Thông tư 07/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn chấp thuận quốc tế, tiêu chuẩn khu vực

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
Số: 07/2015/TT-BNNPTNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 
 
THÔNG TƯ
Hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
--------------------------
 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12;
Căn cứ Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức có hoạt động liên quan đến áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài (sau đây gọi là chấp thuận tiêu chuẩn) là cho phép áp dụng trực tiếp hoặc gián tiếp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 4. Mục đích, nguyên tắc và các tiêu chí chấp thuận tiêu chuẩn
1. Mục đích:
a) Làm căn cứ đánh giá sự phù hợp thông qua các hoạt động: công nhận, chứng nhận, kiểm định, giám định, thử nghiệm, hiệu chuẩn;
b) Làm căn cứ quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, vật tư nông nghiệp;
c) Từng bước hài hòa hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với tiêu chuẩn khu vực, quốc tế.
2. Nguyên tắc:
Trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc có luận cứ xác đáng chứng minh sự cần thiết áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét chấp thuận tiêu chuẩn liên quan đến các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
3. Tiêu chí:
a) Không trái với quy định của pháp luật và làm tổn hại tới an ninh, quốc phòng, lợi ích kinh tế - xã hội và các lợi ích khác của Việt Nam;
b) Phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan (nếu có);
c) Phù hợp với điều kiện kinh tế, kỹ thuật và công nghệ của Việt Nam;
d) Đáp ứng yêu cầu quản lý và khuyến khích phát triển sản xuất trong nước;
đ) Là phiên bản mới nhất và còn hiệu lực.
Điều 5. Kinh phí
1. Nguồn kinh phí:
Kinh phí cho việc chấp thuận tiêu chuẩn được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ và các hoạt động khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các khoản hỗ trợ tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài.
2. Nội dung chi:
a) Nội dung chi trực tiếp cho việc xây dựng hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn:
Chi lập đề cương, dự toán hồ sơ chấp thuận tiêu chuẩn;
Chi mua tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);
Chi dịch, hiệu đính và biên tập tiêu chuẩn từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.
b) Nội dung chi phục vụ công tác quản lý gồm:
Chi họp Hội đồng thẩm tra, Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn;
Chi nhận xét, đánh giá của thành viên Hội đồng thẩm tra, Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn.
Cơ quan, tổ chức tự bố trí kinh phí xây dựng hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn. Riêng Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học công nghệ thực hiện các nội dung chi tại mục a khoản 2 Điều này để xây dựng Hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn theo lĩnh vực được phân công quản lý.
3. Khung mức chi:
Mức chi cho việc chấp thuận tiêu chuẩn áp dụng tương ứng với khung mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17/7/2009 của liên Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định hiện hành.
 
Chương II
THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN TIÊU CHUẨN
 
Điều 6. Hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn
Hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn gồm:
1. Đơn đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn, nội dung theo Mẫu 1ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Phiên bản tiêu chuẩn đề nghị chấp thuận kèm bản dịch sang tiếng Việt (kèm văn bản điện tử).
3. Thuyết minh chấp thuận tiêu chuẩn, nội dung theo Mẫu 2ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 7. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền chấp thuận tiêu chuẩn
1. Cơ quan, tổ chức có hoạt động liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 Thông tư này gửi (trực tiếp hoặc theo đường bưu điện) về Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành để thẩm tra.
2. Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành:
a) Thẩm tra và thông báo kết quả thẩm tra hồ sơ cho cơ quan, tổ chức có hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn chỉnh sửa, hoàn thiện; gửi văn bản đề nghị thẩm định kèm hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm tra về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để thẩm định.
Thời gian thẩm tra hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Báo cáo thẩm tra theo Mẫu 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Trong trường hợp cần thiết, căn cứ yêu cầu quản lý theo nhiệm vụ được giao, Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành lập hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 Thông tư này gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để thẩm định.
3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn và thông báo kết quả thẩm định cho Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành chỉnh sửa, hoàn thiện. Thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn không quá 15 ngày làm việc. Báo cáo thẩm định theo Mẫu 3  ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký quyết định chấp thuận tiêu chuẩn sau khi đã hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
5. Thành phần hồ sơ trình Bộ trưởng:
a) Tờ trình chấp thuận tiêu chuẩn;
b) Báo cáo thẩm tra; Báo cáo thẩm định;
c) Dự thảo tiêu chuẩn (tiếng nước ngoài và tiếng Việt);
d) Dự thảo Quyết định chấp thuận tiêu chuẩn.
 
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 8. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2015.
Điều 9. Trách nhiệm thi hành
1. Các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời thông tin về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.
 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- L­ưu: VT, Vụ KHCN&MT (50b).
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Cao Đức Phát

    
Phụ lục.
CÁC BIỂU MẪU
(Ban hành kèm theo Thông tư số     07   /2015/TT-BNNPTNT
ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
–––––––––––––––––––––––
 
Mẫu 1. Đơn đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn.
Mẫu 2. Thuyết minh chấp thuận tiêu chuẩn.
Mẫu 3. Báo cáo thẩm tra/thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn.
     

Mẫu 1 – Đơn đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn.
 

Cơ quan chủ quản
-------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tên cơ quan/tổ chức đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn
 
 
 
Hà Nội, ngày         tháng         năm 201...

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN TIÊU CHUẨN
 
Kính gửi: ...........................................................
 
1.   Tên cơ quan, tổ chức:   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.   Địa chỉ: .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.   Điện thoại: ... ... ... ... ...                  Fax: ... ... ... ... ...                       E-mail:     ... ... ... ... ...
4.   Tên tiêu chuẩn (quốc tế/khu vực/nước ngoài) đề nghị chấp thuận:... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.   Số hiệu, năm ban hành tiêu chuẩn đề nghị chấp thuận: ... ... ... ... ... ... ... ...
6.   Tên tổ chức/quốc gia công bố tiêu chuẩn đề nghị chấp thuận: ... ... ... ... ...
7.   Mục đích chấp thuận tiêu chuẩn: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8.   Tóm tắt về sự cần thiết chấp thuận tiêu chuẩn: ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ..  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
            Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận tiêu chuẩn ... ... ... ... ... ... ... ... ... ./.
    
 
Cơ quan/tổ chức đề nghị
                     
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 
 
 
 
 
Mẫu 2 – Thuyết minh chấp thuận tiêu chuẩn.
 
THUYẾT MINH CHẤP THUẬN TIÊU CHUẨN
 
1. Tiêu chuẩn đề nghị chấp thuận:
1.1. Tên tiêu chuẩn: .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2. Số hiệu, năm công bố: .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3. Tên tổ chức/quốc gia công bố: .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. Phạm vi, đối tượng của tiêu chuẩn: . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. Cơ quan/Tổ chức đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn:
Tên Cơ quan/tổ chức: ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ...
Địa chỉ:   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ...
Điện thoại: ... ... ... ... ...                       Fax: ... ... ... ... ...                       E-mail:    ... ... ... ... ...
4. Sự cần thiết chấp thuận tiêu chuẩn:
4.1. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn trong nước và ngoài nước (làm rõ đối tượng của tiêu chuẩn đề nghị chấp thuận đã có TCVN hoặc QCVN chưa? Nếu đã có TCVN hoặc QCVN thì vì sao phải đề nghị chấp thuận)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2. Sự phù hợp với điều kiện kinh tế, kỹ thuật và công nghệ của Việt Nam
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.3. Mục đích chấp thuận tiêu chuẩn
- Tiêu chuẩn đáp ứng những mục tiêu nào sau đây:

+ Công nhận 
ð
+ Chứng nhận       
ð
+ Kiểm định
ð
+ Giám định                               
ð
+ Quản lý chất lượng
ð
+ Thử nghiệm           
ð
+ Hài hoà tiêu chuẩn (quốc tế, khu vực)
ð
+ Hiệu chuẩn
ð
+ Mục đích khác
ð
 
 

 
5. Khái toán kinh phí
 

 
 
......., ngày    tháng    năm 20 ...
Cơ quan/tổ chức đề nghị
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)    

 

Mẫu 3 – Báo cáo thẩm tra/thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN VỊ THẨM TRA/THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN TIÊU CHUẨN
 
 
Số hiệu văn bản
Hà Nội, ngày         tháng         năm 201...
V/v: Thẩm tra/thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế/khu vực/nước ngài trong ...
 

 
BÁO CÁO THẨM TRA/THẨM ĐỊNH
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN TIÊU CHUẨN
 
 
Kính gửi: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 
 
Căn cứ Thông tư số       /2015/TT-BNNPTNT ngày     tháng    năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của ... ... ... (cơ quan, tổ chức đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn) tại văn bản số ... ... ... về việc ... ... ... ... ...
Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận tiêu chuẩn, (Đơn vị thẩm tra/thẩm định hồ sơ chấp thuận tiêu chuẩn) ... ... ... có ý kiến như sau:
1.      Sự phù hợp với mục đích, nguyên tắc và tiêu chí chấp thuận tiêu chuẩn
1.1    Thành phần hồ sơ: (đánh giá sự phù hợp với quy định tại Điều 6 Thông tư này)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2    Mục đích và sự cần thiết chấp thuận tiêu chuẩn (đánh giá sự phù hợp với quy định tại Điều 4 Thông tư này)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.     Chất lượng tiêu chuẩn đề nghị chấp thuận
2.1    Sự chính xác của phiên bản dịch sang tiếng Việt so với phiên bản tiêu chuẩn tiếng nước ngoài:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2    Tính đồng bộ và tính khả thi của tiêu chuẩn đề nghị chấp thuận với điều kiện kinh tế, kỹ thuật và công nghệ của Việt Nam
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3    Việc tuân thủ nguyên tắc đồng thuận và hài hòa lợi ích của các bên liên quan:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4    Sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (nếu có), quy định của pháp luật, cam kết quốc tế có liên quan, yêu cầu hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.5    Về kinh phí thực hiện (chỉ thẩm tra đối với trường hợp sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước):
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.      Kết luận và kiến nghị
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ THẨM TRA/THẨM ĐỊNH
-
-
-
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
 
 
 

 
 
Thuộc tính văn bản
Thông tư 07/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chấp thuận quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 07/2015/TT-BNNPTNT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 14/02/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Circular No. 07/2015/TT-BNNPTNT dated February 14, 2015 of the Ministry of Agriculture and Rural Development guiding the adoption of international standards, regional standards and foreign standards in activities managed by The Ministry of Agriculture and Rural Development
Pursuant to Law No. 68/2006/QH11 on Standards and Technical Regulations;
Pursuant to Law No. 05/2007/QH12 on Product and Goods Quality;
Pursuant to Law No. 55/2010/QH12 on Food Safety;
Pursuant to the Government’s Decree No. 199/2013/ND-CP of November 26, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the Government’s Decree No. 127/2007/ND-CP of August 1, 2007, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Standards and Technical Regulations;
Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP of December 31, 2008, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Product and Goods Quality;
Pursuant to the Government’s Decree No. 38/2012/ND-CP of April 25, 2012, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Food Safety;
At the proposal of the Director of the Department of Science, Technology and Environment,
The Minister of Agriculture and Rural Development promulgates the Circular guiding the adoption of international standards, regional standards and foreign standards in activities managed by the Ministry of Agriculture and Rural Development.
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1. Scope of regulation
This Circular guides the adoption of international standards, regional standards and foreign standards in activities managed by the Ministry of Agriculture and Rural Development.
Article 2. Subjects of application
This Circular applies to agencies and organizations engaged in activities which are related to the application of international standards, regional standards and foreign standards under the management of the Ministry of Agriculture and Rural Development.
Article 3. Interpretation of terms
Adoption of international standards, regional standards and foreign standards (below referred to as adoption of standards) means the permission for direct or indirect application of international standards, regional standards and foreign standards in activities managed by the Ministry of Agriculture and Rural Development.
Article 4. Purposes, principles and criteria for adoption of standards
1. Purposes:
a/ To serve as a basis for conformity assessment through accreditation, certification, inspection, assessment, testing and calibration;
b/ To serve as a basis for quality management of agricultural products, goods and supplies;
c/ To step by step harmonize national standards and technical regulations with regional and international standards.
2. Principles:
When there are no national standards or national technical regulations or when there are firm grounds to prove the necessity to apply international standards, regional standards or foreign standards, the Ministry of Agriculture and Rural Development shall consider adopting standards related to activities under its management.
3. Criteria:
a/ The standards neither contravene law nor harm the security, national defense, socioeconomic interests and other interests of Vietnam;
b/ They meet the requirements of relevant national technical regulations (if any);
c/ They are suitable to economic, technical and technological conditions of Vietnam;
d/ They meet management requirements and promote the development of domestic production;
dd/ They are the newest versions which remain valid.
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!