Quyết định 2320/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý và Tổ chức hoạt động của Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
Số: 2320/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG VÙNG TÂY NGUYÊN”
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án ODA;
Căn cứ Quyết định số 813/QĐ-TTg ngày 07/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (Dự án FLITCH);
Căn cứ Hiệp định vay số 2269-VIE (SP) ký ngày 02/12/2006 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);
Trên cơ sở các Quyết định số 1052/QĐ-BNN-LN ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi “Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên” tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Phú Yên; số 1338/QĐ-BNN-HTQT ngày 05/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc mở rộng xã mới tham gia trồng rừng “Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên - Dự án FLITCH”; số 2594/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế Quản lý và Tổ chức hoạt động của “Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên”;
Xét đề nghị của Ban quản lý các Dự Lâm nghiệp tại Văn bản số 2290/TTr-DALN-FLITCH ngày 04/9/2012 về việc bổ sung một số điểm trong Quyết định số 2594/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế Quản lý và Tổ chức hoạt động của “Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế Quản lý và Tổ chức hoạt động của “Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên” Ban hành kèm theo Quyết định số 2594/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:
1. Sửa đổi, bổ sung vào Khoản 4 Điều 6, như sau:
“4. Ban phát triển lâm nghiệp xã (sau đây gọi chung là Ban Phát triển xã):
Ban Phát triển xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập để giúp Ban Quản lý dự án huyện và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại địa bàn xã. Văn phòng Ban Phát triển xã đặt tại Ủy ban nhân dân xã, sử dụng dấu của Ủy ban nhân dân xã và có tài khoản để giao dịch theo quy định.
Nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh trong Ban Phát triển xã do Trưởng ban Ban Phát triển xã phân công theo hướng dẫn chung của Ban Quản lý dự án Trung ương.
Đối với 38 xã có tên tại Quyết định số 1338/QĐ-BNN-HTQT ngày 05/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc mở rộng xã mới tham gia trồng rừng “Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên - Dự án FLITCH” được thành lập Tổ Phát triển lâm nghiệp xã (gọi tắt là Tổ Phát triển xã). Tổ Phát triển xã do Chủ tịch Ủy ban nhân huyện quyết định thành lập.
Nhiệm vụ chung của Ban Phát triển xã, Tổ Phát triển xã:
- Tham gia xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển xã và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng Quỹ phát triển lâm nghiệp xã chi từ nguồn đồng tài trợ không hoàn lại (20 nghìn USD) do Ban quản lý dự án tỉnh chuyển về và từ các nguồn thu khác (khoản đóng góp của các hộ trồng rừng,...). Phương thức quản lý điều hành Quỹ phát triển lâm nghiệp xã theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý tài chính của dự án.
- Tham gia xây dựng, trình Ủy ban nhân dân xã kế hoạch phát triển xã.
- Tổ chức họp dân để thống nhất việc sử dụng Quỹ phát triển lâm nghiệp xã và chịu trách nhiệm quản lý tài khoản theo đúng các hoạt động đầu tư được thống nhất và phê duyệt.
- Giám sát các hoạt động phát triển cộng đồng của dự án tại xã tham gia dự án.
- Tổng hợp kế hoạch phát triển xã sau khi được phê duyệt, trình Ban Quản lý dự án huyện để trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.
- Thống nhất đảm bảo sự tham gia và cam kết của cộng đồng vào quá trình triển khai thực hiện dự án và hoàn chỉnh các thỏa thuận về bảo vệ rừng có liên quan được Ban Quản lý dự án tỉnh phê duyệt.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, các tổ chức liên quan và các cộng đồng thôn bản, tổ chức quần chúng, những doanh nghiệp nhỏ để cung cấp dịch vụ, thực thi kế hoạch đầu tư xã do Ban Quản lý dự án tỉnh làm Chủ đầu tư và các hoạt động khác của dự án trên địa bàn xã.
- Đề xuất cán bộ đủ năng lực, phẩm chất tham gia vào các hoạt động dự án phù hợp với Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án.
- Thành lập Ban Giám sát nhân dân để theo dõi việc thực hiện các hợp đồng và phân phối hàng hóa với những người hưởng lợi từ dự án và thi công các công trình xây dựng cơ bản của dự án trên địa bàn xã.
- Tổ chức quản lý, sử dụng và huy động sự đóng góp của người dân, cộng đồng để bảo dưỡng duy tu các công trình xây dựng cơ bản của dự án trên địa bàn xã sau khi bàn giao đưa vào sử dụng.
- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động dự án theo quy định.”.
2. Bổ sung Khoản 7, Điều 16, như sau:
“7. Tổ Phát triển xã:
Tổng số thành viên Tổ Phát triển xã không quá 03 người, gồm: Tổ trưởng do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch xã kiêm nhiệm; cán bộ chuyên trách được bố trí từ 01 đến 02 người, tùy theo số lượng diện tích dự kiến trồng rừng của các xã quy định tại Quyết định số 1338/QĐ-BNN-HTQT
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Tài chính, Kế hoạch, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng dự án, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Ban Quản lý dự án FLITCH chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn
 

thuộc tính Quyết định 2320/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 2320/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý và Tổ chức hoạt động của Dự án "Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên"
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2320/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Công Tuấn
Ngày ban hành:26/09/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi