Nghị quyết 619/NQ-UBTVQH14 2018 bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 619/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 619/NQ-UBTVQH14 Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Loading...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------

Số: 619/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp

---------------

Y BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số 517/TTr-CP ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia, Tờ trình số 568/TTr-CP ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp trong năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 1336/BC-UBTCNS14 ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về việc bổ sung vốn mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1

1. Bổ sung 460 tỷ đồng (Bốn trăm sáu mươi tỷ đồng) cho Bộ Tài chính từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để mua bù 43.098 tấn gạo đã xuất cấp cứu trợ, viện trợ từ ngày 01/7/2017 đến ngày 31/5/2018 đưa vào dự trữ quốc gia.

2. Bổ sung 158 tỷ đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để mua bù 09 danh mục mặt hàng thuốc thú y đã xuất cấp từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 đưa vào dự trữ quốc gia như Tờ trình số 568/TTr-CP ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Điều 2

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày . Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc các Ủy ban khác của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch Quốc hội;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các PCTQH, Ủy viên UBTVQH;

- TTHĐDT và các UB của QH;

- VPTƯ Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;

- Các bộ: Tài chính; KH&ĐT; NT&PTNT;

- Lưu: HC, TCNS;

- e-Pas: 103236

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan