Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban giúp việc Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1411/2001/QĐ-NHNN
NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO
CƠ CẤU LẠI TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-TTg ngày 27/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng Thương mại;

- Căn cứ Quyết định số 1410/2001/QĐ-NHNN ngày 12/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Ban cơ cấu lại tài chính NHTM;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban cơ cấu lại tài chính NHTM và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban giúp việc Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng - Trưởng ban giúp việc Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 


QUY CHẾ

TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÚP VIỆC
BAN CHỈ ĐẠO CƠ CẤU LẠI TÀI CHÍNH NHTM

(Ban hành kèm theo QĐ số 1411/2001/QĐ-NHNN
ngày 12/11/2001 của Thống đốc NHNN)

 

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Ban giúp việc Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM (sau đây gọi tắt là Ban giúp việc) được thành lập theo Quyết định số 1410/2001/QĐ-NHNN ngày 12/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ tham mưu giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc cơ cấu lại tài chính NHTM và giúp Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 43/2001/QĐ-TTg ngày 27/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 2: Điều hành hoạt động của Ban giúp việc là Vụ trưởng - Trưởng ban; giúp việc cho Vụ trưởng - Trưởng ban có Phó Vụ trưởng - Phó trưởng ban.

 

Điều 3: Ban giúp việc có một số cán bộ, công chức thuộc Ngân hàng Nhà nước, làm việc theo chế độ chuyên trách.

 

CHƯƠNG II- NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÚP VIỆC

 

Điều 4: Ban giúp việc có các nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:

- Là đầu mối tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định các đề án xử lý nợ tồn đọng của các NHTM trình Thống đốc phê duyệt.

- Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ xử lý nợ tồn đọng của các NHTM.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức triển khai thực hiện các đề án về cơ cấu lại tài chính của các NHTM khi được Nhà nước phê duyệt.

- Tổng hợp ý kiến các đơn vị; đề xuất, kiến nghị với Nhà nước về những vấn đề có liên quan trong việc triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại tài chính NHTM.

2. Giúp Ban chỉ đạo:

- Xem xét các đề án về cơ cấu lại tài chính của các NHTM.

- Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại tài chính NHTM.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả việc thực hiện cơ cấu lại tài chính NHTM để báo cáo và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các cơ chế chính sách và giải pháp cơ cấu lại tài chính NHTM.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch công tác; các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo giao.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.

 

Điều 5: Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ trưởng - Trưởng ban:

1. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các mặt hoạt động của đơn vị; quyết định chương trình, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều 4 Quy chế này.

2. Quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ trong đơn vị. Đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các chính sách khác theo thẩm quyền được phân cấp.

3. Tham dự các cuộc họp do Thống đốc triệu tập.

4. Ký các văn bản theo thẩm quyền; thừa lệnh Thống đốc ký các văn bản theo thẩm quyền được quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Quy chế này.

 

Điều 6: Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Vụ trưởng - Phó trưởng ban:

1. Giúp Vụ trưởng - Trưởng ban điều hành một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng - Trưởng ban về các quyết định của mình.

2. Ký thay Vụ trưởng - Trưởng ban theo phân công.

3. Khi Vụ trưởng - Trưởng ban giúp việc vắng mặt, Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng ban được uỷ quyền chỉ đạo điều hành giải quyết công việc của đơn vị, chịu trách nhiệm và báo cáo khi Vụ trưởng - Trưởng ban có mặt.

 

CHƯƠNG III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 7: Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

 

thuộc tính Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN

Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban giúp việc Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1411/2001/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đức Thuý
Ngày ban hành:12/11/2001Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi