Quyết định 1369/QĐ-TTg kéo dài thời gian thực hiện Kế hoạch Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1369/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, qngày 28 tháng 7 năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 7661/BTC-HCSN ngày 12 tháng 7 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020 và Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020 đến hết năm 2021.
Điều 2.
1. Bổ sung 25.301 triệu đồng (hai mươi lăm tỷ, ba trăm lẻ một triệu đồng) từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính thuộc ngân sách trung ương năm 2021 đã được Quốc hội quyết định cho các Bộ (Phụ lục kèm theo) để thực hiện các nhiệm vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 7661/BTC-HCSN ngày 12 tháng 7 năm 2021 nêu trên. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng đối tượng, mục tiêu theo quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan có liên quan về các nội dung thông tin, số liệu báo cáo đề xuất, bảo đảm theo đúng quy định; thông báo cho các Bộ thực hiện và xử lý cụ thể theo quy định.
2. Từ năm 2022, các Bộ, cơ quan trung ương liên quan tự cân đối trong phạm vi dự toán được giao để thực hiện các nhiệm vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN như ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Công thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: CN, NN, KGVX, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3). B

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 1369/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Đơn vị

Kinh phí bổ sung

Tổng số

 

25.301

1

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8.263

2

Bộ Giao thông vận tải

5.650

3

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

3.050

4

Bộ Khoa học và Công nghệ

2.338

5

Bộ Công thương

6.000

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1369/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 28/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!