Quyết định 339/QĐ-TCLN-VP tổ chức của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

Số: 339/QĐ-TCLN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM THUỘC TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

--------

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp, Quyết định số 24/2020/QĐ-TTg ngày 27/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 2903/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân cấp cho Tổng cục trưởng, Cục trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục, Cục;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam là tổ chức thuộc Tổng cục Lâm nghiệp có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước và thực hiện quyền, nghĩa vụ của nước thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (sau đây viết tắt là CITES).

2. Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có con dấu để thực hiện nhiệm vụ cấp phép và giao dịch quốc tế; Tổng cục Lâm nghiệp đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp, Thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch Quốc tế: The Viet Nam CITES Management Authority.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng:

a) Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về thực thi Công ước CITES; Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các cơ sở nuôi, trồng động vật, thực vật quy định tại các Phụ lục của CITES. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện theo quy định.

b) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm kỹ thuật về nuôi các loài động vật hoang dã thuộc CITES.

2. Tham gia, đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của quốc gia thành viên CITES:

- Tổ chức, thực hiện các Nghị quyết, quyết định của CITES, xây dựng báo cáo quốc gia hàng năm về thực thi CITES và các báo cáo kỹ thuật theo yêu cầu của Ban thư ký, Hội nghị các nước thành viên và các Ủy ban.

- Cấp, thu hồi giấy phép, chứng nhận quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước CITES.

- In ấn, phát hành giấy phép, giấy chứng nhận CITES.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quy định tại các Phụ lục CITES.

- Hướng dẫn, cấp, hủy mã số cơ sở nuôi, trồng thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản thuộc các Phụ lục CITES; đăng ký với Ban Thư ký CITES các cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quy định tại Phụ lục I CITES vì mục đích thương mại đủ điều kiện xuất khẩu.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES tại khu vực cửa khẩu.

- Tham mưu thành lập đoàn công tác dự các kỳ Hội nghị các nước thành viên, các cuộc họp Ủy ban Thường trực, Ủy ban thực vật, Ủy ban động vật.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan khoa học CITES Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực thi CITES tại Việt Nam.

4. Chủ trì phối hợp với các bên có liên quan tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan về việc thực thi CITES theo quy định của CITES và pháp luật Việt Nam.

5. Trình cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý mẫu vật quy định tại các Phụ lục của CITES bị tịch thu theo quy định của pháp luật Việt Nam và CITES.

6. Dịch và công bố danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quy định tại các Phụ lục CITES sau khi được Hội nghị các quốc gia thành viên thông qua việc bổ sung, sửa đổi; dịch và công bố hướng dẫn của CITES về việc lấy mẫu giám định động vật, thực vật hoang dã nguy cấp sau khi được Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp phê duyệt.

7. Tham gia đàm phán trình cấp thẩm quyền phê duyệt các hiệp định song phương, đa phương về kiểm soát buôn bán mẫu động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES.

8. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý các trại nuôi sinh trưởng, gây nuôi sinh sản; cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES.

9. Đầu mối liên lạc giúp Tổng cục trưởng thực hiện vai trò đại diện quốc gia theo ủy quyền tại Liên minh quốc tế về đấu tranh chống tội phạm xâm hại các loài hoang dã (ICCWC), Diễn đàn hổ toàn cầu (GTF), Chương trình Giám sát săn bắn voi bất hợp pháp (MIKE) và Hệ thống thông tin về buôn bán voi (ETIS), Mạng lưới thực thi Luật các loài hoang dã của ASEAN (ASEAN-WEN) và Nhóm chuyên gia thực thi CITES của ASEAN (AEG-CITES).

10. Cấp, gia hạn, cấp thay thế, cấp lại, thu hồi giấy phép FLEGT theo quy định; xây dựng cơ sở dữ liệu cấp phép FLEGT.

11. Tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

12. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực thi CITES và phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật thuộc các Phụ lục của CITES.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có Giám đốc và Phó giám đốc (Số lượng Phó giám đốc thực hiện theo quy định hiện hành). Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

a) Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo điều hành chung hoạt động của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam; phân công công chức đúng quy định và phù hợp với nhiệm vụ được giao.

b) Phó giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có đại diện tại phía Nam, Văn phòng đại diện đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 293/QĐ-TCLN-VP ngày 17/8/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, các Vụ trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Lưu: VT, VP (TCCB).

TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Quốc Trị

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 339/QĐ-TCLN-VP

Quyết định 339/QĐ-TCLN-VP của Tổng cục Lâm nghiệp về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thuộc Tổng cục Lâm nghiệp
Cơ quan ban hành: Tổng cục Lâm nghiệpSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:339/QĐ-TCLN-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quốc Trị
Ngày ban hành:23/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Cơ cấu tổ chức của cơ quan thẩm quyền quản lý CITIES Việt Nam

Ngày 23/10/2020, Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định 339/QĐ-TCLN-VP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

Theo đó, cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam là tổ chức thuộc Tổng cục Lâm nghiệp có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước và thực hiện quyền, nghĩa vụ của nước thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có Giám đốc và Phó giám đốc được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có đại diện tại phía Nam, Văn phòng đại diện đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thẩm quyền quản lý CITES gồm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan khoa học CITES Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực thi CITES tại Việt Nam; Cấp, gia hạn, cấp thay thế, cấp lại, thu hồi giấy phép FLEGT theo quy định; xây dựng cơ sở dữ liệu cấp phép FLEGT;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định339/QĐ-TCLN-VP tại đây

tải Quyết định 339/QĐ-TCLN-VP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi