Quyết định 4173/QĐ-BNN-TCTS 2019 cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản nước ngoài cập cảng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

------------

Số: 4173/QĐ-BNN-TCTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định và công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam (Đợt II)

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO);

Cân cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Công văn số 5008/BGTVT-KCHT ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc cung cấp danh sách cảng biển;

Căn cứ Quyết định số 3246/QĐ-BNN-TCCB ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ kiểm soát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định và công bố đợt II năm 2019 Danh sách 03 cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phảm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam, trừ tàu công-ten-nơ chở thủy sản, sản phẩm thủy sản (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết dịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Thú y; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (b/c);

- Bộ Giao thông vận tải (p/h);

- Các cảng biển có tên tại Điều 1;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- TT Thông tin Thủy sản (đăng Website);

- Lưu: VT, TCTS (60b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến

 

DANH SÁCH CẢNG BIỂN CHO TÀU ĐÁNH BẮT THỦY SẢN, TÀU VẬN CHUYỂN, CHUYỂN TẢI THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN CÓ NGUỒN GỐC TỪ KHAI THÁC CỦA NƯỚC NGOÀI CẬP CẢNG ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU, QUÁ CẢNH THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN CÓ NGUỒN GỐC TỪ KHAI THÁC QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM (ĐỢT II)

(Kèm theo Quyết định số 4173 /QĐ-BNN-TCTS ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

----------------

 

TT

Tên cảng/bến cảng

Địa chỉ

Số điện thoại

Số Fax

Ghi chú

1

Cảng biển TP.Hồ Chí Minh/Bến cảng Tân cảng Cát Lái (Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn)

1295B, Nguyễn Thị Định, Cát

Lái, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

02837423499

02837423500

 

2

Cảng biển TP.Hồ Chí Minh/Bến cảng Container Quốc tế SP-ITC (Cty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế)

Đường 990, Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

02837315050

02837315051

 

3

Cảng biển Vũng Tàu/Tân cảng Cái Mép Thị

Vải - TCTT

Ấp Tân Lộc, Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

02543938778

02543938777

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực