Quyết định 1463/QĐ-BTC 2022 công bố TTHC mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực Thuế, Hải quan

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
________

Số: 1463/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, qun lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này mười ba (13) thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính và bãi bỏ sáu (6) thủ tục hành chính quy định tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng giải quyết của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung) (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.
Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định và theo dõi, thống kê kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện; xây dựng dịch vụ công trực tuyến (nếu có).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- L
ãnh đạo Bộ;
- Văn phòng B
 (CCHC);
- Website BTC;
- Lưu: VT, TCT (VT, CCHC (10b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

Phụ lục

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN THUỘC
PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-BTC ngày 22 tháng 7 năm 202của Bộ Tài chính)

Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vchức năng quản lý của Bộ Tài chính:

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử

Thuế

Cục Thuế, Chi cục Thuế

2

Đăng ký kế hoạch mua/mua bổ sung tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Thuế

Cục Thuế, Chi cục Thuế

3

Đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Thuế

Cục Thuế, Chi cục Thuế

4

Thông báo kết quả hủy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Thuế

Cục Thuế, Chi cục Thuế

5

Báo cáo mất, cháy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Thuế

Cục Thuế, Chi cục Thuế

6

Đề nghị chuyển số lượng tem còn tồn khi sáp nhập, chia, tách/chuyển cơ quan thuế quản lý tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Thuế

Cục Thuế, Chi cục Thuế

7

Tổng hợp dữ liệu tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Thuế

Cục Thuế, Chi cục Thuế

8

Kế hoạch mua tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu

Hải quan

Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan

9

Đăng ký mua bổ sung tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu

Hải quan

Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan

10

Hồ sơ mua tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu

Hải quan

Cục Hải quan, Chi cục Hải quan

11

Báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu

Hải quan

Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan

12

Báo cáo mất, cháy, hỏng tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu

Hải quan

Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan

13

Báo cáo hoàn thành hủy tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu.

Hi quan

Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan

II. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vchức năng quản lý của Bộ Tài chính:

III. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thc hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế

1

         

B. Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế

1

1.008 557

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Thuế

Cục Thuế

2

1.008 343

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu

Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Thuế

Cục Thuế

3

1.008 334

Đăng ký hủy và thông báo kết quả hủy tem rượu

Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Thuế

Cục Thuế

C. Thủ tục hành chính cấp Chcục Thuế

1

3.000 081

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Thuế

Chi cục Thuế

2

1.007 715

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu

Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Thuế

Chi cục Thuế

3

3.000 082

Đăng ký hủy và thông báo kết quả hủy tem rượu

Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Thuế

Chi cục Thuế

Ghi chú:

1. Cấp Chi cục Thuế: Chcục thuế, Chi cục Thuế khu vực và Chi cục Thuế TP Thủ Đức;

2. Các thủ tục trên bãi bỏ các thủ tục đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thủ tục số 1B, 2B, 3B Mục III Phần I ở trên lần lượt bãi bỏ các thủ tục số 115, 116, 117 Mục II, Phn I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC. Thủ tục số 1C, 2C, 3C Mục III Phần ở trên lần lượt bãi bỏ thủ tục số 98, 99, 100 Mục III, PhDanh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC.

thuộc tính Quyết định 1463/QĐ-BTC

Quyết định 1463/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1463/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 22/07/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố 13 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Thuế, Hải quan

Ngày 22/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1463/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Cụ thể, công bố kèm theo Quyết định này 13 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính và bãi bỏ 6 thủ tục hành chính quy định tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016.

Trong đó, thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính bao gồm: Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử; Đăng ký kế hoạch mua/mua bổ sung tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước; Đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước; Thông báo kết quả hủy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước;…

Ngoài ra, Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính gồm có: Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế (Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu; Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu; Đăng ký hủy và thông báo kết quả hủy tem rượu); Thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế (Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu; Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu; Đăng ký hủy và thông báo kết quả hủy tem rượu).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Xem chi tiết Quyết định 1463/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi