Nghị quyết 393/NQ-UBTVQH15 2020 bổ sung dự phòng ngân sách Trung ương để chi cho phòng, chống dịch COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Số: 393/NQ-UBTVQH15

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TỪ NGUỒN CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021 ĐỂ CHI CHO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

____________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV;

Xét Tờ trình số 331/TTr-CP ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 168/BC-UBTCNS15 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021
Bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 số tiền 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm:
1. Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2021 là 7.420 tỷ đồng, trong đó:
a) Cắt giảm kinh phí thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu năm 2021 là 4.960 tỷ đồng;
b) Tiết kiệm 50% kinh phí hội nghị, công tác phí, 10% chi thường xuyên khác còn lại và cắt giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 đã giao các Bộ, cơ quan trung ương là 2.460 tỷ đồng (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
2. Giảm chi trả nợ lãi so với dự toán của ngân sách trung ương năm 2021 là 4.200 tỷ đồng;
3. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ được chuyển nguồn sang năm 2021 là 4.540 tỷ đồng, trong đó sử dụng để tiếp tục hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách là 1.540 tỷ đồng và cắt giảm kinh phí còn dư là 3.000 tỷ đồng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Chính phủ:
a) Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 được bổ sung theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19;
b) Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.
2. Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Các Ủy viên UBTVQH;
- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KHĐT;
- Kiểm toán nhà nước;
- Thanh tra Chính phủ;
- Lưu: HC, TCNS.
- E-pas: 71894

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Vương Đình Huệ

thuộc tính Nghị quyết 393/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết 393/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự phòng ngân sách Trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:393/NQ-UBTVQH15Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:30/09/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Y tế-Sức khỏe , COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung 14.620 tỷ dự phòng ngân sách Trung ương 2021 để phòng, chống COVID-19

Ngày 30/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 393/NQ-UBTVQH15 về việc bổ sung dự phòng ngân sách Trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, bổ sung dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 số tiền 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm: Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách Trung ương năm 2021 là 7.420 tỷ đồng; Giảm chi trả nợ lãi so với dự toán của ngân sách Trung ương năm 2021 là 4.200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ được chuyển nguồn sang năm 2021 là 4.540 tỷ đồng, trong đó sử dụng để tiếp tục hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách là 1.540 tỷ đồng và cắt giảm kinh phí còn dư là 3.000 tỷ đồng.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết393/NQ-UBTVQH15 tại đây

tải Nghị quyết 393/NQ-UBTVQH15

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 393/NQ-UBTVQH15

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TỪ NGUỒN CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021 ĐỂ CHI CHO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

____________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV;

Xét Tờ trình số 331/TTr-CP ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 168/BC-UBTCNS15 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021

Bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 số tiền 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm:

1. Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2021 là 7.420 tỷ đồng, trong đó:

a) Cắt giảm kinh phí thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu năm 2021 là 4.960 tỷ đồng;

b) Tiết kiệm 50% kinh phí hội nghị, công tác phí, 10% chi thường xuyên khác còn lại và cắt giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 đã giao các Bộ, cơ quan trung ương là 2.460 tỷ đồng (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

2. Giảm chi trả nợ lãi so với dự toán của ngân sách trung ương năm 2021 là 4.200 tỷ đồng;

3. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ được chuyển nguồn sang năm 2021 là 4.540 tỷ đồng, trong đó sử dụng để tiếp tục hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách là 1.540 tỷ đồng và cắt giảm kinh phí còn dư là 3.000 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chính phủ:

a) Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 được bổ sung theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19;

b) Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Các Ủy viên UBTVQH;
- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KHĐT;
- Kiểm toán nhà nước;
- Thanh tra Chính phủ;
- Lưu: HC, TCNS.
- E-pas: 71894

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Vương Đình Huệ

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi