Quyết định 1703/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/9/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2004/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1703/2004/QĐ-NHNN NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2004SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ
SỐ 10/2003/TT-NHNN NGÀY 16/9/2003 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 174/1999/NĐ-CP NGÀY 09/12/1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH VÀNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2003/NĐ-CP NGÀY 11/6/2003 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 174/1999/NĐ-CP

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/9/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP như sau:

Mục 1 Chương II được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Mục 1. Điều kiện, phạm vi hoạt động kinh doanh vàng

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động kinh doanh mua bán vàng, sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999."

2. Mục 1 Chương V được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Mục 1. Chế độ báo cáo

32. Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vàng

a. Đối với các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng

Hàng năm, chậm nhất ngày 10 tháng 01 phải báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh vàng của năm trước đó theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức có trụ sở chính, nơi cá nhân đăng ký kinh doanh.

b. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ

Chậm nhất ngày 10 tháng 01 hàng năm phải báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam của năm trước đó theo mẫu tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2003/TT-NHNN cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

33. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo tình hình cấp giấy phép tạm nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh vàng có hợp đồng gia công tái xuất với nước ngoài theo quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng."

3. Bãi bỏ Phụ lục 4, Phụ lục 5 và Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2003/TT-NHNN.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


PHỤ LỤC

Tên tổ chức:

Địa chỉ: ... Điện thoại: ... Fax: ...

 

 

Kính gửi: - Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối)

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố...

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

Năm...

 

Đơn vị tính: kg (khối lượng), USD, VND (giá trị)

 

Chỉ tiêu

Khối lượng (quy 99,99%)

Giá trị

% + so

với năm trước

1. Sản xuất vàng miếng

- Sản xuất cho đơn vị

- Gia công tổ chức, cá nhân

 

 

 

2. Doanh số mua vàng miếng, vàng nguyên liệu

 

 

 

3. Doanh số bán vàng miếng, vàng nguyên liệu

 

 

 

4. Nhập khẩu (giá trị ghi USD)

- Vàng nguyên liệu

- Vàng miếng

 

 

 

5. Xuất khẩu (giá trị ghi USD)

- Vàng nguyên liệu

- Vàng miếng

 

 

 

 

Lập biểu

 

Kiểm soát

..., ngày... tháng... năm...

Người đại diện có thẩm quyền

(ký tên, đóng dấu)

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1703/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/9/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2004/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1703/2004/QĐ-NHNN Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 28/12/2004 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-----------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------
No. 1703/2004/QD-NHNN
Hanoi, December 28, 2004
 
DECISION
ON THE AMENDMENT, SUPPLEMENT OF THE CIRCULAR NO. 10/2003/TT-NHNN DATED 16 SEPTEMBER 2003 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE DECREE NO. 174/1999/ND-CP DATED 9 DECEMBER 1999 OF THE GOVERNMENT ON THE MANAGEMENT TO GOLD TRADING ACTIVITIES AND THE DECREE NO. 64/2003/ND-CP DATED 11 JUNE 2003 OF THE GOVERNMENT ON THE AMENDMENT, SUPPLEMENT OF THE DECREE NO. 174/1999/ND-CP
THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December 1997, the Law on the amendment, supplement of several Articles of the Law on the State Bank of Vietnam No.10/2003/QH11 dated 17 June 2003;
- Pursuant to the Decree No.86/2002/ND-CP date 05 November 2002 of the Government providing for the function, assignment, authority and organizational structure of the Ministries and Ministerial level agencies;
- Pursuant to the Decree No. 174/1999/ND-CP dated 9 December 1999 of the Government on the management to gold trading activities and the Decree No. 64/2003/ND-CP dated 11 June 2003 of the Government on the amendment, supplement of the Decree No. 174/1999/ND-CP;
- Upon the proposal of the Director of the Foreign Exchange Control Department,
DECIDES:
Article 1. To amend, supplement several contents in the Circular No. 10/2003/TT-NHNN dated 16 September 2003 of the Governor of the State Bank guiding the implementation of the Decree No. 174/1999/ND-CP dated 9 December 1999 of the Government on the management to gold trading activities and the Decree No. 64/2003/ND-CP dated 11 June 2003 of the Government on the amendment, supplement of the Decree No. 174/1999/ND-CP as followed:
1. Section 1, Chapter II shall be amended, supplemented as followed:
" Section 1. Conditions, scope of gold trading activities
Organizations, which, individuals, who have demand for engaging in gold trading activities, production, processing of jewelry gold, fine art gold shall be obliged to fully satisfy the conditions stated in Paragraph 2, Article 1 of the Decree No. 64/2003/ND-CP dated 11 June 2003 of the Government on the amendment, supplement of several articles of the Decree No.174/1999/ND-CP dated 09 December 1999."
2. Section 1, Chapter V shall be amended, supplemented as followed:
Section 1. Reporting regime
32. For organizations, which, individuals, who engage in gold trading activity
a. Organizations, which, individuals, who are permitted to engage in activity of piece gold production, gold export and import, shall, on the 10th January annually at the latest, report on the performance of their gold trading activities of the previous year in accordance with the form stated in the Appendix issued in conjunction with this Decision to the State Bank of Vietnam (Foreign Exchange Control Department) and the State Bank branches in provinces, cities under the Central Governments management where the head offices of organizations are located and where individuals have registered their business.
b. Foreign invested enterprises, which engage in the production and processing of jewelry and fine art gold shall, on the 10th January annually at the latest, report on the export, import and consumption/sale of gold products in Vietnam of the previous year to the State Bank of Vietnam (Foreign Exchange Control Department) and State Bank branches in provinces, cities under the central Governments management where their head offices are located in accordance with the form at Appendix 7 which is issued in conjunction with the Circular No. 10/2003/TT-NHNN.
33. The State Bank branches in provinces, cities under the Central Governments management shall annually submit a consolidated report on the issuance of licenses of temporary import of raw material gold to organizations, which, individuals, who have a gold business registration and a processing contract for re-export with foreign countries in accordance with the current provisions of the Governor of the State Bank on the statistics reporting Regime applicable to units of the State Bank and credit institutions".
3. To repeal Appendix 4, Appendix 5 and Appendix 8 issued in conjunction with the Circular No. 10/2003/TT-NHNN.
Article 2. This Decision shall be effective after 15 days since its publication in the Official Gazette. Previous provisions contrary to this Decision shall be repealed.
Article 3. The Director of Foreign Exchange Control Department, the Heads of units of the State Bank, General Managers of the branches of the State Bank of Vietnam in provinces, cities under the Central Governments management, organizations, individuals engaging in gold trading activities shall be responsible for the implementation of this Decision.
 

 
 
FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Phung khac ke

 
APPENDIX
Name of organization:

Address:............................
Tel:.....................................
Fax:...................................

 

To:
- The State Bank of Vietnam (Foreign Exchange Control Department)
- The State Bank branch in province, city.............

 
REPORT ON THE PERFORMANCE OF GOLD TRADING ACTIVITIES
The year....
Unit: kg (Weight), USD, VND (Value)

Norms
Weight
(Equivalent to 99,99%)
Value
%+ compared with previous year
1. Production of piece gold
- Production for the unit
- Processing to organizations, individuals
 
 
 
2. Purchase turnover of piece gold, raw material gold
 
 
 
3. Sale turnover of piece gold, raw material gold
 
 
 
4. Import (Value stated in USD)
- Raw material gold
- Piece gold
 
 
 
5. Export (Value stated in USD)
- Raw material gold
- Piece gold
 
 
 

 


DRAWER

CONTROLLER
, Date
COMPETENT REPRESENTATIVE
(sign and seal)

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!