Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT định mức hoạt động quy hoạch thủy lợi

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

________

Số: 11/2020/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2019 quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cở bản thủy lợi.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi, bao gồm các nội dung sau:
1. Quy hoạch thủy lợi
a) Lập quy hoạch và rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi lưu vực sông liên tỉnh;
b) Lập quy hoạch và rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi của hệ thống công trình thủy lợi liên quan từ 02 tỉnh trở lên.
2. Điều tra cơ bản thủy lợi
a) Điều tra hiện trạng số lượng, chất lượng và năng lực phục vụ của công trình thủy lợi; nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;
b) Điều tra hiện trạng cơ cấu tổ chức; cơ chế chính sách trong hoạt động thủy lợi;
c) Điều tra, đánh giá tác động của công trình thủy lợi đến môi trường và đời sống của người dân;
d) Điều tra, thu thập thông tin quan trắc, giám sát về số lượng, chất lượng nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng, bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi, bờ sông, bờ biển phục vụ hoạt động thủy lợi.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi.
Điều 3. Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi
Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động thủy lợi được quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động điều tra cơ bản thủy lợi
Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động điều tra cơ bản thủy lợi được quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngay 15 tháng 12 năm 2020.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Chính phủ;

Cơ quan TW các đoàn thể;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

UBND, HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường;

Các Thứ trưởng;

Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

Công báo, Cổng thông tin điện tử CP;

Website Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Các Chi cục Thủy lợi, Công ty KTCTTL;

Lưu: VT, TCTL (350b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục I

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO HOẠT ĐỘNG LẬP QUY HOẠCH THỦY LỢI

(Kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

I.1. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

- Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

- Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

- Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

I.2. Quy định viết tắt

TT

Chữ viết tắt

Nội dung viết tắt

1

QHTL

Quy hoạch thủy lợi

2

CTTL

Công trình thủy lợi

3

HTCTTL

Hệ thống công trình thủy lợi

6

ĐMC

Đánh giá môi trường chiến lược

7

KS1

Kỹ sư bậc 1/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

8

KS2

Kỹ sư bậc 2/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

9

KS3

Kỹ sư bậc 3/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

10

KS4

Kỹ sư bậc 4/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

11

KS5

Kỹ sư bậc 5/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

12

KSC3

Kỹ sư chính bậc 3/8 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

13

KTXH

Kinh tế - xã hội

14

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

 

I.3. Giải thích từ ngữ

- Vùng nghiên cứu là toàn bộ khu vực nghiên cứu lập QHTL (vùng quy hoạch).

- Diện tích vùng nghiên cứu là diện tích tự nhiên của lưu vực sông liên tỉnh; hệ thống CTTL liên tỉnh cần lập quy hoạch.

- Diện tích đất quy hoạch là phần diện tích đất cần nghiên cứu, tính toán, đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ cho các ngành, bao gồm: Đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp; đất ở; đất chuyên dùng khác (đất sông, suối, ao hồ, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất quốc phòng, an ninh, đất trụ sở cơ quan nhà nước, đất xây dựng công trình sự nghiệp).

I.4. Hệ số điều chỉnh

I.4.1. Vùng chuẩn

Vùng chuẩn là vùng quy hoạch được thiết lập có điều kiện tự nhiên và KTXH thỏa mãn các điều kiện chuẩn. Định mức lập QHTL Mtb được xây dựng cho vùng chuẩn có điều kiện tự nhiên, KTXH được quy định tại Bảng 1.

Bảng 1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội quy định cho vùng chuẩn

TT

Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội

Điều kiện vùng chuẩn

1

Diện tích đất quy hoạch (Ftb)

100.000 ha (1000 km2)

2

Mật độ sông suối trong vùng quy hoạch

< 1,0 km/km2

3

Mối quan hệ giữa mạng sông suối trong vùng quy hoạch với sông lớn bên ngoài

Không gắn với sông lớn bên ngoài (không ảnh hưởng bởi chế độ dòng chảy, thủy lực với sông lớn bên ngoài)

4

Lưu vực sông vùng nghiên cứu, lưu vực của HTCTTL

Nằm trong một quốc gia

5

Ảnh hưởng thủy triều

Không quá 10% diện tích đất quy hoạch

6

Có trên 20% số điểm đo nền môi trường có chỉ số chất lượng nước -WQI (được công bố hoặc tính toán) nằm trong ngưỡng theo quy định

76-100

7

Tỷ lệ diện tích vùng quy hoạch so với diện tích đất quy hoạch

<1,5

8

Tỷ lệ diện tích đất đô thị, công nghiệp, du lịch, dịch vụ so với diện tích đất quy hoạch

< 10%

 

I.4.2. Hệ số điều chỉnh phi chuẩn

Khi vùng quy hoạch có các điều kiện tự nhiên, KTXH khác với vùng chuẩn sẽ được điều chỉnh bởi các hệ số (hệ số phi chuẩn Ki), được quy định tại Bảng 2.

Bảng 2. Bảng hệ số phi chuẩn Ki

TT

Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội vùng quy hoạch

Số hiệu hệ số phi chuẩn

Giá trị hệ số phi chuẩn Ki

1

Mật độ sông ngòi trong vùng quy hoạch

K1

 

Vùng có mật độ sông suối từ 1,0 đến 1,5 km/km2

 

0,10

Vùng có mật độ sông suối > 1,5 km/km2

 

0,15

2

Mạng sông, suối trong vùng quy hoạch ảnh hưởng bởi chế dộ dòng chảy, thủy lực và gắn với sông lớn bên ngoài

K2

0,15

3

Lưu vực sông vùng nghiên cứu có mối liên hệ liên quốc gia

K3

0,20

4

Có trên 20% số điểm đo nền môi trường có chỉ số chất lượng nước-WQI (được công bố hoặc tính toán) nằm trong ngưỡng theo quy định

(Lấy giá trị K4 theo ngưỡng WQI thấp nhất)

K4

 

51÷ <76

 

0,1

0÷ <51

 

0,15

5

Ảnh hưởng thủy triều

K5

 

> 10% diện tích đất quy hoạch

 

0,10

> 30% diện tích đất quy hoạch

 

0,15

> 50% diện tích đất quy hoạch

 

0,20

6

Tỷ lệ giữa diện tích vùng quy hoạch và diện tích đất quy hoạch:

K6

 

Từ 1,5 đến <2,0

 

0,05

Từ 2,0 đến <3,0

 

0,10

Từ 3,0 trở lên

 

0,15

7

Tỷ lệ diện tích đất đô thị, công nghiệp, du lịch, dịch vụ so với diện tích đất quy hoạch

K7

 

Từ 10% đến <20%

 

0,10

Từ 20% trở lên

 

0,15

 

I.4.3. Hệ số điều chỉnh quy mô diện tích đất quy hoạch KF

KF: Là hệ số điều chỉnh theo quy mô diện tích đất quy hoạch thực tế so với diện tích đất quy hoạch vùng chuẩn, được xác định theo Bảng 3:

Bảng 3. Bảng hệ số điều chỉnh theo quy mô diện tích đất quy hoạch KF

Diện tích quy hoạch (1000 ha)

Hệ số Kf

Diện tích quy hoạch (1000 ha)

Hệ số Kf

10

0,42

340

1,81

15

0,49

360

1,88

20

0,54

380

1,94

25

0,61

400

2,01

30

0,67

500

2,35

40

0,75

600

2,69

60

0,83

700

3,03

80

0,92

800

3,37

100

1,00

900

3,71

120

1,07

1000

4,05

140

1,14

1100

4,39

160

1,19

1200

4,73

180

1,25

1300

5,07

200

1,32

1400

5,41

220

1,40

1500

5,75

240

1,47

1600

6,09

260

1,54

1700

6,43

280

1,61

1800

6,77

300

1,68

1900

7,11

320

1,741

2000

7,44

 

Trường hợp diện tích đất quy hoạch (Fv) nằm giữa 2 vùng quy mô diện tích, hệ số điều chỉnh KF được xác định theo phép nội suy tuyến tính giữa hai quy mô cận trên và cận dưới, như sau:

Trong đó:

Fa, Fb: Quy mô diện tích vùng cận dưới, cận trên của vùng quy hoạch;

Fv: Diện tích đất quy hoạch vùng nghiên cứu.

Trường hợp quy mô diện tích đất quy hoạch nằm ngoài các trị số quy mô lớn nhất và nhỏ nhất trong bảng, hệ số điều chỉnh theo quy mô diện tích đất quy hoạch KF được xác định theo phép ngoại suy tuyến tính.

I.4.4. Hệ số định mức rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi

Bảng số 4. Bảng giá trị hệ số điều chỉnh K đối với công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi

TT

Thời gian quy hoạch đã được phê duyệt

Hệ số điều chỉnh K

1

Dưới 3 năm

0,50

2

Từ 3 đến dưới 5 năm

0,70

3

Từ 5 đến dưới 7 năm

0,85

4

Từ 7 đến 10 năm

0,95

5

Từ trên 10 năm (lập mới)

1,00

 

I.5. Thành phần định mức kinh tế - kỹ thuật

- Nội dung công việc gồm các thao tác chính, thao tác phụ để thực hiện bước công việc.

- Phân loại khó khăn gồm: các công việc chưa tính trong định mức, điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh.

- Các công việc chưa tính trong định mức là các công việc không được tính hao phí lao động, vật liệu, dụng cụ và thiết bị trong định mức này.

- Số lượng công lao động gồm số lượng, cơ cấu thành phần lao động được tổ chức để thực hiện từng bước công việc cụ thể căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp, yêu cầu về chuyên môn của công việc.

- Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp để sản xuất ra một sản phẩm (hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện một công việc cụ thể) và thời gian lao động trực tiếp phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm theo quy chế kiểm tra nghiệm thu, đơn vị tính là công nhóm/đơn vị sản phẩm. Đối với những công việc bình thường, một công làm việc tính là 8 giờ.

- Định mức vật liệu, dụng cụ và thiết bị

+ Định mức vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc); đơn vị tính theo đơn vị của từng loại vật liệu/đơn vị sản phẩm; định mức vật liệu phụ được tính bằng % định mức vật liệu chính trong bảng định mức vật liệu.

+ Định mức dụng cụ và thiết bị là thời gian sử dụng dụng cụ và thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc); đơn vị tính là ca/đơn vị sản phẩm; thời hạn sử dụng dụng cụ và thiết bị tính là tháng; định mức dụng cụ phụ được tính bằng % định mức dụng cụ chính trong bảng định mức dụng cụ.

+ Số ca máy sử dụng thiết bị trong một năm: Máy ngoại nghiệp là 250 ca; máy nội nghiệp là 500 ca.

+ Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất và định mức dụng cụ, thiết bị và được tính theo công thức:

Định mức điện = (công suất thiết bị/giờ X 8 giờ làm việc X số ca sử dụng dụng cụ, thiết bị) + 5% hao hụt.

I.6. Cách tính định mức

I.6.1. Định mức lập quy hoạch thủy lợi

Định mức cho việc lập nội dung quy hoạch cho vùng quy hoạch thực tế được tính theo công thức sau:

Trong đó:

MV: Mức hao phí (lao động, vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị) cho công tác lập quy hoạch thủy lợi của vùng quy hoạch;

Mtb: Mức hao phí (lao động, vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị) cho công tác lập quy hoạch thủy lợi của vùng có điều kiện chuẩn (điều kiện áp dụng);

KF: Hệ số điều chỉnh theo quy mô diện tích đất quy hoạch (được xác định tại Bảng 3);

K: Hệ số phi chuẩn;

Ki: Hệ số điều chỉnh thứ i theo mức độ phức tạp của từng yếu tố ảnh hưởng đến mức chuẩn, hệ số phi chuẩn Ki (được xác định tại Bảng 2);

I.6.2. Định mức rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi

Được xác định theo quy định tại Bảng 4.

I.7. Định mức cho các công tác khác

Các chi phí: lập nhiệm vụ quy hoạch (bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ); quản lý lập quy hoạch; thẩm tra, giám sát lập quy hoạch; công bố quy hoạch được xác định theo tỷ lệ % chi phí lập quy hoạch. Chi phí giám sát thực hiện quy hoạch được xác định thực tế theo các quy định tại thời điểm giám sát.

Bảng 5. Định mức cho các công tác khác theo chi phí lập quy hoạch (%)

TT

Nội dung công việc

Chi phí lập quy hoạch (triệu đồng)

≤ 200

500

700

1000

2000

5000

7000

≥10.000

1

Lập nhiệm vụ quy hoạch

8,0

6,0

5,0

4,5

3,0

2,0

1,8

1,6

2

Quản lý lập quy hoạch

6,0

5,0

4,5

4,0

3,0

2,0

1,8

1,6

3

Thẩm trạ, giám sát lập quy hoạch

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

4

Công bố quy hoạch

7,0

5,5

4,5

4,0

3,0

2,0

1,8

1,6

 

 

Chương II

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT, NỘI DUNG, QUY TRÌNH LẬP QUY HOẠCH THỦY LỢI

 

I. Trình tự hoạt động lập quy hoạch

I.1. Lập quy hoạch

- Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch;

- Tổ chức lập quy hoạch.

I.2. Thẩm định quy hoạch

I.3. Phê duyệt quy hoạch

I.4. Công bố quy hoạch

I.5. Tổ chức thực hiện quy hoạch

II. Nội dung lập quy hoạch thủy lợi

II.1. Nội dung lập nhiệm vụ lập quy hoạch thủy lợi

II.1.1. Thu thập tài liệu, số liệu, thông tin cơ bản

- Đặc điểm tự nhiên, hiện trạng và chiến lược phát triển KTXH vùng nghiên cứu;

- Hiện trạng thủy lợi, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch đã phê duyêt trong thời kỳ trước; các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng; các vấn đề đặt ra bảo đảm an ninh nguồn nước;

- Hiện trạng công trình phòng, chống thiên tai;

- Hiện trạng nguồn nước và nhu cầu sử dụng nước của các đối tượng sử dụng nước vùng nghiên cứu;

- Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn; thiếu nước trong những năm bình thường, những năm vượt tần suất;

- Công tác quản lý, khai thác vận hành CTTL; các giải pháp phi công trình, giải pháp mềm trong quản lý vận hành CTTL phục vụ tưới, tiêu, chống ngập lụt.

II.1.2. Tổng hợp, phân tích, đánh giá

- Đánh giá tổng quát đặc điểm tự nhiên, KTXH, hiện trạng thủy lợi, khai thác, sử dụng CTTL cổng trình phòng, chống thiên tai;

- Đánh kết quả thực hiện quy hoạch và các vấn đề còn tồn tại của quy hoạch đã được phê duyệt thời kỳ trước, nguyên nhân của các vấn đề tồn tại;

- Đánh giá về điều kiện và diễn biến nguồn nước trong điều kiện bình thường, những năm vượt tần suất, nhu cầu sử dụng nước theo định hướng, chiến lược phát triển KTXH vùng nghiên cứu trong thời kỳ quy hoạch;

- Phân tích, đánh giá sự cần thiết của việc lập QHTL đối với sự phát triển KTXH và kế hoạch, tầm nhìn chiến lược của vùng nghiên cứu.

II.1.3. Xác định yêu cầu về mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung công tác lập quy hoạch

- Xác định phạm vi quy hoạch cần lập;

- Xác định mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của quy hoạch cần lập;

- Xác định yêu cầu về nhiệm vụ và phương pháp lập quy hoạch;

- Xác định yêu cầu về nội dung quy hoạch cần lập;

- Xác định tiến độ thực hiện lập quy hoạch;

- Xây dựng dự toán kinh phí chi tiết cho việc lập quy hoạch.

II.1.4. Xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc lập quy hoạch

II.1.5. Xác định yêu cầu về thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, quy cách sản phẩm quy hoạch, gồm:

- Xác định yêu cầu về thành phần, số lượng, quy cách các loại báo cáo cần lập;

- Yêu cầu về thành phần, số lượng, quy cách các loại bản đồ cần lập;

- Xác định yêu cầu thành phần, số lượng, quy cách sản phẩm khác nếu có.

II.2 Nội dung lập quy hoạch thủy lợi

II.2.1. Thu thập tài liệu cơ bản

II.2.1.1. Nghiên cứu báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt; rà soát, kế thừa các dữ liệu, thông tin trong hồ sơ lập quy hoạch qua các thời kỳ.

II.2.1.2. Tổ chức thu thập bổ sung tài liệu cơ bản.

a) Thu thập các loại bản đồ nền và bản đồ kỹ thuật số hiện có trong vùng nghiên cứu, các ảnh vệ tinh (nếu có);

b) Niên giám thống kê 3 năm gần nhất các địa phương thuộc vùng nghiên cứu lập quy hoạch;

c) Thu thập tài liệu khí tượng, thủy văn, hải văn;

d) Các tài liệu khí tượng, thủy văn từ các dự án đã và đang thực hiện liên quan (nếu có);

đ) Thu thập tài liệu khí tượng, thủy văn từ các trạm đo, cơ quan quản lý số liệu:

- Tài liệu khí tượng (gồm các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, nắng, gió, bốc hơi): cập nhật số liệu khí tượng của các trạm khí tượng đến năm quy hoạch;

- Tài liệu mưa trung bình ngày, tài liệu mưa trung bình giờ tại các trạm đo mưa;

- Tài liệu thủy văn vùng không ảnh hưởng triều bao gồm mực nước, lưu lượng, độ đục, H~Q mùa lũ;

- Tài liệu thủy văn vùng ảnh hưởng triều, hải văn bao gồm mực nước, lưu lượng, độ đục, H~Q mùa lũ; biên độ triều;

- Tài liệu khí tượng, hải văn (nếu có);

- Tài liệu địa chất thủy văn;

e) Tài liệu về vị trí và diện tích úng, hạn qua các năm;

g) Tài liệu xâm nhập mặn, chất lượng nước và môi trường;

h) Tài liệu địa hình, địa chất;

i) Tính toán, chỉnh lý, biên tập tài liệu đã thu thập.

II.2.2. Khảo sát tổng hợp, điều tra thu thập tài liệu dân sinh kinh tế

II.2.2.1. Thu thập, phân tích đánh giá các quy hoạch trước đây trong vùng

Thu thập, phân tích đánh giá các quy hoạch nghiên cứu liên quan đến phát triển nguồn nước, phát triển thủy lợi tại các cơ quan Trung ương, địa phương và của tổ chức quốc tế trong vùng quy hoạch.

II.2.2.2. Điều tra thu thập tài liệu dân sinh kinh tế

Điều tra, thu thập tài liệu về quá trình phát triển kinh tế, hiện trạng dân sinh kinh tế và định hướng phát triển KTXH từng địa phương, khu vực hành chính thuộc vùng nghiên cứu, những vấn đề trọng tâm cần giải quyết.

a) Hiện trạng kinh tế - xã hội:

- Các tài liệu về dân số, hiện trạng sử dụng đất, diện tích năng suất sản lượng các loại cây trồng, chăn nuôi, thủy sản;

- Tài liệu hiện trạng của các ngành có liên quan như: Lâm nghiệp, công nghiệp, điện lực, giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, dịch vụ, đô thị, nông thôn;

b) Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ quy hoạch:

- Chiến lược phát triển KTXH, chiến lược phát triển các ngành chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp, điện lực, đô thị, giao thông, du lịch, dịch vụ, nước sạch và vệ sinh môi trường... trong vùng quy hoạch;

- Tình hình thực hiện và triển khai, định hướng tái cơ cấu nông nghiệp, liên kết vùng;

- Thu thập tổng hợp tài liệu quy hoạch các ngành: Dân số, sử dụng đất, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp, điện lực, đô thị, giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, dịch vụ, nước sạch và vệ sinh môi trường;

- Thu thập tài liệu quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển KTXH các tỉnh, thành phố trong vùng nghiên cứu theo giai đoạn và tầm nhìn quy hoạch;

c) Tài liệu về hiện trạng phát triển thủy lợi:

- Thông tin, dữ liệu về các CTTL hiện có và dự kiến xây dựng;

- Hiện trạng CTTL, thủy điện, đê điều: Tên, vị trí, năng lực thiết kế, thực tế phục vụ.;

- Tài liệu hiện trạng các công trình cấp nước: Dân sinh, đô thị, công nghiệp, du lịch, dịch vụ;

- Công tác quản lý nâng cao hiệu quả công trình, các giải pháp phi công trình, giải pháp mềm trong thủy lợi;

d) Thu thập tài liệu về tình hình và thiệt hại do thiên tai:

- Tài liệu thiệt hại về hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, khan hiếm nước trên phạm vi vùng nghiên cứu; nguồn nước những năm vượt tần suất;

- Tài liệu, tổng hợp thông tin về tình hình mưa, bão, lũ, úng ngập trên địa bàn nghiên cứu, đặc biệt quan tâm đến những vùng đất thấp tập trung đông dân cư, nhiều cơ sở sản xuất;

- Tài liệu về tình hình xói lở bờ sông, cửa sông, ven biển diễn biến theo thời gian ở các vị trí cụ thể;

- Thông tin, tài liệu nghiên cứu về tình hình lũ quét, lũ ống và sạt lở đất trên vùng nghiên cứu;

đ) Thu thập các loại bản đồ:

- Bản đồ hiện trạng và định hướng phát triển KTXH;

- Bản đồ hiện trạng, quy hoạch công trình thủy lợi, thủy điện;

- Bản đồ hiện trạng úng, hạn, xâm nhập mặn;

- Bản đồ sạt lở, lũ quét, mặn;

- Bản đồ cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, đô thị.;

- Bản đồ ô nhiễm nguồn nước (nếu có);

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

II.2.2.3. Công tác nội nghiệp

- Xử lý, phân loại dữ liệu, thông tin theo các nhóm;

- Số hóa toàn bộ dữ liệu, thông tin;

- Chuẩn hóa các dữ liệu, thông tin, xác định và lập danh mục dữ liệu, thông tin được sử dụng phục vụ lập quy hoạch;

- Tổng hợp dữ liệu, thông tin;

II.2.2.4 Tổng hợp kết quả khảo sát ban đầu

- Tổng hợp kết quả khảo sát ban đầu, đánh giá tài liệu dân sinh kinh tế, tài liệu quy hoạch, tài liệu cơ bản hiện có và tài liệu cần thu thập; nhận xét sơ bộ về hiện trạng dân sinh kinh tế; định hướng phát triển KTXH địa phương, định hướng phát triển thủy lợi;

- Hoàn chỉnh đề cương kỹ thuật; thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung quy hoạch cho phù hợp thực tế; đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sửa chữa những thiếu sót trong đề cương nhiệm vụ (nếu có);

- Đánh giá sơ bộ các dự án nghiên cứu về QHTL và đầu tư xây dựng thủy lợi đã có; đề ra phương hướng lập quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo;

- Kế hoạch, tiến độ chi tiết công việc cần thực hiện để đạt mục tiêu, nhiệm vụ lập quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt;

- Đánh giá tổng hợp tài liệu khảo sát đã có, chỉ đo đạc mới để bổ sung số liệu đối với các số liệu khảo sát tính đến thời điểm lập quy hoạch quá 5 năm; lập phương án chi tiết khảo sát kỹ thuật (vị trí công trình, quy mô, khối lượng khảo sát) để tiến hành bước khảo sát kỹ thuật;

- Tổng hợp kết quả báo cáo kết quả khảo sát ban đầu với chủ đầu tư; trình chủ đầu tư phê duyệt bổ sung, điều chỉnh đề cương nhiệm vụ (nếu có).

II.2.3. Khảo sát kỹ thuật

II.2.3.1. Khảo sát thủy văn

a) Yêu cầu về khảo sát thủy văn

- Khảo sát đo đạc mực nước, lưu lượng dòng chảy kiệt, lũ phục vụ đánh giá nguồn nước;

- Khảo sát đo đạc lưu lượng, mực nước, độ mặn,... mùa lũ, kiệt; khảo sát hải văn phục vụ tính toán thủy lực;

- Vị trí, khối lượng khảo sát: Theo yêu cầu nhiệm vụ lập quy hoạch;

b) Nội dung công việc, định mức áp dụng

Áp dụng Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn.

II.2.3.2. Khảo sát địa hình

a) Yêu cầu về khảo sát địa hình

- Khảo sát đo đạc địa hình phục vụ khảo sát thủy văn;

- Khảo sát đo đạc địa hình phục vụ nghiên cứu bố trí công trình đầu mối; kênh mương chính;

- Đo các mặt cắt dọc ngang sông phục vụ tính toán thủy lực, thủy năng, chỉnh trị sông... theo yêu cầu nhiệm vụ;

- Vị trí, khối lượng khảo sát: Theo yêu cầu nhiệm vụ lập quy hoạch;

b) Nội dung công việc, định mức áp dụng

Áp dụng Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng và các quy định khác của các địa phương trong vùng quy hoạch.

II.2.3.3. Khảo sát địa chất

a) Yêu cầu về khảo sát địa chất

- Khảo sát địa chất địa điểm dự kiến bố trí công trình đầu mối như hồ chứa nước, đập dâng, cống, trạm bơm,…và tuyến kênh chính;

- Vị trí, khối lượng khảo sát: Theo yêu cầu nhiệm vụ lập quy hoạch.

b) Nội dung công việc, định mức áp dụng

Áp dụng Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng và các quy định khác của các địa phương trong vùng quy hoạch.

II.2.3.4. Khảo sát chất lượng nước

a) Yêu cầu về khảo sát chất lượng nước

- Khảo sát chất lượng nước phục vụ đánh giá hiện trạng chất lượng nước cấp cho sản xuất, sinh hoạt thuộc vùng quy hoạch.

- Khảo sát chất lượng nước phục vụ lập ĐMC;

- Vị trí, khối lượng khảo sát: Theo yêu cầu nhiệm vụ lập quy hoạch;

b) Nội dung công việc, định mức áp dụng

Áp dụng Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/02/2018 của Bộ Y tế ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường; Thông tư số 14/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn.

II.2.4. Các nội dung tính toán đề xuất giải pháp quy hoạch

II.2.4.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, nguồn nước; điều kiện kinh tế - xã hội; nguồn lực; đánh giá hiện trạng thủy lợi, kết quả thực hiện quy hoạch thủy lợi thời kỳ trước trên phạm vi vùng quy hoạch

a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, nguồn nước

- Đặc điểm địa lý tự nhiên: Vị trí địa lý, phạm vi hành chính, đặc điểm địa hình, địa chất, thổ nhưỡng, địa chất thủy văn, khí hậu;

- Đánh giá đặc điểm nguồn nước: Thủy văn nước mặt, nước dưới đất, địa chất thủy văn, hải văn... và các dạng tích tụ nước tự nhiên khác;

b) Phân tích đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội, nguồn lực phát triển

- Đặc điểm dân cư và lao động

+ Tổng số dân cư và lao động, dân tộc, giới, lao động, nông thôn, thành thị; tốc độ tăng dân số hàng năm...; phân bố dân cư theo đơn vị hành chính và theo vùng thủy lợi;

+ Trình độ dân trí, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, các đặc điểm văn hoá xã hội, chất lượng đời sống văn hóa xã hội của nhân dân;

- Quá trình phát triển các ngành kinh tế chủ yếu trong vùng có liên quan tới nguồn nước: Nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, năng lượng, xây dựng, giao thông, du lịch, dịch vụ, y tế, giáo dục... trong những năm gần đây;

- Phương hướng phát triển KTXH

+ Mục tiêu, phương hướng phát triển KTXH trên địa bàn: nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, đô thị, giao thông, lưới điện, du lịch, dịch vụ, nguồn nhân lực... theo giai đoạn, tầm nhìn, định hướng quy hoạch;

+ Xác định các kịch bản phát triển KTXH làm cơ sở cho tính toán các kịch bản quy hoạch thủy lợi;

c) Đánh giá hiện trạng thủy lợi, kết quả thực hiện quy hoạch thủy lợi thời kỳ trước trên phạm vi vùng quy hoạch

- Hiện trạng thủy lợi: Tình hình khai thác, sử dụng nước; hiện trạng các HTCTTL cấp nước, tiêu thoát nước, phòng chống lũ, thủy điện; hiệu quả của các công trình cấp nước tưới, tiêu nước phục vụ sinh hoạt, đô thị, công nghiệp, thủy sản, du lịch, dịch vụ...; khả năng phục vụ khi xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn, vượt tần suất; đánh giá nguyên nhân làm giảm năng lực thiết kế của các công trình; những vấn đề trọng tâm cần giải quyết và những thuận lợi khó khăn đối với công tác phát triển thủy lợi; đánh giá công tác quản lý khai thác, vận hành;

- Đánh giá các giải pháp phi công trình, giải pháp mềm kết hợp vận hành công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu, chống ngập lụt;

- Tình hình thiên tai: lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ quét, sạt lở đất.;

- Tình hình xả thải, ô nhiễm nguồn nước;

- Đánh giá kết quả nghiên cứu, triển khai các dự án thủy lợi theo quy hoạch thời kỳ trước trong vùng nghiên cứu; những kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân.

II.2.4.2. Dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển, nguồn nước trong bối cảnh chịu tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai; dự báo tiến bộ khoa học và công nghệ, nguồn lực ảnh hưởng trực tiếp đến thủy lợi

a) Dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển, nguồn nước trong bối cảnh chịu tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai.

- Phân tích, nhận định, đánh giá những xu thế diễn biến về số lượng các nguồn nước mưa, nước mặt, nước dưới đất trong kỳ quy hoạch và những năm tiếp theo trên phạm vi toàn vùng quy hoạch, từng tiểu vùng ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

- Phân tích, nhận định, đánh giá diễn biến chất lượng nguồn nước mặt, nước dưới đất trong kỳ quy hoạch trên phạm vi toàn vùng quy hoạch, từng tiểu vùng;

- Phân tích, nhận định, đánh giá những ảnh hưởng của xu thế biến đổi số lượng, chất lượng nguồn nước đối với khả năng khai thác, sử dụng nước cho các mục đích chính;

- Đánh giá khả năng khai thác, sử dụng tổng hợp nguồn nước mưa, nước mặt, nước dưới đất để đáp ứng các nhu cầu khai thác, sử dụng tương ứng với hiện tại và các giai đoạn trong kỳ quy hoạch;

- Phân tích đặc điểm khí tượng, thủy văn nguồn nước (nước mặt, nước dưới đất), hải văn (mực nước, chế độ triều), đánh giá sự thay đổi chế độ thủy văn, hải văn vùng nghiên cứu do biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

- Đánh giá xu thế biến đổi dòng chảy năm, lũ, kiệt trên các lưu vực trong vùng. Sự biến động của dòng chảy đến các hồ chứa vừa và nhỏ có tác động tới quá trình sử dụng nước trong mùa kiệt;

- Phân tích diễn biến khí tượng, thủy văn, hải văn trong những năm gần đây để dự báo trong tương lai;

b) Dự báo tiến bộ khoa học và công nghệ, nguồn lực ảnh hưởng trực tiếp đến thủy lợi

Đánh giá xu thế phát triển KTXH chung vùng quy hoạch, sự phát triển công nghệ khoa học kỹ thuật, cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng đến phương thức sản xuất nông nghiệp; quá trình hội nhập của đất nước vào chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh hưởng đến định hướng phát triển nông nghiệp; thay đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi, thủy sản… Đặt ra yêu cầu QHTL có tầm nhìn chiến lược, đáp ứng lợi ích lâu dài tối ưu hóa nguồn lực đầu tư.

c) Tính toán phân tích các kịch bản:

- Tổng hợp các vấn đền liên quan an ninh nguồn nước trên lưu vực;

- Xây dựng kịch bản (chọn kịch bản tính toán), cho từng giai đoạn định hướng, tầm nhìn với những giả thiết khác nhau có thể xảy ra trong tương lai, gồm: Kịch bản diễn biến bình thường theo xu hướng hiện trạng (tổ hợp nguồn nước, sử dụng nước, thiên tai, khoa học công nghệ...liên quan đến nước); kịch bản nước bền vững (tổ hợp nguồn nước, sử dụng nước, thiên tai, khoa học công nghệ...liên quan đến nước); kịch bản khủng hoảng (tổ hợp nguồn nước, sử dụng nước, thiên tai, khoa học công nghệ...liên quan đến nước);

- Lượng hóa những yếu tố chi phối chính của các kịch bản để làm cơ sở xác định nhu cầu cấp, tiêu thoát nước, phòng chống thiên tai liên quan đến nước và quy hoạch phát triển thủy lợi được tổ hợp theo các nhóm yếu tố: Các yếu tố kinh tế và dân số; mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, vùng... những tác động do biến động về thị trường, phát triển đô thị, công nghiệp, thực trạng công tác đầu tư xây dựng thủy lợi; các thông số về khí hậu và thủy văn trong đó có yếu tố biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng; các yếu tố công nghệ, quản lý và cơ sở hạ tầng; các yếu tố về cơ chế, chính sách;

- Với kịch bản khủng hoảng lượng hóa các yếu tố bất lợi xảy ra đồng thời: lũ vượt tần suất và triều cường, hạn vượt tần suất và xâm nhập mặn.;

II.2.4.3. Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng; xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với thủy lợi; cơ hội và thách thức đối với phát triển thủy lợi trên vùng quy hoạch

a) Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng

 -Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong thực trạng phát triển hệ thống công trình thủy lợi và lưu vực sông nghiên cứu;

- Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi trong phạm vi vùng nghiên cứu;

- Đánh giá sự liên kết giữa hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi với hệ thống kết cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan trong phạm vi vùng nghiên cứu;

b) Đánh giá sự liên kết, đồng bộ, mức độ khép kín của hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi trước nguy cơ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, ngập lụt và xói lở, bồi tụ: Hệ thống đê biển; hệ thống kiểm soát mặn; hệ thống kè bảo vệ bờ biển;

c) Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với thủy lợi

Xác định yêu cầu của phát triển KTXH và bảo vệ môi trường đối với hạ tầng thủy lợi trong kỳ quy hoạch;

d) Các cơ hội và thách thức đối với công tác phát triển thủy lợi trên vùng quy hoạch

- Nghiên cứu, phân tích những tác động tích cực do phát triển KTXH, môi trường của các địa phương, các vùng, các ngành đến phát triển thủy lợi trong vùng nghiên cứu;

- Nghiên cứu, phân tích những thách thức do phát triển KTXH, môi trường của các địa phương, các vùng, các ngành trong điều kiện biến đổi khí hậu và phát triển thượng nguồn đối với các lưu vực sông liên quốc gia đến phát triển thủy lợi trong vùng nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giảm thiểu, hạn chế.

II.2.4.4. Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển thủy lợi

- Phù hợp với chiến lược thủy lợi, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch vùng; kế hoạch phát triển KTXH, quốc phòng, an ninh;

- Gắn kết với quy hoạch kết cấu hạ tầng quốc gia và các quy hoạch có liên quan;

- Bảo đảm quản lý tổng hợp nguồn nước, thống nhất theo lưu vực sông, HTCTTL; thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phát triển KTXH; phát triển bền vững; bảo đảm an ninh nguồn nước trong lưu vực và trong vùng;

- Phục vụ đa mục tiêu, bảo đảm hài hòa giữa khai thác với bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng, chống thiên tai; chú trọng cấp nước cho hải đảo, vùng ven biển, khu vực biên giới, miền núi và vùng ven hồ chứa thủy điện;

- Bảo đảm cân đối nguồn nước trong phạm vi toàn quốc, vùng, lưu vực sông, HTCTTL, đơn vị hành chính;

- Chuyển nước từ nơi thừa đến nơi thiếu nước phạm vi liên vùng, liên lưu vực, liên quốc gia;

- Trữ nước mùa mưa cho mùa khô, năm nhiều nước cho năm thiếu hụt nước.

II.2.4.5. Phân tích, tính toán và xây dựng phương án thủy lợi theo các kịch bản phát triển trên phạm vi vùng quy hoạch; xác định giải pháp thủy lợi cho từng loại đối tượng trên phạm vi hệ thống công trình thủy lợi, phương án phối hợp vận hành giữa các công trình thủy lợi trong hệ thống công trình thủy lợi; bảo đảm tạo nguồn, tích trữ, cân đối, điều hòa, phân phối nguồn nước; chuyển nước liên lưu vực, quốc gia; giảm thiểu rủi ro hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng, ô nhiễm, suy thoái nguồn nước và các thiên tai khác liên quan đến nước trên phạm vi vùng quy hoạch.

a) Phân tích đặc điểm khí tượng, thủy văn, hải văn

- Phân tích tình hình lưới trạm quan trắc;

- Phân tích, xử lý tài liệu khí tượng thủy văn, hải văn: Phân tích đặc điểm khí tượng, thủy văn nguồn nước (nước mặt, nước ngầm), đánh giá sự thay đổi chế độ thủy văn vùng nghiên cứu do biến đổi khí hậu; đánh giá xu thế biến đổi dòng chảy năm, lũ, kiệt trên các lưu vực trong vùng; đánh giá sự biến động của dòng chảy đến các hồ chứa vừa và nhỏ có tác động tới quá trình sử dụng nước trong mùa kiệt;

- Phân tích diễn biến khí tượng, thủy văn trong những năm gần đây để dự báo trong tương lai;

- Phân tích, nhận định, đánh giá những xu thế diễn biến về số lượng các nguồn nước mưa, nước mặt, nước dưới đất trong kỳ quy hoạch và những năm tiếp theo trên phạm vi toàn vùng quy hoạch, từng tiểu vùng ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

- Phân tích, nhận định, đánh giá diễn biến chất lượng nguồn nước mặt, nước dưới đất trong kỳ quy hoạch trên phạm vi toàn vùng quy hoạch, từng tiểu vùng;

- Phân tích, nhận định, đánh giá những ảnh hưởng của xu thế biến đổi số lượng, chất lượng nguồn nước đối với khả năng khai thác, sử dụng nước cho các mục đích chính;

- Đánh giá khả năng khai thác, sử dụng tổng hợp nguồn nước mưa, nước mặt, nước dưới đất để đáp ứng các nhu cầu khai thác, sử dụng tương ứng với hiện tại và các giai đoạn trong kỳ quy hoạch;

- Tính toán các đặc trưng khí tượng, thủy văn thiết kế phục vụ cấp nước, tiêu và phòng chống lũ;

- Tính toán mưa tưới 75%, 85%, 95% phục vụ tính toán mức tưới, hệ số tưới, nhu cầu tưới;

- Tính toán biên đầu vào cho các mô hình: mô hình cân bằng nước; mô hình thủy lực lũ, kiệt; mô hình tiêu úng (nếu có)...;

- Tính toán mưa tiêu theo các tần suất 5%, 10% phục vụ tính toán hệ số tiêu, nhu cầu tiêu;

- Tính toán thủy văn công trình phục vụ cho dự án;

b) Tính toán thủy lực mạng sông theo các phương án quy hoạch bằng mô hình toán, chọn phương án quy hoạch

- Yêu cầu tính toán thủy lực bằng mô hình toán:

+ Thiết lập mô hình thủy lực;

+ Xử lý tài liệu để thiết lập mạng sông tính toán;

+ Thiết lập sơ đồ thủy lực mạng sông tính toán;

+ Thiết lập tài liệu địa hình tính toán cập nhật số liệu mặt cắt ngang;

+ Thiết lập các điều kiện biên (phân tích lựa chọn các điều kiện biên theo chuỗi thời gian); thiết lập điều kiện ban đầu; thiết lập các thông số thủy lực;

+ Thiết lập và mô phỏng các công trình, hồ chứa, vùng ngập lụt;

+ Thiết lập mô hình chất lượng nước, xâm nhập mặn… (theo yêu cầu nhiệm vụ);

+ Hiệu chỉnh và xác định bộ thông số cho mô hình; kiểm định và đánh giá sai số cho mô hình;

+ Tính toán mô phỏng, kiểm định mô hình theo số liệu thực đo; tính toán mô phỏng tưới, tiêu, chống lũ, chuyển nước, lan truyền chất…. theo các phương án quy hoạch;

+ Nhận xét, kiến nghị phương án chọn;

+ Trích lập các bản đồ, biểu đồ, kết quả tính toán.

- Định mức áp dụng: Áp dụng Quyết định số 165/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công bố định mức trong xây dựng dự toán kinh phí đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu mô hình tính toán thủy lực, hình thái sông ngòi;

c) Tính toán phương án cấp nước

- Phân vùng thủy lợi: Phân vùng thủy lợi để phục vụ việc tính toán quy hoạch cấp nước dựa trên các tiêu chí sau:

+ Đặc điểm địa hình (cao độ và hướng dốc của địa hình, mức độ phức tạp và chia cắt bởi sông ngòi và công trình xây dựng,...), sông ngòi và đặc điểm thủy văn, loại CTTL cấp nước hoặc tiêu nước, đặc điểm sản xuất nông nghiệp và các loại đối tượng sử dụng nước,… có mặt trong vùng nghiên cứu quy hoạch và yêu cầu của quy hoạch;

+ Đặc thù hệ thống, hoặc các đầu mối cấp nước chính;

+ Đặc điểm nguồn nước đến cấp cho khu dùng nước;

+ Tình hình quản lý khai thác CTTL trên địa bàn.

- Xác định nhu cầu sử dụng nước của các ngành, lĩnh vực nông nghiệp, sinh hoạt, đô thị, công nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, du lịch, môi trường, giao thông thủy... hiện tại và tương lai theo các kịch bản, gồm các nội dung sau:

+ Tổng hợp số liệu định hướng và chỉ tiêu phát triển, mở rộng các khu đô thị, các khu dân cư, các khu du lịch tập trung và các khu công nghiệp;

+ Xác định chỉ tiêu cấp nước đơn vị cho từng loại đối tượng sử dụng nước trường hợp bình thường, trường hợp xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn;

+ Tổng hợp số liệu về loại cây trồng, vật nuôi phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp như cơ cấu thời vụ, diện tích và năng suất các loại cây trồng, số loại và số lượng đàn gia súc ở từng khu vực và toàn lưu vực tại các thời điểm hiện tại và tương lai;

+ Xác định các chỉ tiêu tưới thiết kế như mô hình mưa tưới, hệ số tưới, mức tưới và thời gian tưới trường hợp bình thường, trường hợp xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn vượt tần suất thiết kế;

+ Tính nhu cầu nước tưới cho từng loại cây trồng ở từng khu vực và toàn lưu vực trường hợp bình thường, trường hợp xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn;

+ Tính toán nhu cầu nước cho chăn nuôi, thủy sản, công nghiệp, giao thông thủy, duy trì môi trường, dân sinh và các ngành kinh tế trường hợp bình thường, trường hợp xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn;

+ Tính toán nhu cầu nước cho điều kiện bất lợi của thiên tai có liên quan đến việc cấp nước;

+ Tổng hợp nhu cầu dùng nước các ngành kinh tế theo các giai đoạn hiện tại, đến năm quy hoạch, tầm nhìn quy hoạch;

- Tiêu chuẩn cấp nước: Tiêu chuẩn cấp nước cho lúa: Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Phương pháp xác định hệ số tưới lúa TCVN 9168:2012; Tiêu chuẩn cấp nước đô thị, các điểm dân cư nông thôn và các khu công nghiệp: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN 33:2006) Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế; cấp nước cho các lĩnh vực khác: thủy sản, chăn nuôi, cây trồng cạn... áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành;

- Tính toán cân bằng nước

Tính toán cân bằng nước thực hiện cho toàn vùng quy hoạch và từng tiểu vùng theo các kịch bản, thực hiện như sau:

+ Cân bằng sơ bộ theo năm, theo tháng cho giai đoạn hiện tại với nguồn nước hiện có, xác định mức thừa, thiếu;

+ Tính toán cân bằng nước, xác định mức bảo đảm nhu cầu nước trong năm tính toán cho các trường hợp: Phát triển tương lai theo nguồn nước hiện có (với các công trình điều tiết hiện có và đang xây dựng); phát triển tương lai có tính đến các biện pháp công trình điều tiết, bổ sung dự kiến, có xét đến tác động của biến đổi khí hậu. Trường hợp thiếu nước, nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh nhu cầu nước của các hộ dùng nước (nông nghiệp, thủy sản, thủy điện…) hoặc đề xuất giải pháp bổ sung nguồn nước từ các lưu vực lân cận.;

- Nghiên cứu đề xuất các phương án cấp nước:

Trên cơ sở điều tra, tổng hợp nhu cầu nước của các ngành ở từng tiểu vùng và trên toàn lưu vực, khả năng nguồn nước, nghiên cứu đề xuất các phương án, các giải pháp công trình, quy mô công trình cấp nước chuyên ngành hoặc đa mục tiêu. Dùng mô hình toán thủy lực dòng chảy kiệt theo các phương án cấp nước khác nhau để chọn quy mô của công trình và hệ thống công trình phù hợp:

+ Giải pháp cấp nước sinh hoạt và công nghiệp: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cấp nguồn nước cho nhu cầu sinh hoạt và cấp nước cho sản xuất công nghiệp theo các kịch bản khác nhau;

+ Giải pháp cấp nước cho nông nghiệp: Diện tích canh tác hiện tại và tương lai trên toàn lưu vực và từng khu vực cần cấp nước; năng lực thiết kế và khả năng cấp nước thực tế của các công trình và hệ thống cấp nước hiện có, phạm vi và mức đảm bảo cấp nước; nghiên cứu đề xuất các giải pháp công trình, kỹ thuật cấp nước cho từng khu vực và toàn lưu vực theo các kịch bản. Giải pháp đề xuất phải chỉ rõ: (i) Vị trí nguồn nước, công trình đầu mối và vùng hưởng lợi; (ii) Quy mô, nhiệm vụ của từng công trình và hệ thống công trình cấp nước…; (iii) Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật cấp nước phù hợp cho các loại hình sử dụng nước trong nông nghiệp;

+ Kết hợp cấp nước cho các ngành khác

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tạo nguồn cấp nước cho các ngành khác, định hướng khai thác phục vụ các mục tiêu cung ứng sản phẩm dịch vụ thủy lợi, như: giao thông thủy, sản xuất điện, du lịch, dịch vụ... và duy trì môi trường sinh thái;

+ Xác định giải pháp cấp nước cho từng loại đối tượng trên phạm vi HTCTTL; phương án phối hợp vận hành giữa các công trình thủy lợi trong HTCTTL;

+ Yêu cầu phương án cấp nước đối với kịch bản khủng hoảng (Hạn hán, xâm nhập mặn, trường hợp vượt tần suất thiết kế): Xác định đối tượng ưu tiên, giải pháp cấp nước cho các đối tượng ưu tiên (nước sinh hoạt, nước cho các cụm công nghiệp, vùng nông nghiệp ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia); cơ chế quản lý vận hành HTCTTL ứng phó khủng hoảng; điều tiết phân phối nước trong lưu vực trong giai đoạn khủng hoảng; phương án nhân sự, hệ thống điều hành chỉ đạo các cấp chính quyền cấp tỉnh và liên tỉnh ứng phó trong giai đoạn khủng hoảng; đề xuất các giải pháp phi công trình, các giải pháp mềm, quản lý kết hợp CTTL nâng cao hiệu quả, năng lực công trình thủy lợi;

+ Phương án vận hành giữa các CTTL cần tính toán, xác định, đề xuất phương án vận hành giữa các CTTL trên dòng chính và các công trình trong HTCTTL nhằm bảo đảm phát huy tối đa nhiệm vụ công trình và hiệu quả cấp nước cho các đối tượng sử dụng nước;

d) Tính toán phương án tiêu thoát nước

- Đánh giá, phân tích tình hình ngập lụt, úng, đặc điểm nguyên nhân mưa gây úng hàng năm vùng nghiên cứu trường hợp bình thường, trường hợp vượt tần suất thiết kế;

- Phân vùng tiêu phù hợp với điều kiện tự nhiên, KTXH...;

- Đánh giá khả năng phục vụ của hệ thống công trình tiêu, những tồn tại;

- Xác định các yêu cầu về tiêu úng: Phạm vi cần tiêu, lượng mưa tiêu thiết kế, hệ số tiêu… tại các tiểu vùng ứng với trường hợp bình thường, trường hợp vượt tần suất thiết kế;

- Xác định giải pháp tiêu thoát nước cho từng loại đối tượng trên phạm vi HTCTTL; phương án phối hợp vận hành giữa các công trình thủy lợi trong HTCTTL;

+ Xác định đối tượng ưu tiên, giải pháp tiêu thoát nước cho các đối tượng ưu tiên sau: đô thị, khu tập trung dân cư, các cụm công nghiệp quan trọng, vùng nông nghiệp ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia;

+ Phương án sơ tán người và tài sản nhân dân vùng ngập lũ (địa điểm sơ tán, phân phối dân cư, phương án phòng dịch,.);

+ Quản lý vận hành HTCTTL ứng phó khủng hoảng; điều tiết phân lũ trong lưu vực ứng phó giai đoạn khủng hoảng;

+ Phương án nhân sự, hệ thống điều hành chỉ đạo các cấp chính quyền cấp tỉnh và liên tỉnh ứng phó trong giai đoạn khủng hoảng;

- Đề xuất các giải pháp tiêu nước trong giai đoạn quy hoạch và tầm nhìn quy hoạch;

- Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn TCVN 10406:2015 về Công trình thủy lợi - Tính toán hệ số tiêu thiết kế;

đ) Tính toán phương án phòng chống lũ

- Đánh giá, phân tích tình hình mưa, lũ hàng năm ứng với trường hợp bình thường, trường hợp vượt tần suất thiết kế;

- Phân tích hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế trong vùng bị ảnh hưởng lũ lụt;

- Phân vùng chống lũ;

- Yêu cầu mức đảm bảo chống lũ cho từng tiểu vùng;

- Đánh giá khả năng phục vụ của hệ thống công trình phòng, chống lũ như: Hồ chứa, hệ thống đê, kè, cống, các khu phân lũ, chậm lũ có tính đến tác động của biến đổi khí hậu ứng với trường hợp bình thường, trường hợp vượt tần suất thiết kế; những vấn đề tồn tại và xu hướng nảy sinh trong vấn đề phòng, chống và thoát lũ của lưu vực;

- Đề xuất các giải pháp phòng, chống lũ giai đoạn đến năm quy hoạch, tầm nhìn quy hoạch thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng:

+ Giải pháp công trình: Nghiên cứu, tính toán và đề xuất các giải pháp, mức bảo đảm chống lũ thiết kế; nhiệm vụ và quy mô của từng loại công trình;

+ Giải pháp phi công trình: Trồng rừng, phục hồi rừng thượng nguồn (khu vực trồng rừng, phục hồi rừng, khuyến nghị loại cây trồng để phù hợp khí hậu thổ nhưỡng và đem lại hiệu quả chậm, giảm lũ tối ưu); trồng cây, trồng cỏ chống sạt lở đê (khu vực cần trồng cây, khuyến nghị loại cây trồng); vạch ranh giới bảo vệ đê điều, các biện pháp bảo vệ đê điều; biện pháp giữ gìn, khơi thông dòng chảy; kiến nghị chế độ, chính sách đối với các cấp địa phương trong công tác phòng, chống lũ;

+ Phương án vận hành giữa các CTTL: Cần tính toán, xác định, đề xuất phương án vận hành giữa các CTTL trên dòng chính và các công trình trong hệ thống công trình thủy lợi nhằm bảo đảm phát huy tối đa nhiệm vụ công trình và hiệu quả phòng chống lũ, úng, ngập lụt;

e) Định hướng khai thác phục vụ các mục tiêu cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác như sản xuất điện, du lịch, dịch vụ.

- Xác định nhu cầu khai thác các sản phẩm dịch vụ liên quan đến hệ thống CTTL;

- Xác định yêu cầu, chỉ tiêu kỹ thuật (phạm vi cung cấp, số lượng, chất lượng, các chỉ tiêu điều kiện đảm bảo môi trường bền vững) của sản phẩm dịch vụ thủy lợi;

- Tính toán giải pháp và khả năng cung cấp các sản phẩm dịch vụ thủy lợi.

II.2.5. Đề xuất giải pháp công trình, danh mục công trình, dự án, thứ tự ưu tiên

II.2.5.1. Giải pháp công trình

a) Công trình đề xuất gồm: công trình lợi dụng tổng hợp, đầu mối trên dòng chính, dòng nhánh; công trình chuyển nước trong và ngoài vùng nghiên cứu; công trình liên ngành, liên vùng. Hệ thống công trình điều tiết trong hệ thống thủy lợi (hồ chứa, cống, đập, trạm bơm, kênh...); các công trình hồ chứa từ nước dưới đất, nước khe (đối với các vùng miền núi khan hiếm nước); Công trình đề xuất phải chỉ rõ: vị trí, quy mô, thông số kỹ thuật và nhiệm vụ chủ yếu, tổng mức đầu tư dự kiến;

b) Phân tích hiệu ích đầu tư:

- Hiệu ích định lượng: Tổng hợp vốn đầu tư ước toán thực hiện các giải pháp và chi phí sản xuất tăng thêm để đảm bảo năng suất, sản lượng thiết kế của các ngành kinh tế và chi phí quản lý hàng năm, chi phí sửa chữa, khôi phục công trình và thiết bị; xác định phần tăng thêm về năng suất, sản lượng, tổng giá trị thu nhập do đầu tư thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nước;

- Hiệu ích không định lượng được: Cải thiện môi trường sinh thái; cải thiện điều kiện sống, sản xuất và giao thông; góp phần ổn định, an ninh quốc phòng, phát triển văn hoá - xã hội;

- Tính toán các chỉ số kinh tế: IRR, B/C, NPV,…. lựa chọn phương án đầu tư tối ưu.

II.2.5.2. Giải pháp phi công trình

- Về quản lý, vận hành công trình;

- Các giải pháp mềm, sử dụng tiết kiệm nước, trồng rừng, khuyến cáo bảo vệ công trình. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

II.2.5.3. Đề xuất danh mục công trình, dự án ưu tiên

Công trình, dự án ưu tiên được xây dựng trên cơ sở:

- Yêu cầu cấp bách về sử dụng nước trong vùng nghiên cứu;

- Khả năng huy động nguồn lực để xây dựng công trình;

- Hiệu ích kinh tế của công trình ưu tiên đầu tư.

II.2.6. Định hướng nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi; nhu cầu sử dụng đất để chứa vật liệu nạo vét, mở rộng kênh, mương

- Xác định sơ bộ diện tích đất để bố trí xây dựng các công trình theo quy hoạch đề xuất;

- Xác định sơ bộ không gian, diện tích đất để tập kết nguyên vật liệu, vật tư, phương tiện thi công, cải tạo nâng cấp công trình;

- Xác định sơ bộ diện tích đất để chứa vật liệu nạo vét, mở rộng kênh mương.

II.2.7. Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

- Giải pháp về pháp luật, chính sách;

- Giải pháp về tài chính, đầu tư;

- Giải pháp về khoa học và công nghệ;

- Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức;

- Giải pháp về đào tạo, tăng cường năng lực;

- Giải pháp về hợp tác quốc tế;

- Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

II.2.8. Đánh giá môi trường chiến lược

- Nội dung báo cáo ĐMC của quy hoạch thực hiện theo Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về ĐMC, đánh giá tác động môi trường và các hướng dẫn về ĐMC, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Định mức áp dụng: Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

II.2.9. Lập báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt quy hoạch

- Báo cáo tổng hợp quy hoạch: Tổng hợp toàn bộ các nội dung chính đã xây dựng tại các mục II.2.4, II.2.5, II.2.6, II.2.7, II.2.8 tại chương II, Phụ lục I.

- Báo cáo tóm tắt: Tóm tắt các nội dung chính, chủ yếu trong báo cáo tổng hợp.

II.2.10. Lập bản đồ

II.2.10.1. Yêu cầu các loại bản đồ cần lập

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Bản đồ phương hướng sử dụng đất;

- Bản đồ hiện trạng hạn và công trình cấp nước;

- Bản đồ hiện trạng úng, lụt và công trình tiêu, chống lũ;

- Bản đồ quy hoạch cấp nước;

- Bản đồ quy hoạch tiêu, thoát nước;

- Bản đồ quy hoạch phòng, chống lũ. Trường hợp úng và lũ không nghiêm trọng, việc giải quyết tiêu thoát nước và chống lũ đồng thời thì có thể trình bày chung trên một bản đồ quy hoạch tiêu thoát nước và phòng, chống lũ;

- Bản đồ Atlat đóng thành tập phụ lục bản đồ, khổ A3.

II.2.10.2. Yêu cầu về tỷ lệ bản đồ

- Tỷ lệ tối thiểu 1:50.000 tương ứng với diện tích đất quy hoạch dưới 10.000 ha;

- Tỷ lệ tối thiểu 1:100.000 tương ứng với diện tích đất quy hoạch từ 10.000ha - 200.000 ha;

- Tỷ lệ tối thiểu 1:250.000 tương ứng với diện tích đất quy hoạch trên 200.000 ha.

(Các bản đồ xây dựng trên nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN2000)

II.2.11. Hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch

- Rà soát, hoàn chỉnh các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

- Rà soát, hoàn chỉnh các loại bản đồ;

- Dự thảo tờ trình, quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch và chuẩn bị hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Nhân bản hồ sơ tài liệu quy hoạch để gửi cho các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương, bộ, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan; chỉnh sửa theo các nội dung góp ý; xây dựng văn bản giải trình các nội dung chỉnh sửa;

- Hội thảo và lấy ý kiến:

+ Chuẩn bị tài liệu và các chuẩn bị khác phục vụ hội thảo (nhân bản tài liệu, gửi các tài liệu quy hoạch và các tài liệu liên quan để lấy ý kiến góp ý);

+ Tổ chức hội thảo;

- Hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch:

+ Tổng hợp các ý kiến góp ý;

+ Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng quy hoạch;

- In ấn, nhân bộ, giao nộp và lưu trữ hồ sơ sản phẩm.

II.2.12. Sản phẩm quy hoạch thủy lợi

II.2.12.1. Các báo cáo quy hoạch thủy lợi

- Báo cáo tổng hợp;

- Báo cáo tóm tắt;

- Các báo cáo chuyên đề:

+ Báo cáo hiện trạng và định hướng phát triển KTXH;

+ Báo cáo hiện trạng thủy lợi;

+ Báo cáo khí tượng, thủy văn;

+ Báo cáo thủy công, kinh tế;

+ Báo cáo tính toán thủy lực (nếu có phần tính toán thủy lực);

+ Báo cáo tính toán phương án cấp nước; tiêu, thoát nước; phòng, chống lũ;

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

II.2.12.2. Các loại bản đồ

II.2.12.3. Các tài liệu khác (nếu có)

- Hồ sơ khảo sát kỹ thuật;

- Các phụ lục số liệu tính toán, hình ảnh, phiếu điều tra...;

- Các văn bản liên quan về đồ án quy hoạch, văn bản góp ý cho báo cáo quy hoạch của các địa phương, Bộ, ngành liên quan.

II.2.12.4. Hình thức giao nộp và lưu trữ hồ sơ quy hoạch

- Thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

 

Chương III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP QUY HOẠCH THỦY LỢI

 

I. Định mức lao động

Định mức lao động các nội dung công việc được tính theo Bảng 6.

Bảng 6. Định mức lao động

Đơn vị tính: Công/100.000 ha

TT

Nội dung công việc

Số lượng bậc công lao động)

Định mức/1 bậc công

KS3

KS5

KSC3

Nội nghiệp

Ngoại nghiệp

I

Thu thập tài liệu cơ bản

3

2

1

42,1

 

II

Khảo sát tổng hợp, thu thập tài liệu dân sinh kinh tế

2

2

2

51,2

64,0

III

Các nội dung tính toán đề xuất giải pháp quy hoạch

 

 

 

 

 

1

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, nguồn nước; điều kiện KTXH; nguồn lực; đánh giá hiện trạng thủy lợi, kết quả thực hiện QHTL thời kỳ trước trên phạm vi vùng quy hoạch

 

 

 

 

 

-

Đối với lập QHTL lưu vực sông liên tỉnh

2

3

2

55,3

 

-

Đối với lập QHTL của HTCTTL liên quan từ 2 tỉnh trở lên

2

3

2

60,9

 

2

Dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển, nguồn nước trong bối cảnh chịu tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai; dự báo tiến bộ khoa học và công nghệ, nguồn lực ảnh hưởng trực tiếp đến thủy lợi

2

3

2

33,2

 

3

Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng; xác định yêu cầu của phát triển KTXH đối với thủy lợi; cơ hội và thách thức đối với phát triển thủy lợi trên vùng quy hoạch

2

3

2

33,2

 

4

Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển thủy lợi

2

3

2

33,2

 

5

Phân tích, tính toán và xây dựng phương án thủy lợi theo các kịch bản phát triển trên phạm vi vùng quy hoạch; Xác định giải pháp thủy lợi cho từng loại đối tượng trên phạm vi HTCTTL, phương án phối hợp vận hành giữa các CTTL trong HTCTTL; bảo đảm tạo nguồn, tích trữ, cân đối, điều hòa, phân phối nguồn nước; chuyển nước liên lưu vực, quốc gia; giảm thiểu rủi ro hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng, ô nhiễm, suy thoái nguồn nước và các thiên tai khác liên quan đến nước trên phạm vi vùng quy hoạch.

 

 

 

 

 

5.1

Phân tích đặc điểm khí tượng thủy văn, hải văn

2

2

3

105,2

 

5.2

Tính toán thủy lực, phương án cấp nước

 

 

 

 

 

-

Đối với lập QHTL lưu vực sông liên tỉnh

2

2

3

84,1

 

-

Đối với lập QHTL của HTCTTL liên quan từ 2 tỉnh trở lên

2

2

3

92,6

 

5.3

Tính toán thủy lực, phương án tiêu thoát nước

 

 

 

 

 

-

Đối với lập QHTL lưu vực sông liên tỉnh

2

2

3

73,6

 

-

Đối với lập QHTL của HTCTTL liên quan từ 2 tỉnh trở lên

2

2

3

81,0

 

5.4

Tính toán thủy lực, phương án phòng chống lũ

 

 

 

 

 

-

Đối với lập QHTL lưu vực sông liên tỉnh

2

2

3

52,6

 

-

Đối với lập QHTL của HTCTTL liên quan từ 2 tỉnh trở lên

2

2

3

57,8

 

5.5

Định hướng khai thác phục vụ các mục tiêu cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác như sản xuất điện, du lịch, dịch vụ

2

2

3

31,6

 

IV

Đề xuất giải pháp công trình, danh mục công trình, dự án, thứ tự ưu tiên

1

3

2

74,7

 

V

Định hướng nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp CTTL; nhu cầu sử dụng đất để chứa vật liệu nạo vét, mở rộng kênh, mương

1

3

2

37,3

 

VI

Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy họach

1

3

2

24,9

 

VII

Lập báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt quy hoạch

 

 

 

 

 

-

Đối với lập QHTL lưu vực sông liên tỉnh

 

4

4

154,7

 

-

Đối với lập QHTL của HTCTTL liên quan từ 2 tỉnh trở lên

 

4

4

170,1

 

VIII

Lập bản đồ

2

2

2

51,2

 

IX

Hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch

2

2

2

38,4

 

 

II. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị được tính theo Bảng 7.

Bảng 7. Định mức thiết bị

Đơn vị tính: Ca/100.000ha

TT

Danh mục thiết bị

Đơn vị tính

Thời hạn (tháng)

Nội nghiệp

Ngoại nghiệp

1

Điều hòa 2 chiều 12000 BTU

- 2,2 KW

bộ

120

1.289,6

-

2

Máy Photocopy - 1KW

cái

120

429,9

-

3

Máy tính xách tay - 0,04KW

cái

60

1.289,6

43,2

4

Máy GPS cầm tay

cái

120

-

23,0

 

III. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ được tính theo Bảng 8.

Bảng 8. Định mức dụng cụ

Đơn vị tính: Ca/100.000ha

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

Thời hạn (tháng)

Nội nghiệp

Ngoại nghiệp

1

Bàn làm việc

cái

60

2.136

-

2

Ghế văn phòng

cái

60

2.136

-

3

Máy in lazer A4 0,5KW

cái

60

449

-

4

USB

cái

12

1.796

23

5

Tủ đựng tài liệu

cái

60

1.068

-

6

Điện năng

kwh

 

718

-

7

Dụng cụ khác

%

 

3,50

1,50

 

IV. Định mức vật liệu

Định mức vật liệu được tính theo Bảng 9.

Bảng 9. Định mức vật liệu

Đơn vị tính: Mức/100.000ha

TT

Danh mục vật liệu

Đơn vị tính

Nội nghiệp

Ngoại nghiệp

1

Bút viết

cái

244,1

16,1

2

Giấy A4

ram

183,0

-

3

Mực in A4

hộp

41,0

-

4

Mực photocopy

hộp

31,1

-

5

Sổ ghi chép

quyển

122,0

-

6

Sổ nhật ký

quyển

-

16,1

7

Túi nhựa đựng tài liệu

cái

763,2

16,1

8

Vật liệu khác

%

6,0

2,0

 

V. Hệ số sử dụng vật liệu, dụng cụ, máy móc thiết bị cho công tác nội nghiệp

Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ, máy móc thiết bị cho công tác nội nghiệp của từng công việc lập QHTL được tính theo hệ số tại Bảng 10.

Bảng 10. Hệ số điều chỉnh vật liệu, dụng cụ, máy móc thiết bị

TT

Nội dung công việc

Hệ số

I

Thu thập tài liệu cơ bản

0,03

II

Khảo sát tổng hợp, điều tra thu thập tài liệu dân sinh kinh tế

0,04

III

Các nội dung tính toán đề xuất giải pháp quy hoạch

 

1

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, nguồn nước; điều kiện KTXH; nguồn lực; đánh giá hiện trạng thủy lợi, kết quả thực hiện QHTL thời kỳ trước trên phạm vi vùng quy hoạch

0,08

2

Dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển, nguồn nước trong bối cảnh chịu tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai; dự báo tiến bộ khoa học và công nghệ, nguồn lực ảnh hưởng trực tiếp đến thủy lợi

0,03

3

Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng; xác định yêu cầu của phát triển KTXH đối với thủy lợi; cơ hội và thách thức đối với phát triển thủy lợi trên vùng quy hoạch

0,03

4

Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển thủy lợi

0,03

5

Phân tích, tính toán và xây dựng phương án thủy lợi theo các kịch bản phát triển trên phạm vi vùng quy hoạch; Xác định giải pháp thủy lợi cho từng loại đối tượng trên phạm vi HTCTTL, phương án phối hợp vận hành giữa các CTTL trong HTCTTL; bảo đảm tạo nguồn, tích trữ, cân đối, điều hòa, phân phối nguồn nước; chuyển nước liên lưu vực, quốc gia; giảm thiểu rủi ro hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng, ô nhiễm, suy thoái nguồn nước và các thiên tai khác liên quan đến nước trên phạm vi vùng quy hoạch.

 

5.1

Phân tích đặc điểm khí tượng, thủy văn, hải văn

0,12

5.2

Tính toán thủy lực, phương án cấp nước

0,09

5.3

Tính toán thủy lực, phương án tiêu thoát nước

0,08

5.4

Tính toán thủy lực, phương án phòng chống lũ

0,05

5.5

Định hướng khai thác phục vụ các mục tiêu cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác như sản xuất điện, du lịch, dịch vụ

0,03

IV

Đề xuất giải pháp công trình, danh mục công trình, dự án, thứ tự ưu tiên

0,07

V

Định hướng nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp CTTL; nhu cầu sử dụng đất để chứa vật liệu nạo vét, mở rộng kênh, mương

0,03

VI

Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

0,01

VII

Lập báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt quy hoạch

0,22

VIII

Lập bản đồ

0,04

IX

Hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch

0,03

Phụ lục II

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA CƠ BẢN THỦY LỢI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

I.1. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

- Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

- Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia.

I.2. Quy định viết tắt

STT

Chữ viết tắt

Nội dung viết tắt

1

ĐVT

Đơn vị tính

2

THSD

Thời hạn sử dụng dụng cụ, thiết bị

3

KS1

Kỹ sư bậc 1/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

4

KS2

Kỹ sư bậc 2/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

5

KS3

Kỹ sư bậc 3/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

6

KS4

Kỹ sư bậc 4/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

7

KS5

Kỹ sư bậc 5/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

8

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

9

MH

Mã hiệu

 

I.3. Giải thích từ ngữ

- Vùng điều tra là vùng được xác định theo phạm vi địa giới hành chính, lưu vực sông, hệ thống công trình thủy lợi, công trình thủy lợi;

- Nhiệm vụ điều tra là việc thực hiện điều tra cơ bản thủy lợi;

- Nội dung điều tra là nội dung điều tra theo loại công trình thủy lợi;

- Điều tra toàn bộ là việc thu thập tài liệu, khảo sát đối với vùng điều tra;

- Điều tra không toàn bộ là việc thu thập tài liệu, khảo sát không toàn bộ đối với vùng điều tra;

- Điều tra chuyên đề là việc thu thập tài liệu, khảo sát chuyên sâu một nội dung đối với vùng điều tra;

- Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu đã có sẵn, được thu thập cho mục đích khác, người nghiên cứu sử dụng lại cho nghiên cứu của mình;

- Dữ liệu sơ cấp là dữ liệu chưa có sẵn, được thu thập lần đầu, do chính người nghiên cứu thu thập.

I.4. Hệ số điều chỉnh

I.4.1. Điều kiện chuẩn cho vùng điều tra

Định mức được tính cho vùng điều tra (vùng chuẩn) có điều kiện chuẩn áp dụng như sau:

a) Điều kiện chuẩn cho công việc điều tra, thu thập tài liệu

- Dữ liệu điều tra sơ cấp;

b) Điều kiện chuẩn cho công việc khảo sát, đo đạc

- Đập, hồ chứa có chiều cao nhỏ hơn 10 m hoặc dung tích toàn bộ nhỏ hơn 500.000 m3;

- Trạm bơm có tổng lưu lượng nhỏ hơn 3.600 m3/h;

- Cống có tổng chiều rộng thoát nước nhỏ hơn 10 m đối với cống thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long; nhỏ hơn 5 m đối với các vùng còn lại;

- Hệ thống dẫn, chuyển nước có lưu lượng nhỏ hơn 10 m3/s hoặc chiều rộng đáy nhỏ hơn 10 m đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long; lưu lượng nhỏ hơn 5 m3/s hoặc chiều rộng đáy nhỏ hơn 5 m đối với vùng còn lại;

- Đường ống dẫn nước có lưu lượng nhỏ hơn 0,25 m3/s hoặc đường kính ống nhỏ hơn 500 mm;

- Bờ bao thủy lợi có diện tích bảo vệ nhỏ hơn 500 ha;

- Vùng điều tra, đánh giá có diện tích đất tự nhiên nhỏ hơn 20.000 ha;

- Vùng điều tra, đánh giá là vùng đồng bằng, điều kiện đi lại thuận lợi;

- Toàn bộ diện tích của vùng điều tra, đánh giá thuộc phạm vi của một đơn vị hành chính cấp tỉnh (nếu vùng điều tra là liên tỉnh) hoặc một đơn vị hành chính cấp huyện (nếu vùng điều tra là nội tỉnh);

- Vùng điều tra có thiết kế 01 nội dung khảo sát, đo đạc;

- Vùng điều tra thực hiện 01 dạng điều tra, khảo sát, đo đạc.

I.4.2. Hệ số điều chỉnh

- Hệ số điều chỉnh được tính cho định mức lao động, dụng cụ, thiết bị, vật tư áp dụng trong trường hợp vùng điều tra, đánh giá thực tế khác với vùng có điều kiện chuẩn.

- Hệ số điều chỉnh bảng: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bảng 1. Hệ số đặc điểm đập, hồ chứa (Kct1)

TT

Chiều cao H (m), Dung tích toàn bộ V (106 m3), Chiều dài tràn L (m); Lưu lượng tràn xả lũ thiết kế Qx (m3/s)

Hệ số Kct1

1

(H < 10) hoặc (V< 0,5)

1,0

2

(10 ≤ H < 15) hoặc (0,5 ≤ V < 3,0)

1,5

3

(10 ≤ H < 15 và L > 500) hoặc (10 ≤ H < 15 và Qx > 2.000) hoặc (15 ≤ H < 100) hoặc (3,0 ≤ V < 1.000)

2,0

4

(H > 100) hoặc (V ≥ 1000) hoặc (5,0 ≤ V < 1.000 và vùng hạ du đập bị ảnh hưởng là thành phố, thị xã hoặc có công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia)

3,0

 

Bảng 2. Hệ số đặc điểm trạm bơm (Kct2)

TT

Tổng lưu lượng trạm bơm Qtr (m3/h); Công suất động cơ một tổ máy Nđc (KW)

Hệ số Kct2

1

Qtr < 3.600

1,0

2

(3.600 ≤ Qtr < 72.000) hoặc (Qtr < 3.600 và Nđc ≥150)

1,5

3

Qtr ≥ 72.000

2,0

 

Bảng 3. Hệ số đặc điểm cống (Kct3)

TT

Tổng chiều rộng thoát nước B (m)

Hệ số Kct3

1

B < 5

1,0

2

5 ≤ B < 20

1,5

3

B ≥ 20

2,0

 

Bảng 4. Hệ số đặc điểm cống thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Kct4)

TT

Tổng chiều rộng thoát nước B (m)

Hệ số Kct4

1

B < 10

1,0

2

10 ≤ B < 30

1,5

3

B ≥ 30

2,0

 

Bảng 5. Hệ số đặc điểm hệ thống dẫn, chuyển nước (Kct5)

TT

Lưu lượng Qk (m3/s); Chiều rộng đáy Bđ (m)

Hệ số Kct5

1

(Qk< 5) hoặc (Bđ < 5)

1,0

2

(5 ≤ Qk <50) hoặc (5 ≤ Bđ < 25)

1,5

3

(Qk< 50) hoặc (25 ≤ Bđ < 50)

2,0

 

Bảng 6. Hệ số đặc điểm hệ thống dẫn, chuyển nước thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Kct6)

TT

Lưu lượng Qk (m3/s); Chiều rộng đáy Bđ (m)

Hệ số Kct6

1

(Qk< 10) hoặc (Bđ < 10)

1,0

2

(10 ≤ Qk <100) hoặc (10 ≤ Bđ < 50)

1,5

3

(Qk ≥ 100) hoặc (Bđ ≥ 50)

2,0

 

Bảng 7. Hệ số đặc điểm đường ống dẫn nước (Kct7)

TT

Lưu lượng Qô (m3/s); Đường kính Dô (mm)

Hệ số Kct7

1

(Qk< 0,25) hoặc (Dô < 500)

1,0

2

(0,25 ≤ Qk < 3) hoặc (500 ≤ Dô < 1500)

1,5

3

(Qk ≥ 3) hoặc (Dô ≥ 1500)

2,0

 

Bảng 8. Hệ số đặc điểm bờ bao thủy lợi (Kct8)

TT

Diện tích bảo vệ Fbv (ha)

Hệ số Kct8

1

Fbv < 500

1,0

2

500 ≤ Fbv < 10.000

1,5

3

Fbv ≥ 10.000

2,0

 

Bảng 9. Hệ số quy mô lưu vực, vùng (Kdt)

TT

Diện tích lưu vực, vùng Fv (ha)

Hệ số Kdt

Vùng đồng bằng

Vùng trung du

Vùng núi; hải đảo

1

Fv < 20.000

1,0

1,2

1,3

2

20.000 ≤ Fv < 30.000

1,1

1,3

1,4

3

30.000 ≤ Fv < 50.000

1,2

1,4

1,5

4

50.000 ≤ Fv < 70.000

1,3

1,5

1,6

5

70.000 ≤ Fv < 100.000

1,4

1,6

1,7

6

100.000 ≤ Fv < 150.000

1,5

1,7

1,8

7

150.000 ≤ Fv < 200.000

1,6

1,8

1,9

8

200.000 ≤ Fv < 250.000

1,7

1,9

2,0

9

250.000 ≤ Fv < 300.000

1,8

2,0

2,1

10

300.000 ≤ Fv < 350.000

1,9

2,1

2,2

11

350.000 ≤ Fv < 500.000

2,0

2,3

2,4

12

500.000 ≤ Fv < 650.000

2,2

2,5

2,6

13

650.000 ≤ Fv < 800.000

2,4

2,7

2,8

14

800.000 ≤ Fv < 850.000

2,6

2,9

3,0

15

850.000≤ Fv < 1.000.000

2,8

3,1

3,2

16

Fv ≥ 1.000.000

3,0

3,2

3,4

 

Bảng 10. Hệ số điều chỉnh mức độ phức tạp của điều kiện địa hình (Kđh)

TT

Đặc điểm địa hình

Kđh

1

Vùng đồng bằng

1,00

2

Vùng trung du

1,20

3

Vùng miền núi; vùng sâu; vùng xa; hải đảo; ảnh hưởng triều

1,40

 

Bảng 11. Hệ số điều chỉnh theo số đơn vị hành chính (Khc)

TT

Số lượng đơn vị hành chính (cấp tỉnh hoặc cấp huyện)

Khc

1

Một đơn vị

1,00

2

Từ 2 đến 5

1,05

3

Từ 6 đến 10

1,10

4

Từ 11 đến 15

1,20

5

Trên 15

1,30

 

Bảng 12. Hệ số điều chỉnh theo nội dung khảo sát, đo đạc (Knd)

TT

Mức độ kết hợp của các nội dung khảo sát, đo đạc

Knd

1

Vùng lập dự án có thiết kế 01 nội dung khảo sát, đo đạc

1,00

2

Vùng lập dự án có thiết kế 02 nội dung khảo sát, đo đạc

0,83

3

Vùng lập dự án có thiết kế 03 nội dung khảo sát, đo đạc

0,78

4

Vùng lập dự án có thiết kế 04 nội dung khảo sát, đo đạc

0,75

5

Vùng lập dự án có thiết kế > 04 nội dung khảo sát, đo đạc trở lên

0,73

 

Bảng 13. Hệ số điều chỉnh mức độ kết hợp các dạng điều tra, đánh giá (Kkh)

TT

Mức độ kết hợp của các dạng điều tra, đánh giá

Kkh

1

Thực hiện 1 dạng điều tra, đánh giá

1,00

2

Thực hiện kết hợp 2 dạng điều tra, đánh giá

0,83

3

Thực hiện kết hợp 3 dạng điều tra, đánh giá

0,78

4

Thực hiện kết hợp 4 dạng điều tra, đánh giá

0,75

5

Thực hiện kết hợp 5 dạng điều tra, đánh giá

0,73

 

Bảng 14. Hệ số điều chỉnh theo hình thức điều tra (Kht)

TT

Hình thức điều tra

Kht

1

Điều tra không toàn bộ, chuyên đề

1,0

2

Điều tra toàn bộ

0,2

 

Bảng 15. Hệ số điều chỉnh theo phương pháp thu thập dữ liệu điều tra (Kpp)

TT

Phương pháp điều tra

Kpp

1

Dữ liệu thứ cấp

0,5