Quyết định 344/QĐ-TTg 2022 Đề án phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 344/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý giống cây trồng Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

               Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (sau đây viết tắt là Đề án), với các nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Mắc ca là cây trồng nhập nội, mới được gây trồng, phát triển ở Việt Nam, việc phát triển vùng trồng Mắc ca cần được nghiên cứu, triển khai từng bước thận trọng, trên cơ sở khoa học, thực tiễn vững chắc và nhu cầu của thị trường, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, phù hợp với các chiến lược, quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần ổn định dân cư, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội.

2. Phát triển Mắc ca trên cơ sở phát huy lợi thế về tự nhiên, kinh tế, xã hội của từng vùng, từng địa phương; từng bước hình thành ngành hàng Mắc ca theo chuỗi giá trị sản phẩm từ trồng, đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

3. Phát triển Mắc ca trên cơ sở xây dựng vùng trồng tập trung, đầu tư thâm canh, áp dụng đồng bộ tiến bộ khoa học, công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng, tạo ra sản phẩm hàng hoá đa dạng, phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thị trường, có sức cạnh tranh cao.

4. Tăng cường xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế để phát triển bền vững Mắc ca. Nhà nước có cơ chế, chính sách và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật để thực hiện một số nội dung mà doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân ít quan tâm đầu tư.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Phát triển Mắc ca thành ngành hàng sản xuất hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể

- Sản lượng Mắc ca qua chế biến đạt khoảng 130.000 tấn hạt vào năm 2030, khoảng 500.000 tấn hạt vào năm 2050.

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm Mắc ca đạt khoảng 400 triệu USD vào năm 2030, khoảng 2,5 tỷ USD vào năm 2050, trong đó tỷ lệ sản phẩm Mắc ca nguyên vỏ không vượt quá 40%.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Quy mô diện tích và định hướng vùng trồng

a) Đến năm 2030

Phấn đấu tổng diện tích Mắc ca cả nước đạt từ 130.000 - 150.000 ha vào năm 2030, tập trung tại các tỉnh vùng Tây Bắc (khoảng 75.000 - 95.000 ha, chủ yếu tại các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu), vùng Tây Nguyên (khoảng 45.000 ha, chủ yếu tại các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông, Kon Tum) và một số địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp với yêu cầu sinh thái của cây Mắc ca (khoảng 10.000 ha), được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương xác định quy mô và địa điểm cụ thể trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng tiềm năng, năng lực đầu tư, quỹ đất, hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường và nhu cầu thị trường.

b) Tiềm năng phát triển đến năm 2050

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá hiệu quả phát triển Mắc ca giai đoạn 2021 -2030, sẽ định hướng cụ thể về quy mô diện tích và vùng trồng Mắc ca đến năm 2050, phấn đấu đạt khoảng 250.000 ha.

2. Cơ sở chế biến

a) Đến năm 2030

- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các cơ sở sơ chế, chế biến Mắc ca gắn với vùng trồng nguyên liệu tại vùng Tây Bắc và Tây Nguyên. Nâng cấp 65 cơ sở sơ chế, chế biến hiện có, xây dựng mới khoảng 300 - 400 cơ sở sơ chế, chế biến, công suất mỗi cơ sở từ 100 - 200 tấn hạt/năm.

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng khoảng 8 nhà máy chế biến sâu các sản phẩm Mắc ca có giá trị cao, công suất mỗi cơ sở từ 10.000 - 15.000 tấn hạt tươi/năm tại những địa phương có điều kiện thuận lợi.

b) Định hướng đến năm 2050

Sau năm 2030, sẽ rà soát, đánh giá hệ thống cơ sở sơ chế, chế biến Mắc ca để làm căn cứ định hướng quy phát triển các cơ sở sơ chế, chế biến phù hợp với các vùng nguyên liệu tại vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và các vùng khác.

IV. GIẢI PHÁP

1. Về khoa học, công nghệ

- Tiếp tục nghiên cứu chọn tạo, nhập nội, khảo nghiệm làm đa dạng bộ giống Mắc ca theo hướng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, chống chịu sâu bệnh hại, thích nghi với các tiểu vùng sinh thái.

- Xây dựng hệ thống vườn cây đầu dòng, tập trung cho vùng Tây Bắc để có đủ nguồn vật liệu sản xuất giống; hoàn thiện và làm chủ công nghệ nhân giống vô tính cây Mắc ca ở quy mô công nghiệp; nâng cao năng lực hệ thống sản xuất giống nhằm cung cấp đủ giống đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ trồng mới, ghép cải tạo theo mục tiêu Đề án.

- Xây dựng và chuyển giao quy trình trồng thuần, trồng xen Mắc ca cho từng tiểu vùng; quy trình sản xuất Mắc ca theo hướng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP,...), nông nghiệp hữu cơ nhằm tạo ra sản phẩm Mắc ca chất lượng, an toàn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hoặc mua công nghệ, thiết bị cơ giới hóa các khâu từ trồng, chăm sóc, thu hoạch đến bảo quản, chế biến các sản phẩm Mắc ca phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

2. Về tổ chức sản xuất

- Các địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn, phối hợp với các đơn vị khoa học rà soát quỹ đất thuộc quy hoạch rừng sản xuất để phát triển Mắc ca theo phương thức trồng thuần loài; trồng xen Mắc ca trên đất trồng cây công nghiệp đất trống thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất từng giai đoạn.

- Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với nông dân sản xuất Mắc ca thông qua cầu nối hợp tác xã và tổ hợp tác xây dựng vùng trồng Mắc ca tập trung, hình thành chuỗi ngành hàng Mắc ca từ trồng đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

- Các nhà khoa học hỗ trợ các địa phương nghiên cứu vùng trồng Mắc ca thích hợp cho từng dòng/giống; chuyển giao khoa học công nghệ từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và chế biến sản phẩm cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất Mắc ca cả về chiều rộng và chiều sâu; đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động và tăng cường năng lực cho hợp tác xã.

- Đối với hộ gia đình, cần liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác để xây dựng vùng trồng Mắc ca tập trung, thiết lập mã số vùng trồng truy suất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm.

- Phát huy vai trò của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa các hộ dân và doanh nghiệp trong phát triển sản xuất cây Mắc ca theo chuỗi, hỗ trợ vay vốn, cung ứng dịch vụ giống và phân bón, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển Mắc ca hiệu quả, bền vững.

3. Về thị trường tiêu thụ

- Đối với thị trường trong nước, các địa phương cần hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm Mắc ca, gắn với chỉ dẫn địa lý; thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, tuyên truyền, giới thiệu để người tiêu dùng trong nước có đủ thông tin về sản phẩm Mắc ca.

- Đối với thị trường xuất khẩu, các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam và doanh nghiệp thực hiện các biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu, tháo gỡ rào cản thương mại. Tập trung thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch sản phẩm nhân và hạt Mắc ca nguyên vỏ, các sản phẩm Mắc ca chế biến sâu vào thị trường các nước.

4. Về cơ chế, chính sách

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện có nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học đầu tư nghiên cứu, phát triển cây Mắc ca theo hướng hiệu quả, bền vững, nhất là các Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ; chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung và ban hành cơ chế, chính sách mới; rà soát, xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về Mắc ca, góp phần triển khai thực hiện Đề án.

5. Về nguồn vốn đầu tư

 Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư phát triển bền vững Mắc ca theo hướng xã hội hóa; chủ yếu là vốn của doanh nghiệp, người dân và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển Mắc ca thông qua lồng ghép tổ chức thực hiện các chương trình, đề án theo quy định của pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng cơ chế, chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

- Nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm Mắc ca. Các địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với yêu cầu sinh thái của cây Mắc ca tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển Mắc ca trên địa bàn.

6. Về hợp tác quốc tế

Tiếp tục mở rộng hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế nhằm tháo gỡ rào cản thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Mắc ca; tăng cường hợp tác chuyển giao khoa học công nghệ về giống, quy trình canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm Mắc ca.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Là cơ quan thường trực Đề án, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Đề án có hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện Đề án trình cấp có thẩm quyền ban hành.

- Quản lý chặt chẽ giống cây Mắc ca theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trồng cây Mắc ca bằng các giống đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận; tiếp tục nghiên cứu, chọn, tạo các giống Mắc ca mới có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với các tiểu vùng sinh thái của Việt Nam; bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn kỹ thuật về cây Mắc ca theo hướng thâm canh; tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn và chuyển giao khoa học, kỹ thuật về phát triển cây Mắc ca.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh vùng Tây Bắc, vùng Tây Nguyên và một số địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp với yêu cầu sinh thái của cây Mắc ca tiến hành rà soát, đánh giá, xác định quy mô và quỹ đất phù hợp để trồng Mắc ca; chỉ đạo, hướng dẫn trồng thí điểm với quy mô phù hợp, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng tại một số địa phương khác (nơi có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp với yêu cầu sinh thái của cây Mắc ca).

- Phối hợp với Bộ Công Thương, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam nghiên cứu, dự báo tình hình cung ứng và thị trường tiêu thụ sản phẩm Mắc ca trong nước và quốc tế để định hướng phát triển, kịp thời điều chỉnh sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm Mắc ca Việt Nam.

- Chủ trì theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Đề án hằng năm, tổ chức sơ kết theo giai đoạn 5 năm; xác định khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo từng giai đoạn.

2. Bộ Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm Mắc ca Việt Nam; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, xây dựng hệ thống cơ sở chế biến sâu, công nghệ hiện đại với quy mô phù hợp, gắn với vùng nguyên liệu, tạo ra sản phẩm đa dạng, chất lượng cao phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam nghiên cứu, dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm Mắc ca trong nước và quốc tế; xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Mắc ca ở trong nước và nước ngoài.

3. Các bộ, ngành có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện Đề án.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Các địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với yêu cầu sinh thái của cây Mắc ca tiến hành rà soát, đánh giá, xác định quy mô và quỹ đất phù hợp để trồng Mắc ca, tích hợp vùng trồng Mắc ca vào Quy hoạch tỉnh. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách của địa phương theo hướng khuyến khích liên kết sản xuất, tích tụ đất đai để hình thành vùng trồng thâm canh cây Mắc ca tập trung; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển Mắc ca theo chuỗi giá trị, chế biến sâu, gắn với thị trường tiêu thụ. Cân đối, huy động các nguồn vốn để thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.

- Quản lý chặt chẽ công tác sản xuất, buôn bán giống cây Mắc ca trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân sản xuất, cung ứng giống Mắc ca vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trồng cây Mắc ca nhân bằng giống vô tính (cây ghép) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận, về hiệu quả của việc sử dụng giống tốt trong sản xuất, các biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh Mắc ca đạt hiệu quả kinh tế cao; tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn và chuyển giao khoa học, kỹ thuật về phát triển cây Mắc ca cho người dân, doanh nghiệp;

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện Đề án.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025, làm cơ sở để xác định quy mô phát triển Mắc ca phù hợp trong giai đoạn tiếp theo; kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương hướng giải quyết gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo.

5. Hiệp hội Mắc ca Việt Nam

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình thực hiện Đề án; tổ chức nghiên cứu, dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm Mắc ca trong nước và quốc tế để định hướng phát triển, kịp thời điều chỉnh sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm Mắc ca của Việt Nam.

- Phối hợp với các địa phương, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chế biến sâu, gắn với thị trường tiêu thụ.

 - Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin với Hiệp hội Mắc ca các nước trên thế giới để tuyên truyền và quảng bá về ngành hàng và các sản phẩm Mắc ca của Việt Nam đến các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; phát huy vai trò là thành viên của Hiệp hội Mắc ca thế giới, nắm bắt thông tin về xu hướng phát triển Mắc ca trên thế giới; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy ngành hàng Mắc ca của Việt Nam phát triển hiệu quả, bền vững.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

 các Vụ: TH, CN, KTTH, Công báo;

- Lưu: VT, NN (2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Lê Văn Thành

 

 

thuộc tính Quyết định 344/QĐ-TTg

Quyết định 344/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:344/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:15/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phấn đấu đạt khoảng 130.000 tấn hạt Mắc ca qua chế biến vào năm 2030

Ngày 15/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 344/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển bền vững Mắc Ca giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án như sau: sản lượng Mắc ca qua chế biến đạt khoảng 130.000 tấn hạt vào năm 2030, khoảng 500.000 tấn hạt vào năm 2050; giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm Mắc ca đạt khoảng 400 triệu USD vào năm 2030, khoảng 2,5 tỷ USD vào năm 2050, trong đó tỷ lệ sản phẩm Mắc ca nguyên vỏ không vượt quá 40%.

Bên cạnh đó, một số giải pháp nhằm thực hiện Đề án như sau: tiếp tục nghiên cứu chọn tạo, nhập nội, khảo nghiệm làm đa dạng bộ giống Mắc ca theo hướng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, chống chịu sâu bệnh hại, thích nghi với các tiểu vùng sinh thái; thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư phát triển bền vững Mắc ca theo hướng xã hội hóa; chủ yếu là vốn của doanh nghiệp, người dân và các nguồn vốn hợp pháp khác;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 344/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER
__________

No. 344/QD-TTg

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
________________________

Hanoi, March 15, 2022

 

DECISION

Approving the Sustainable Macadamia Development Scheme in the 2021-2030 period, with a vision toward 2050

___________

THE PRIME MINISTER

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015; the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Forestry dated November 15, 2017;

Pursuant to the Law on Crop Production dated November 19, 2018;

Pursuant to the Government’s Decree No. 27/2021/ND-CP dated March 25, 2021 on management of forest tree cultivars;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 150/QD-TTg dated January 28, 2022 on approving the sustainable agriculture and rural development strategy in the 2021-2030 period, with a vision toward 2050;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 255/QD-TTg dated February 25, 2021 on approving the plan on restructuring of agriculture in the 2021-2025 period;

Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 523/QD-TTg dated April 1, 2021 on approving Vietnam’s forestry development strategy for the 2021-2030 period, with a vision toward 2050;

At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development.

 

DECIDES:

 

Article 1. To approve the “Sustainable Macadamia Development Scheme in the 2021-2030 period, with a vision toward 2050” (hereinafter referred to as the Scheme), with the following principal contents:

I. VIEWPOINTS

1. Macadamia is an introduced plant, newly planted and developed in Vietnam. The development of the macadamia cultivation zone needs to be researched and deployed carefully, step by step, on the basis of solid science, practice and market demand, associated with the task of socio-economic development, ecological environment protection, in accordance with strategies and master plans approved by competent authorities; creating jobs, increasing people's income, contributing to stabilizing the population, maintaining political security and social safety.

2. To develop Macadamia on the basis of promoting the natural, economic and social advantages of each region and each locality; to gradually form the macadamia industry under the product value chain from planting, to processing and consumption of products.

3. To develop macadamia on the basis of building a concentrated cultivation zone, investing in intensive farming, and applying synchronously scientific and new technological advances to improve productivity and quality, create diversified and suitable products, meet the requirements of the market, have high competitiveness.

4. To strengthen socialization, attract investment resources from all economic sectors for sustainable Macadamia development. The State introduces mechanisms, policies and investment support in accordance with the law to implement a number of contents with lack of investment interest from enterprises, organizations and individuals.

II. OBJECTIVES

1. Overall objectives

To develop Macadamia into an efficient and sustainable production industry, contributing to the implementation of the sustainable agriculture and rural development strategy in the 2021-2030 period, with a vision toward 2050, socio-economic development, environmental protection and national defense and security assurance.

2. Specific objectives

- The yield of processed macadamia will reach about 130,000 tons of nuts by 2030, about 500,000 tons of nuts by 2050.

- The export turnover of macadamia products will reach about USD 400 million in 2030, about USD 2.5 billion in 2050, of which the proportion of whole macadamia products does not exceed 40%.

III. DEVELOPMENT ORIENTATIONS

1. Area scale and orientation of the plant cultivation zones

a) By 2030

Striving for the total area of macadamia in the whole country to reach from 130,000 to 150,000 ha by 2030, concentrated in the provinces of Northwestern region (about 75,000 - 95,000 ha, mainly in the following provinces: Dien Bien, Lai Chau), Central Highlands (about 45,000 ha, mainly in the following provinces: Lam Dong, Dak Nong, Kon Tum) and a number of localities with climatic and soil conditions suitable to the ecological requirements of macadamia (about 10,000 ha), with specific scale and location determined by the Ministry of Agriculture and Rural Development and localities on the basis of a thorough assessment of investment potential, capacity, land fund, economic, social, environmental efficiency and market demand.

b) Development potential by 2050

Based on summarizing and evaluating the effectiveness of macadamia development in the 2021-2030 period, specific orientations will be given on the scale of area and macadamia cultivation zones by 2050, striving to reach about 250,000 ha.

2. Processing establishments

a) By 2030

- To encourage all economic sectors to invest in the construction of Macadamia preliminary processing and processing establishments associated with the material cultivation zones in the Northwestern region and Central Highlands. To upgrade 65 existing preliminary processing and processing establishments, to build about 300-400 preliminary processing and processing establishments, each with a capacity of 100-200 tons of nuts/year.

- To create conditions for enterprises to invest in building about 8 factories for deep processing of high-value macadamia products, each with a capacity of 10,000 - 15,000 tons of fresh nuts/year in localities with favorable conditions.

b) Orientation to 2050

After 2030, the system of Macadamia preliminary processing and processing establishments shall be reviewed and evaluated to serve as a basis for orienting the scale of development of preliminary processing and processing establishments suitable to the material regions in the Northwestern region, Central Highlands and other regions.

IV. SOLUTIONS

1. About the science and technology

- To continue research, seed selection and propagation, introduction, and experiment to diversify the Macadamia varieties towards high productivity, quality and economic efficiency, resistance to pests and diseases, and adaptation to ecological sub-regions.

- To build a system of hedge orchards, focusing on the Northwestern region to have sufficient sources of materials for seed production; to complete and master the technology of clonal propagation of macadamia trees on industrial scale; to improve the capacity of the seed production system in order to supply enough varieties under the standards and regulations for new planting, grafting and renovation according to the Scheme's objectives.

- To develop and transfer the process of domesticated planting, intercropping of Macadamia for each sub-region; macadamia production process in the direction of high technology, good agricultural production practices (VietGAP, GlobalGAP, etc.), organic agriculture to create quality, safe and competitive macadamia products in domestic and international markets.

- To research, design, manufacture or purchase technology and equipment to mechanize the stages from planting, care, harvest to preservation and processing of macadamia products for domestic consumption and export.

2. About the production organization

- The localities shall, based on practical conditions, coordinate with scientific units in reviewing the land fund under the production forest planning for Macadamia development under the method of domesticated species cultivation; intercropping of Macadamia on land for industrial crops and vacant land under the protection forest planning, in accordance with Provincial planning in the 2021-2030 period, with a vision toward 2050 and land use plan in each period.

- To encourage enterprises to link with farmers in macadamia production through connection of cooperatives and cooperative groups to build concentrated macadamia cultivation zones, forming a chain of macadamia products from planting, to processing and consumption of products.

- The scientists shall support localities to research the suitable macadamia cultivation zone for each seed/cultivar; transfer science and technology from planting, care, harvest, preliminary processing and processing of products to households and enterprises.

- To implement synchronously solutions to support the development of cooperatives and cooperative groups for macadamia production both in breadth and depth; to pay special attention to improving the quality of operations and strengthening the capacity of cooperatives.

- For households, it is necessary to connect to enterprises through cooperatives and cooperative groups to build concentrated macadamia cultivation zones, establish area codes for traceability and consumption of products.

- To promote the role of the Vietnam Macadamia Association, which is a bridge connecting closely between households and enterprises in developing Macadamia production in chains, supporting loans, providing seed and fertilizer services, creating favorable conditions for effective and sustainable Macadamia development.

3. About the consumption market

- For the domestic market, the localities need to support the building of brands of macadamia products, associated with geographical indications; carry out trade promotion, propaganda and introduction activities so that domestic consumers have sufficient information on Macadamia products.

- For the export market, the localities continue to closely coordinate with ministries, Vietnam Macadamia Association and enterprises to take measures to expand export markets and take down trade barriers. To focus on implementing measures to promote official export of macadamia nuts in shell and macadamia kernels and deeply processed macadamia products to markets in other countries.

4. About the mechanisms and policies

- To organize the effective implementation of existing mechanisms and policies in order to encourage and create favorable conditions for people, enterprises and scientists to invest in research and development of macadamia in an effective and sustainable direction, especially in the National Target Programs; Program on sustainable forestry development; mechanisms and policies to encourage enterprises to invest in agriculture and rural areas according to the Government’s Decree No. 57/2018/ND-CP dated April 17, 2018; policies to encourage the development of cooperation and association in the production and consumption of agricultural products according to the Government's Decree No. 98/2018/ND-CP dated July 5, 2018; Credit policies for agricultural and rural development according to the Government’s Decree No. 55/2015/ND-CP dated June 9, 2015, the Government’s Decree No. 116/2018/ND-CP dated September 7, 2018 amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 55/2015/ND-CP dated June 9, 2015.

- To continue to review, supplement and issue new mechanisms and policies; to review, develop and promulgate standards and regulations on Macadamia, contributing to the implementation of the Scheme.

5. About the investment funds

 To diversify investment funds for sustainable development of Macadamia in the direction of socialization; mainly capital of enterprises, people and other legal capital sources.

- The state budget shall support the development of Macadamia through the integration and implementation organization of programs and schemes in accordance with the law to perform the following tasks: formulating mechanisms and policies, investing in infrastructure, conducting scientific research, transferring technology, training human resources, promoting trade and expanding markets.

- Socialization capital sources shall be used to invest in building raw material zones, building establishments for preliminary processing, processing and consumption of macadamia products. The localities with climate and soil conditions suitable to the ecological requirements of macadamia trees create favorable conditions for organizations and individuals to invest in macadamia development in the area.

6. About the international cooperation

To continue to expand cooperation with other countries and international organizations in order to take down trade barriers and expand the market for Macadamia products; to strengthen cooperation in science and technology transfer on cultivars, process of planting, harvest, preservation and processing of macadamia products.

V. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

1. The Ministry of Agriculture and Rural Development

- To be the standing agency of the Scheme, assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant agencies in guiding localities to organize the effective implementation of the Scheme.

- To assume the prime responsibility for, and coordinate in proposing and formulating mechanisms and policies to implement the Scheme and submit it to competent authorities for promulgation.

- To strictly manage macadamia cultivars in accordance with the law; to direct and guide localities to plant macadamia trees with cultivars recognized by the Ministry of Agriculture and Rural Development; to continue to research, select and create new Macadamia cultivars with high yield and good quality, suitable for ecological sub-regions of Vietnam; to supplement and complete standards, technical regulations and technical guidelines on macadamia in the direction of intensive farming; to strengthen the organization of training, further training and transfer of science and technology on macadamia development.

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Natural Resources and Environment in, directing and guiding the provinces of Northwestern region, the Central Highlands and a number of localities with climate and soil conditions suitable to the ecological requirements of Macadamia trees; to review, evaluate, determine the appropriate size and land fund for planting macadamia nuts; to direct and guide pilot planting with appropriate scale, to evaluate effectiveness before propagation in some other localities (where climate and soil conditions are suitable with ecological requirements of macadamia trees).

- To coordinate with the Ministry of Industry and Trade and the Vietnam Macadamia Association to research and forecast the supply and consumption market of macadamia products domestically and internationally to orient development and promptly adjust production, promote trade promotion, diversify products, build brands of Vietnamese macadamia products.

- To assume the prime responsibility for monitoring and evaluating the results of the annual implementation of the Scheme, and to organize a preliminary review in a 5-year period; to identify difficulties and problems and to propose solutions to report to the Prime Minister in each period.

2. The Ministry of Industry and Trade

- To assume the prime responsibility for and cooperate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in supporting localities, industry associations, enterprises and cooperatives to build and develop brands of Vietnamese macadamia products; to direct and guide localities to review and build a system of deep processing establishments, modern technology with appropriate scale, associated with raw material zones, creating diversified and high quality products for domestic consumption and export.

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Vietnam Macadamia Association in, researching and forecasting domestic and international consumption markets for macadamia products; to promote trade, develop markets for Macadamia products at home and abroad.

3. The concerned ministries and sectors

Based on assigned functions and tasks, coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development and the localities in formulating and completing mechanisms and policies and organizing the implementation of the Scheme.

4. The People's Committees of centrally-affiliated cities and provinces

- The localities with climatic and soil conditions suitable to the ecological requirements of the macadamia trees shall review, evaluate, determine the appropriate scale and land fund for planting macadamia nuts, and integrate macadamia cultivation zones into the provincial planning. To research and develop local mechanisms and policies in the direction of encouraging production linkages and land accumulation to form concentrated intensive macadamia cultivation zones; to create favorable conditions for enterprises to invest and develop macadamia under the value chain, deep processing, associated with the consumption market. To balance and mobilize capital sources to implement the Scheme in accordance with the law.

- To strictly manage the production and trade of macadamia cultivars in the localities according to its competence and regulations of law; to strictly handle organizations and individuals producing and supplying macadamia cultivars in violation of the law.

- To direct functional agencies to organize propaganda and guide people to grow macadamia trees with clonal propagation (grafts) recognized by the Ministry of Agriculture and Rural Development, on the effectiveness of using good cultivars in production, technical measures for intensive Macadamia cultivation achieved high economic efficiency; to strengthen the organization of training, further training and transfer of science and technology on macadamia development to people and enterprises;

- To coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development and other ministries and sectors in formulating mechanisms and policies to implement the Scheme.

- To organize a preliminary review and assessment of the results of the implementation of the Scheme for the 2021 - 2025 period, as a basis for determining the appropriate development scale of Macadamia in the next period; to promptly report difficulties and problems and propose solutions to the Ministry of Agriculture and Rural Development for synthesis and report.

5. The Vietnam Macadamia Association

- To closely coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Industry and Trade and relevant ministries, sectors and localities in the process of implementing the Scheme; to research and forecast domestic and international Macadamia products consumption market to orient development, promptly adjust production, promote trade promotion, diversify products, build brands of Vietnamese macadamia products.

- To coordinate with localities, cooperatives, cooperative groups and households to invest in building raw material zones, linking production under value chains, deep processing, associated with consumption markets.

 - To strengthen cooperation and communications with the Macadamia Associations of countries around the world to propagate and promote the Macadamia industry and products of Vietnam to domestic and international organizations and individuals; to promote its role as a member of the World Macadamia Association, gather information on the development trend of Macadamia in the world; to create favorable conditions to promote the effective and sustainable development of Vietnam's macadamia industry.

Article 2. This Decision takes effect from the date of signing.

Article 3. Ministries, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Chairpersons of the People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces, relevant organizations and individuals shall take responsibilities for implementation of this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER

DEPUTY PRIME MINISTER

 

 

Le Van Thanh

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decision 344/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 344/QD-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Quyết định 2181/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Quyết định 1507/QĐ-TTg ngày 13/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025

Quyết định 2181/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Quyết định 1507/QĐ-TTg ngày 13/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025

Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Vui lòng đợi