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước và theo quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kết quả giao hoặc thông báo phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 cho các đơn vị theo thời gian quy định tại Quyết định số 2131/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Định kỳ hằng tháng, quý và cả năm gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2018 theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

8. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác các thông tin, số liệu của các dự án do bộ, ngành trung ương và địa phương quản lý. Trường hợp phát hiện các thông tin, số liệu không chính xác, phải kịp thời gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đtổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Thời gian giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ (5b);
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBTCNS, UBKT của Quốc hội;
- Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Tài chính;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th
;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty;
- Các hội, đoàn thể;
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, Các đơn vị liên quan trong Bộ (danh sách kèm theo);
- Lưu: VT, Vụ TH (3 bản).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1972/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

Trong đó:

 

STTt

Bộ. ngành/địa phương

Tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018

Trong đó:

 

Cân đối ngân sách địa phương

Kế hoạch đầu tư vốn NSTW (bao gồm vốn TPCP) năm 2018

 

Tổng số

Trong đó:

Tổng số kế hoạch đầu tư vốn NSTW (bao gồm vốn TPCP) giao năm 2018

 

Trong đó:

 

Cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tc, tiêu chí, định mức

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

Xổ số kiến thiết

Bội chi ngân sách địa phương

 

 

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

 

Tổng số

Trong đó:

 

 

 

Trái phiếu Chính phủ

Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

 

 

 

TNG SỐ

372.035.856

212.700.000

93.550.300

80.900.000

27.100.000

11.149.700

160.385.856

107.817.449

41.425.420

8.035.723

8.343.232

813.105

52.568.407

 

I

Bộ, ngành trung ương

80.351.215

 

 

 

 

 

81.401.215

53.648.578

15.173.115

 

4.694.651

338.497

27.752.637

 

1

Văn phòng Quốc hội

93.000

 

 

 

 

 

93.000

93.000

 

 

 

 

 

 

2

Văn phòng Trung ương Đảng

232.000

 

 

 

 

 

232.000

232.000

 

 

 

 

 

 

3

Văn phòng chủ tịch nước

18.270

 

 

 

 

 

18.270

18.270

 

 

 

 

 

 

4

Văn phòng Chính phủ

293.000

 

 

 

 

 

293.000

293.000

 

 

 

 

 

 

5

Tòa án nhân dân tối cao

620.000

 

 

 

 

 

620.000

620.000

 

 

 

 

 

 

6

Vin kiểm sát nhân dân tối cao

584.900

 

 

 

 

 

584.900

584.900

 

 

17.627

 

 

 

7

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

57.000

 

 

 

 

 

57.000

57.000

 

 

 

 

 

 

8

Bộ Quốc phòng

10.609.500

 

 

 

 

 

11.659.500

11.659.500

2.977.000

 

705.600

 

 

 

9

Bộ Công an

4.160.353

 

 

 

 

 

4.160.353

3.960.353

 

 

597.200

 

200.000

 

10

Bộ Ngoại giao

227.768

 

 

 

 

 

227.768

227.768

 

 

 

 

 

 

11

Bộ Tư pháp

459.000

 

 

 

 

 

459.000

459.000

 

 

4.600

 

 

 

12

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

496.655

 

 

 

 

 

496.655

284.000

 

 

 

 

212.655

 

13

Bộ Tài chính

209.000

 

 

 

 

 

209.000

209.000

 

 

 

 

 

 

14

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15.727.553

 

 

 

 

 

15.727.553

9.955.000

7.655.000

 

253.956

 

5.772.553

 

15

Bộ Công thương

220.065

 

 

 

 

 

220.065

220.065

 

 

4.938

 

 

 

16

Bộ Giao thông vận tải

21.229.532

 

 

 

 

 

21.229.532

8.444.115

2.586.115

 

2.530.530

237.982

12.785.417

 

17

Bộ Xây dựng

291.415

 

 

 

 

 

291.415

192.000

 

 

17.000

19.100

99.415

 

18

Bộ Thông tin và Truyền thông

118.000

 

 

 

 

 

118.000

118.000

 

 

 

 

 

 

19

Bộ Khoa học và Công nghệ

242.000

 

 

 

 

 

242.000

242.000

 

 

 

 

 

 

20

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.356.508

 

 

 

 

 

1.356.508

339.000

 

 

 

 

1.017.508

 

21

Bộ Y tế

5.260.000

 

 

 

 

 

5.260.000

2.610.000

1.955.000

 

 

 

2.650.000

 

22

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

750.206

 

 

 

 

 

750.206

310.000

 

 

 

 

440.206

 

23

Bộ Nội vụ

117.808

 

 

 

 

 

117.808

117.808

 

 

4.261

 

 

 

24

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

316.974

 

 

 

 

 

316.974

294.000

 

 

 

4.950

22.974

 

25

Bộ Tài nguyên và Môi trường

1.483.000

 

 

 

 

 

1.483.000

397.000

 

 

 

 

1.086.000

 

26

Thanh tra Chính phủ

33.000

 

 

 

 

 

33.000

33.000

 

 

 

 

 

 

27

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

671.647

 

 

 

 

 

671.647

671.647

 

 

 

 

 

 

28

Ủy ban dân tộc

61.000

 

 

 

 

 

61.000

61.000

 

 

 

 

 

 

29

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

82.000

 

 

 

 

 

82.000

82.000

 

 

23.981

 

 

 

30

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

63.000

 

 

 

 

 

63.000

63.000

 

 

 

 

 

 

31

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1.356.830

 

 

 

 

 

1.356.830

210.000

 

 

29.871

 

1.146.830

 

32

Thông tấn xã Việt Nam

75.000

 

 

 

 

 

75.000

75.000

 

 

 

 

 

 

33

Đài tiếng nói Việt Nam

196.000

 

 

 

 

 

196.000

196.000

 

 

33

 

 

 

34

Đài Truyền hình Việt Nam

101.000

 

 

 

 

 

101.000

101.000

 

 

 

 

 

 

35

Kiểm toán Nhà nước

565.000

 

 

 

 

 

565.000

565.000

 

 

242.541

 

 

 

36

UBTW Mặt trn tquốc Việt Nam

49.000

 

 

 

 

 

49.000

49.000

 

 

 

 

 

 

37

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

101.000

 

 

 

 

 

101.000

101.000

 

 

 

 

 

 

38

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

136.000

 

 

 

 

 

136.000

136.000

 

 

 

 

 

 

39

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

67.000

 

 

 

 

 

67.000

67.000

 

 

 

 

 

 

40

Hội nông dân Việt Nam

92.000

 

 

 

 

 

92.000

92.000

 

 

 

28.465

 

 

41

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

33.350

 

 

 

 

 

33.350

33.350

 

 

 

 

 

 

42

Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam

12.000

 

 

 

 

 

12.000

12.000

 

 

 

 

 

 

43

Hội Nhà văn Việt Nam

10.000

 

 

 

 

 

10.000

10.000

 

 

 

 

 

 

44

Hội Nhà báo Việt Nam

15.000

 

 

 

 

 

15.000

15.000

 

 

 

 

 

 

45

Hội Chthập đỏ Việt Nam

31.909

 

 

 

 

 

31.909

31.909

 

 

 

 

 

 

46

Liên hip các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

28.000

 

 

 

 

 

28.000

28.000

 

 

 

 

 

 

47

Đại học Quốc gia Hà Nội

87.000

 

 

 

 

 

87.000

87.000

 

 

 

 

 

 

48

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

221.000

 

 

 

 

 

221.000

221.000

 

 

 

 

 

 

49

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

3.365.000

 

 

 

 

 

3.365.000

3.365.000

 

 

 

 

 

 

50

Ngân hàng Chính sách xã hội

5.715.629

 

 

 

 

 

5.715.629

4.715.629

 

 

195.200

 

1.000.000

 

51

Ban Qun lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

51.200

 

 

 

 

 

51.200

51.200

 

 

 

 

 

 

52

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

212.000

 

 

 

 

 

212.000

212.000

 

 

29.975

48.000

 

 

53

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

321.000

 

 

 

 

 

321.000

321.000

 

 

2.015

 

 

 

54

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

34.064

 

 

 

 

 

34.064

34.064

 

 

 

 

 

 

55

Liên hiệp các tổ chức hu nghị Việt Nam

26.000

 

 

 

 

 

26.000

26.000

 

 

 

 

 

 

56

Ban qun lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

1.365.079

 

 

 

 

 

1.365.079

46.000

 

 

35.323

 

1.319.079

 

II

Địa phương

291.684.641

212.700.000

93.550.300

80.900.000

27.100.000

11.149.700

78.984.641

54.168.871

26.252.305

8.035.723

3.648.581

474.608

24.815.770

 

 

Miền núi phía Bắc

31.462.447

13.911.520

8.501.920

4.930.000

287.500

192.100

17.550.927

13.453.757

8.007.285

1.463.472

638.769

164.411

4.097.170

 

1

Hà Giang

1.982.464

749.970

668.970

61.000

20.000

 

1.232.494

910.700

541.300

16.400

49.576

104.863

321.794

 

2

Tuyên Quang

1.746.936

713.100

517.100

176.000

20.000

 

1.033.836

791.760

523.500

31.260

38.718

 

242.076

 

3

Cao Bng

2.308.938

765.680

676.680

78.000

11.000

 

1.543.258

1.236.360

794.300

255.060

21.016

 

306.898

 

4

Lạng Sơn

1.991.134

666.800

535.800

120.000

11.000

 

1.324.334

1.075.420

623.600

122.820

24.681

 

248.914

 

5

Lào Cai

2.786.012

1.358.310

678.810

600.000

24.500

55.000

1.427.702

1.136.875

630.000

87.875

111.782

9.268

290.827

 

6

Yên Bái

1.695.627

758.440

439.440

300.000

19.000

 

937.187

715.240

436.700

41.540

60.425

 

221.947

 

7

Thái Nguyên

3.498.225

2.186.040

754.040

1.300.000

12.000

120.000

1.312.185

1.066.580

605.000

212.580

32.389

 

245.605

 

8

Bc Kạn

1.341.446

487.390

400.290

55.000

15.000

17.100

854.056

692.200

488.000

32.200

44.741

27.708

161.856

 

9

Phú Thọ

2.519.132

1.200.450

578.450

600.000

22.000

 

1.318.682

1.094.163

429.040

232.123

32.000

10.955

224.519

 

10

Bc Giang

3.329.795

1.646.480

621.480

1.000.000

25.000

 

1.683.315

1.171.773

877.000

67.773

24.809

 

511.542

 

11

Hòa Bình

2.262.771

787.390

577.390

200.000

10.000

 

1.475.381

988.881

565.500

144.381

36.754

 

486.500

 

12

Sơn La

2.446.030

1.271.820

919.820

300.000

52.000

 

1.174.210

881.020

370.000

176.020

17.100

 

293.190

 

13

Lai Châu

1.734.603

616.920

540.920

50.000

26.000

 

1.117.683

847.340

544.000

2.340

103.842

 

270.343

 

14

Điện Biên

1.819.334

702.730

592.730

90.000

20.000

 

1.116.604

845.445

579.345

41.100

40.936

11.617

271.159

 

 

Đồng bằng sông Hồng

80.188.266

69.353.720

28.254.520

37.550.000

659.500

2.889.700

10.834.546

7.116.755

2.671.760

1.763.995

814.855

231.001

3.717.791

 

15

Thành phố Hà Nội

42.121.022

40.521.150

13.466.250

25.500.000

342.000

1.212.900

1.599.872

303.264

 

161.264

142.000

 

1.296.608 ị

 

16

Thành phố Hải Phòng

6.850.283

5.473.270

1.981.270

2.700.000

42.000

750.000

1.377.013

769.640

 

262.640

116.134

16.839

607.373

 

17

Qung Ninh

5.672.111

4.820.400

2.835.400

1.700.000

58.000

227.000

851.711

499.312

 

73.312

91.375

4.366

352.399

 

18

Hi Dương

1.759.136

1.379.630

649.630

700.000

30.000

 

379.506

339.094

115.000

32.094

67.190

 

40412

 

19

Hưng Yên

2.426.483

1.536.990

621.990

850.000

15.000

50.000

889.493

515.442

320.000

53.442

5.894

 

374.051

 

20

Vĩnh Phúc

5.958.069

5.730.300

4.727.200

600.000

25.000

378.100

227.769

128.384

 

60.384

39.000

 

99.385

 

21

Bc Ninh

4.935.132

4.582.700

2.000.000

2.300.000

11.000

271.700

352.432

184.832

 

76.832

20.000

 

167.600

 

22

Hà Nam

1.930.272

855.990

438.990

400.000

17.000

 

1.074.282

864.054

520.000

90.054

41.746

57.566

210.228

 

23

Nam Định

2.881.931

1.626.270

595.270

1.000.000

31.000

 

1.255.661

1.071.177

577.080

193.097

121.397

19.980

184.484

 

24

Ninh Bình

2.333.365

996.860

350.860

600.000

46.000

 

1.336.505

1.188.208

889.680

48.528

101.529

118.806

148.297

 

25

Thái Bình

3.320.462

1.830.160

587.660

1.200.000

42.500

 

1.490.302

1.253.348

250.000

712.348

68.590

13.444

236.954

 

 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

50.807.213

30.646.920

13.673.620

13.870.000

1.708.000

1.395.300

20.160.293

13.270.522

4.956.338

2.930.980

818.766

57.778

6.889.771

 

26

Thanh Hóa

6.053.712

3.900.460

1.388.460

2.500.000

12.000

 

2.153.252

1.696.359

470.000

700.359

114.703

20.350

456.893

 

27

Nghệ An

4.761.040

2.365.940

1.040.940

1.300.000

25.000

 

2.395.100

1.723.801

430.404

738.397

81.878

22.980

671.299

 

28

Hà Tĩnh

3.057.898

1.557.090

596.090

900.000

13.000

48.000

1.500.808

1.302.968

565.000

103.968

 

2.227

197.840

 

29

Quảng Bình

3.103.077

1.409.000

455.400

900.000

40.000

13.600

1.694.077

1.322.970

650.000

277.970

28.200

10.167

371.107

 

30

Qung Trị

2.375.597

810.810

396.110

370.000

35.000

9.700

1.564.787

679.294

134.860

136.230

34.215

 

885.493

 

31

Thừa Thiên Huế

2.939.172

1.225.420

475.420

650.000

69.000

31.000

1.713.752

788.934

406.200

89.734

7.400

 

924.818

 

32

Thành phố Đà Nng

8.054.193

6.074.960

2.623.760

2.500.000

170.000

781.200

1.979.233

592.152

175.000

79.152

83.008

 

1.387.081

 

33

Quảng Nam

3.184.337

1.722.160

869.860

700.000

76.000

76.300

1.462.177

972.378

 

450.378

96.000

 

489.799

 

34

Qung Ngãi

3.933.974

2.707.450

1.932.450

550.000

70.000

155.000

1.226.524

996.224

550.000

128.224

63.300

 

230.300

 

35

Bình Định

3.418.630

1.928.040

571.540

1.200.000

110.000

46.500

1.490.590

720.656

352.000

73.656

67.400

 

769.934

 

36

Phú Yên

1.261.077

810.310

398.310

300.000

80.000

32.000

450.767

435.525

67.874

93.651

67.837

2.054

15.242

 

37

Knh Hòa

4.066.544

3.721.720

2.139.720

1.200.000

220.000

162.000

344.824

236.944

 

14.944

23.323

 

107.880

 

38

Ninh Thuận

1.697.278

465.380

297.380

100.000

68.000

 

1.231.898

978.565

640.000

21.565

1.000

 

253.333

 

39

Bình Thuận

2.900.684

1.948.180

488.180

700.000

720.000

40.000

952.504

823.752

515.000

22.752

150.502

 

128.752

 

 

y Nguyên

12.643.174

5.719.030

3.174.030

1,510.000

990.000

45.000

6.924.144

4.649.704

2.417.085

109.619

379.697

1.055

2.274.440

 

40

Đăk Lăk

3.469.878

1.557.910

882.910

500.000

130.000

45.000

1.911.968

1.011.968

679.040

17.928

61.650

 

900.000

 

41

Đăk Nông

1.964.806

553.670

384.670

150.000

19.000

 

1.411.136

984.968

 

27.968

 

1.055

426.168

 

42

Gia Lai

2.556.432

1.212.720

847.720

250.000

115.000

 

1.343.712

918.550

594.000

35.550

77.547

 

425.162

 

43

Kon Tum

1.933.408

670.920

494.920

110.000

66.000

 

1.262.488

904.378

597.645

26.733

123.273

 

358.110

 

44

Lâm Đồng

2.718.650

1.723.810

563.810

500.000

660.000

 

994.840

829.840

546.400

1.440

117.227

 

165.000

 

 

Đông Nam Bộ

70.348.841

63.716.260

30.042.060

19.200.000

8.862.000

5.612.200

6.632.581

2.389.439

904.190

142.610

348.390

 

4.243.142

 

45

Thành phố Hồ Chí Minh

41.537.293

37.830.270

15.445.670

14.500.000

3.000.000

4.884.600

3.707.023

843.023

 

38.384

285.817

 

2.864.000

 

46

Đồng Nai

7.325.252

7.246.060

3.993.860

1.500.000

1.454.000

298.200

79.192

79.192

 

26.192

 

 

 

 

47

Bình Dương

8.775.218

7.796.640

4.667.240

1.800.000

1.290.000

39.400

978.578

46 984

 

5.984

 

 

931.594

 

48

Bình Phước

2.137.369

1.570.290

492.290

600.000

438.000

40.000

567.079

549.790

304.000

11.790

24.000

 

17.289

 

49

y Ninh

3.197.423

2.197.090

547.090

200.000

1.450.000

 

1.000.333

570.074

418.550

25.524

18.556

 

430.259

 

50

Bà Rịa Vũng Tàu

7.376.286

7.075.910

4.895.910

600.000

1.230.000

350.000

300.376

300.376

181.640

34.736

20.017

 

 

 

 

Đồng bằng sông Cửu Long

46.234.700

29.352.550

9.904. 150

3.840,000

14.593.000

1.015.400

16.882.150

13.288.694

7.295.647

1.625.047

648.104

20.363

3.593.456

 

51

Long An

3.633.501

2.993.620

1.013.620

690.000

1.200.000

90.000

639.881

605.170

300.000

37.170

16.600

 

34.711

 

52

Tiền Giang

2.774.535

2.278.960

588.960

250.000

1.440.000

 

495.575

399.924

16.000

111.924

20.500

 

95.651

 

53

Bến Tre

2.988.961

1.684.880

399.680

80.000

1.200.000

5.200

1.304.081

1.187.164

770.000

94.164

85.388

16.686

116.917

 

54

Trà Vinh

2.946.548

1.589.730

624.730

115.000

850.000

 

1.356.818

1.197.140

500.000

347.140

52.994

 

159.678

 

55

Vĩnh Long

2.754.641

2.098.010

503.010

200.000

1.395.000

 

656.631

642.824

355.000

49.824

26.375

 

13.807

 

56.

Thành phố Cần Thơ

5.918.350

3.897.200

1.464.800

330.000

1.260.000

842.400

2.021.150

1.166.341

845.437

7.904

92.030

 

854.809

 

57

Hậu Giang

2.316.113

1.340.280

475.280

200.000

665.000

 

975.833

975.833

515.000

119.833

42.450

 

 

 

58

Sóc Trăng

3.028.303

1.697.640

774.840

70.000

826.000

26.800

1.330.663

1.009.630

560.910

173.720

51.799

 

321.033

 

59

An Giang

4.303.747

2.750.880

1.133.880

250.000

1.367.000

 

1.552.867

1.029.842

670.300

62.542

11.752

 

523.025

 

60

Đồng Tháp

4.042.427

2.538.780

818.780

450.000

1.270.000

 

1.503.647

933.356

624.500

71.856

45.752

 

570.291

 

61

Kiên Giang

5.517.293

3.230.230

1.040.230

1.000.000

1.190.000

 

2.287.063

2.043.838

1.055.000

199.838

79.342

3.677

243.225

 

62

Bạc Liêu

2.878.534

1.595.550

440.550

55.000

1.100.000

 

1.282.984

1.095.468

651.500

179.968

60.000

 

187.516

 

63

Cà Mau

3.131.747

1.656.790

625.790

150.000

830.000

51.000

1.474.957

1.002.164

432.000

169.164

63.122

 

472.793

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi