Quyết định 171/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 171/2000/QĐ-NHNN13 NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC
ĐĂNG KÝ GIẤY TỜ CÓ GIÁ NGẮN HẠN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở giao dịch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng tham gia nghiệp vụ thị trường mở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIẤY TỜ CÓ GIÁ NGẮN HẠN

Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2000/QĐ-NHNN13
ngày 25 tháng 5 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc đăng ký, lưu giữ các loại giấy tờ có giá ngắn hạn thuộc quyền sở hữu của các tổ chức tín dụng tham gia nghiệp vụ thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước để thực hiện nghiệp vụ thị trường mở.

 

Điều 2. Các loại giấy tờ có giá ngắn hạn được đăng ký bao gồm:

1. Tín phiếu Kho bạc.

2. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

3. Các loại giấy tờ có giá ngắn hạn khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể trong từng thời kỳ.

 

Điều 3. Việc đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá ngắn hạn để tham gia nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định (sau đây gọi tắt là Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá).

 

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 4. Chậm nhất vào lúc 10h00 ngày giao dịch nghiệp vụ thị trường mở, các thành viên tham gia đấu thầu phải đăng ký và nộp các loại giấy tờ có giá ngắn hạn tại Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá.

 

Điều 5. Các giấy tờ có giá ngắn hạn nêu tại Điều 2 phải có đủ các điều kiện sau:

1. Có thể giao dịch được.

2. Phát hành bằng đồng Việt Nam.

3. Giấy tờ có giá được mua, bán hẳn phải có thời hạn còn lại tối đa là 90 ngày.

4. Giấy tờ có giá được bán và cam kết mua lại phải có thời hạn còn lại dài hơn thời hạn hợp đồng bán và cam kết mua lại với Ngân hàng Nhà nước.

 

Điều 6. Nộp giấy tờ có giá ngắn hạn

Khi đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn, các tổ chức tín dụng lập và gửi 2 bản giấy nộp giấy tờ có giá ngắn hạn cho Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá (theo mẫu số 01/ĐK) với các nội dung sau đây:

Tên và mã số tổ chức tín dụng nộp giấy tờ có giá ngắn hạn.

Tên giấy tờ có giá ngắn hạn.

3. Hình thức giấy tờ có giá ngắn hạn.

4. Kỳ hạn giấy tờ có giá ngắn hạn.

5. Mệnh giá giấy tờ có giá ngắn hạn.

6. Lãi suất giấy tờ có giá ngắn hạn.

7. Ngày, tháng, năm phát hành.

8. Ngày, tháng, năm đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá ngắn hạn.

 

Điều 7. Nhận giấy tờ có giá ngắn hạn

1. Khi nhận giấy tờ có giá ngắn hạn của các tổ chức tín dụng Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá tiến hành các quy định sau:

a. Kiểm tra tính xác thực của giấy tờ có giá ngắn hạn.

b. Kiểm tra các yếu tố ghi trên giấy nộp giấy tờ có giá ngắn hạn.

c. Làm thủ tục nhận, lưu giữ và bảo quản giấy tờ có giá ngắn hạn (nếu là loại chứng chỉ).

d. Làm thủ tục phong toả giá trị giấy tờ có giá ngắn hạn (nếu là loại ghi sổ).

e. Ký xác nhận trên giấy nộp giấy tờ có giá ngắn hạn, gửi lại cho tổ chức tín dụng đăng ký 01 bản và lưu 01 bản.

2. Việc lưu giữ và bảo quản giấy tờ có giá ngắn hạn được thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

 

Điều 8. Rút giấy tờ có giá ngắn hạn

1. Các tổ chức tín dụng được rút giấy tờ có giá ngắn hạn đã đăng ký trong các trường hợp sau:

a. Giấy tờ có giá ngắn hạn đến hạn thanh toán.

b. Theo yêu cầu của tổ chức tín dụng đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn (Trường hợp tổ chức tín dụng không trúng thầu).

2. Tổ chức tín dụng không được rút giấy tờ có giá ngắn hạn trong thời gian đang thực hiện hợp đồng bán và cam kết mua lại.

3. Khi rút giấy tờ có giá ngắn hạn đã đăng ký, các tổ chức tín dụng lập và gửi 2 bản giấy xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn cho Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá (theo mẫu số 02/ĐK) với các nội dung sau đây:

a. Tên và mã số tổ chức tín dụng xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn.

b. Tên giấy tờ có giá ngắn hạn.

c. Hình thức giấy tờ có giá ngắn hạn.

d. Kỳ hạn giấy tờ có giá ngắn hạn.

e. Mệnh giá giấy tờ có giá ngắn hạn.

f. Lãi suất giấy tờ có giá ngắn hạn.

g. Ngày, tháng, năm phát hành.

h. Ngày, tháng, năm đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá ngắn hạn.

i. Lý do xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn.

4. Khi nhận được giấy xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn của các tổ chức tín dụng, Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá tiến hành các công việc sau đây:

a. Kiểm tra các yếu tố trên giấy xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn đã đăng ký có phù hợp với các giấy tờ có giá ngắn hạn đã đăng ký.

b. Làm thủ tục rút giấy tờ có giá ngắn hạn.

c. Ký xác nhận trên giấy xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn, gửi lại cho tổ chức tín dụng xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn 01 bản và lưu 01 bản.

 

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 9. Mọi sửa đổi, bổ sung Quy định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 171/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 171/2000/QĐ-NHNN13 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 25/05/2000 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------
No. 171/2000/QD-NHNN13
Hanoi, May 25th , 2000
 
DECISION
ON THE ISSUANCE OF THE RULE ON THE REGISTRATION OF SHORT-TERM VALUABLE PAPER
THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December, 1997 and the Law on the Credit Institutions No. 02/1997/QD10 dated 12 December 1997;
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 2 March 1993 of the Government providing for the assignment, authority and responsibility for State management of the ministries and ministry-level agencies;
Upon the proposal of the Director of the Banking Operation Department,
DECIDES
Article 1. To issue in conjunction with this Decision " the rule on the registration of short-term valuable paper"
Article 2.This Decision shall be effective after 15 days from the date of signing.
Article 3. The Director of the Administration Department, the Director of the Banking Operation Department, Heads of the relevant units in the State Bank, General Managers (Managers) of the State Bank branches in provinces and cities under Center Management, General Directors (Directors) of the Credit Institutions participating to open market operation shall be responsible for the implementation of this Decision.
 

 
THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
Le Duc Thuy

 
RULE
 ON THE REGISTRATION OF SHORT-TERM VALUABLE PAPER
(issued in conjunction with the Decision No. 171/2000/QD-NHNN13 dated 25th may, 2000 of the Governor of the State Bank)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1. Governing scope
This Regulation shall provide for the registration, depository of short-term valuable paper under the ownership of Credit Institutions participating to the open market operation at the State Bank to implement the open market operation.
Article 2. Short-term valuable paper to be registered shall include:
1. Treasury Bills;
2. State Bank bills;
3. Other short-term valuable paper provided for by the Governor of the State Bank from time to time.
Article 3. The registration, depository of short-term valuable paper to participate in the open market operation shall be carried out at the Banking Operation Department or the State Bank branches in provinces, cities designated by the Governor of the State Bank of Vietnam (abbreviated as the registration, depository unit)
Chapter II
DETAILED PROVISIONS
Article 4. At 10a.m of the open market operation day at the latest, members participating to the auction must register and surrender short-term valuable paper at the registration, depository unit.
Article 5. Short-term valuable paper mentioned in Article 2 shall have to satisfy following conditions:
1. Being tradable;
2. Being issued in VND.
3. The remaining period is 90 days at the most for valuable paper to be traded in an outright purchase, sale;
4. The remaining period for valuable paper to be traded in a sale and repurchase agreement must be longer than the term of the respective sale and repurchase agreement with the State Bank.
Article 6. Surrender of short-term valuable paper
Upon the registration of short-term valuable paper, Credit Institutions shall make and send 02 copies of a list of short-term valuable paper to the registration, depository unit (Form No. 01/DK attached to this Regulation) with the following contents:
1. Name and code of the credit institution which surrenders the short-term valuable paper;
2. Type of short-term valuable paper;
3. Form of short-term valuable paper;
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!