Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu quốc tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 23/CP NGàY 22 THáNG 3 NâM 1995

Về VIệC PHáT HàNH TRáI PHIếU QUốC Tế

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các ngành có liên quan,

NGHị địNH

Điều 1.- Trái phiếu quốc tế là chứng chỉ vay nợ có mệnh gia, có thời hạn, có lãi, phát hành để vay vốn trên thị trường vốn quốc tế phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế của Việt Nam.

 

Điều 2.- Trái phiếu quốc tế bao gồm 3 loại:

- Trái phiếu Chính phủ.

- Trái phiếu Ngân hàng thương mại quốc doanh (sau đây gọi tắt là trái phiếu Ngân hàng).

- Trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước.

 

Điều 3.- Trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành để vay vốn nước ngoài cho đầu tư phát triển kinh tế.

 

Điều 4.- Trái phiếu Ngân hàng do các Ngân hàng thương mại quốc doanh phát hành để vay vốn nước ngoài cho mở rộng tín dụng đầu tư của Ngân hàng.

 

Điều 5.- Trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước do các doanh nghiệp Nhà nước phát hành, để vay vốn nước ngoài cho các dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.

 

Điều 6.- Các doanh nghiệp Nhà nước, Ngân hàng thương mại quốc doanh muốn phát hành trái phiếu quốc tế phái đảm bảo các điều kiện sau:

1/ Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp Nhà nước.

2/ Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tiếp trong 3 năm trước khi phát hành trái phiếu, tình hình tài chính lành mạnh và có triển vọng phát triển, không vi phạm pháp luật và kỷ luật tài chính, có chứng nhận của Công ty kiểm toán độc lập.

3/ Dự án đầu tư có hiệu quả được cấp có thẩm quền phê duyệt.

4/ Phương án phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ cho phép.

Điều 7.- Trái phiếu quốc tế được phát hành từng đợt theo quyết định của Chính phủ. Việc tổ chức phát hành và thanh toán trái phiếu được thực hiện theo thông lệ quốc tế.

 

Điều 8.- Cơ quan tổ chức phát hành trái phiếu có trách nhiệm thanh toán đúng hạn, đầy đủ cả gốc, lãi trái phiếu và các chi phí phát hành, thanh toán trái phiếu có liên quan.

 

Điều 9.- Nguồn vốn vay từ việc phát hành trái phiếu Chính phủ được sử dụng để đầu tư phát triển theo kế hoạch Ngân sách Nhà nước đã được phê duyệt, hoặc cho các doanh nghiệp Nhà nước vay lại để đầu tư vào các dự án được duyệt theo phương thức có hoàn trả.

Nguồn vốn thanh toán trái phiếu Chính phủ (bao gồm cả tiền gốc, lãi) do ngân sách Nhà nước bảo đảm và vốn thu hồi của các doanh nghiệp.

 

Điều 10.- Nguồn vốn vay từ việc phát hành trái phiếu ngân hàng được sử dụng để mở rộng tín dụng đầu tư trung và dài hạn của ngân hàng.

Nguồn vốn thanh toán trái phiếu ngân hàng (bao gồm cả tiền gốc, lãi) do Ngân hàng Thương mại quốc doanh tự bảo đảm.

 

Điều 11.- Nguồn vốn vay từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước chỉ được sử dụng để đầu tư cho các dự án của doanh nghiệp đã được duyệt.

Nguồn vốn thanh toán trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước (bao gồm cả tiền gốc, lãi) do doanh nghiệp Nhà nước tự bảo đảm từ các nguồn thu do dự án mang lại sau khi đã nộp thuế cho Nhà nước theo luật định và các nguồn vốn hợp pháp khác của doanh nghiệp Nhà nước.

 

Điều 12.- Bộ Tài chính có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch và các phương án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế trình Chính phủ quyết định.

- Lựa chọn và ký kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài có liên quan đến việc phát hành trái phiếu Chính phủ sau khi Chính phủ đồng ý.

- Tổ chức phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ theo đúng thông lệ quốc tế và phù hợp với luật pháp Việt Nam.

- Cùng với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để trình Chính phủ quyết định.

- Quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đính, có hiệu quả vốn vay trái phiếu Chính phủ. Bố trí kế hoạch và thực hiện thanh toán vốn vay đúng hạn cả gốc, lãi và các khoản chi phí có liên quan đến phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ.

- Xem xét và thẩm định phương án phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp Nhà nước trình Chính phủ quyết định; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xem xét và thẩm định phương án phát hành trái phiếu của Ngân hàng Thương mại quốc doanh trước khi Ngân hành Nhà nước trình Chính phủ quyết định.

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các doanh nghiệp Nhà nước trong việc xác định hệ số tín nhiệm, tổ chức phát hành, sử dụng vốn vay đúng mục đích có hiệu quả và khả năng thu hồi vốn để thanh toán trái phiếu.

 

Điều 13.- Cơ quan quản lý Nhà nước trực tiếp của doanh nghiệp Nhà nước phát hành trái phiếu có nhiệm vụ:

- Thẩm tra, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Có ý kiến về phương án phát hành trái phiếu của doanh nghiệp Nhà nước gửi Bộ Tài chính thẩm định để trình Chính phủ quyết định.

- Kiểm tra, giám sát việc phát hành, việc sử dụng vốn, bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả và khả năng thu hồi vốn để thanh toán trái phiếu đến hạn.

 

Điều 14.- Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ:

- Thẩm tra, quyết định dự án mở rộng hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại quốc doanh.

- Thẩm định phương án phát hành trái phiếu của các ngân hàng thương mại quốc doanh, trình Chính phủ quyết định.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các ngân hành thương mại trong việc tổ chức phát hành, sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và khả năng thu hồi vốn để thanh toán trái phiếu.

 

Điều 15.- Bộ Tài chính, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Ngân hàng nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước trực tiếp của các doanh nghiệp Nhà nước trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của minh, thực hiện việc quản lý phát hành và sử dụng có hiệu quả các loại trái phiếu trên đây.

 

Điều 16.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

 

Điều 17.- Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

thuộc tính Nghị định 23/CP

Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu quốc tế
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:23/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:22/03/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 23/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 23-CP
Hanoi, March 22, 1995
 
DECREE
ON THE ISSUE OF INTERNATIONAL BONDS
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
At the proposal of the Minister of Finance and the Heads of the branches concerned,
DECREES:
Article 1.- International bonds are certificates of debt which have denominations and terms of payment and bear interest, issued to borrow capital from the international capital market to meet the requirements for investment in the economic development of Vietnam.
Article 2.- There are 3 types of international bonds :
- Government bonds.
- Bonds of the State Commercial Banks (hereunder referred to as Bank bonds).
- Bonds of State-owned businesses.
Article 3.- Government bonds are issued by the Ministry of Finance to borrow foreign capital to invest in economic development.
Article 4.- Bank bonds are issued by the State Commercial Banks to borrow foreign capital to broaden the banks' investment credits.
Article 5.- Bonds of State-owned businesses are issued by State-owned businesses to borrow foreign capital for investment projects to expand production and business, and for renewal of production equipment and technology of businesses.
Article 6.- Those State-owned businesses and State Commercial Banks, which wish to issue international bonds, must ensure the following conditions :
1/ They have been granted a certificate of business registration as stipulated by the law on the establishment of State-owned businesses.
2/ They have had 3 consecutive profitable years in production and business before applying to issue bonds, and are certified by an independent audit company that they are in a sound financial state, have a good prospect for development, and are free from any law-breaking acts and from financial discipline.
3/ They must have an efficient investment project ratified by the authorized level.
4/ Their plan of issuing international bonds has been approved by the Government.
Article 7.- International bonds are issued by series by decision of the Government. The issue and payment of bonds are conducted in accordance with international practice.
Article 8.- The bond-issuing organization must repay the full value of the bonds, both principal and interest, when they are due, and defray all costs concerning the issue and payment of bonds.
Article 9.- The source of capital borrowed through the issue of Government bonds shall be used as development investment in accordance with the State Budget plan already ratified, or shall be re-lent to State-owned businesses to invest in ratified projects on a refund basis.
The source of capital for payment of Government bonds (including both principal and interest) shall be guaranteed by the State Budget and the capital retrieved by businesses.
Article 10.- The source of capital borrowed through the issue of Bank bonds shall be used to broaden the medium- and long-term investment credits by the Banks.
The source of capital for payment of Bank bonds (including both principal and interest) shall be guaranteed by the State Commercial Banks.
Article 11.- The source of capital borrowed through the issue of bonds of State-owned businesses shall be used only to invest in the already ratified projects of the businesses.
The source of capital for payment of bonds of State-owned businesses (including both principal and interest) shall be guaranteed by State-owned businesses themselves with the revenues of the projects concerned after payment of taxes to the State as stipulated by law, and with other legal sources of capital.
Article 12.- The Ministry of Finance has the following tasks :
- Making plans and schedules for the issue of Government bonds to the international capital market, and submitting them to the Government for decision.
- Selecting the foreign partners concerned, and signing contracts with them on the issue of Government bonds after getting the Government's approval.
- Organizing the issue and payment of Government bonds in accordance with international practice and with Vietnam's law.
-Drawing up, together with the State Planning Committee, a plan on how to use the source of capital of Government bonds and submit it to the Government for decision.
Ensuring that the capital borrowed through Government bonds is used for the right purpose and with efficiency. Planning and organizing the payment of the loans, both principal and interest, when they are due, together with all costs involving the issue and payment of Government bonds.
- Examining and checking the schedule on the issue of bonds of State-owned business, and submitting it to the Government for decision; together with the State Bank, examining and checking the schedule on the issue of bonds of the State Commercial Banks before the State Bank submits it to the Government for decision.
- Guiding, checking and supervising the State-owned businesses in determining the coefficient of credibility, in organizing the issue of bonds and the use of loans for the right purpose and with efficiency, and the retrieval of capital for payment of bonds.
Article 13.- The State managing agency directly controlling the bond-issuing State-owned business has the following tasks :
- Examining and deciding the project of investment in production and business of the business concerned, or submitting it to the authorized level for decision.
- Giving its opinion on the bond-issuing schedule of the State-owned business concerned, and sending it to the Ministry of Finance to examine and to submit it to the Government for decision.
Checking and supervising the issue of bonds and the use of capital for the right purpose and with efficiency, and the retrieval of capital for payment of bonds when they are due.
Article 14.-The State Bank has the following tasks :
- Examining and deciding the projects of State Commercial Banks for expansion of their business activities.
- Examining the bond-issuing schedules of State Commercial Banks, and submitting them to the Government for decision.
- Guiding, checking and supervising the Commercial Banks in organizing the issue of bonds and the use of loans for the right purpose and with efficiency, and the retrieval of capital for payment of bonds.
Article 15.- The Ministry of Finance, the State Planning Committee, the State Banks, the State agencies directly managing the State-owned businesses, in furtherance of their powers and responsibilities, shall have to manage the issue of the above-mentioned bonds and ensure that they are used efficiently.
Article 16.- This Decree takes effect as from the date of its promulgation.
Article 17.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 23/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi