Quyết định 4633/QĐ-BNN-VP 2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 4633/QĐ-BNN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 484/QĐ-BNN-VP ngày 12 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4633/QĐ-BNN-VP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Bộ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Bộ; các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Bộ, gồm các Tổng cục, Cục và tương đương; các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ có liên quan đến phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ.

Điều 3. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ gồm:

a) Bộ trưởng;

b) Các Thứ trưởng là người phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí về lĩnh vực phụ trách;

c) Chánh Văn phòng Bộ là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên của Bộ.

Trường hợp Chánh Văn phòng Bộ không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thì báo cáo Bộ trưởng để ủy quyền cho người có trách nhiệm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục gồm:

a) Tổng cục trưởng;

b) Các Phó Tổng cục trưởng thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về lĩnh vực phụ trách;

c) Chánh Văn phòng Tổng cục là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên của Tổng cục.

Trường hợp Chánh Văn phòng Tổng cục không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thì báo cáo Tổng cục trưởng để ủy quyền cho người có trách nhiệm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

3. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục và các cơ quan tương đương thuộc Bộ (sau đây viết chung là Cục) gồm:

a) Thủ trưởng cục;

b) Trường hợp Thủ trưởng cục không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thì ủy quyền cho cấp Phó thủ trưởng cục thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

4. Thông tin về người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn

Thực hiện theo khoản 4, khoản 6 Điều 3 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 4. Nguyên tắc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải đảm bảo sự thống nhất về quan điểm, kịp thời, chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, về báo chí.

2. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của Bộ, Tổng cục, Cục chủ động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Chỉ người phát ngôn theo Điều 3 của Quy chế này mới được nhân danh Bộ hoặc Tổng cục hoặc Cục trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Đối với các sự kiện, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn trong xã hội, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của Tổng cục, Cục báo cáo người phát ngôn của Bộ hoặc lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực thống nhất nội dung thông tin trước khi thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều 5. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thực hiện theo Điều 4 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

 

 

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

 

Điều 6. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ của Bộ

1. Thực hiện theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ và quy định tại Chương II Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

2. Trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

a) Văn phòng Bộ tổ chức cung cấp thông tin báo chí hàng tháng cho các cơ quan báo chí và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành;

b) Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức họp báo định kỳ ít nhất 3 tháng một lần;

c) Trong trường hợp cần thiết, người phát ngôn của Bộ tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

d) Trung tâm Tin học và Thống kê cập nhật, đăng tải thông tin báo chí hàng tháng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định tại Chương II Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo kịp thời, chính xác;

Điều 7. Phát ngôn và tổ chức cung cấp thông tin định kỳ của Tổng cục, Cục

1. Thực hiện theo khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ và quy định tại Chương II Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Người phát ngôn của Tổng cục, Cục là đầu mối thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

a) Tổ chức trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao;

b) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Bộ; cập nhật trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Chương II Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ;

c) Thủ trưởng và các cá nhân có trách nhiệm thuộc Tổng cục, Cục dự họp báo của Bộ khi có yêu cầu;

d) Trong trường hợp cần thiết, người phát ngôn của Tổng cục, Cục tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản.

Điều 8. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

1. Thực hiện theo khoản 2, khoản 3 Điều 6 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, người phát ngôn của Bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của Tổng cục, Cục thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đột xuất, bất thường theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Thực hiện theo khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Về tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của Bộ.

a) Văn phòng Bộ là đơn vị đầu mối thường trực tổ chức thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ và trong trường hợp đột xuất, bất thường cho báo chí của Bộ; đề xuất, tổng hợp thông tin từ các đơn vị phục vụ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ;

b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị nội dung và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác khi Bộ trưởng, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của Bộ yêu cầu;

c) Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê chủ động đăng tải thông tin chính thức, kịp thời, chính xác để định hướng dư luận;

d) Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc thu thập, xử lý thông tin và báo cáo Bộ trưởng, người phát ngôn của Bộ về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài.

Điều 10. Quyền và trách nhiệm của Tổng cục trưởng, Cục trưởng trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Trực tiếp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo các quy định hiện hành về các nội dung kỹ thuật, chuyên môn thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

2. Chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị mình kể cả trong trường hợp phân công, ủy quyền cho người khác.

3. Chuẩn bị nội dung và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác theo yêu cầu của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của Bộ.

4. Cử người có trách nhiệm tham dự và cung cấp thông tin trực tiếp tại các cuộc họp báo của Bộ.

5. Đối với các hội nghị, hội thảo do Bộ tổ chức, Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì phải báo cáo lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực về nội dung thông tin, tài liệu cung cấp, trao đổi với báo chí.

6. Đối với các hội nghị, hội thảo do đơn vị tổ chức, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực về nội dung thông tin, tài liệu cung cấp, trao đổi với báo chí.

7. Chỉ định bộ phận (tổ chức, cá nhân) đầu mối giúp việc về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị mình; tổ chức chỉ đạo các cá nhân, đơn vị trực thuộc chuẩn bị thông tin và chế độ phát ngôn của đơn vị.

Điều 11. Quyền và trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn

1. Thực hiện theo Điều 9 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị thông tin và chế độ phát ngôn theo khoản 2, Điều 9 của Quy chế này.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh mới hoặc có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

2. Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện Quy chế với Bộ trưởng./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/06/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/06/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi