Quyết định 1597/QĐ-BTC 2019 điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1597/QĐ-BTC

Quyết định 1597/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1597/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành:20/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách NN năm 2019 cho Tổng cục Hải quan

Ngày 20/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Quyết định 1597/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019.

Theo đó, điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 đối với Tổng cục Hải quan. Cụ thể, giảm 18,8803 tỷ đồng ở các nội dung chi được tính tiết kiệm và tăng vào các nội dung chi không được tính tiết kiệm. Bên cạnh đó, tăng 13,745523 tỷ đồng vào các nội dung chi được tính tiết kiệm, khoản chi này được lấy từ nội dung chi không được tính tiết kiệm.

Nội dung chi không được tính tiết kiệm bao gồm: Chi thuê trụ sở; Chi các nghiệp vụ đặc thù về chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát hải quan, tình báo hải quan nhằm ngăn chặn các hành vi trốn lậu thuế, vi phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ; Chi mua vật tư, ấn chỉ; Chi trang phục; Chi đoàn công tác nước ngoài, đóng niêm liễm; Chi bồi thường thiệt hại cho tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1597/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

--------

Số: 1597/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

---------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-BTC ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Tổng cục Hải quan theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 được điều chỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- KBNN;

- Cục TH&TKTC (để công khai);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

.

 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Đơn vị: Tổng cục Hải quan

Mã số đơn vị QHNSNN: 1059110

(Kèm theo Quyết định số 1597/QĐ-BTC ngày 20/8/2019)

 

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

I

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

1

Các nội dung chi được tính tiết kiệm

-5.134.777

13.745.523

-18.880.300

2

Các nội dung chi không được tính tiết kiệm

5.134.777

-13.745.523

18.880300

2.1

Chi thuê trụ sở

710.350

710.350

 

2.2

Chi các nghiệp vụ đặc thù về chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát hải quan, tình báo hải quan nhằm ngăn chặn các hành vi trốn lậu thuế, vi phạm phát luật và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

12.675.947

12.675.947

 

2.3

Chi mua vật tư, ấn chỉ

1.154.300

-17.726.000

18.880.300

2.4

Chi trang phục

-19.490.694

-19.490.694

 

2.5

Chi huấn luyện và nuôi chó nghiệp vụ, chi quản lý rủi ro và các khoản chi nghiệp vụ đặc thù khác

11.567.773

11.567.773

 

2.7

Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

9.758.252

9.758.252

 

2.8

Chi đoàn công tác nước ngoài, đóng niên liễm

-241.151

-241.151

 

2.9

Chi bồi thường thiệt hại cho tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ

-11.000.000

-11.000.000

 

II

Kinh phí chi hỗ trợ đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản

0

0

0

1

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

-32.148.000

-32.148.000

 

2

Chi đầu tư xây dựng

140.000.000

140.000.000

 

3

Chi mua sắm tài sản

-39.426.686

-39.426.686

 

4

Chi sửa chữa tài sản

-68.425.314

-68.425.314

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mục II.1: Thực hiện theo kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1595/QĐ-BTC ngày 20/8/2019.

2. Mục II.2: Thực hiện theo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1596/QĐ-BTC ngày 20/8/2019.

3. Mục II.3: Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm phê duyệt mua sắm các tài sản theo Quyết định số 394/QĐ-BTC ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và đảm bảo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản theo quy định.

4. Tổng cục Hải quan:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2019 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2019 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo thuyết minh phân bổ dự toán và quyết định giao dự toán năm 2019 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi