Quyết định 1500/QĐ-BTC 2016 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

Số: 1500/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 300 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này thay thế các Quyết định công bố TTHC (theo danh mục đính kèm).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Website Bộ Tài chính;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TCT(VT, TTHT, PC (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

DANH MỤC

CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THUẾ BỊ BÃI B
(Đính kèm Quyết định số ..…./QĐ-BTC ngày ... tháng ... năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Số Quyết định

Ghi chú

1

Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009

 

2

Quyết định số 3348/QĐ-BTC ngày 23/12/2010

 

3

Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011

 

4

Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011

 

5

Quyết định số 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011

 

6

Quyết định số 2151/QĐ-BTC ngày 30/8/2012

 

7

Quyết định số 693/QĐ-BTC ngày 5/4/2013

 

8

Quyết định số 1378/QĐ-BTC ngày 13/6/2014

 

9

Quyết định số 2437/QĐ-BTC ngày 22/9/2014

 

10

Quyết định số 2438/QĐ-BTC ngày 22/9/2014

 

11

Quyết định số 2482/QĐ-BTC ngày 25/9/2014

 

12

Quyết định số 2632/QĐ-BTC ngày 13/10/2014

 

13

Quyết định số 2815/QĐ-BTC ngày 31/10/2014

 

14

Quyết định số 3302 /QĐ-BTC ngày 23/12/2014

 

15

Quyết định số 274 /QĐ-BTC ngày 11/02/2015

 

16

Quyết định số 558/QĐ-BTC ngày 23/3/2015

 

17

Quyết định số 1194/QĐ-BTC ngày 23/6/2015

 

18

Quyết định số 1314/QĐ-BTC ngày 01/7/2015

 

19

Quyết định số 1315/QĐ-BTC ngày 01/7/2015

 

20

Quyết định số 1863/QĐ-BTC ngày 01/7/2015

 

21

Quyết định số 2180/QĐ-BTC ngày 20/10/2015

 

22

Quyết định số 2493/QĐ-BTC ngày 26/11/2015

 

23

Quyết định số 542/QĐ-BTC ngày 22/3/2016

 

24

Quyết định số 626/QĐ-BTC ngày 30/3/2016

 

25

Quyết định số 832/QĐ-BTC ngày 15/4/2016

 

26

Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 03/7/2014

Bãi bỏ Mục B “TTHC thuộc lĩnh vực thuế” Phụ lục Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số…..…./QĐ-BTC ngày ... tháng ... năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
nhayMột số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC được sửa đổi, thay thế bởi Quyết định số 2706/QĐ-BTC theo quy định tại Điều 2.nhay
nhayMột số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế được thay thế bởi Mục II Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 2.nhay
I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế

STT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Đề nghị tham vấn áp dụng APA trước khi nộp hồ sơ chính thức

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

2

Đề nghị áp dụng APA chính thức

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

3

Rút đơn và dừng đàm phán APA

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

4

Thỏa thuận song phương

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

5

Sửa đổi APA

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

6

Hủy bỏ APA

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

7

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

nhayThủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại STT 07 Mục I Phần I TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi bởi Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2217/QĐ-BTC ngày 29/11/2021 của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 2.nhay

8

Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

nhayThủ tục Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại STT 08 Mục I Phần I TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bị bãi bỏ bởi Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2217/QĐ-BTC ngày 29/11/2021 của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 2.nhay

9

Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử/Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử/Đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

10

Giao dịch điện tử trong Đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các thủ tục đăng ký thuế khác/ Khai thuế/ Nộp thuế/ Hoàn thuế

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

11

Đề nghị cung cấp dịch vụ T-VAN/ Thay đổi, bổ sung thông tin liên quan đến thỏa thuận đã ký/ Ngừng cung cấp dịch vụ T-VAN

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

12

Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN/ Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VANĐăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế

STT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

 

1

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

2

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

3

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là Người điều hành, công ty điều hành chung, doanh nghiệp liên doanh và tổ chức được Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ tiếp nhận phần lãi được chia của Việt Nam thuộc các mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn (sau đây gọi chung là Người điều hành).

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

4

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (bao gồm cả nhà thầu nhận phần lãi được chia)Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng dầu khí.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

5

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

6

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức uỷ nhiệm thu.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

7

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (trường hợp có hoàn thuế giá trị gia tăng).

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

8

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế (trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam); Các tổ chức không hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

9

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. - Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

10

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. – Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

11

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

12

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

13

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

14

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc) thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

15

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

16

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

17

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

18

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với nhà đầu tư khi chuyển nhượng phần vốn góp trong tổ chức kinh tế, chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

19

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

20

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

21

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

22

Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

23

Khôi phục mã số thuế

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

24

Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

25

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

26

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

27

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị tách/nhận sáp nhập

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

28

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

29

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

30

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

31

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

32

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

33

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

34

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

35

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

36

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

37

Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

38

Chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

 

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Cục Thuế

 

39

Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

40

Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

41

Khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

 

 

42

Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

43

Khai thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông

Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/03/2011 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

44

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

45

Khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

46

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

47

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Cục Thuế

 

48

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu.

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

49

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

50

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

51

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện mà nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh có/hoặc không có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc.

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

52

Khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

53

Khai cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có vốn nhà nước nhà nước do Bộ, Ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu.

Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

54

Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

55

Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

56

Khai quyết toán thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

57

Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

58

Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

59

Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

60

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

61

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

62

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

63

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

64

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

65

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

66

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

67

Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản tại nước ngoài

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

 

 

68

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại nước ngoài; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại nước ngoài

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

69

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

70

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại nước ngoài

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

71

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế.

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

72

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán).

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

73

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

74

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

75

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

76

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú.

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

77

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác.

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

78

Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

79

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

80

Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

81

Khai khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

82

Xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

83

Khai khoản thu điều tiết tháng

Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

84

Khai quyết toán khoản thu điều tiết năm

Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

85

Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

86

Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

87

Khai quyết toán thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

88

Thông báo tỷ lệ tạm nộp thuế đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

89

Khai thuế tài nguyên đối với trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện không có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

90

Khai thuế tài nguyên trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

91

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

92

Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên).

Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

93

Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

94

Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

95

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

96

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ.

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

97

Khai thuế tạm tính áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

98

Khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

99

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại/ Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

100

Khai quyết toán thuế tài nguyên/ Khai quyết toán phụ thu/ Khai quyết toán thuế TNDN áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

101

Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

102

Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

103

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

104

Khai thuế môn bài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

105

Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

106

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

107

Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

108

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

109

Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

110

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

111

Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;  Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

112

Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

113

Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

114

Cấp hóa đơn lẻ

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

115

Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

116

Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

nhayCác thủ tục hành chính số 117, 118, 119 tại Mục II, Phần I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/02016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bị bãi bỏ bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 1nhay

117

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

118

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

119

Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

120

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

121

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

122

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

123

Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

124

Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

125

Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

126

Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

127

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

128

Hoàn các loại thuế, phí khác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

129

Thủ tục lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

130

Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

131

Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất

Thông tư số 76/2014/TT-BTC.

Cục Thuế

 

132

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thông tư số 77/2014/TT-BTC.

Cục Thuế

 

133

Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

134

Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

135

Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

136

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

137

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú Việt Nam được hưởng các quy định miễn, giảm thuế đối với thu nhập quy định tại các Điều khoản thu nhập từ phục vụ Chính phủ, thu nhập của sinh viên, học sinh học nghề và thu nhập của giáo viên, giáo sư và người nghiên cứu

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

138

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

139

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh hoặc thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng phát sinh tại Việt Nam do tổ chức, cá nhân trả thu nhập ở nước ngoài chi trả.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

140

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với Nhà thầu nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN, có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

141

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu - đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

142

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ vận tải hàng không

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

143

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với hãng vận tải nước ngoài

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

144

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

145

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp NTNN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

146

Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

147

Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

148

Ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

149

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

150

Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

151

Nộp dần tiền thuế nợ

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

152

Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

153

Gia hạn nộp thuế

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

nhayThủ tục hành chính Gia hạn nộp thuế tại STT 153 Mục II Phần I thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế được sửa đổi, bổ sung bởi Phần I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BTC theo quy định tại Điều 2.nhay
nhayThủ tục hành chính Gia hạn nộp thuế tại STT 153 Mục II Phần I thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế được sửa đổi, bổ sung bởi Phần I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-BTC theo quy định tại Điều 2.nhay

154

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

155

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

156

Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

157

Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

158

Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

nhayThủ tục Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế tại STT 158 Mục II Phần I TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi bởi Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2217/QĐ-BTC ngày 29/11/2021 của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 2.nhay

159

Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

nhayThủ tục Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi tại STT 159 Mục II Phần I TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bị bãi bỏ bởi Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2217/QĐ-BTC ngày 29/11/2021 của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 2.nhay

160

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa

Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

161

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán

Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

162

Báo cáo APA thường niên

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

163

Báo cáo APA đột xuất

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

164

Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước

Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

165

Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước

Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

III.   Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế

STT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

2.

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

3

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức uỷ nhiệm thu.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

4

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế (trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam); Các tổ chức không hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

5

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đìnhnhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

6

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đìnhnhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

7

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. - Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

8

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. – Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

9

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

10

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

12

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

13

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan Thuế.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

14

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

15

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

16

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

17

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

18

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

19

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

20

Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

21

Khôi phục mã số thuế

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

22

Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

23

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

24

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

25

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị tách/nhận sáp nhập

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

26

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

27

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

28

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

29

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

30

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

31

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

32

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Thông tư số

26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

33

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

34

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

35

Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

36

Chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Chi cục Thuế

 

37

Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

Chi cục Thuế

 

38

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

39

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu.

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

40

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

41

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính;

Chi cục Thuế

 

42

Khai thuế đối với đối với cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh.

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

43

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

44

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn góp (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

45

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

46

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

47

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

48

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

49

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

50

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

51

Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai)

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

52

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

53

Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản tại Việt Nam

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

54

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

55

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán).

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

56

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

57

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

58

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

59

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác.

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

60

Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

61

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

62

Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

63

Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thông tư số 92/2015/TT-BTC;

Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Chi cục Thuế

 

64

Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

65

Khai thuế năm đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp và hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

66

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

67

Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên).

Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

68

Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

69

Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

70

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

71

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ.

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính

 

Chi cục Thuế

 

72

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính;

Chi cục Thuế

 

73

Khai thuế môn bài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

74

Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

75

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

76

Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

77

Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

78

Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

79

Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

80

Khai lệ phí trước bạ nhà đất

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 34/2013/TT-2013 ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính;

Chi cục Thuế

 

81

Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

82

Khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

83

Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

84

Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

85

Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

86

Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

87

Khai quyết toán thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

88

Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

89

Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

90

Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

91

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính ; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

92

Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

93

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

94

Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính;

Chi cục Thuế

 

95

Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính ; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

96

Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

97

Cấp hóa đơn lẻ

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

98

Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

99

Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

nhayCác thủ tục hành chính số 100, 101, 102 tại Mục III, Phần I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/02016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bị bãi bỏ bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 1nhay

100

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

101

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

 

 

102

Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

103

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

104

Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

105

Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

106

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

107

Hoàn các loại thuế, phí khác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

108

Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

109

Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn; do bị tai nạnmắc bệnh hiểm nghèo.

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

110

Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

111

Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

112

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

113

Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất

Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

114

Miễn, giảm thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng kinh doanh

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính .

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

115

Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

116

Nộp dần tiền thuế nợ

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

117

Gia hạn nộp thuế

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

nhayThủ tục hành chính Gia hạn nộp thuế tại STT 117 Mục III Phần I thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế được sửa đổi, bổ sung bởi Phần I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BTC theo quy định tại Điều 2.nhay
nhayThủ tục hành chính Gia hạn nộp thuế tại STT 117 Mục III Phần I thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế được sửa đổi, bổ sung bởi Phần I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-BTC theo quy định tại Điều 2.nhay

118

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

119

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

120

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

121

Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

122

Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước

Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

123

Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước

Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính

Chi cục Thuế

 

Phần II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
nhayNội dung cụ thể của Thủ tục hành chính Khai thuế môn bài thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế bị bãi bỏ bởi Phần I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 625/QĐ-BTC theo quy định tại Điều 1.nhay
nhayNội dung cụ thể của Thủ tục hành chính Gia hạn nộp thuế tại STT 153 Mục II Phần II TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế được sửa đổi, bổ sung bởi Phần II Nội dung cụ thể của TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BTC theo quy định tại Điều 2.nhay
nhayNội dung cụ thể của Thủ tục hành chính Gia hạn nộp thuế tại STT 153 Mục II Phần II TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế được sửa đổi, bổ sung bởi Phần II Nội dung cụ thể của TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-BTC theo quy định tại Điều 2.nhay
nhayNội dung cụ thể của Thủ tục Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại STT 08 Mục I Phần I thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế bị bãi bỏ bởi Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2217/QĐ-BTC ngày 29/11/2021 của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 2.nhay
nhayNội dung cụ thể của Thủ tục Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi tại STT 159 Mục II Phần I TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế bị bãi bỏ bởi Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2217/QĐ-BTC ngày 29/11/2021 của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 2.nhay
nhayNội dung cụ thể của Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại STT 07 Mục I Phần I thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế được thay thế bởi nội dung cụ thể của Thủ tục Đăng ký dự thi cấp CCHN dịch vụ làm thủ tục về thuế/đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với trường hợp được miễn môn thi tại Mục II Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2217/QĐ-BTC ngày 29/11/2021 của Bộ Tài chính theo quy định tai Điều 2.nhay
nhayNội dung cụ thể của Thủ tục Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế tại tại STT 158 Mục II Phần I TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế được thay thế bởi nội dung cụ thể của Thủ tục Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế/ Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi/Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế tại Mục II Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2217/QĐ-BTC ngày 29/11/2021 của Bộ Tài chính theo quy định tai Điều 2.nhay
nhayNội dung cụ thể của các thủ tục hành chính số thứ tự 117, 118, 119 thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế bị bãi bỏ bởi điểm B, Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 1nhay
nhayNội dung cụ thể của một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế, Cục Thuế được thay thế bởi Mục II Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 2.nhay
nhayNội dung cụ thể của Thủ tục hành chính Khai thuế môn bài thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi Cục Thuế bị bãi bỏ bởi Phần I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 625/QĐ-BTC theo quy định tại Điều 1.nhay
nhayNội dung cụ thể của Thủ tục hành chính Gia hạn nộp thuế tại STT 117 Mục III Phần II thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế được sửa đổi, bổ sung bởi Phần II Nội dung cụ thể của TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BTC theo quy định tại Điều 2.nhay
nhayNội dung cụ thể của Thủ tục hành chính Gia hạn nộp thuế tại STT 117 Mục III Phần II thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế được sửa đổi, bổ sung bởi Phần II Nội dung cụ thể của TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-BTC theo quy định tại Điều 2.nhay
nhayNội dung cụ thể của các thủ tục hành chính STT 100, 101, 102 thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế bị bãi bỏ bởi điểm C, Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 1nhay
nhayNội dung cụ thể của một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế được thay thế bởi Mục II Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 2.nhay
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

Số: 1500/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 300 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này thay thế các Quyết định công bố TTHC (theo danh mục đính kèm).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Website Bộ Tài chính;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TCT(VT, TTHT, PC (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

DANH MỤC

CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THUẾ BỊ BÃI B
(Đính kèm Quyết định số ..…./QĐ-BTC ngày ... tháng ... năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

STT

Số Quyết định

Ghi chú

1

Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009

 

2

Quyết định số 3348/QĐ-BTC ngày 23/12/2010

 

3

Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011

 

4

Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011

 

5

Quyết định số 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011

 

6

Quyết định số 2151/QĐ-BTC ngày 30/8/2012

 

7

Quyết định số 693/QĐ-BTC ngày 5/4/2013

 

8

Quyết định số 1378/QĐ-BTC ngày 13/6/2014

 

9

Quyết định số 2437/QĐ-BTC ngày 22/9/2014

 

10

Quyết định số 2438/QĐ-BTC ngày 22/9/2014

 

11

Quyết định số 2482/QĐ-BTC ngày 25/9/2014

 

12

Quyết định số 2632/QĐ-BTC ngày 13/10/2014

 

13

Quyết định số 2815/QĐ-BTC ngày 31/10/2014

 

14

Quyết định số 3302 /QĐ-BTC ngày 23/12/2014

 

15

Quyết định số 274 /QĐ-BTC ngày 11/02/2015

 

16

Quyết định số 558/QĐ-BTC ngày 23/3/2015

 

17

Quyết định số 1194/QĐ-BTC ngày 23/6/2015

 

18

Quyết định số 1314/QĐ-BTC ngày 01/7/2015

 

19

Quyết định số 1315/QĐ-BTC ngày 01/7/2015

 

20

Quyết định số 1863/QĐ-BTC ngày 01/7/2015

 

21

Quyết định số 2180/QĐ-BTC ngày 20/10/2015

 

22

Quyết định số 2493/QĐ-BTC ngày 26/11/2015

 

23

Quyết định số 542/QĐ-BTC ngày 22/3/2016

 

24

Quyết định số 626/QĐ-BTC ngày 30/3/2016

 

25

Quyết định số 832/QĐ-BTC ngày 15/4/2016

 

26

Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 03/7/2014

Bãi bỏ Mục B “TTHC thuộc lĩnh vực thuế” Phụ lục Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số…..…./QĐ-BTC ngày ... tháng ... năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế

 

STT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Đề nghị tham vấn áp dụng APA trước khi nộp hồ sơ chính thức

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

2

Đề nghị áp dụng APA chính thức

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

3

Rút đơn và dừng đàm phán APA

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

4

Thỏa thuận song phương

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

5

Sửa đổi APA

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

6

Hủy bỏ APA

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

7

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

8

Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

9

Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử/Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử/Đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

10

Giao dịch điện tử trong Đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các thủ tục đăng ký thuế khác/ Khai thuế/ Nộp thuế/ Hoàn thuế

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

11

Đề nghị cung cấp dịch vụ T-VAN/ Thay đổi, bổ sung thông tin liên quan đến thỏa thuận đã ký/ Ngừng cung cấp dịch vụ T-VAN

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

12

Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN/ Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN/ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

 

 

II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế

 

STT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

2

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

3

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là Người điều hành, công ty điều hành chung, doanh nghiệp liên doanh và tổ chức được Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ tiếp nhận phần lãi được chia của Việt Nam thuộc các mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn (sau đây gọi chung là Người điều hành).

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

4

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (bao gồm cả nhà thầu nhận phần lãi được chia), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng dầu khí.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

5

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

6

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức uỷ nhiệm thu.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

7

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (trường hợp có hoàn thuế giá trị gia tăng).

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

8

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế (trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam); Các tổ chức không hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

9

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. - Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

10

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. – Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

11

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

12

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

13

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

14

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc) thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

15

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

16

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

17

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

18

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với nhà đầu tư khi chuyển nhượng phần vốn góp trong tổ chức kinh tế, chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

19

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

20

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

21

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

22

Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

23

Khôi phục mã số thuế

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

24

Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

25

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

26

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

27

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị tách/nhận sáp nhập

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

28

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

29

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

30

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

31

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

32

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Cục Thuế

 

33

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế

 

34

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

35

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

36

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

37

Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

38

Chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

 

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Cục Thuế

 

39

Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

40

Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

41

Khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

 

 

42

Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

43

Khai thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông

Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/03/2011 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

44

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

45

Khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

46

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

47

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Cục Thuế

 

48

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu.

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

49

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

50

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

51

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện mà nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh có/hoặc không có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc.

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

52

Khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

53

Khai cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có vốn nhà nước nhà nước do Bộ, Ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu.

Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

54

Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

55

Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

56

Khai quyết toán thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

57

Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

58

Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

59

Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

60

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

61

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

62

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

63

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

64

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

65

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

66

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

67

Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản tại nước ngoài

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

 

 

68

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại nước ngoài; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại nước ngoài

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

69

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

70

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại nước ngoài

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

71

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế.

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

72

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán).

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

73

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

74

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

75

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

76

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú.

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

77

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác.

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

78

Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

79

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

80

Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

81

Khai khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

82

Xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

83

Khai khoản thu điều tiết tháng

Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

84

Khai quyết toán khoản thu điều tiết năm

Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

85

Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

86

Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

87

Khai quyết toán thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

88

Thông báo tỷ lệ tạm nộp thuế đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

89

Khai thuế tài nguyên đối với trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện không có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

90

Khai thuế tài nguyên trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

91

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

92

Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên).

Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

93

Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

94

Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

95

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

96

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ.

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

97

Khai thuế tạm tính áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

98

Khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

99

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại/ Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

100

Khai quyết toán thuế tài nguyên/ Khai quyết toán phụ thu/ Khai quyết toán thuế TNDN áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

101

Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

102

Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

103

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

104

Khai thuế môn bài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

105

Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

106

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

107

Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

108

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

109

Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

110

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

111

Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;  Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

112

Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

113

Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

114

Cấp hóa đơn lẻ

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

115

Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

116

Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

117

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

118

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

119

Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

120

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

121

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

122

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

123

Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

124

Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

125

Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

126

Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

127

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

128

Hoàn các loại thuế, phí khác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

129

Thủ tục lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

130

Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

131

Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất

Thông tư số 76/2014/TT-BTC.

Cục Thuế

 

132

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thông tư số 77/2014/TT-BTC.

Cục Thuế

 

133

Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

134

Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

135

Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

136

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

137

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú Việt Nam được hưởng các quy định miễn, giảm thuế đối với thu nhập quy định tại các Điều khoản thu nhập từ phục vụ Chính phủ, thu nhập của sinh viên, học sinh học nghề và thu nhập của giáo viên, giáo sư và người nghiên cứu

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

138

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

139

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh hoặc thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng phát sinh tại Việt Nam do tổ chức, cá nhân trả thu nhập ở nước ngoài chi trả.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

140

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với Nhà thầu nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN, có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

141

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu - đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

142

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ vận tải hàng không

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

143

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với hãng vận tải nước ngoài

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

144

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

145

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp NTNN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

146

Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

147

Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

148

Ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

149

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

150

Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

151

Nộp dần tiền thuế nợ

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

152

Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

153

Gia hạn nộp thuế

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

154

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

155

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

156

Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

157

Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

158

Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

159

Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

160

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa

Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

161

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán

Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

162

Báo cáo APA thường niên

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

163

Báo cáo APA đột xuất

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

164

Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước

Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

165

Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước

Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính

Cục Thuế

 

 

 1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế

 

STT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

2.

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

3

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức uỷ nhiệm thu.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

4

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế (trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam); Các tổ chức không hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

5

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

6

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế

 

7

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. - Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

8

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. – Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế

 

9

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chi cục Thuế