Quyết định 1272/QĐ-BTC 2024 Kế hoạch thi hành QĐ 143/QĐ-TTg Đề án Nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1272/QĐ-BTC

Quyết định 1272/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1272/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Cận
Ngày ban hành:04/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

Ngày 4/6/2024, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 1272/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” của Bộ Tài chính.

1. Mục tiêu cụ thể như sau:

- Bộ pháp điển được phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng bằng nhiều phương thức, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Bộ pháp điển cùng với các cơ sở dữ liệu về pháp luật được quản lý, vận hành thống nhất, đồng bộ, kết nối dữ liệu thông tin pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận, tra cứu pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

- Phấn đấu 80% công chức của các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước thuộc Bộ được phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, góp phần thực hiện mục tiêu chung tăng số lượng lượt truy cập Bộ pháp điển;…

2. Tăng cường phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển đến các công chức, viên chức, người lao động, đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính, đẩy mạnh việc khai thác, tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển trong quá trình giải quyết công việc tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1272/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH

________

Số: 1272/QĐ-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 143/QĐ-TTg
ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao
chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” của Bộ Tài chính

_________________

B TRƯỞNG B TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, PC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Tấn Cận

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2024
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng
và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” của Bộ Tài chính

(Kèm theo Quyết định số 1272/QĐ-BTC ngày 4/6/2024 của Bộ Tài chính)

__________________

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

             1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

Góp phần tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển gắn với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và triển khai thi hành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Tổ chức pháp điển và cập nhật kết quả kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính bảo đảm chất lượng theo quy định tại Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

- Bộ pháp điển được phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng bằng nhiều phương thức, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Bộ pháp điển cùng với các cơ sở dữ liệu về pháp luật được quản lý, vận hành thống nhất, đồng bộ, kết nối dữ liệu thông tin pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận, tra cứu pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

- Phấn đấu 80% công chức của các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ được phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, góp phần thực hiện mục tiêu chung tăng số lượng lượt truy cập Bộ pháp điển.

             2. Yêu cầu

- Việc xây dựng, hoàn thiện Bộ pháp điển thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

- Việc khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển được thực hiện rộng rãi nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của Bộ Pháp điển.

3. Thời gian thực hiện Kế hoạch

Kế hoạch được triển khai thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kết quả pháp điển để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các đề mục thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính

1.1. Rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực nhưng chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển và lập thành Danh mục, đề xuất phương án pháp điển bổ sung đề mục mới (nếu có) hoặc cập nhật bổ sung văn bản vào đề mục gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, UBCKNN, KBNN, TCDTNN, TCT, TCHQ.

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

+ Kết quả đầu ra: Danh mục đề xuất Phương án cập nhật hoặc văn bản đề nghị bổ sung đề mục mới (nếu có).

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2024.

1.2. Thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực nhưng chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển theo phương án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Đơn vị chủ trì: Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện pháp điển (Vụ Pháp chế, UBCKNN, KBNN, TCDTNN, TCT, TCHQ).

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

+ Kết quả đầu ra: Kết quả cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật vào Bộ pháp điển theo phương án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2025.

1.3. Rà soát kết quả pháp điển các đề mục thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ đã được sắp xếp vào Bộ pháp điển để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện các quy phạm pháp luật chưa được sắp xếp phù hợp, khoa học; các chỉ dẫn chưa đầy đủ, chính xác. Gửi kết quả pháp điển đã được xử lý, hoàn thiện đến Bộ Tư pháp để kiểm tra, cập nhật vào Bộ pháp điển.

+ Đơn vị chủ trì: Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện pháp điển (Vụ Pháp chế, UBCKNN, KBNN, TCDTNN, TCT, TCHQ).

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

+ Kết quả đầu ra: Kết quả pháp điển đã được xử lý, hoàn thiện.

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2024-2025.

             2. Tiếp tục thực hiện pháp điển các đề mục và cập nhật các quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo vào Bộ pháp điển

2.1. Tiếp tục thực hiện cập nhật các quy phạm pháp luật mới ban hành, pháp điển lại các đề mục do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện

+ Đơn vị chủ trì: Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện pháp điển (Vụ Pháp chế, UBCKNN, KBNN, TCDTNN, TCT, TCHQ).

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

+ Kết quả đầu ra: Kết quả pháp điển đã được cập nhật, gửi Bộ Tư pháp.

+ Thời hạn hoàn thành: Hàng năm.

2.2. Tiếp tục thực hiện cập nhật các quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo mới ban hành thuộc các đề mục do Bộ, ngành khác chủ trì thực hiện

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

+ Kết quả đầu ra: Kết quả pháp điển đã được cập nhật, gửi Bộ Tư pháp.

+ Thời hạn hoàn thành: Hàng năm.

             3. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về Bộ pháp điển

3.1. Tăng cường phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển đến các công chức, viên chức, người lao động, đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, đẩy mạnh việc khai thác, tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển trong quá trình giải quyết công việc tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

+ Đơn vị phối hợp: Cục Tin học và Thống kê tài chính, Văn phòng Bộ, Tạp chí Tài chính, Thời báo Tài chính và các báo, tạp chí trong ngành Tài chính, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

+ Kết quả đầu ra: Các hoạt động, hình thức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2026.

3.2. Tích hợp Bộ pháp điển điện tử (địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn) trên Cổng thông tin điện tử của TCHQ, TCT, UBCKNN, KBNN, TCDTNN và đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong quá trình giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.

+ Đơn vị chủ trì: TCHQ, TCT, UBCKNN, KBNN, TCDTNN.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

+ Kết quả đầu ra: Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị được tích hợp với Bộ pháp điển điện tử.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2024.

4. Tăng cường bố trí các điều kiện về nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển.

a) Bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển.

+ Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch Tài chính, UBCKNN, KBNN, TCDTNN, TCT, TCHQ.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Phân công công chức làm công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển trong tổng biên chế được giao.

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, TCHQ, TCT, UBCKNN, KBNN, TCDTNN.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

             1. Phân công cơ quan thực hiện

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế để thực hiện công tác rà soát, pháp điển có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình đã được giao chủ trì soạn thảo.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức truyên truyền, phổ biến về kết quả pháp điển trong lĩnh vực được giao tham mưu quản lý nhà nước.

             2. Kinh phí thực hiện công tác pháp điển

Kinh phí đảm bảo cho công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán hằng năm theo quy định và các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Nội dung và các định mức chi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật./.

 

 

B TÀI CHÍNH

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi