Quyết định 2962/BNN-XD Định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 2962/BNN-XD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4651/QĐ-BNN-XD ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện các nhiệm vụ của “Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng - Cấu phần Bộ Nông nghiệp và PTNT”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (lĩnh vực Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai).

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Định mức xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

1.2. Các dự án đầu tư xây dựng khác có thể tham khảo, áp dụng để xác định chi phí đầu tư xây dựng và làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng

2.1. Định mức xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

2.2. Việc áp dụng định mức xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này đối với các dự án đầu tư xây dựng khác do người quyết định đầu tư quyết định.

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

Việc áp dụng định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai trong giai đoạn chuyển tiếp được quy định cụ thể như sau:

1. Trường hợp tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc phê duyệt thì không phải thẩm định hoặc phê duyệt lại; các nội dung phát sinh, bổ sung sau ngày Quyết định này có hiệu lực thì áp dụng định mức xây dựng ban hành theo Quyết định này.

2. Đối với các gói thầu chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đang tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng chưa đóng thầu thì chủ đầu tư cập nhật giá gói thầu theo định mức ban hành kèm theo Quyết định này để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trường hợp đã đóng thầu, thực hiện theo hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, không phải cập nhật lại giá gói thầu.

3. Đối với loại hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh đã được ký kết trước ngày có hiệu lực của Quyết định này thì việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định pháp luật về hợp đồng để thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế cho các quyết định, văn bản công bố, ban hành định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Phụ lục kèm theo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT MARD;
- Các đơn vị, chủ đầu tư trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lưu: VT, XD (120b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2962/BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2962/BNN-XD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày ban hành: 06/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!