Quyết định 131-TC/QĐ/VT của Bộ Tài chính ban hành Quy chế bán đấu giá xe ô tô nhập từ nguồn viện trợ không hoàn lại 3 tỷ yên Nhật tài khoá 1994-1995

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 131 TC/QĐ/VT NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 1997 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ
NHẬP TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI
3 TỶ YÊN NHẬT TÀI KHOÁ 1994-1995

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

* Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

* Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

* Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5529/QHQT ngày 01.11.1996 của Văn phòng Chính phủ về phương thức bán xe ô tô nhập từ nguồn 3 tỷ yên Nhật Bản;

* Theo đề nghị của Hội đồng bán đấu giá xe ô tô nhập từ nguồn viện trợ không hoàn lại 3 tỷ yên Nhật Bản;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế bán đấu giá xe ô tô nhập từ nguồn viện trợ không hoàn lại 3 tỷ yên Nhật".

 

Điều 2: Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội đồng bán đấu giá xe ô tô nhập từ nguồn 3 tỷ yên Nhật chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

QUY CHẾ

BAN ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ NHẬP TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN
LẠI 3 TỶ YÊN NHẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 131 TC/QĐ/VT ngày 15 tháng 2
năm 1997 của Bộ tưởng Bộ Tài chính)

 

Để thực hiện phương thức bán đấu giá đối với toàn bộ số ô tô nhập từ nguồn 3 tỷ yên viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật bản tài khoá 1994-1995, đảm bảo nhanh, gọn; thu tiền đầy đủ, kịp thời nộp tiền vào NSNN và tránh được các biểu hiện tiêu cực có thể nảy sinh, Bộ Tài chính quy định quy chế bán đấu giá số xe máy như sau:

Điều 1: Đối tượng tham gia đấu giá:

Các doanh nghiệp có các điều kiện cần và đủ sau đây sẽ là đối tượng tham gia đấu giá:

1. Điều kiện cần:

* Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh mặt hàng ô tô được quy định trong giấy phép kinh doanh.

* Doanh nghiệp có doanh số bán ra năm 1995 theo báo cáo quyết toán phải đạt trên 100 tỷ đồng.

* Doanh nghiệp không có công nợ dây dưa khê đọng vượt quá 50% vốn kinh doanh, không có giá trị hàng hoá tồn kho ứ đọng vượt quá 30% doanh số bán ra.

2. Điều kiện đủ:

* Doanh nghiệp phải đăng ký mua tối thiểu 20 xe các loại.

* Doanh nghiệp có khả năng thanh toán ngay 1 lần toàn bộ số tiền phải thanh toán đối với số xe đã đăng ký mua (thể hiện trên số dư trên tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng doanh nghiệp).

* Doanh nghiệp phải nộp 100.000.000 đồng tiền đặt cọc vào tài khoản của NSNN mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đứng tên Ban Quản lý và tiếp nhận viện trợ Quốc tế số 361.111.000.017 (hoặc nộp trực tiếp bằng séc, ngân phiếu thanh toán) trước ngày tổ chức bán đấu giá được niêm yếu công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu doanh nghiệp tham gia đấu giá nhưng không mua được hàng thì số tiền này sẽ được trả lại cho doanh nghiệp ngay sau khi kết thúc cuộc bán đấu giá.

* Nộp chi phí đấu giá 2.000.000 đồng (số tiền này sẽ không được trả lại cho doanh nghiệp dù không mua được hàng).

 

Điều 2: Nguyên tắc bán đấu giá:

* Thực hiện bán đấu giá trực tiếp, công khai, trung thực, đảm bảo quyền lợi của Nhà nước và của các doanh nghiệp.

* Giá tối thiểu (giá sàn) do Hội đồng bàn đấu giá đề xuất trên cơ sở giá thị trường và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính duyệt trước khi tổ chức bán đấu giá.

* Giá bán là giá cao nhất trong tất cả các phiếu đặt giá và cao hơn mức giá tối thiểu đối với từng loại xe.

* Trình tự bán đấu giá thực hiện theo đúng quy định tại Điều 16 - Nghị định số 86 CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ.

* Nếu có 2 đơn vị trở lên cùng trả giá cao nhất và tổng số lượng xe đặt mua cao hơn số xe đưa ra bán thì Hội đồng bàn đấu giá sẽ phân chia cho các bên theo tỉ lệ tương ứng với số lượng xe đặt mua.

* Trường hợp người đặt giá cao nhất không mua hết số lượng xe cần bán thì số xe còn lại sẽ được giải quyết như sau:

. Trước hết, bán cho những người đặt giá không đạt mức bằng với mức giá cao nhất chấp nhận mua với mức giá cao nhất (theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp ghi trên phiếu đặt giá).

. Số còn lại chuyển sang đợt bán đấu giá kế tiếp.

Điều 3: Đăng ký tham gia đấu giá:

* Các doanh nghiệp có các điều kiện cần và đủ nêu tại Điều 1 phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá kèm theo hồ sơ gửi về Ban Quản lý và tiếp nhận viện trợ Quốc tế, Bộ Tài chính - Số 4 Phan Huy Chú - Hà Nội chậm nhất 1 ngày trước ngày tổ chức bán đấu giá. Ngày tổ chức bán đấu giá được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng - sau ngày đó đơn đăng ký sẽ không có giá trị.

* Đơn đăng ký tham gia đấu giá phải ghi rõ tên doanh nghiệp, địa chỉ, Ngân hàng nơi giao dịch và số tài khoản, kèm theo xác nhận của Ngân hàng về số dư trên tài khoản tiền gửi đến thời điểm làm đơn đăng ký tham gia đấu giá, số lượng từng loại xe đăng ký mua.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có:

1. Đơn xin tham gia đấu giá.

2. Bản photocoppy về quyết định cấp giấy phép kinh doanh.

3. Xác nhận của Ngân hàng về số dư trên tài khoản tiền gửi.

4. Chứng từ xác nhận đã nộp tiền đặt cọc và tiền nộp lệ phí.

5. Bản photocoppy về báo cáo quyết toán được duyệt năm 1995.

6. Xác nhận của cơ quan thuế vụ về mức độ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

 

Điều 4: Tổ chức bán đấu giá:

* Hội đồng bán đấu giá sau khi xem xét hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, công bố danh sách các doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia.

* Phiếu đặt giá sẽ do Hội đồng bán đấu giá phát cho các doanh nghiệp trước mỗi lần đặt giá.

* Các doanh nghiệp tham gia đấu giá ghi vào phiếu đặt giá tên doanh nghiệp, số lượng từng loại xe đăng ký mua (không được thấp hơn số lượng đã đăng ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá), giá đăng ký mua đối với từng loại xe.

* Việc đặt giá theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

* Hội đồng bán đấu giá thực hiện việc kiểm phiếu và lập biên bản về kết quả đặt giá và công bố người được mua tài sản bán đấu giá.

 

Điều 5: Qui định về giao hàng và thanh toán tiền mua hàng:

* Doanh nghiệp được mua tài sản bán đấu giá chậm nhất sau 2 (hai) ngày kể từ khi công bố kết quả đấu giá phải đến Ban Quản lý và tiếp nhận viện trợ Quốc tế để cùng Hội đồng bán đấu giá làm các thủ tục mua bán hàng hoá.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 131-TC/QĐ/VT của Bộ Tài chính ban hành Quy chế bán đấu giá xe ô tô nhập từ nguồn viện trợ không hoàn lại 3 tỷ yên Nhật tài khoá 1994-1995
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 131-TC/QĐ/VT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 15/02/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!