Quyết định 185/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 2, 3 Điều 5 Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong khoản thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1085/2002/QĐ-NHNN ngày 7/10/2002

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 185/2004/QĐ-NHNN
NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
KHOẢN 1, 2, 3 ĐIỀU 5 QUY CHẾ THẤU CHI VÀ CHO VAY QUA ĐÊM
ÁP DỤNG TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1085/2002/QĐ-NHNN NGÀY 07/10/2002
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ vè việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 3 Điều 5 Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1085/2002/QĐ-NHNN ngày 07/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

"Điều 5. Tài sản cầm cố cho khoản thấu chi, cho vay qua đêm

1. Tài sản cầm cố cho khoản thấu chi và vay qua đêm của các ngân hành bao gồm:

a) Tín phiếu Kho bạc Nhà nước;

b) Tín phiếu Ngân hành Nhà nước;

c) Trái phiếu Kho bạc Nhà nước;

d) Trái phiếu công trình trung ương;

đ) Công trái xây dựng Tổ quốc;

e) Các giấy tờ có giá khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.

2. Điều kiện chấp nhận đối với tài sản cầm cố:

Giấy tờ có giá được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp nhận làm tài sản cầm cố khi có đủ các điều kiện sau:

a) Các ngân hàng là người thụ hưởng (đối với giáy tờ có giá ghi danh), hoặc là người nắm giữ hợp pháp (đối với giáy tờ có giá vô danh);

b) Giấy tờ có giá cầm cố theo quy định tại khoản 1 Điều này có thời hạn còn lại tối thiểu là 10 ngày;

c) Được giao dịch, được thanh toán cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tư cách là người thứ ba theo quy định của pháp luật và cam kết của người thụ hưởng;

d) Trường hợp giấy tờ được phát hành dưới hình thức ghi sổ phải có xác nhận và bảo đảm của tổ chức có trách nhiệm thanh toán đối với giấy tờ có giá đó cề việc sẽ thanh toán cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi các ngân hàng không trả được nợ.

3. Giá trị của giấy tờ có giá cầm cố được định giá theo hình thức chiết khấu tại thời điểm Sở Giao dịch - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định giá. Công thức định giá giấy tờ có giá như sau:

 

 

 


G =

GT

 

1

+

Ls x n

 

365 x 100

 

Trong đó:

- G: Giá trị của giấy tờ có giá tại thời điểm định giá;

- GT: Giá trị của giấy tờ có giá khi đến hạn:

+ Đối với giấy tờ có giá được phát hành theo hình thức ngang mệnh giá, thì GT là số tiền thanh toán giấy tờ có giá khi đến hạn (cả gốc và lãi);

+ Đối với giấy tờ có giá được phát hành theo hình thức chiết khấu, thì GT là mệnh giá của giấy tờ có giá;

- Ls: Lãi suất chiết khấu (tính theo %/năm) do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng tại thời điểm định giá;

- n: Thời hạn còn lại (tính theo ngày) của giấy tờ có giá tình từ ngày định giá đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá đó."

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng là thành viên trực tiếp của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 185/2004/QĐ-NHNN

Quyết định 185/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 2, 3 Điều 5 Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong khoản thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1085/2002/QĐ-NHNN ngày 7/10/2002
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 185/2004/QĐ-NHNN Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 20/02/2004 Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Thanh toán ngân hàng - Ngày 20/02/2004, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết đinh số 185/2004/QĐ-NHNN, về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 3 Điều 5 Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1085/2002/QĐ-NHNN. Theo đó, tài sản cầm cố cho khoản thấu chi và vay qua đêm của các ngân hành bao gồm: tín phiếu Kho bạc Nhà nước, tín phiếu Ngân hành Nhà nước, trái phiếu Kho bạc Nhà nước... Giấy tờ có giá được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp nhận làm tài sản cầm cố khi có đủ các điều kiện sau: các ngân hàng là người thụ hưởng (đối với giáy tờ có giá ghi danh), hoặc là người nắm giữ hợp pháp (đối với giáy tờ có giá vô danh), giấy tờ có giá cầm cố có thời hạn còn lại tối thiểu là 10 ngày... Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 185/2004/QĐ-NHNN tại đây

tải Quyết định 185/2004/QĐ-NHNN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

 

Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 185/2004/QD-NHNN PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi